Heyvanların çıxartdığı səslərin mənası nədir?! İmam Hüseynin (ə) mükəmməl hədisi...


İmam Hüseyn (ə) kiçik olan zaman heyvanların çıxartdığı səslərin mənasını Həzrətdən (ə) soruşurlar. Çünki İmamətin nişanələrindən biri budur ki, İmam heyvanların dilini də bilməlidir. İmam (ə) da bir-bir heyvanların nə dediklərini bəyan etmişdir:
Kərkəs deyər: Ey Adəm övladı! Necə istəyirsənsə yaşa, ancaq bunu bil ki, aqibətin ölümdür.
Qızılquş deyər: Ey bəlaları aradan aparan!
Tovuzquşu deyər: Allahım! Özümə zülm etmişəm və bəzəyimlə məğrur olmuşam. Ona görə də məni bağışla.
Kirpi deyər: Allah öz ərşində qərar tutmuşdur.
Xoruz deyər: Hər kim Allahı tanısa, Onu unutmaz.
Toyuq deyər: Ey haqq olan Allah! Sən haqsan və sözlərin haqdır.
Qırğı deyər: Allaha və qiyamət gününə imanım vardır...


İnsanın ən böyük düşməni harada oturub?!


İnsanın ən böyük düşməni – əmmarə nəfsidir ki, daxildən ona pisliklər və günahlar etmək üçün əmr edər. Belə ki, ən böyük düşmən – elə insanın öz daxilində oturub.
Həzrət Peyğəmbər (s) əmmarə nəfsi ən qatı düşmən adlandırmışdır. Dinimiz əmmarə nəfsi çox məzəmmət etmiş və onun yaratdığı təhlükələrdən söz açmışdır.
Qurani-Kərimin nəzərinə görə, hər kim həvayi-nəfsinin ardınca gedər, əslində müşrikcəsinə pərəstiş etmiş olar ki, ağıl gözünü – kor, qəlbi – zülmətli edər. İnsanı İlahi dərgahdan qovar və həqiqətləri müşahidə etməkdən məhrum olar.
Qurani-Kərim bu haqda buyurur: “Nəfsi istəyini öz məbudu etmiş və Allahın (onun batini küfrü və niyyətinin xəbisliyi barəsində olan) Öz elminə və onun məlumatına əsasən özbaşına buraxdığı, qulağını və qəlbini (bədbəxtlik möhürü ilə) möhürlədiyi və gözünə pərdə çəkdiyi kəsi gördünmü? Belə olan halda onu Allahdan başqa kim hidayət edə (bilə)r? Məgər ibrət götürmürsünüz?”. (“Casiyə” 23)...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən namazı tərk edəni dünya, ölüm, qəbir və axirətdə hansı 12 müsibət gözləyir?!


NAMAZI TERK EDEN HAQQINDA
Həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: Namazı tərk edən 12 cəzaya mübtəla olacaq: üçü bu dünyada, üçü ölən zaman, üçü qəbrdə, üçüdə qiyamət günü (axirətdə).
Bu dünyada: 1. Allah təala onun üzündən salehlik simasın silər. 2. İslamdan ona heç bir pay olmaz (müsəlman hesab olunmaz). 3. Yaxşı əməllərinin heç biri qəbul olmaz.
Ölən zaman: 1. Ac və susuz ölər. 2. Zəlil (alçaq) halda ölər. 3. Qəlbi ağrılı ölər (sıxıntı ilə əzab-əziyyətlə ölər)...


Allah-Təalanın (c.c) dostu olmağın birinci şərti nədir?!


Kim Allahı görmək istəsə, Allah da onu görmək istəyər. Allah buyurdu: \"Kim mənə iman gətirsə, onun imanını kamilləşdirərəm. Əgər məni yada salarsa, onunla yaxın olaram\".
Böyük Tanrı buyurdu: \"Bir xeyir iş görən adamın adına on xeyir iş yazacağam\". Hər belə insana istədiyim təqdirdə bundan da artıq bağışlayaram. Pis iş görən şəxsin əməlinin cəzası günahı qədər olacaqdır, ya da mən onu bağışlayacağam. Kim ki, bir qarış mənə yaxınlaşsa, mən ona bir dirsək yaxınlaşacağam. Bir dirsək mənə yaxınlaşana isə iki dirsəkdən artıq yaxınlaşacağam.
Hər kəs mənim tərəfimə bir addım mənim tərəfimə bir addım atarsa, mən ona tərəf qaçacağam. Hər kəs günahla dolu yerdən keçib mənim tərəfimə gəlsə və mənə tam sürətdə iman gətirsə, mən o yer qədər böyük bir bəxşişlə ona yaxınlaşacağam...


Adəm övladı hansı xüsusiyyəti ilə dünyanın bütün çətinliklərinə qələbə çala bilər?!


...Mələklər dedilər: \" Ay Allah! Sənin yaratdıqlarının arasında oddan qüvvətli bir şey varmı?”
Allah dedi: \" Var, su oddan qüvvətlidir, çünki o, yanğını dayandırır və odu söndürür”.
Onda mələklər dedilər: \" Ay Allah, bəs yaratdıqlarının arasında sudan qüvvətli bir şey varmı?”
Allah dedi: \" Var, külək sudan qüvvətlidir – o, suyu dalğalandırır və qovur”.
Onlar dedilər: \"Ay Allah! Sənin yaratdıqlarının arasında küləkdən qüvvətli bir şey varmı?”
Allah dedi: \" Var, Adəmin xeyirxah uşaqları; sağ əlin verdiyini sol əldən gizlədənlər hər şeyə qalib gələcəklər...


Haram musiqiyə qulaq asmağın mənfi təsirləri haqda məsumlar nə buyurmuşlar?!


Ğina (haram musiqi), rəqs - haram əməllərdəndir ki, bəzi insanlar aldadıcı ruhi rahatlıq tapmaq üçün onlara üz tutur. Bu vasitə insanda aldadıcı müvəqqəti rahatlıq imitasiyası yaradar, ancaq ona həqiqi rahatlıq verə bilməz. Bu gün dünyanın çox yerində ğinanın və rəqsin minlərlə növündən istifadə edirlər. Bunlar rahatlıq verəndirsə, nədən dünyada iztirab və narahatlıqlar baş alıb gedir? Ğina nəinki bəşəri rahatlada bilmir, bəlkə insanı bir çox ruhi xəstəliklərə düçar edər.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Ğina - zinanın müqəddiməsidir və ona səbəb olar”. İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Ğina - nifaqa və ikiüzlülüyə səbəb olar, ardınca yoxsulluq gələr”. Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: \"O evdə ki, ğina oxunar, qəflət gələn bəladan amanda olmaz. Orada dualar qəbul olmaz, mələklər ora daxil olmaz”.


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən hansı 10 düşüncə duaların qəbul olunmamasına səbəb olur?!


Bir nəfər ALLAHın Rəsulundan (s) soruşdu ki, niyə bizim duamız qəbul olunmur. Bir halda ki, ALLAH-təala buyurub ki, mənə dua edin qəbul edim. ALLAHın Rəsulu (s) buyurdu: \" 10 şeyə görə dualarınız qəbul olunmur.”
1.ALLAH-təalaya inandız amma bəndəçilik vəzifənizi yerinə yetirmədiz.
2.Quranı oxuduz amma əməl etmədiz.
3.Peyğəmbərin (s) dostluq təklifini qəbul etdiz amma övladları ilə düşmənçilik etdiz.
4.Şeytanla düşmənçilik iddiası etdiz amma onun dediklərinə əməl etdiz.
5.Behişti sevdiyinizi dediniz amma bir əməl etmədiniz.
6.Cəhənnəmdən qorxduğunuzu dediniz amma öz bədənlərinizi ora atdınız...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən günün hansı vaxtlarında yatmaq ziyanlıdır?!


Peyğəmbər (s.v.s) buyurdu: ”Əsrdən sonra kim yatarsa və ağlını əldən verərsə yalnız özünü danlasın”. Əsr vaxtında məqsəd odur ki, hər şeyin kölgəsi özündən iki bərabər ötüb keçə və bu vaxt əsr namazının ən fəzilətli vaxtıdır. Şam və xiftən namazının arasında yatmaq ruzinin kəsilməsinə səbəb olur.
Peyğəmbər (s.v.s)-dan rəvayət edilmişdir ki, gün ərzində yatmaq 5 qisimdir.
1. Əylulə yuxusu: Bu yuxu yuxarıda deyildiyi kimi, yəni sübh namazı ilə günəş çıxan zaman arasında olan fasilədə yatmaqdır. Bu yuxu məkruhdur.
2. Fəylulə yuxusu: Bu günəş çıxandan sonra günün əvvəlində yatmaqdır. Hədisdə deyilmişdir ki, bu yuxu insanın zəifliyinə səbəb olur.
3. Qəylulə yuxusu: Bu zöhr namazından qabaq yatmaqdır. Hədisdə bu yuxu bəyənilmiş və faydalı olduğu bildirilmişdir...


Hz Peyğəmbər (s) Cəbrail (ə)-dan soruşur Mələkələr nəyə gülür və aöalayırlar?!


Peyğəmbər (s) Cəbraildən soruşdu: \"Məlaikələr də gülüb-ağlayırlarmı?” Dedi: \"Bəli. Üç nəfərə təccüblənib gülürlər və üç nəfərə də mərhəmət və ürəyiyananlıq edib ağlayırlar. Güldükləri kəslərdən birincisi odur ki, bütün gün ərzində pis-pis danışır, axşam olanda da elə ki, işa namazını qılır, yenə boş-boş və lazımsız söhbətlərə başlayır bu zaman məlaikələr ona gülüb deyirlər: \"Ey bixəbər! Səhərdən axşama qədər doymadın, indi doyacaqsan?!”
İkincisi əlinə bel və külüng götürüb torpağını şumlamaqdan ötrü öz tarlasına gedən tamahkar kəndlidir. O, öz payını artırmaq məqsədilə qonşu tarla ilə öz tarlasını ayıran torpaq sahəsini də belləyib öz sahəsinə qatmaq istəyərkən məlaikələr ona gülüb deyərlər: \"Bu genişlikdə torpaqdan gözün doymadı, bu kiçik hissədən doyacaq?!” Üçüncüsü özünü naməhrəm kişilərdən örtməyən qadın barəsindədir. Elə ki, ölən zaman onu kəfənə büküb qaranlıq və gözlərdən gizlin olan yerə – qəbirə qoyarlar, məlaikələr gülüb deyərlər: \"Rəğbətə səbəb olduğu zaman onu gizlətmirdiniz, indi gizlədirsiniz?! Halbuki, indi ona yalnız nifrət və ikrah olunar...


\"Bismillah\" zikrini deməyin savabı haqda üç hədis...


Peyğəmbər (s)buyurub:\"Əgər Muəllim dərs deyəndə uşağa \"Bismillahir-rəhmanir-rəhim\" öyrətsə, uşaq bunu oxusa, Allah o uşağın ata-anasına və məllimə cəhənnəm odundan nicat verər\" Peyğəmbərdən (s) soruşdular ki, şeytanda insanla yemək yeyirmi? Buyurdu;
\"Bəli əgər \"Bismillah\"sız yemək yeməyə başlasa, şeytan da insanla yemək yeyər və Allah o süfrədən bərəkətini götürər.
hər kim yatanda \"bismillahir-rəhmanir-rəhim\" desə allah mələklərə əmr edər ki,onun nəfəslərinin sayı miqdarında sübhə qədər ona savab yazsınlar\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter