Həzrət Mehdinin (əc.) mübarək adını çəkmək olarmı?!


Cavab: Bu, fiqhi bir məsələdir. Alim və fəqihlərin bə`ziləri rəvayətləri araşdırarkən belə nəticəyə gəlmişlər ki, İmamlar o həzrətin adını çəkməyi yalnız çox sıxıntılı və xətərli dövrdə, onun düşmənlərdən qorunması üçün qadağan etmişlər. Lakin indiki dövrdə buna ehtiyac yox-dur.
Buna əsasən, naiblərdən biri həmin sualı müqəddəs nahiyədən soruşarkən, həzrət Mehdi (əc.) tərəfindən belə cavab gəldi: \"Əgər onlara adı söyləsəniz, onu yayar, yerini biləndən sonra (qətlə yetirmək üçün-red.) onun əleyhinə qalxarlar\".
Buna görə də, hətta İmam Həsən Əsgəri (ə) özü də, təqiyyəyə (ehtiyata) ehtiyac olmadığı zaman həzrətin mübarək adını dilə gətirərdi. O cümlədən, rəvayətlərdə qeyd olunduğu kimi, İmam Həsən Əsgəri (ə) səhabə-lərindən bə`ziləri üçün qurbanlıq bir qoyun göndərərkən buyurardı: \"Bu, oğlum Məhəmmədin qurbanlığıdır\"...


Zühura etiqad (Xilaskarın gəlişi) yalnız şiələrəmi məxsusdur?


Cavab: Xeyr. Demək olar ki, bütün dinlərdə, axırüz-zamanda zühur edərək dünyaya nicat verəcək bir islahe-diciyə etiqad mövcuddur.
Quranda da bir çox ayələrdə bu mətləbə işarə olun-muşdur. Ənbiya surəsinin 105-ci ayəsində oxuyuruq: \"Tövrat kitabından sonra Zəburda yazdıq ki, ləyaqətli bəndələrim yer üzünün hakimi olacaqlar\". Bu əqidə hətta Tövratda, İncildə, hindu və zərdüştlük kitablarında, o cümlədən çinlilərin, qədim misirlilərin və qərb əhalisinin arasında da mövcuddur.
Rəvayət olunduğu kimi, həzrət İsanın (ə) tərəfdar-larından bir qrupu o həzrətin hüzurunda ikən, ondan dün-yanın axırının necə olacağı barədə soruşdular.
Həzrət İsa (ə) onların cavabında buyurdu \"Məndən sonra Allah tərəfindən Əhməd (ə) adlı bir peyğəmbər gələcək ki, onun övladlarından biri insanlara Allahın höccəti olacaq...


Quranda İmam Mehdi Sahibəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?


Cavab: Bəli. Qur`anda bir çox ayələrdə buna işarə edilmişdir. Mə`sum İmamlardan bizə yetişən çoxsaylı rəvayətlərə əsasən, o ayələrin tə`vili, yə`ni batini mə`nası İmamın (əc.) hökumətinə işarə edir. Qəsəs surəsinin 5-6-cı, Nur surəsinin 56- cı və Ənbiya surəsinin 9-cu ayələrini buna misal gətirmək olar.
= Nümunə üçün, Qəsəs surəsinin 5-ci ayəsində oxuyu-ruq: \"Biz zəiflədilmiş kəslərə ne`mət bəxş etməyi və onları yer üzünün sahibi etməyi iradə etdik\".
Bu ayənin zahiri mə`nası həzrət Musanın (ə) qövmü ilə əlaqədar olsa da, batini mə`nası həzrətin (əc.) höku-mətinə işarədir.
Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: \"Bu ayədə Allahın xalqa rəhbər edəcəyi zəiflədil-mişlərdən məqsəd biz Əhli-beytik. Allah bu nəslin Meh-disini (əc.) göndərərək, onlara izzət, düşmənlərinə isə zil-lət bəxş edəcək\".


On ikinci imam qeybdədir yoxsa hələ bundan sonra dünyaya gələcək?


Hələ on iki İmam dünyaya gəlməmişdən öncə ülamə və səhabə bu əqidədə idi ki, Peyğəmbərimizdən sonra ümmətə on iki şəxs rəhbər olacaq. Məşhur sünnü alimi Buxari \'\'Səhihi Buxari\'\' c. 9, səh.101-də yazır: \'\'Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdur ki, sizin on iki əmiriniz olacaq və onların hamısı Qüreyşdəndir.\'\' Tirmizi \'\'Səhih\'\'ində (c. 2) və Əhməd ibni Hənbəl \'\'Müsnəd\'\'ində (c. 1 səh.9, c. 2 səh.101, c. 5 səh.92) Cabirdən nəqlən yazırlar: \'\'Peyğəmbər buyurdu ki, İslam dini, hamısı Qüreyş qəbiləsindən olan və sizə xəlifəlik edəcək on iki şəxsiyyətlə sabit və daimi qalacaqdır.\'\' Şiə məzhəbi Qüreyş qəbiləsindən ümmətə rəhbər olan on iki şəxsi məhz Peyğəmbərin öz nəslindən, qüreyşlilərdən olan on iki İmamı qəbul edir. On ikinci İmamın qeybdə olması haqqında da şiələrin əlində dəlillər və sübutlar vardır. Peyğəmbəri Əkrəmdən bütün zamanlar üçün bir hədis nəql olunub: \'\'Hər kəs ölə və öz zamanının İmamını tanımaya, cahiliyyət dövrünün insanları kimi ölmüşdür.\'\' Bu hədisi görkəmli Əhli-sünnə alimləri öz kitablarında yazmışlar, belə ki, 1-\'\'Səhihi Müslüm\'\' c. 12, səh.440, 2-\'\'Səhihi Buxari\'\' c. 5, səh.13, 3-\'\'Kənzül Ümmal\'\' c. 1, səh.103, 4-\'\'Müsnədi Əhməd\'\' c. 4, səh.96 buna sübutdur...


Müntəzir bu 4 mövzuya diqqət etsə, İmam Məhdi (ə.f) ondan razı olar?!


Müntəzirlər vilayət mövzusuna olan inanclarını möhkəmləndirməklə günahdan uzaq qalıb, İmam Zaman ağanı (ə.f) özlərindən razı sala bilərlər. Bəs bu inanclar hansılardır?
1. Qeybdə olan İmamın (ə.f) varlığı inancı. Hər kim İmam Zaman ağanın (ə.f) İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı olduğuna əmin olar və İmamın (ə.f) hələ sağ olması barədə düzgün əqidədə olar və onun zühur etməsinin intizarını çəkər – çalışar ki, özünü hər bir rəzil sifətlərdən pak saxlasın.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Axırəz-zamanın insanları – ən üstün insanlardırlar. Çünki Peyğəmbərlərini (s) görməmişdirlər və İmamları (ə) qaib olar. Buna baxmayaraq, ağın üzərində olan qaraya iman gətirərlər”...


Dua və sədəqələrin İmam Zaman ağanın (ə) sağlamlığına təsiri vardırmı?


Bəzi hədislərə əsasən, İmam Zaman ağa (ə.f) da adi insanlar kimi yaşayır və insanların arasındadır. Ona görə də bu əziz Ağa (ə.f) da İlahi peyğəmbərlər (ə) və Məsum İmamlar (ə) kimi xəstələnə bilər. Bu səbəbdən İmam Sahib əz-Zaman (ə.f) üçün edilən duaların, verilən sədəqələrin təsiri vardır.
İmamın (ə.f) da bizim bədənimiz kimi təbii vücudu vardır. Ola bilsin ki, soyuğun və ya istinin təsirindən xəstə olsun. Biz də İmamın (ə.f) sağlam olması üçün dua edir və sədəqə veririk ki, İmam (ə.f) həmişə sağlam qalsın. İmam Rza (ə) bizlərə İmam (ə.f) üçün necə dua edə biləcəyimizi öyrətmiş və buyurmuşdur: “Allahım! Hər cür bəlanı öz vəlindən uzaq et. Onu xəlq etdiyin bütün şeylərin şərindən qoru. Onu qarşısından, başının arxasından, sağ və solundan, göydən və yerdən gələn bəlalardan qoru!”....


İmam Zaman (ə.c) hansı duaları oxumağı tövsiyə edir?!


Mərhum Məclisi “Rövzeyi-müttəqin” kitabında nəql edir: “Büluğ çağımın əvvələrində İsfahan məscidlərinin birində yuxu ilə oyaqlıq arasında İmam Zamanı (ə.f) ziyarət etmişdim və demişdim: “Mənim Mövlam! Sizin xidmətinizə həmişə gələ bilmirik. Ona görə də bizə elə kitabı tövsiyə edin ki, həmişə ona əməl edək!”. İmam (ə.f) da başqa bir şəxsin vasitəsilə “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabını ona təqdim etmişdi.
Mərhum Hacı Əli Bağdadi nəql edir: “İmam Zamanla (ə.f) birlikdə İmam Kazımın (ə) və İmam Cavadın (ə) hərəminə daxil olduq və zərihə yapışıb, onu öpdüm. İmam (ə.f) mənə buyurdu: “Ziyarət oxu!”. Dedim: “Savadım yoxdur”. İmam (ə.f) buyurdu: “Sənin üçün ziyarət oxuyum?”. Dedim: “Bəli”. Buyurdu: “Hansı ziyarəti istəyirsən?”. Dedim: “O ziyarəti ki, ən üstündür”. Buyurdu: ““Əminallah” ziyarəti – ən üstündür”...


İmam Zamanın (ə.c) sevdiyi və yaxın olan insanlarda hansı xüsusiyyət vardır?!


H əzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah insanlardan yardım istəməyən həyalı, pak ətəkli şəxsləri sevir”.
Ona görə də iffətli olsaq, İmam Zaman ağanın (ə.f) sevimlisi olarıq. Bunu təsdiq edən bir əhvalata işarə edək: “Ayətullah Seyyid Baqir Müctehid Sistani, Ayətullah Sistaninin atası olmuşdur. İmam Zaman ağa (ə.f) ilə görüşmək niyyətilə Aşura ziyarətini 40 cümə Məşhəd məscidlərinin birində oxuyardı.
O, buyurur: “Axırıncı cümələrin birində Aşura ziyarəti oxuduğum məscidə nur saçmağa başladı. Qəribə bir hal keçirtdim. Ayağa qalxdım və həmin nurun ardınca getməyə başladım. Bir evə gəlib çatdım ki, çox kiçik və yoxsul bir ev idi. Evin içində sönməyən nur saçırdı...


İmam Zaman ağanın (ə.f) tövsiyəsi ilə yazılan kitab kimin və haqdadır?!


Muhəmmədtəqi Musəvi İsfahani – Əhməd Abadi İmam Zaman ağaya (ə.f) böyük eşq və əlaqəsi var idi. O, bir gecə yuxuda Həzrəti (ə.f) görür. İmam (ə.f) ona bir kitab yazıb çap etdirməyi tövsiyə edir. Hətta kitabın adını da özü qoyur: “Mikayil Məkarim fi fəvaidi dua Lilqaim”.
Seyyid yuxudan ayılır. Ancaq onu yazmaq üçün tövfiq əldə edə bilmir. O zamana qədər ki, 1330-cu ildə həccə gedir və bu səfərdə hacıların əksər hissəsi vəba xəstəliyinə düçar olur. Alim, Allahla əhd bağlayır və deyir ki, əgər bu səfərdən sağlam geri qayıtsam, İmam Zaman ağa (ə.f) haqqında olan o kitabı yazacağam.
Səfərdən sağlam qayıdır və öz əhdinə vəfa edir. Bu kitabda İmamı (ə.f) tanımağa aid geniş məlumatlar və onun davamçılarının boynuna düşən vəzifələr bəyan edilmişdir.
Bu kitab səkkiz hissədən ibarətdir. Orada Quran ayələrinə və hədislərə istinad edilmiş məlumatlar vardır....


İmam Zaman ağanın (ə.f) ata ilə bağlı alimə tövsiyəsi nə olmuşdur?!


Bu alim Şeyx Baqirdən nəql edir ki,... Mənə çatan kimi bədəvi ərəb ləhcəsi ilə danışmağa başladı: “Hara gedirsən?”. Dedim: “Səhlə məscidinə”. Dedi: “Sənin yanında yeməli bir şey vardırmı?”. Dedim: “Xeyr”. Buyurdu: “Əlini cibinə at”. Dedim: “Orada heç nə yoxdur”. Yenə də həmin sözü sərt şəkildə təkrar etdi. Mən əlimi cibimə saldım və orada bir qədər kişmiş gördüm. Bu zaman mənə 3 dəfə bədəvi dildə buyurdu: “Sənə qoca atanı sifariş edirəm”. Bu sözləri dedi və gözümdən itdi.
Mən başa düşdüm ki, bu şəxs İmam Zaman ağa (ə.f) idi və Həzrət (ə.f) razı deyildi ki, mən atama xidməti tərk edib, Səhlə məscidinə ibadət etmək üçün gedim. Ona görə də ondan sonra Səhlə məscidinə bir daha getmədim”.


Geri123..18İrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 .