İmam Baqirin (ə) hədisinə əsasən hansı üç əməl günahların kəffarəsi hesab olunar?!


İmam Baqir (s) buyurur: Üç şey günahların kəffarəsi olar:
1.Qışda şad halda dəstamaz almaq; 2.Gecə-Gündüz məscidə getmək; 3.Camaat Namazı. \"Namazda ətir vuranın hər rükətinin savabı min bərabər olur\"
Peyğəmbər (s) buyurub: \"Hər kəs hər bir namazdan sonra \"Ayətəl-kürsünü\" oxusa, onunla cənnət arasında ölümdən başqa heç nə fasilə salmaz, Əgər yatmazdan qabaq oxusa, Allah onu və qonşularını bəladan qoruyar.\"


Namazın həqiqəti nədir?! Hədislərə əsasən 26 cümlədə cavab


NAMAZ = Namaz: Peyğəmbərlərə öyrədilən ibadətlərin ilkidir.
Namaz: Qiyamət günü hesabı soruşulan vəzifələrin ilkidir.
Namaz: Quran-i Kərimdə ən çox zikr edilən əmrdir.
Namaz: İnsanı Allaha bağlayan və iman mənalarını ürəkdə canlandıran əsas nöqtədir.
Namaz: Cəhənnəmdən nicat bir vəsilədir.
Namaz: Cənnətin açarıdır.
Namaz: Yoxsulların həccidir...


İmam Rza (ə) cümə gününün əzəmət və təsiri haqda nə buyurmuşdu?!


İmam Rizadan (ə.) nəql olunur, Peyğəmbərimiz (s.a.a.s) belə buyurmuşdur: \"Cümə günü, günlərin ağasıdır. Allah, o gündə yaxşılıqların savabını qat-qat artıq verər. Pislikləri və günahları silər. O gündə dərəcələr yüksəldilir, dualar qəbul edilir, bəla və müsibətlər aradan qaldırılır, böyük ehtiyaclar ödənilir.
Allah, o günün hörmətinə bir çoxlarını cəhənnəm atəşindən uzaqlaşdırar. Kim o günün haqqını gözləyərək, o günə lazım olan hörməti göstərərək Allaha ixlasla dua edərsə, həmin şəxsi cəhənnəm atəşindən qurtarmaq Allahın üzərində bir haqdır...


Quran və hədislərə əsasən: Salam insanlar arasında dostluq üçün bir yoldur!


Əksər insanlar görüşdükləri vaxt bir-birlərinə məhəbbətlərini bildirir, bir-birlərinə dua edib sağlamlıq arzulayırlar. Bu münasibət bəzən sözdə, bəzən əməldə özünü göstərir. İnsan qarşı tərəfə öz dili, əli ilə və ya başqa bir şəkildə məhəbbətini bildirir. Dostluq əlaqəsini bildirmək üçün müsəlmanlar arasında daha çox müraciət olunan yollardan biri salamlaşmaqdır. \"Salamun ələykum” yəni Allah səni salamat etsin. Bu mübarək və pak bir salamdır. Qurani- kərimdə də salam məhəbbəti bildirmə vasitəsi kimi təqdim olunur. Saleh əməl sahibləri behiştdə bir-birlərini salamlayırlar.
Salam təkcə müsəlmanlara xas deyil. İslamdan öncəki qövmlər arasında da salamlaşma olmuşdur. Mələklər naməlum qiyafədə həzrət İbrahimin görüşünə gəldikləri vaxt onu salamladılar və həzrət İbrahim də onların salamını aldı. Bu mövzuda bir neçə hikmətli buyuruğu nəzərdən keçirək: Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Sözə salamla başlayın, salamsız sözə başlayana cavab verməyin.” İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Salam verməkdən çəkinən şəxs paxıldır...


Məsumların hədisinə əsasən Allah yanında fəqirin məqamı nə həddədir?!


Bir gün Әli (ә) kаsıblаr üçün bir аz хurmа göndәrmәk istәdi. Bir nәfәr Hәzrәtә dеdi: Yа Әli! Оnlаr sizdәn хurmа istәmәyib. Bununlа bеlә оnlаrа хurmа göndәrirsiniz? Buyurdu: Аllаh sәnin kimilәri möminlәrin аrаsındа çохаltmаsın. Mәn istәyirәm öz mаlımdаn еhsаn еdim. Sәn niyә pахıllıq еdirsәn?! Әgәr istәyәndәn sоnrа хurmа göndәrsәm, хәcаlәt çәkәrlәr. Оnа görә dә istәmәmişdәn qаbаq хurmа göndәrirәm.
İmаm Kаzim (ә) buyurub: “Аllаh-tәаlа buyurur: Әgәr kаsıblаr оlmаsаydı, vаrlılаr cәnnәtә gеtmәzdilәr.
İmаm Sәccаd (ә) bir dilәnçini görüb buyurur: “Аfәrin о kәsә ki, mәnim аzuqәmi cәnnәtә аpаrır...


Məsumların hədisinə əsasən Allah yanında fəqirin məqamı nə həddədir?!


Bir gün Әli (ә) kаsıblаr üçün bir аz хurmа göndәrmәk istәdi. Bir nәfәr Hәzrәtә dеdi: Yа Әli! Оnlаr sizdәn хurmа istәmәyib. Bununlа bеlә оnlаrа хurmа göndәrirsiniz? Buyurdu: Аllаh sәnin kimilәri möminlәrin аrаsındа çохаltmаsın. Mәn istәyirәm öz mаlımdаn еhsаn еdim. Sәn niyә pахıllıq еdirsәn?! Әgәr istәyәndәn sоnrа хurmа göndәrsәm, хәcаlәt çәkәrlәr. Оnа görә dә istәmәmişdәn qаbаq хurmа göndәrirәm.
İmаm Kаzim (ә) buyurub: “Аllаh-tәаlа buyurur: Әgәr kаsıblаr оlmаsаydı, vаrlılаr cәnnәtә gеtmәzdilәr.
İmаm Sәccаd (ә) bir dilәnçini görüb buyurur: “Аfәrin о kәsә ki, mәnim аzuqәmi cәnnәtә аpаrır...


Həzrəti Peyğəmbərin (s) valideynə hörmət haqqında tapşırıqları...


- Bir kişi rəsulallahdan soruşdu: <<Valideynin övlad üzərində haqqı nədən ibarətdir?>> Peyğəmbər buyurdu: <<Onlar sənin cənnətin və cəhənnəmindir.>>
- Ata-ananıza ehtiram edin ki,övladlarınız da sizə hörmət qoysunlar. Həyalı və namuslu olun ki,qadınlarınızda həyalı və namuslu olsunlar.
- Bir nəfər rəsulallahın yanına gəlib dedi:<<Mən cihad etmək istəyirəm,amma buna gücüm çatmayır>>.Peyğəmbər soruşdu: <<Valideyinlərindən sağ olan varmı?>> O adam <<Anam var>> - dedi.Peyğəmbər həzrətləri buyurdu:<<Onun qulluğunda durmaqla Allahın huzuruna yetiş.Bunu etsən həm həcc və ümrə ziyarəti,həm də cihad etmiş olarsan...


İnsan öz sevdiyinə pislik edərmi?! İmam Sadiqin (ə) hədisi.


Həzrəti İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Bir kişi Əbuzərə (rəh) məktub yazaraq soruşdu: “Ey Əbuzər! Elmdən bir şey mənə öyrədəsən ki, təzə və yönlü olsun.
Əbuzər onun cavabında yazdı: Elm çoxdur. Amma əgər edə bilsən sevidiyinə pislik etmə; Eləcə et!
Onun təəccüblü nəsihətindən sonra ərəb soruşdu: Aya elə bir şəxsi görmüsənmi ki, sevidiyinə pislik etsin?!
Əbuzər (rəh) ona dedi: “Bəli! Sənin öz nəfs və canın hamıdan sənə əziz və sevimlidir. Allah-Təaalaya (c.c) günah etdiyin zaman, həqiqətən də öz nəfsinə pislik etmiş olursan.
Usuli-Kafi, cild-2, iman və küfr babı, səh: 867


Allah-Təlanın hansı adını 101 dəfə zikr etmək insana şəfa verər?!


\"Əl-Vahid\" - yəni yeganə və həmtayı olmayan deməkdir. Elə bir fərddir ki, ikincisi yoxdur. Məna etibarı ilə hasil olan budur ki, şəriki yoxdur və mürəkkəb deyil, bəsitdir.
Bu ismi davamlı olaraq zikr etmək üns, ülfət və izzətə nail olmağa səbəb olar və əgər bir şəxs bu ismi təamın üzərinə oxuyub, ondan yesə qəlbi nuraniləşər və əgər əlacdan əlini üzmüş xəstə gündə 101 dəfə bu ismi oxusa, şəfa tapar. (“Allahın 99 gözəl adı” kitabına istinadən)


İmam Səccad (ə)-ın hədisinə əsasən hansı beş dəstə ilə dostluq etməyək?!


Cаvаb: Imаm Zеynəlаbidin əlеyhissаlаmın buyurduğu bеş dəstə аşаğıdakılаrdаn ibаrətdir:
1) Fаsiqlə dоst оlmа, çünki о səni bir tikəyə, həttа bir tikədən də аzа, yəni bir tikənin dаdınа sаtаr.
2) Pахıl аdаmlа yоldаş оlmа, çünki sоn dərəcə еhtiyаcın оlаn zаmаn səni öz mаlındаn məhrum еdər.
3) Yаlаnçı аdаmlа yоldаş оlmа, çünki о ilğım kimidir, yахını sənin üçün uzаq və uzаqı yахın kimi cilvələndirir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter