Özünə dəyər verməyən insanın şərindən çəkin – İmam Nəqinin (ə) nəsihətlərindən


İmam Əliyyən-Nəqi (ə) biz müsəlmanlara bəzi nəsihətlər vermişdir ki, onlara diqqət edək və əməl edək:
- Nemətlər qısa bəhrələrdir, şükrün özü – nemətdir.
- Müəllim və şagird – tərəqqi və inkişaf etməkdə şərikdirlər.
- Danlamaq – xoşagəlməz sözlərin açarıdır, ancaq qəlbə kin salmaqdan daha yaxşıdır.
- Həsəddən uzaq ol, onun təsiri səndə zahir olacaqdır, düşməninə təsir etməyəcəkdir.
- Söz keşməkeşləri köklü dostluqları da belə, xarab edər.
- Təkəbbür insanı öyrənməkdən


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən insan dünyada necə yaşamalıdır?!


Ölüm – qəti bir hadisədir ki, hər bir canlının başına gələcəkdir. Ölümü hər kəs bir cür görür. Bəziləri üçün məhv olmaqdır, bəziləri üçün dünya zindanından azad olmaqdır, bəziləri üçün Allahla görüşməkdir... Məsumların (ə) ölümlə bağlı bəzi buyuruşlarına diqqət edək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İnsanın qəbri – axirət mənzillərinin birincisidir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bəzən insanlar illəri, ayları, günləri və saatları sayarlar, ancaq bir zaman da gərək nəfəslərini saysınlar. O zaman ki, axırıncı nəfəs gəlib çatar, artıq həmin zaman nə bir an gec və nə bir an tez həyata keçər. Həmin zamanda insanın köçməsi başlayar”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Təəccüb edirəm o kəsə ki, ölümü unutmuşdur. Halbuki, ölüləri görür”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Ey Əba Ubeydə! Ölümü çoxlu yada sal. Əgər insan onu çoxlu yada salarsa, dünyaya qarşı rəğbətsiz olar”. İmam Hüseyn (ə) buyurur: “İzzətli ölüm – əbədi həyatın bir hissəsidir, zəlilcəsinə ölüm isə həmişəlik ölümdür”...


Məsumların hədisinə əsasən Asqırmaq – ölümdən 3 gün amanda olmağa səbəb olur!


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Çoxlu asqırmaq insanı bir çox şeydən amanda saxlayar:
1. Cüzam. 2. Başda və üzdə olan pis havanın bayıra çıxması. 3. Gözdən suyun axmasının qarşısını alar. 4. Burun tutqunluğunu açar”.
İmam Həsən Əsgərinin (ə) xidmətçisi nəql edir: “İmam Zaman ağanın (ə.f) dünyaya gəlişindən bir gün sonra Həzrətin (ə) yanında olanda asqırdım. O, mənə buyurdu: Allah sənə rəhmət etsin. Bu duadan çox şad oldum”. Həzrət (ə) mənə buyurdu: “Asqırmaqla bağlı sənə müjdə verimmi?”. Dedim: “Bəli, sərvərim”. O, buyurdu: “Agah ol ki, asqırmaq ölümdən üç gün amanda olmaq deməkdir”.


Niyə Kəbə evi dördbucaqlı inşa edilmişdir? Imam Sadiqin (ə) hədisi


Həzrət İbrahim (ə) Allahın əmrinə əsasən Kəbə evini inşa etmişdir. Ancaq onu nə üçün dördbucaqlı inşa etmişdir? Bu suala cavab vermək üçün hədislərə müraciət edək.
Həzrət İmam Cəfər Sadiqə (ə) sual verirlər: “Nə üçün Kəbə bu cür adlandırılmışdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki dördbucaqlıdır”.
Sual verirlər: “Bəs niyə dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki Beytul-məmurla üzbəüzdür və o da dörd bucaqlıdır”.
Soruşurlar: “Nə üçün Beytul-məmur dördbucaqlıdır?”.
İmam (ə) buyurur: “Çünki ərşlə üzbəüzdür və o da dördbucaqlıdır”....


Peyğəmbər (s) və məsumların hədisinə əsasən 7 yolla sədəqə edilməsi mümkündür?!


Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən:
1. Hər bir xeyir iş. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir yaxşı iş – sədəqədir. O kəs ki, xeyir işə yol göstərər, o kəs kimi olar ki, onu yerinə yetirər. Allah çarəsizlərin çətiliklərini aradan qaldırmaq üçün yardım etməyi sevir”.
2. Şəri tərk etmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pisliyi və şəri yerinə yetirməmək – sədəqədir”.
3. Özün üçün sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dilini saxla, çünki dili büdrəmədən qorumaq – sədəqədir ki, onu öz salamatlığın üçün yerinə yetirirsən”.
4. Gözəl danışıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pakizə söz – sədəqədir və həmçinin namazı yerinə yetirmək üçün atdığınız hər addım – sədəqədir”...


Hansı 7 çox savablı əməllərə görə Cəbrail (ə) insan olmağı arzu etmişdir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurur: “Ey Əli! Cəbrayil mənə demişdir: “Yeddi əmələ görə insan cinsində olub, onları yerinə yetirməyi arzu edirəm. Bu əməllər ibarətdir:
1. Camaat namazında iştirak etmək.
2. Alimlərlə yoldaş olmaq.
3. Bir-birindən küsən iki insanı barışdırmaq.
4. Yetimlərə nəvaziş etmək.
5. Xəstəni ziyarət etmək...


İmam Səccadın (ə) hədisinə əsasən O kəslər ki, cəhənnəmin atəş səsini eşitməyəcəklər!!


İmam Səccad (ə) “Əbu Həmzə” duasında Qiyamət qorxusunu belə bəyan etmişdir. “Bu gün ağlayırıq o zaman üçün ki, paltarsız, zəlil və ağır əməl yükü ilə qəbirlərdən çıxacağıq. Bir dəstə insanın üzü gülərdir, razı, xoşhal və başı ucadırlar. Bunlar kimlərdirlər?
O kəslərdir ki, dünyada sirat körpüsündən ki, həqiqət və batini buradadır – keçməyi bacarıblar. Bu sirat körpüsü ubudiyyət körpüsü, təqva körpüsü və dindarların körpüsüdür. Bu dünyanın siratı cəhənnəm üzərində olan həmin siratdır. Əgər biz burada həmin siratdan diqqət edərək və büdrəmədən keçə bilsək, o biri Siratdan keçmək asan iş olar. Mömin kimi işıq sürəti ilə keçər. Onlar cəhənnəmin həmhəməsini belə eşitmirlər. İnsanın başına gələn ən çətin qorxudur. Mömin bu cismi, ruhu və nəfsi ilə orada olan ən çətin qorxuya görə qəmgin və hüznlü olmaz. (Çünki) onlar bu siratdan keçiblər”.


O kəs ki… – İmam Əlidən (ə) ayıldıcı buyuruşlar!!


İmam Əli (ə) kamil insanın sifətlərini bizə tanıtmışdır ki, onlarla tanış olaq. İmam (ə) buyurur: “O kəs ki, öz eybinə baxar və başqalarının eybini tutmaqdan geri qalar.
O kəs ki, Allahın ruzisinə razı olar – əlindən gedənlərə görə qəmlənməz. O kəs ki, zülm qılıncını çəkər – elə onunla öldürülər. O kəs ki, işində özünü əziyyətə salar – özünü həlak edər. O kəs ki, özünü bəlaya salar – qərq olar. O kəs ki, pis adı olan yerlərə addım atar – ittiham olunar. O kəs ki, çoxlu danışar – çoxlu səhv edər...


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən İnsanın ən həqiqi, ən güclü dostu kimdir?!


Hər bir fərdin və cəmiyyətin dostu – ağıldır. Hər bir insanın və cəmiyyətin düşməni – cəhalətdir. O kəs ki, düz danışar, haqqı deyər – həm özü rahat olar, həm də cəmiyyət. İmam Əli (ə) buyurur ki, əgər kimsə aqil olsa, onun dostu həmin ağıl olar. İmam Rzaya (ə) sual verirlər ki, insanlara Allahın hüccəti nədir? İnsanlar haqla batili necə ayırd etsinlər?
İmam (ə) buyurur ki, insanlara hüccət – ağıldır. Yəni ağıl insanlara Allahın hüccətidir. Belə bir ağıl – bürhani ağıldır. O qədər qüdrətlidir ki, qorxunu, yanlış xəyalları, şəhvəti və qəzəbi insandan dəf edər. Hər kim vahimə və xəyal səviyyəsində hökm olunar, onun ağlı zəif olar. Çünki güclü ağıl vahiməyə, xəyala, şəhvət və qəzəbə qalib gələr. Belə insan heç bir zaman yersiz söz danışmaz. Quranın nəzərinə görə, xəyalları əsasında yaşayan insanlar muxtal adlandırılmışdır. Muxtal o kəsdir ki, xəyal məhdudiyyətində düşünər. Bürhan ondan uzaq olar. O, hər zaman bürhansız danışar və həm də bürhansızlığı qəbul edər. Bu insanlar aqil deyildirlər. Elə bir gücə malik deyildirlər ki, cəhalətlərinin qarşısını alsınlar. Muxtal insanı Allah sevməz...


İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən Təyyibə həyat kimlərə aiddir?


İmam Əliyə (ə) sual verirlər ki, təyyibə həyat nədir? Həzrət (ə) buyurur: “Həyatın təyyibə olması bu dəstə üçündür: “Hər kim – kişi yaxud qadın – imanı olan halda yaxşı iş görsə, onu şübhəsiz, (dünyada) pak bir həyatla yaşadacaq və (axirətdə) mükafatlarını çox gözəl olan əməllərinin müqabilində verəcəyik”. (“Nəhl” 97)”.
Bu ayə buyurur ki, təyyibə həyat o insanlara aiddir ki, məadı və Qiyaməti xatırlayar və saleh əməl yerinə yetirər. Məad mövzusu – insanı tərbiyə edən ən mühüm mövzulardan biridir. Hicaz müşrikləri Allahın olduğunu qəbul etsələr də, məadı inkar edərdilər. Yəni, belə düşünürdülər ki, insan ölən zaman çürüyər...


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter