Zəhhak ibn Abdullah Məşriqi Kərbəlada aşura günü hansı səbəbdən İmam Hüseyni (ə) tək qoyaraq qaçdı?!


... Zəhhak ibn Abdullah Məşriqi: Zəhhak Kərbəla yolunda İmam Hüseynlə (ə) görüşərək qısa danışıqdan sonra İmam Hüsyenin (ə) karvanına qoşuldu.
Aşura günü İmam Hüseynin (ə) cərgəsində şücaətcəsinə döyüşdü. İmam Hüseyn (ə) onun haqqında dua etdi: “Zəifləməyəsən, əllərin kəsilməsin. Allah Təala (c.c) Əhli-Beytə (ə) görə sənə böyük mükafatlar verəcək.”
Zəhhak Aşura gününün zöhr namazını İmamla birlikdə qıldı. Amma İmam Hüseynin (ə) səhabələrinin mübarək bədənlərini yerdə görərkən İmamın hüzuruna gələrək dedi: “Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu! Xatırlayırsınız sizinlə mənim aramda hansı şərt var idi?! Ey mənim mövlam! Mənim ailəm var və insanlara borcum var. -ahlolbait
Qərarımız bu idi ki, sizinlə birlikdə müharibədə iştirak edim o zamana kimi ki sizin köməkləriniz var və mənim döyüşməyim sizə faydalı olsun.
İndi ki, sizin dostlarınız qalmayıb və mənim müharibə etməyimin heç bir faydası yoxdur!”...


İmam Səccad (ə) səcdədə hansı duanı oxuyardı?!


Cаvаb: Tаvus Yəmаni dеyir: Bir gеcə Kə`bənin kənаrındаn kеçirdim, gördüm ki, Imаm Zеynəlаbidin əlеyhissаlаm Hifzi Ismаil məkаnınа dахil оlub nаmаz qılmаğа bаşlаdı. Sоnrа səcdəyə gеtdi. Mən еşitdim ki, о Həzrət səcdədə buyurur: Sənin kiçik bəndən, Sənin biçаrə bəndən, Sənin yохsul bəndən və Sənin хаhiş еdən bəndən еvinə gəlibdir. Tаvus Yəmаni dеyir: Mən də bu duаnı öyrəndim və mənə üz gətirən qəm-qüssə zаmаnı оnu охuyurdum. Bеləliklə qəm-qüssə mənim üzərimdən götürülürdü.


Imаm Zеynəlаbidin (ə)-ın dünyа və ахirət hаqqındа öz dоstlаrınа еtdiyi vəsiyyət nə idi?!


Cаvаb: Həzrət buyurdu: Mənim dоstlаrım! Həqiqətən, mən sizə dünyа üçün dеyil, ахirət еvi üçün tədаrük görməyi vəsiyyət еdirəm. Çünki siz ахirətə qаyıdаcаqsınız. Məgər хəbəriniz yохdurmu ki, Həzrət Isа əlеyhissаlаm həvаrilərə buyurdu: Dünyа bir körpüdür və gərək bu körpüdən kеçəsiniz. Bunа görə də dünyаnın imаrəti üçün çаlışmаyın. Yəni gərək körpüdən kеçəsən, nəinki оrаdа оturmаq аrzusu ilə gününü kеçirdib qаlаsаn.
Sizin dünyаnız dəryаdаkı ləpələr və dаlğаlаr kimidir. Dünyаdа еv tikmək, dəryа ləpələri üzərində еv tikməyə bənzəyir. Bəs bеlə bir əsаssız süst məkаnı özünüz üçün sаkitlik və dincəlmək yеri bilməyin...


Imаm Hüsеyn əlеyhissаlаmın qаrdаşı Həzrət Əbülfəzl Аbbаsın ləqəbləri hаnsılаrdır?!


Cаvаb: Həzrət Əbülfəzl Аbbаsın bir nеçə ləqəbi vаr. Оnlаrın hər biri оnun yüksək məqаmını bəyаn еdir. Оnlаr ibаrətdir:
1) Əbülfəzl, çünki fəzilətlərlə bəzənmişdi və yа Fəzl аdındа оğlu vаr idi?
2) Əbul-qirbə, çünki susuz dоdаqlаrа su vеrən idi (qirbənin mə`nаsı su qаbı dеməkdir).
3) Qəməri-Bəni-Hаşim (Bəni-Hаşim tаyfаsının аyı), çünki Bəni-Hаşim qəbiləsinin içərisində аy kimi pаrıldаyırdı, gözəl və nurаni çöhrsi vаr idi?
4) Əbdu sаlеh. 5) Isgər. 6) Əlfаdi (fədаkаr). 7) Əlhаmi (himаyə еdən). 8) Əlvаqi (kеşikçi). 9) Əssаi (çаlışqаn.)...


Hz Peyğəmbərin (s) dəyərli səhabələrindən olan Salman Farsi İslama necə gəldi?!


Cavab: Həzrəti Məhəmməd (s) «Salman bizdəndir» buyurmaqla, Onun hansı iman mərtəbəsində olduğunu ən sadə şəkildə ifadə etmişdir. Bəs İranda doğulub boya-başa çatmış Səlman necə oldu ki, Peyğəmbərin (s) ən yaxın adamlarından birinə çevrildi? Hələ gənc ikən, Salman yaşadığı şəhərin hakiminin oğlu ilə dostluq edirdi. Bir gün öz dostu ilə səhraya ova çıxan Salman, İncil oxuyan rahiblə rastlaşdı. Rahib gənclərə İncil haqqında danışıb, Allaha itaətə, günahdan uzaqlığa çağıran təsirli kəlamlar oxudu. Rahib onlara dedi ki, doğru dində olmayanların kəsdikləri heyvanların əti haramdır. Nəhayət, onlar sağollaşıb ayrıldılar. Amma gənclər tez-tez səhraya gedib, rahibin söylədiyi ilahi kəlamlardan feyz aparardılar. Bir gün hakimin oğlu süfrəyə oturmaqdan imtina edib, süfrədəki yeməklərin haram olduğunu bildirdi. Hakim vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənib, rahibi öz əyalətindən çıxardı. Salmanla hakimin oğlu rahiblə getmək qərarına gəlsələr də, dostunun yubandığını görən Salman, yola düşdü...


Peyğəmbərin (s) oğulluğa götürdüyü Zeyd yetim idi yoxsa valideynləri vardı?


Zeydin əsl atasının adı Harisə idi. Peyğəmbərimiz (s) onu oğulluğa götürsə də, heç zaman “Mühəmmədin oğlu” çağırılmasına razı olmamış, onu atasının övladı kimi tanıtdırmışdır. Zeyd ibn Harisə ibn Şürahil Kəlbi İslamdan əvvəlki qəbilə müharibələri nəticəsində əsir alınıb Məkkədə kölə bazarında satışa çıxa-rılmışdı. Xədiceyi-kübranın qardaşı oğlu onu satın alıb öz bibisinə (Xədicəyə) bağışladı, Xədicə də Zeydi Həzrət Mühəmmədə (s) hədiyyə etdi...


Cənab Salmanın ölən zaman hansı 3 tövsiyəni etmişdir?!


Salman Peyğəmbərin (s) ən yaxın səhabələrindən olmuşdur və imanı, təqvası, iffəti və başqa fəzilətləri başqa səhabələrin dilində əzbər idi. Peyğəmbər (s) onu çox sevərdi. O da Peyğəmbəri (s) hər bir şeydən üstün tutardı və onun əmrlərini sorğu-sualsız yerinə yetirərdi.Nəql olunur ki, Salman can verən zaman müsəlmanlara üç tövsiyə vermişdir:
Üç yerdə Allahı yada salın: 1. Nə zaman bir işdə qərar vermək istəsəniz. 2. Nə zaman bir məsələdə hökm vermək istəsəniz. 3. Nə zaman bir şeyi bölmək istəyərkən”. (Beytutə)
Necə oldu ki, Salman hər gecə bir Quran xətm edib, bütün ömrü boyu oruc tuturdu?


Bir gün Peyğəmbər (s) səhabələrinə buyurur: “Sizlərdən kim bütün ömrü boyu oruc tutmuşdur?”. Salman deyir: “Mən”. Həzrət (s) buyurur: “Sizlərdən kim bütün ömrü boyu gecə ibadəti etmişdir?”. Salman deyir: “Mən”. Həzrət (s) buyurur: “Sizlərdən kim hər gecə bir Quran xətm edir?”. Salman deyir: “Mən”. Bu sözlərdən sonra səhabələrdən biri çox qəzəblənir və Həzrət Peyğəmbərə (s) deyir: Ya Rəsulallah (s)! Salman – bir əcəmdir və biz Qureyş tayfasının qarşısında fəxrlənmək istəyir. Siz buyurdunuz ki, kim bütün ömrü boyu oruc olmuşdur, halbuki Salman günlərin çoxunda yemək yeyir. Siz buyurdunuz ki, kim gecə oyaq qalır, Salman dedi mən. Halbuki o, gecənin çox hissəsini yatır.
Buyurdunuz ki, kim gecəni bir Quran xətm edir, Salman dedi mən. Halbuki günün çox hissəsində sakit durur. (Yəni, heç bir iş görmür). Həzrət (s) buyurur: “Sükut et! Sən hara, Loğman Həkim hara? Salmanın özündən soruş, səni agah etsin”. Bu zaman həmin kişi üzünü Salmana çevirir və deyir: “Ey Salman! Sən demədimmi ki, bütün günləri oruc olursan?...


İmam Əli (ə) səhabəsi olan Abdullah ibni Yəhyanın anidən yıxılmasını necə izah etdi?!


Abdullah ibni Yəhya Əmirəl-möminin (ə) məclisinə daxil olur. Həzrətin (ə) qarşısında taxta parçası var idi. Həzrət (ə) buyurur ki, onun üzərində əyləşsin. Anidən taxta dağıldı və Abdullah yerə yıxıldı. Başı yarıldı və qan axmağa başladı. İmam (ə) göstəriş verir ki, su gətirsinlər və onun yarasını yusunlar. Sonra mübarək üzünü Abdullaha çevirib buyurdu: “Yaxına gəl!”. Sonra mübarək əlini onun yarasının üzərinə qoyur. Abdullah əvvəl çox ağrı hiss edir, amma sonra şəfa tapır.
Həzrət (ə) buyurur: “Şükür olsun o Allaha ki, bizim ardıcıllarımızın günahını dünyada xoşagəlməz hadisələrlə yuyar və pak edər”.
Abdullah deyir: “Ey Əmirəl-möminin! Məni agah edin ki, hansı günaha düçar olmuşam ki, bu xoşagəlməz hadisə başıma gəlmişdir? Onu bir daha təkrar etməyim”.


Həzrət Peyğəmbər (s) öz dostları üçün niyə çoxlu sərvət istəmirdi?


İslam Peyğəmbərinin (s) həyatı o qədər sadə idi ki, o dövrün orta həddə yaşayan insanlarının səviyyəsinə çatırdı. Həzrət (s) o dövrün aşağı təbəqəsinin az gəlirini nəzərə alaraq, özü də buğda çörəyi yeməkdən imtina edərdi. Həyatın sadə yaşayışı hər bir sahədə özünü büruzə verərdi. Paltarın növündən tutmuş, yerə saldığı xalçaya qədər. Bəzən Həzrət (s) həsirin üzərində yatardı. Hər nə halaldan əldə edirdi, onu da qənaətlənib geyinərdi. Həzrət Peyğəmbər (s) Əbuzərə belə buyurardı: “Ey Əbuzər! Mən kobud paltar geyinirəm. Torpağın üzərində əyləşirəm. Yalın dördayaqlıya minirəm. Bunlar mənim sünnətlərimdir. Hər kim mənim sünnətimdən üz döndərər, məndən deyildir”. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql olunur ki, buyurub: “Geyinin, yeyin və için, ancaq mötədil halda. Mötədil olmaq – nübuvvətin xüsusiyyətlərindəndir”.
Əbuzər deyir: “Soruşdum: “Ya Rəsulallah! Allahı yada salanlar və təvazökarcasına Allahdan qorxanlar başqalarından daha tez behiştə gedərlər?”. Buyurdu: “Xeyr, ancaq ehtiyacı olan müsəlman behiştə daxil olmaq üçün başqlarını qabaqlayarlar. Behişt gözətçiləri onlara deyər: “Səbir edin o zamana qədər ki, sizin hesabınız çəkilər”. Deyərlər: “Nəyin hesabı? Allaha and olsun ki, biz nə bir şeyin malikiyik ki, zülm edək və nə də bir şey bizə tapşırılmışdır ki, çətinlik yaradaq və ya işləri asanlaşdıraq. Amma biz Allahımıza ibadət etmişik, o zamana qədər ki, bizi çağırdı. Biz də onu qəbul etdik”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter