Xəstəlik, qorxu və ailə qurmağa kömək üçün Qurani Kərimin hansı surəsini oxumaq lazımdır?!


“Zariyat” surəsi – Quranın 51-ci surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuş və 60 ayəsi vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) bu surə ilə bağlı buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, dünyada əsən küləklərin on bərabəri qədər ona on həsənə verilər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, parlayan çıraq kimi qəbirdə nurani olmasına səbəb olar”.
İmam Cəfər Sadiq (ə) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Zariyat” surəsini oxuyar, Allah məişət işlərini islah edər, ona çoxlu ruzi əta olunar”. Bu surənin bərəkətləri:
1. Xəstəliklərin yaxşılaşması. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər bu surəni yataqda olan xəstə yanında yazsanız, Allah ona ciddi şəkildə asanlıq edər”.


İnsan necə xəlq olunub? – İmam Əlinin (ə) mübarək nəzəri


Allahın varlığını bir neçə yolla isbat etmək olar. Onlardan biri də xəlq etdiklərinin nə qədər qüdrətli və möcüzəvi xarakterə malik olmasıdır.
Allahın xəlq etdikləri içərisində insanın yeri başqadır. İmam Əli (ə) insanın xilqəti barəsində buyurur: “Əzəmətli Allah təbiətin müxtəlif torpaqlarından elə bir palçıq əldə etdi ki, torpaqdan yumşaq, hamarsızdır. Palçığa şirin və şor su tökdü və məhəbbət təri ilə onu yoğurdu. Ondan bir üz düzəltdi. Bədən və ayrı üzvlərini düzəltdi. Sonra onları birləşdirdi ki, vahid olsun. Bir müddət sonra sərtləşdi. Belə ki, əgər üzərindən külək əssəydi, səsi qulağa dəyərdi.
Sonra Öz ruhundan ona üfürdü ki, insan şəklinə düşsün. Allah ona elə zehin verdi ki, həmin zehni onun üçün işə salsın, elə düşüncə verdi ki, onunla Ona təslim olsun, elə əl və ayaq verdi ki, ona xidmət etsin...


Necə dua edək? – Peyğəmbərlərdən (s) öyrənək


Əgər hər bir İlahi peyğəmbərin (ə) həyatına nəzər salsaq, görərik ki, onların özünəməxsus duaları olmuşdur ki, məhz bu dualar vasitəsilə çətinliklərdən çıxmışdılar. Biz də dua etməyi peyğəmbərlərdən (ə) öyrənək. O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) ilə Həvva tövbə etmək istəyir, deyirlər: “Dedilər: «Ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik, əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, mütləq ziyana uğrayanlardan olacağıq»”. (“Əraf” 23).
Həzrət Nuhun (ə) duası da dəyərli dualardan biridir. Belə ki, kafirlər Nuhu (ə) dəli adlandıran zaman Nuh (ə) belə dua edir: “Nuh dedi: «Ey Rəbbim, onların təkzibinin müqabilində mənə kömək et!»”. (“Muminun” 26). Allah Təala da Nuha (ə) əmr edir ki, gəmi tiksin və sonra bu duanı desin: “Beləliklə elə ki, sən və səninlə birlikdə olanlar gəmiyə yerləşdiniz, de: «Həmd və səna bizə zalım dəstədən nicat verən Allaha məxsusdur”....


İmam Cavadın (ə) mübarək izahında təvəkkülün mənası necə izah olunmuşdur?!


İmam Cavad (ə) buyurur: “Hər kim Allaha etimad edərsə, Allah şadlığı ona nümayiş etdirər. Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah onun işlərinə kifayət edər.
Allaha etimad etmək – elə bir qaladır ki, ancaq mömin orada mühafizə olunar. Allaha təvəkkül etmək – hər bir pislikdən nicat tapmaq və hər bir düşmənçilikdən amanda qalmaqdır”. Əziz İmamın (ə) buyuruşundan aydın olur ki:
1. Allah insana kifayət edər. Hər kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah onun işlərinə kifayət edər. Necə ki, Quranda buyurulur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O ona kifayət edər”. (“Təlaq” 3). Təvəkkülün həqiqəti budur ki, insan zəhmət çəkər, əziyyətə qatlaşar və öz işini Allaha tapşırar. Çətinliklərinin həll olmasını ondan istəyər. Allah onun çətinliklərindən agah olduğu və onu aradan qaldırmaq qüdrətinə malik olduğu üçün, bu işi görər. O kəsdə ki, təvəkkül ruhu olar, heç bir zaman ümidsiz olmaz...


Özünə dəyər verməyən insanın şərindən çəkin – İmam Nəqinin (ə) nəsihətlərindən


İmam Əliyyən-Nəqi (ə) biz müsəlmanlara bəzi nəsihətlər vermişdir ki, onlara diqqət edək və əməl edək:
- Nemətlər qısa bəhrələrdir, şükrün özü – nemətdir.
- Müəllim və şagird – tərəqqi və inkişaf etməkdə şərikdirlər.
- Danlamaq – xoşagəlməz sözlərin açarıdır, ancaq qəlbə kin salmaqdan daha yaxşıdır.
- Həsəddən uzaq ol, onun təsiri səndə zahir olacaqdır, düşməninə təsir etməyəcəkdir.
- Söz keşməkeşləri köklü dostluqları da belə, xarab edər.
- Təkəbbür insanı öyrənməkdən


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən insan dünyada necə yaşamalıdır?!


Ölüm – qəti bir hadisədir ki, hər bir canlının başına gələcəkdir. Ölümü hər kəs bir cür görür. Bəziləri üçün məhv olmaqdır, bəziləri üçün dünya zindanından azad olmaqdır, bəziləri üçün Allahla görüşməkdir... Məsumların (ə) ölümlə bağlı bəzi buyuruşlarına diqqət edək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanın qəbri – axirət mənzillərinin birincisidir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəzən insanlar illəri, ayları, günləri və saatları sayarlar, ancaq bir zaman da gərək nəfəslərini saysınlar. O zaman ki, axırıncı nəfəs gəlib çatar, artıq həmin zaman nə bir an gec və nə bir an tez həyata keçər. Həmin zamanda insanın köçməsi başlayar”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, ölümü unutmuşdur. Halbuki, ölüləri görür”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Əba Ubeydə! Ölümü çoxlu yada sal. Əgər insan onu çoxlu yada salarsa, dünyaya qarşı rəğbətsiz olar”. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “İzzətli ölüm – əbədi həyatın bir hissəsidir, zəlilcəsinə ölüm isə həmişəlik ölümdür”...


Məsumların hədisinə əsasən Asqırmaq – ölümdən 3 gün amanda olmağa səbəb olur!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çoxlu asqırmaq insanı bir çox şeydən amanda saxlayar:
1. Cüzam. 2. Başda və üzdə olan pis havanın bayıra çıxması. 3. Gözdən suyun axmasının qarşısını alar. 4. Burun tutqunluğunu açar”.
İmam Həsən Əsgərinin (ə) xidmətçisi nəql edir: “İmam Zaman ağanın (ə.f) dünyaya gəlişindən bir gün sonra Həzrətin (ə) yanında olanda asqırdım. O, mənə buyurdu: Allah sənə rəhmət etsin. Bu duadan çox şad oldum”. Həzrət (ə) mənə buyurdu: “Asqırmaqla bağlı sənə müjdə verimmi?”. Dedim: “Bəli, sərvərim”. O, buyurdu: “Agah ol ki, asqırmaq ölümdən üç gün amanda olmaq deməkdir”.


Niyə Kəbə evi dördbucaqlı inşa edilmişdir? Imam Sadiqin (ə) hədisi


Həzrət İbrahim (ə) Allahın əmrinə əsasən Kəbə evini inşa etmişdir. Ancaq onu nə üçün dördbucaqlı inşa etmişdir? Bu suala cavab vermək üçün hədislərə müraciət edək.
Həzrət İmam Cəfər Sadiqə (ə) sual verirlər: “Nə üçün Kəbə bu cür adlandırılmışdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki dördbucaqlıdır”.
Sual verirlər: “Bəs niyə dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki Beytul-məmurla üzbəüzdür və o da dörd bucaqlıdır”.
Soruşurlar: “Nə üçün Beytul-məmur dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki ərşlə üzbəüzdür və o da dördbucaqlıdır”....


Peyğəmbər (s) və məsumların hədisinə əsasən 7 yolla sədəqə edilməsi mümkündür?!


Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən:
1. Hər bir xeyir iş. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir yaxşı iş – sədəqədir. O kəs ki, xeyir işə yol göstərər, o kəs kimi olar ki, onu yerinə yetirər. Allah çarəsizlərin çətiliklərini aradan qaldırmaq üçün yardım etməyi sevir”.
2. Şəri tərk etmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pisliyi və şəri yerinə yetirməmək – sədəqədir”.
3. Özün üçün sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dilini saxla, çünki dili büdrəmədən qorumaq – sədəqədir ki, onu öz salamatlığın üçün yerinə yetirirsən”.
4. Gözəl danışıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pakizə söz – sədəqədir və həmçinin namazı yerinə yetirmək üçün atdığınız hər addım – sədəqədir”...


Hansı 7 çox savablı əməllərə görə Cəbrail (ə) insan olmağı arzu etmişdir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurur: “Ey Əli! Cəbrayil mənə demişdir: “Yeddi əmələ görə insan cinsində olub, onları yerinə yetirməyi arzu edirəm. Bu əməllər ibarətdir:
1. Camaat namazında iştirak etmək.
2. Alimlərlə yoldaş olmaq.
3. Bir-birindən küsən iki insanı barışdırmaq.
4. Yetimlərə nəvaziş etmək.
5. Xəstəni ziyarət etmək...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter