Bəni İsrail möminlərindən olan Qarunun cəhənnəmə getməsinin əsas amili nədir?


... Müqəddəs Qurani-Kərimin ayələrinə nəzər salanda görmək olur ki, cəhənnəm əhlinin ona düşməsinin səbəbləri çoxdur. Onlardan iki amil əsas hesab olunur. Biri namaz qılmamaqdır və o birisi isə yoxsullara əl tutmamaqdır. “(Onlara üz tutaraq soruşarlar:) «Sizi Cəhənnəmə daxil edən nədir?».
Deyərlər: “Biz namaz qılanlardan deyildik. Fəqirə və yoxsula təam verməzdik””. (“Muddəssir” 42-44).
Başqa ayədə oxuyuruq: “Onlara: «Allahın sizə ruzi olaraq verdiyindən (haqqı olan şəxslərə Allah yolunda) sərf edin!» - deyildikdə, kafirlər iman gətirənlərə: «Allahın istədiyi təqdirdə yedirə biləcəyi kəsəmi yemək verək?» – deyərlər (Allah onun ac qalmağını istəmişdir!) Siz yalnız açıq-aşkar azğınlıq içindəsiniz”. (“Yasin” 47).
Qarun – bu deyilənlərə aydın misaldır. Zəngin olmasına baxmayaraq, yoxsullara əl tutmazdı. Onun cəhənnəm əhli olmasının əsil səbəblərindən biri də məhz bu amildir...


Hz Peyğəmbər (s) və İmam Sadiqin (ə) hədislərinə əsasən tarixdə baş vermiş 40 birinci hadisə və məlumatlar nələrdir?!


Birincilər haqda 40 incəlik
1-Kişilər içərisində həzrət Mühəmməd (s)-ə iman gətirən birinci şəxs İmam Əli (ə)-dır.
2-Qadınlar içərisində həzrət Mühəmməd (s)-ə iman gətirən birinci şəxs həzrət Xədicə (ə. s)-dır.
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: \"Bu ümmətdən götürülən birinci şey həyadır.”
4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: \"Din işlərində əldən gedən ilk şey əmanətdir.”
5-İnsanın yer üzündə mürtəkib olduğu ilk günah həsəddir. (Qabilin Habilə qarşı həsəd etməsi...


Həzrət Zəhranın (ə.s) haqqı olan Fədək nə idi və harada idi?!


Bu abad və münbit ərazinin Xatəmul-Ənbiyanin (ə) əlinə necə keçdiyi haqqında ən məhşur fikir belədir; Rəsulallah (s) Xeybər qalasının fəthindən sonra evə dönüş yolunda Allah, yəhudilərdən ibarət olan Fədək əhalisinin qəlbinə qorxu saldı. Onlar bir nəfər Peyğəmbərin (s) hüzuruna göndərib, Fədəyin yarısını o həzrətin (s) bunu qəbul edib, sülh razılaşmasını imzaladı. Bu yolla Fədək Peyğəmbəri-Əkbəri (s) şəxsi əmlakına çevrildi. Çünki Qurani-məcidin aydın göstərişinə əsasən, \"Müsəlmanların əlinə döyüş aparmadan çatan bütün mallar Rəsuli-Əkrəmin (s) haqqıdır və bu mallar müharibə qənimətləri kimi bölüşdürülmüşdür.\"
Peyğəmbər (s) bu hökmə əsasən, Fədəyi öz ixtiyarına alıb, gəlirini səfər əsnasında imkanları tükənən və bu qəbildən olan insanlar üçün sərf edirdi. Dediklərimizin təsdiqi olaraq aşağıdaki mənbələrə müraciət edə bilirsiniz; \"Mucəmul-buldan\" Yaqut ibn Abdullah Rumi Həməvi; \"Lisanul-ərb\" Məhəmməd ibn Mükərrəm Misri Ənsad(İbn Məhzur) \"Tarix\" Şeyx Hafiz İmaduddin Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Əbul-Qasim ibn Cəfəri Təməri ; \"Kamil\" Əli ibn Əbul-Kərim Məhəmməd Şeybani (İbn Əsir Cəzəri) və s...


İslam Tarixində \"Hüzn ili” hansı hadisələrlə əlaqədardır?!


... Əbu Talib dünyasını dəyişəndə də oğlanlarına tapşırdı ki, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən muğayat olsunlar.
Əbu Talibin İslama iman gətirməsini həm onun sözlərində, həm də Peyğəmbəri himayə etməsində görə bilərik.
Besətin 10-cu ili, Əbu Talibin vəfatından 35 gün sonra Peyğəmbəri-İslama ruhən dayaq və arxa olan digər bir hamisi–zövcəsi həzrəti Xədicə də dünyasını dəyişdi.
Bu iki ağır itki Həzrət Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in həyatında dərin təsir bağışladı.
Bu il tarixə \"Hüzn” ili kimi daxil oldu. Bu müddətdə Allah-Taala Peyğəmbərə bir möcüzə də bəxş etdi, bu da onun meracı idi.


Hz Əli (ə) Cəməl müharibəsindən sonra Bəsrə xalqını hansı nəsihətlərlə möizə etdi?!


Təlhə, Zübeyr və s. Bəsrədə Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə Cəməl müharibəsinə başladıqda Bəsrə camaatı da kor-koranə ara qızışdıranların ardınca düşərək haqsızların tərəfində durdular. Döyüş bitdikdən sonra İmam Əli (əleyhissalam) şəhər əhalisini şiddətli tənqid atəşinə tutaraq onları üzləşəcəkləri böyük bəlalardan uzaq olmağa çağırırdı. Çünki Bəsrə camaatı öz fikirlərini şeytana ov etdilər və eləcə də öz qüdrət və imkanlarını dünya pərəst günahkarların ixtiyarında qoydular. Həzrət onlara buyurdu: \"Siz filan arvadın qoşunu, eləcə də heyvan (dəvə) dalınca düşənlər idiniz, sizin əxlaqınız pozğun, əhdinizsə tapdanmış yalan idi.
Allah əzabının göy və yerdən sizlərin üstünə enməsini sanki hiss edir və hamınızın məhv olmasını görürəm...


Hz Fatimeyhi Zəhranın (ə.s) haqqı olan Fədək bağı necə Peyğəmbərin (s) əli ilə fəth olundu?!


HİCRƏTİN 7-Cİ İLİNDƏ Xeybərin fəthindən sonra təqribən Peyğəmbərin (S) vəfatindan 4 il qabaq Cebrail nazil oldu.O fədəyin fəth olunmasıhökmünü Allah tərəfindən Peyğəmbərə (s) catdırdı.Bu hökümdə acıq aşkar əmr olunmuşdu ki,Fədəkin fəthi yalnız Peyğəmbər (s) və Əmirəl möminin (ə) vasitəsi ilə icra olunmalı,Müsəmanlar isə bu işdə iştirak etməməlidirlər.Peyğəmbər (S) və Əli (ə) lazim olan silahlarla silahlandılar.Öz atlarına minib gecənin zülmət qaranlığında qoşundan ayrıldılar.Xeybərdən hərəkət edib Fədək torpağına çatdılar.hər ikisi fədəyin torpağının kənarında dayandılar.
İki nəfərin bir qalanı fəth etməsi adi bir iş deyildi.Bu iş dəqiq plan və məharətlə icra olunmalı idi.Allah -təala həmişəki kimi Peyğəmbərin (s) işini öz qaydasında qələbəyə doğru aparırdı. Fədək xalqı Xeybərin böyük qalasının fəth olunmasını eşitdilər: Onlar vəhşət içində fədəyin qalasına sığınmış və qalanın qapılarını möhkəm bağlamışdılar.Gecədən sübhədək istirab içində qərq olmuşdular...


Həzrət Peyğəmbər və səhabələrin birinci döyüşü olan Bədr müharibəsində nələr baş vermişdir?!


Bədr döyüşündən qabaq müsəlmanlarla müxaliflər arasında kiçik qarşıdurmalar baş versə də, yalnız Bədr döyüşünü birinci mühüm savaş saymaq olar. Bu döyüşdə müşriklərdən çəkinən, onlarla qarşılaşmaq istəməyən müsəlmanlar sınağa çəkildilər.
Bu barədə Allah-təala Qur’anda buyurur: «Mö’minlərdən bir dəstəsinin xoşuna gəlmədiyi halda, Rəbbin səni müşriklərlə döyüş üçün evindən bayıra çıxardı».Bu döyüşdə müşriklərin minə yaxın döyüşçüsü yaxşı silahlanmış və təchiz olunmuş halda Əbu-Süfyanın başçılığı altında hərb meydanına girmişdilər. Hansı ki, müsəlmanlar yalnız üç yüz on üç nəfər idi. Onların çoxu silahsız idi.
Düşmən yeyin atlara süvar olduğu halda müsəlmanların cəmi yetmiş dəvəsi və bir neçə atı vardı. Bir sözlə, hicri ikinci ildə , ramazan ayının on yeddisində bu iki qrup Məkkə və Mədinə arasında yerləşən «Bədr» adlı quyunun kənarında üz-üzə gəldilər. Allah-təala mö’minlərə öz mələkləri ilə yardım göstərdi. Qur’anda oxuyuruq: «Həqiqətən, siz Bədrdə az və zəif olduğunuz halda Allah sizə yardım etdi»...


Cinayətkar Yezid İslam tarixində hansı cinayət və pis əməlləri ilə tanınır?!


...Tarixə əsasən, Yezidin heç bir şəxsiyyəti və dinə əlaqəsi yox idi. Eyş-işrətdən və şəhvətdən başqa iş tanımırdı. O, üç illik hökuməti dövründə misli görünməyən cinayətlər etdi. Birinci il həzrət Hüseyn ibn Əlini (ə), övladlarını, qohumlarını və dostlarını faciəli şəkildə öldürdü, qadınları, uşaqları və Peyğəmbərin (s) əhli beytini şəhidlərin kəsilmiş başları ilə birlikdə şəhərləri dolandırdı. Hökumətinin ikinci ilində, Mədinə camaatını qılıncdan keçirdi, mal və namuslarını üç gün qoşununun ixtiyarında qoydu. Üçüncü ildə Müqəddəs Kə’bə evini dağıdıb, ona od vurdu. Rəvayət olunub ki, Mədinə hadisəsindən min nəfər ərsiz qadından zinadan yaranmış övlad dünyaya gəldi və onları \"Hərrə övladları\" adlandırırdılar. Başqa bir xəbərdə gəlib ki, əməvi hücumçuları Mədinədə min nəfər bakirə qızla zina etdilər. Peyğəmbərin (s) mənbərində oturub, özünü onun canişini adlandıran, hər bir hökmü, İslam hökmü kimi qəbul edilən Yezidin cinayətləri bir həddə çatdı ki, hətta Peyğəmbər (s) məscidində də zina edildi.


Təbii müsibətlə dünyasını dəyişmiş cavanın anası təsəlli üçün xəbər gətirəndən nə istədi?!


Səhrada yaşayan \"ÜMMİ ƏQİL\"adlı bir xanım var idi.Bir dəfə iki nəfər onun qonağı olur.Qadının yeganə oğlu səhrada dəvələrlə birlikdə idi.Bu zaman anaya xəbər verdilər ki, hürkmüş dəvə oğlunu quyuya atmış və oğlu həyatı ilə vidalaşmışdır.
İmanlı qadın oğlunun ölüm xəbərini gətirən şəxsə dedi: \"Minikdən düş və qonaqlara qulluq göstərməkdə mənə kömək et.\" Ana ona bir qoyun kəsdirdi.Nəhayət,yemək hazır oldu və qonaqların qarşısına qoyuldu.Qonaqlar yemək yeyir və qadının səbr və dözümü qarşısında heyrətdə qalırlar.Qonaqlardan biri deyir:Yemək yedikdən sonra,imanlı xanım yanımıza gəldi və soruşdu:Sizin hansı birinizin Qurandan yaxşı məlumatı vardır?Onlardan biri dedi:Bəli,mənim məlumatım var.
Dedi:Oğlumun ölümünün qarşısında mənə təsəlli olmaq üçün Qurandan müəyyən ayələr oxu.Qonaq deyir:Mən onun üçün ayələri oxudum.\"...Ey Peyğəmbər!Səbr edənlərə müjdə ver.Onlar o kimsələrdir ki,başlarına bir müsibət gəldiyi zaman:\"Biz Allaha aidik və əlbəttə ona tərəf qayıdacağıq\",deyərlər...


Ömər ibn Səəd kərbəlada törətdiyi cinayətlər hansı istəyinə görə idi?!


Kərbəla cinayətkarlarından olan Ömər ibn Sədin həyatından ibarətdolu dərs...
Kərbəla hadisəsində İmam Hüseynin (ə) düşmənlərində dünyapərəstlik və dünya məhəbbəti görsənməkdə idi!
Kərbəla hadisəsi göstərdi ki, hər nə zaman dünya məhəbbəti ortaya gələrsə haqq rəhbərlərlə düşmənçilik etmək öz zirvə həddinə çatar!
Dünyapərəstliyin bir nümunəsi isə məqampərəsətlikdən ibarətdir.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim məqampərəstlik arxasıyca olarsa həlak olmuşdur!...


Geri123..21İrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 .