Allah-Taalanın (c.c) hikməti dedikdə nə başa düşülür?!


Ancaq dinimizin nəzərinə görə, hikmətin bir neçə sahəsi və mənası vardır. O cümlədən:
1. Elmi hikmət. Bu, ən üstün elmdir ki, Allahın zatına aiddir. Belə ki, hikmət Allahın elmindən və İlahi sevgidən mənbələnir.
2. Dünyanın tədbiri. Belə ki, varlıq aləmi xüsusi qanunlar əsasında xəlq olunmuşdur. Bu dünyanın planı o qədər dəqiq qurulmuşdur ki, hər bir şey öz yerində ən yaxşı şəkildə qərar verilmişdir.-Səcdə/7
3. Allahın hər bir əməlinin hədəfi vardır. Allah heç bir zaman yersiz və boş işlər yerinə yetirməz. Quran bu haqda buyurur:“Biz göyü, yeri və onların arasında olanları bihudə və əbəs yerə yaratmamışıq. Bu, küfr edənlərin zənnidir. Buna görə də(cəhənnəm) od(un)dan vay olsun kafirlərin halına!”. (“Sad” 27)...


Qiyamətdə Günəş, Ay işıq saçmayacaq. Bəs işıq verən nə olacaqdır?


Qiyamət günü fəzanı işıqlandıracaq Günəş, Ay, ulduzlar olmayacaqdır. Qiyaməti aydınlandıran nur – insan nəfsinin nuru olacaqdır. Bu nur – həmin bəsirət nurudur. O günü insana doğru yolu göstərəcəkdir. Qurani-Kərim bu haqda buyurur: “Mömin kişi və qadınların nurlarının qabaqlarında və sağ tərəflərində irəlilədiyini görəcəyin gün, (onlara) «bu gün sizə altından çaylar axan, əbədi qalacağınız Cənnət və bağlarla müjdə olsun» (deyiləcəkdir). Bu, həmin böyük uğur və qurtuluşdur!
İmam Sadiq (ə) bu ayənin təfsirində buyurmuşdur: “Qiyamət günü imanlı insanların nuru onların qarşılarında hərəkət edəcəkdir. O zamana qədər ki, behiştdəki mənzillərinə daxil olarlar”. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Qiyamət günü hər kəsə əməlinə görə nur inayət edər”. O kəslərin ki, imanı güclüdür – əlbəttə ki, onların nuru başqalarından daha çox olacaqdır. Beləliklə deyə bilərik ki, bəsirət çırağı elə bir nur saçar ki, insana həm dünyada və həm də Qiyamət günü doğru yolu göstərər və məqsədinə, əsil mənzilinə çatdırar. İnsan bu nuru ancaq qəlb gözü ilə görə bilir...


Qiyamət günü hesabsız behiştə gedənlər olacaqmı?


İmam Sadiqin (ə) nəzərinə görə, Qiyamət günü insanlar üç dəstəyə bölünəcəklər ki, onlar ibarətdir:
1. Bir dəstə o kəslərdir ki, başqa insanlar hesab verməklə məşğul olduqları halda onlar İlahi qürb məqamında qərar tutar və onların bu hesaba ehtiyacı olmaz. Çünki bu mərhələləri dünyada olan zaman keçmişdir.
2. Bir dəstə o kəslərdir ki, Qiyamət günü gərək hesab versinlər və onun dayanacaqlarından keçsinlər. Hesab verdikdən sonra əməllərin savab və ya cəzasına çatarlar.
3. Bir dəstə isə o kəslərdir ki, dünyada Allahdan qaçdıqları üçün cəhənnəm quyusuna enərlər.
Beləliklə deyə bilərik ki, Qiyamət günü o kəslər ki, xalis mömindirlər – onlar hesab vermədən, birbaşa behiştə daxil olarlar. Çox təəssüf ki, bu cür insanların sayı həddən artıq azdır.


Ölənlərimizin dəfn olunduqları gecədə bizdən gözlədikləri 11 əməl hansılardır?!


Məsumlarımız (ə) məhz bu gecədə ölənləri gözləyən qəbir sıxıntısından xəbər vermişdilər ki, onlara dua və namazlarımızın yardımı ilə kömək edə bilərik. Bu əməllər ilə tanış olaq.
1. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Meyitə elə hədiyyə və töhfə göndərilməmişdir, məgər o halda ki, istiğfar və tövbədən üstün olsun. Əgər övladı vardırsa, onun istiğfarı hər bir başqa şəxsdən daha üstündür”. Ona görə də Məsumlarımız (ə) tövsiyə edirlər ki, yaxınlarının öldüyü gecə bir çıraq və ya işıqlandırma ilə qəbirlərinin üstünə gedib, onlar üçün bağışlanma istəsinlər.
2. Meyitin öldüyü gecədə sədəqə verin. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, insan, öz öləninin niyyəti ilə sədəqə verər, Allah Cəbrayilə (ə) əmr edər ki, 70 min mələk həmin sədəqəni onun qəbrinə aparsınlar. Hər bir mələyin əlində bir qab olar ki, onu qəbrə aparar. Deyər: “Salam olsun sənə! Bu filankəs tərəfindən olan hədiyyədir ki, sənin üçün gəlmişdir”. Sonra qəbri nurani olar”...


Niyə ölümün həqiqəti sirr olaraq qalır?


Ölüm – elə bir hadisədir ki, hamı onun həqiqətindən agah olmaq istəyir. Ancaq öləndən sonra insanın nə hiss etdiyi və nələri gördüyü məchuldur. Amma bu həqiqətlər barədə bəzi Quran ayələri və Məsumların (ə) verdiyi xəbərlərdən müəyyən qədər agah olmaq olur. Ancaq bu məlumatlar da ölümün həqiqətini bizə izah etməyə kifayət etmir. Bəs nə üçün ölümün həqiqəti bizim üçün müəyyən mənada gizli saxlanılır? Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə”nin 20-ci xütbəsində ölümün sirr halda qalmasına işarə etmiş və buyurmuşdur: “O şeyi ki, ölülər görüblər, əgər siz görsəydiniz, səbirsiz olar və qorxardınız. Eşidib itaət edərdiniz. Ancaq o şeyi ki, onlar müşahidə edirlər sizin üçün gizlidir. Pərdələrin aşağı düşməsi yaxındır. Həqiqəti dünyada insana nişan veriblər. Əgər doğru şəkildə baxarsa, haqqın səsinə qulaq asarsa, bu dünyada da ibrətverici mövzuları bütün insanlar görə bilər. Qiyamət sizin qarşınızdadır və ölüm sizi arxadan qovar. Yükünüz yüngül olsun ki, ...


Qiyamətin ən çətin hesabı nədən ibarətdir?


Ayətullah İbrahim Əmini “Məad” adlı kitabında Qiyamətin ən çətin hesabı barəsində söz açmışdır ki, onunla biz də tanış olaq. Alimin nəzərinə görə, Qiyamət günü ən çətin hesab verən insanlar – zalımlar və insanların haqlarını tapdalayanlar olacaqlar. İnsanlar bir-birinin yanında yaşadıqları üçün, bir-birlərinə qarşı haqları vardır. İlahi peyğəmbərlər (ə) bu haqları tanıtmış və zalımlara əzab vəd etmişdilər. Başqa sözlə desək, ər və arvad, ana və ata, övlad, qohumlar, yaxınlar, qonşular, həmvətənlər, cavanlar və qocalar, zənginlər və yoxsullar... bunların hamısının bir-birinə qarşı haqları vardır. Allah Qiyamət günü ola bilsin ki, Öz haqqından keçsin, ancaq insanların bir-biri üzərində olan haqqından heç bir zaman keçməyəcəkdir. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Zülm üç cürdür: Birinci zülm odur ki, bağışlanılmaz. İkinci o zülmdür ki, məhkəməsiz xilas olmaz. Üçüncü zülm odur ki, bağışlanar.


Qəbirlər hər gün hansı 5 kəlmə ilə insanı çağırar?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanlar yuxudadırlar, o zaman ki, ölərlər – ayılarlar”. Ona görə də hər kim axirətə inanar, axirət imanı onun üçün faydalı olar. Göndərdiyi əməllərin meyvəsini yeyər. Ancaq o zaman ki, insan axirəti inkar edər və ancaq bu dünyanı əsas götürər – etdiyi günahlara görə heç bir zaman peşman olmaz və nəfsinin əsiri olar. Bu insan üçün öləndən sonra axirətə imanın heç bir faydası olmayacaqdır.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Qəbir hər gün beş kəlməni fəryad çəkər:
1. Mən yoxsulluq eviyəm, özünüzlə xəzinə gətirin.
2. Mən qorxu eviyəm, özünüzlə munis gətirin.
3. Mən ilanlar və əqrəblər eviyəm, özünüzlə zəhər əleyhinə məlhəm gətirin.
4. Mən qaranlıq evəm, özünüzlə ziya gətirin.
5. Mən daş və torpaq eviyəm, özünüzlə xalça gətirin...


Qafil insanlarla dostluq etmək Qiyamət günü insana hansı zərərə aparar?!


Qafillərlə dostluq etməmək! Yuxarıdakı ayə bəzi insanların Qiyamət günü qafil və günahkarlarla dostluq etdikləri üçün çəkəcəyi acı peşmançılıq fəryadının ifadəsidir
\"Həmin gün zalım kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir: “Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim! Vay halıma! Kaş ki, filankəslə dost olmayaydım! Çünki Zikr (Quran) mənə çatdıqdan sonra o, məni ondan uzaqlaşdırdı”. Həqiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandır.\" (Furqan, 27-29).
Hədis: İslam peyğəmbəri (s): “Yaxşı yoldaş təklikdən daha yaxşı, təklik isə pis yoldaşdan daha yaxşıdır.” (Əmali, Tusi, səh. 535, hədis: 1162).


Möminlərin ucalacağı, kafirlərin alçalacağı gün nə zaman gələcək?!


Kafirlər təkəbbür və qürur taxtından aşağı çəkiləcək! \"Vaqiə qopacağı zaman onun qopduğunu heç kəs dana bilməz. O (kafirləri) alçaldacaq, (möminləri də) ucaldacaqdır.\" (Vaqiə, 1-3).
İzah: Qiyamət elə bir gündür ki, zahiri dünya məqam və üstünlükləri sona çatacaq və hər kəs öz gerçək yerini görəcəkdir. (Dünyada təhqir olunan) möminlər əziz və hörmətli olacaq, (dünyada zahiri şövkət və cah-calal sahibi olan) kafirlər təkəbbür və qürur taxtından aşağı çəkiləcək, öz gerçək yerlərini anlayacaqlar...


Qiyamətdə Allahın rəhmətini qazanmaq üçün dünyada nə iş görmək lazımdı?!


“İlahi, mənə rəhm et!” Hədis: Məsum (ə): Qiyamət günü məzardan çıxarılan hər kəs deyər: “İlahi, mənə rəhm et!” Onlara cavab verilər: “Əgər dünyada rəhm etmiş və bağışlamışsınızsa, sizə rəhm olunacaq.” (Dəəvat, Ravəndi, c. 8, səh. 143, hədis: 110).
\"O gün (Allah) sizi Toplanma gününə cəm edəcək. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər kəs Allaha iman gətirib yaxşı işlər görsə, (Allah) onun günahlarını bağışlayar və onu (ağacları) altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, böyük müvəffəqiyyətdir.\" (Təğabun, 9)...


Geri1..8..32İrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 .