Dünya və axirətin tərəzi ilə müqayisəsi nə məna daşıyır?


Dünya və axirət – bir-birinə təzad təşkil edən aləmlərdirlər. Onlar tərəzinin iki gözü kimidirlər. Birinin yuxarı qalxması ilə o birisi aşağı düşər.
İmam Əli (ə) buyurur: “Dünyanın acı olması – axirətin şirin olması deməkdir. Dünyanın şirin olması isə axirətin acı olması deməkdir”.
İmam Səccad (ə) buyurur: “Allaha and olsun ki, dünya və axirət – tərəzinin iki gözü kimidir. O göz ki, yuxarı qalxar, o birisi aşağı düşər”.
Ona görə də dünyada Allaha görə hüznlü olmaq – axirətdə sevincə səbəb olar. Dünyada Allahdan qeyrisi üçün sevinmək – axirət qəmini ardınca gətirər. O kəslər ki, qəflət və cahillik üzündən dünyada gülərlər – axirətdə ağlayacaqlar.


Behiştə daxil olmaq istəyən üçün İmam Əlidən (ə) buyurulan 6 amil hansılardır?!


Sadalanan bu amillər insanı behiştə sala bilər:
1. Allaha, Peyğəmbərə (s) və Əhli-beytə (ə) olan mərifət. İmam Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən belədir ki, əgər sizlərdən biriniz öz yatağında o halda ölər ki, Allahın, Peyğəmbərin (s) və Əhli-beytin (ə) haqqına tanış olar – dünyadan şəhid getmiş olar.
2. Əhli-beytə (ə) yardım etmək. İmam Əli (ə) buyurur: “O kəs ki, bizə yardım edər, bizi sevər - İlahi rəhmət intizarındadır”.
3. Təvqa. İmam Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən təqva - bugünkü dünya üçün pənah, büdrəmələr və günahlar qarşısındakı qalxan və sabah Qiyamət günü üçün behiştə gedən yoldur”.


İnsan nə etsin ki, qəbir əzabını yüngülləşdirsin?


İnsan fanidir və bir gün dünyasını dəyişəcək və başqa dünyaya köç edəcəkdir. Cansız bədəni isə yeni evi olan qəbirdə qalacaq və əzab görəcəkdir. Hədislərimiz buyurur ki, çox az insan vardır ki, qəbir əzabı görməz. Hətta bəzi böyük şəhidlər belə, qəbir əzabından əziyyət çəkmişlər. Qəbir əzabını azaldan əməllər vardır ki, onlarla tanış olaq. Azaldan əməllər:
1. Gecə namazı və rükunu kamil şəkildə yerinə yetirmək. İmam Rza (ə) buyurur: “O kəs ki, gecə namazı qılar və vitr namazının qunutunda 70 dəfə istiğfar edərsə, qəbir əzabından pənahda olar”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim namazının rükusunu kamil şəkildə yerinə yetirərsə, qəbir əzabı ona çatmaz”...


Hesab vermədən behiştə necə getmək?


“Həqiqətən təqvalılar cənnətlər, bağlar, axar çaylar, daimi rifah və aydınlıq içərisində olacaqlar. Kamal və qüdrət sahibi olan hökmdarın yanında, doğruluq məqamında (həqiqi iman və əməl müqabilində verilən və yaxud doğru əqidə və əməlin təzahürü olan məqamda olacaqlar)”. (“Qəmər” 54-55).
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, Qiyamət günü gəlib çatar, Allah bütün xəlqi bir yerdə toplayar. Carçı car çəkər: “Səbir əhli haradadır?”.
Sonra başqa carçı deyər: “Fəzl əhli haradadır?”. Sonra başqa carçı car çəkər: “Allahın qonşuları haradadır?”. Bir dəstə ayağa qalxar və mələklər onları qarşılamağa tələsərlər. Onlara deyərlər ki, siz dünyada nə etmisiniz ki, bu gün Allahın qonşusu olmusunuz?


Vədə nədir, vəid nədir? Vəid nə vaxt işə salınmır?


Vədə - lüğətdə əhd mənasını verən kəlmədir. Yəni, bir işi görmək üçün üzərinə öhdəlik götürürsən. Bu iş xeyir də ola bilər, şər də.
Vəid – deyildikdə, vədədən götürülmüş xəbər nəzərdə tutulur ki, ancaq mənfi səciyyəli vədələr barəsində istifadə olunur.
Bu iki kəlmə arasındakı əsas fərq – onların istifadəsindədir. Vədə sözü həm xeyir və həm də şər işlərdə istifadə olunur, vəid isə ancaq mənfi işlərində istifadə olunur. Vədə ilə vəid sözünün başqa bir fərqi isə budur ki, Allah verdiyi hər bir vədəsinə əməl edəndir və elə olmamışdır ki, vədə versin və ona əməl etməsin. Ancaq vəidə əməl etməmək bəzən bəyənilən hesab olunur, yəni cəza və əzab verməmək. Allah bu yolla öz kərəmini izhar edər.


Qiyamət günü insana daha yaxın olanlar onun yaxşı və pis əməllərinə şahidlik edəcəklər!!


Allaha yağı kəsilənlər Cəhənnəmə (sürüklənib) toplanılacaqları günə qədər (bir yerdə) saxlanacaqlar. Nəhayət, onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir.\" (Fussilət, 19-20).
İzah: Qiyamət məhkəməsinin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, günahkar həm məhkumdur, həm hakimdir, həm də öz əleyhinə şahiddir. Quran Qiyamət günü çox sayda şahidlərin olacağını bildirir. Onlara nümunə olaraq, başda İslam peyğəmbəri (s) olmaqla peyğəmbərləri, İmamları, ilahi övliyaları, yeri, əməlləri yazan mələkləri göstərmək olar. Bu ayələrdə də bu mövzuda başqa bir şahiddən söhbət açılır və o insanın öz bədən üzvləridir. Bir gün günah etdiyi bədən üzvləri onun əleyhinə şahidlik edəcəklər. Günahkar heyrətlə onlardan soruşacaq ki, nə üçün onları əzaba düçar edəcək şeyə şahidlik edirlər? Bədən üzvləri cavab olaraq deyəcəklər: “Allah bizi danışmağa vadar edir və o hər şeyə qadir və hər şeydən xəbərdardır.


Asan yolla məadın izahı – İmam Əlidən (ə) hədis


Bu həqiqəti İmam Əlinin (ə) oğlu İmam Həsənə (ə) verdiyi nəsihətdən daha aydın anlamaq olar. Belə ki, Əmirəl-möminin (ə) əziz oğluna belə buyurur: “Oğlum! Mən səni dünyadan və onda baş verən dəyişikliklərdən, məhv olmasından agah etmişəm. Həmçinin axirətdən və insanlar üçün orada hazır olunanlardan məlumat vermişəm. Hər ikisi üçün də misallar çəkmişəm ki, bu yolla nəsihət eşitməyi öyrənəsən. Dünyanı imtahana çəkən insanın məsəli ona bənzəyir ki, müsafirdir və otsuz, susuz və çətin bir diyarda həyat sürür. Ancaq niyyəti elə bir mənzilə köçməkdir ki, orada rahatlıq və rifah hazırdır. Ona görə də yolun çətinliyinə dözür, dostlarından uzaq olmağın, yeməyin xoşagəlməz olmasını canı və qəlbi ilə qəbul edir ki, daha geniş və əmin mənzilə qədəm basa bilsin. Onların səfər boyu çəkdikləri çətinlikdən narahatlıqları yoxdur. Heç bir şey onlar üçün sevimli deyildir, məgər ondan başqa ki, əmin və rahat mənzilə çatsınlar”...


İnsanın məada inanması, ona nə kimi bəhrələr verir?


Bu dünya – axirətin tarlasıdır. Nə əkərsənsə, axirətdə də onu biçərsən. İnsan öləndən sonra dirilər və başqa bir aləmdə yaşamağa başlayar. “Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Sonra isə Bizim hüzurumuza (Bizim Bərzəx aləmimizə, Bizim Qiyamət səhnəmizə, Bizim cənnətimizə və cəhənnəmimizə) qaytarılacaqsınız!”. (“Ənkəbut” 57). Qurani-Kərim, məad mövzusuna xüsusi əhəmiyət verir və bu İlahi Kitabda məad haqqında təxminən 1500 ayə mövcuddur. Bəs məada etiqad bəsləmək insana hansı bəhrələri gətirər?
1. Məad etiqadı insanı günahdan saxlayar. O kəs ki, Allahı və məadı unudar, o, yolunu azanlardan olar. “Şübhəsiz, Allahın yolundan azanlar üçün, hesab gününü unutmalarının müqabilində şiddətli əzab vardır”. (“Sad” 26).
2. Məad etiqadına olan elm, insanı yəqin dərəcəsinə çatdırar. O kəs ki, məadın olmasına həqiqi yəqin əldə edər, heç bir zaman onu unutmaz və yaddan çıxartmaz.
Bəzi insanlar niyə Qiyaməti inkar edirlər?


İnsanların məadı inkar etməklərinə nə səbəb olur? İnsan fitri olaraq yaxşı bilir ki, Onu yaradan vardır və Ona daima nəzarət edir. Bu dünya onun fitri meyil və istəklərini kamil şəkildə təmin edə bilmir. Ona görə də onu başqa bir aləm gözləyir ki, orada əbədi rahatlıq və hüzur tapacaqdır. Ancaq insanların bəzisi bu həqiqəti qəbul etmək istəmirlər. Niyə?
1. Məsuliyyətdən qaçmaq üçün. Bəzən insan qonşusunun həyətində olan ağacdan istifadə etmək istəyir. Ancaq vicdanı ona deyir ki, bu işi görmə. Çünki onun sahibi vardır və sənin bu işinə razı olmaz. O da vicdanını aldatmaq üçün deyər: “Bu Yer kürəsinin maliki yoxdur. Deməli, bu ağacın da maliki yoxdur”. Bu yolla bağlı yolu özü üçün açmaq istəyər...


Bəs Əzrayil (ə) kimlərin canını alan zaman özünü bəzəyər qorxunu azaldar?!


Bir gün Əzrayil (ə) İbrahimin (ə) yanına gəlir ki, onun canını alsın. Ancaq İbrahim (ə) ölümü seçmir. Əzrayil (ə) də Allaha nəzər salır və deyir: “İbrahim (ə) ölümü xoş qarşılamır”. Allah da Əzrayilə (ə) vəhy edir: “İbrahimi (ə) azad burax, çünki sağ qalmağını istəyir. Mənə ibadət et”. Bu macəradan bir müddət keçir və bir gün İbrahim (ə) qoca bir kişini görür ki, hər nə yeyir, həzm edə bilmir. O yemək ağzından bayıra tökülür. Bu mənzərəni görən zaman çox təsirlənir və həyatı davam etdirməyi acı görür. Ona görə də ölümə qarşı əlaqəsi yaranır. Elə bu zaman evinə qayıdır və evində nurani və gözəl bir insan görür ki, onun kimisini indiyə qədər görməmişdi. Soruşur ki, sən kimsən? O, deyir: “Mən ölüm mələyiyəm”. Həzrət İbrahim (ə) deyir: “Kim sənə yaxın olmaqdan və səninlə görüşməkdən əlaqəsi olar, baxmayaraq ki, bu cür qəlbləri alan camala maliksən?”. Əzrayil (ə) deyir: “Ey Allahın Xəlili! Nə zaman Allah kiminsə xeyirini istəyirsə, məni bu halda onun yanına göndərir. Əgər onun şərini və pisliyini istəyirsə, məni başqa simada onun yanına göndərir”.


Geri1..6..32İrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 .