İslam və şəfaət varmı?


Sual: İslamda şəfaət var, yoxsa yox? Əgər varsa, məgər Allahın tədbirlərinə müdaxilə etmək olarmı? Şəfaət, yəni məsumlar vasitəsi ilə günahların bağışlanması dəstəbazlıq deyilmi? Şəfaət nəticəsində ləyaqətsiz insanlar mövqe qazanmırmı?


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeybİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Sual: Bilirik ki, Həzrət Mehdi (ə) hicri-qəməri 260-cı ildə insanların nəzərindən qeybə çəkilmişdir. Artıq o min ildən çoxdur ki qeyb pərdəsi arxasındadır. Bu qeybin fəlsəfəsi nədir?


İmamın xüsusİ nümayəndələrİ kİmlər İdİ?


Sual: Bildirilir ki, kiçik qeyb dövründə həzrət Mehdinin (ə) xüsusi səfirləri olmuşdur. Onlar zəruri məsələləri imamın nəzərinə çatdırırdılar. Bu şəxslər kimlər idi?


Kİçİk qeyb və böyük qeyb (“qeybətİ-suğra”, “qeybətİ-kubra”) nə deməkdİr?


Sual: Dini çıxışlarda eşidir və dini kitablarda oxuyuruq ki, əsrin imamının iki qeyb dövrü olmuşdur: Kiçik qeyb və böyük qeyb. Nə üçün bu qeyb dövrləri kiçik və böyük adlandırılmışdır?


Üçüncü dünya müharİbəsİ ehtİmalı həzrət Mehdİ (ə) zühuru İlə bİr araya sığırmı?


Sual: Bir müddətdir ki, dünyada üçüncü dünya müharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Deyirlər ki, əgər yer üzündə nüvə müharibəsi baş versə, dünyadakı bütün canlı aləm məhv olub gedəcək. Şərq və qərb dövlət başçılarının da çıxışlarında da bu məsələyə toxunulur.
Belə bir sual yaranır ki, varlıq aləminə qadir və qəhhar Allah hakim olduğu halda, bir neçə imansız hoqqabaz dünyanın külünü göyə sovura bilərmi? Dünyanın nüvə müharibəsi ilə məhv olması fikri müsəlmanların, xüsusi ilə də, həzrətin zühurunu gözləyən şiələrin əqidəsi ilə uyuşurmu? Üçüncü dünya müharibəsinin fikri əsrin imamının zühuru ilə zidd deyilmi?


Əgər həzrət Mehdİnİn (ə) zühuru üçün yer üzündə fəsadın yayılması şərtdİrsə, fəsadla mübarİzə aparmağın nə faydası?


Sual: Mütəvatir (mötəbər sayılacaq sayda olan) hədislərdə deyilir: yer üzünü zülm-sitəm bürüdüyü vaxt Allahın son höccəti həzrət Mehdi (ə) qeyb pərdəsindən çıxıb, dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir. Demək, həzrət o zaman zühur edəcək ki, yer üzünü fəsad bürüsün. Bir halda ki, hər bir müsəlman son imamın zühuru intizarında olmalıdır, onda biz fəsadla mübarizə aparmalı yox, onun daha da yayılması üçün çalışmalıyıq. Yer üzündə fəsad nə qədər çox yayılarsa, zühur üçün şərait də tez yaranar. Məgər biz fəsadla mübarizə aparmaqla imamın zühurunu təxirə salmırıqmı?


İmam Həsənİn (ə) sülhünün və İmam Hüseynİn (ə) savaşının fəlsəfəsİ nədİr?


Sual: Məsum imamlar və din başçıları bizə göstəriş vermişlər ki, gücümüz çatan təqdirdə öz haqqımızı müdafiə edək. Yəni müsəlman şəxs zülmə boyun əyməməli və azad yaşamalıdır. İmam Hüseyn (ə) öz xütbələrindən birində buyurur: “Ey insanlar, agah olun, məni ya savaş, ya da zillətə boyun əymək seçimi qarşısında qoyublar. Amma zillətin qəbulu bizdən uzaq bir işdir və biz heç vaxt zillətə boyun əymərik.”
Aydındır ki, həzrət “biz” dedikdə bütün əhli-beytdən olanların yolunu göstərir. Bəs necə olur ki, imamın qardaşı imam Həsən (ə) Yezid kimi alçaq bir şəxs olan Müaviyənin qarşısında səbr edir?


Doğrudanmı həzrət Əlİnİn (ə) evİnİn damına ulduz düşmüşdür?


Sual: Dəfələrlə həzrət Peyğəmbərin (s) belə bir xəbər verdiyini eşitmişik ki, müəyyən bir gecə səmadan yerə bir ulduz enər; Həmin ulduz kimin evinin damına düşərsə, həmin şəxs həzrətin qızı Zəhranın əridir. Bildirilir ki, müəyyən bir gecədə həmin ulduz həzrət Əlinin (ə) evinin damına düşmüşdür. Əgər ulduzlar hər biri yer kürəsindən böyükdürsə, yuxarıdakı rəvayəti doğru saymaq olarmı?


Doğrudanmı Əlİ (ə) Mədİnədən Mədaİnə bİr gecədə gəlmİşdİr?


Sual: Bəzi kitablarda nəql olunur ki, Əmirəlmöminin Səlman vəfat etdiyi vaxt bir gecə ərzində Mədinədən Mədainə gəldi. Səlmana Mədaində qüsl verdi, onu dəfn etdi və sübh Mədinəyə qayıtdı. Mədinə ilə Mədain arasındakı uzun məsafəni bir gecədə qət etmək necə mümkün oldu?


“Maİdə” surəsİnİn üçüncü ayəsİ HӘZRӘT Əlİ (ə) haqqındadırmı?


Sual: Əksər şiə və bir çox sünni alimlərinin fikrincə, “bu gün sizin dininizi kamilləşdirdik, sizə olan nemətimizi tamamladıq və İslamı sizin üçün bir ayin olaraq qəbul etdik” ayəsi Qədir günü nazil olmuşdur. Axı ayənin əvvəli və sonu halal-haram ətlərin bəyan etdiyi halda onun orta hissəsində bu mövzu ilə qətiyyən uyğun olmayan bir məsələ bəyan edilə bilərmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter