Hz Peyğəmbər (s) Səhabəsi Cabirə Quranın hansıl surəsini ən üstün olaraq tanıtdırdı?!


Hz.Muhəmməd (s) buyurub:Həmd surəsi Quranın anasıdır.Cabir ibni Abdullah Ənsari-Peyğəmbər (s)-ın səhabəsindən nəql olunur ki,mən getdim Peyğəmbər (s)-ın yanına.
Peyğəmbər (s) mənə buyurdu ki,Allah öz kitabında nazil etdiyi ən üstün surəni sənə öyrədim?mən dedim:Öyrədin atam-anam sizə fəda olsun Ya RəsulAllah.Peyğəmbər mənə Fatihə surəsini öyrətdi və buyurdu ki,Fatihə Quranın anasıdı və bu surə ölümdən başqa hər dərdə əlacdır.
Bütün dərdlərin dərmanı Fatihə surəsidir bircə ölümdən başqa.
Hz.Muhəmməd (s) buyurdu ki,and olsun O Kəsə ki,canım Onun əlindədir,Allah nə Tövratda,nə İncildə,nə Zəburda,nə də Quranın özündə Fatihə kimi ikinci bir surə nazil etməyib,çünki Fatihə surəsi Quranın anasıdır. Allah Quranla bizə nəyi başa salmaq istəyirsə hmmısını Fatihə surəsində nazil edib.
Fatihə surəsində Allah tərif olunur,Fatihə surəsində qiyamət yada düşür,Fatihə surəsi hidayətin yolunu bizə başa salır,hidayət əhlinin kimliyini bizə başa salır.İbn Abbas-Peyğəmbər səhabəsi,Quran müfəzziri buyurub:Hər bir şeyin bir təməli var,Quranın təməli Fatihə surəsidir.


İmam Səccad (ə) günahın növləri və 13 mənfi nəticələri haqda nə buyurmuşdu?!


İmаm Sәccаddаn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәti yаdа sаlmаq yеrinә düşәr. Bu rәvаyәtә әsаsәn 75 günаhın dünyәvi nәticәsi vаr. Оnlаrdаn bә’zilәri bunlаrdır:
1. Nе`mәti kәsәn günаhlаr: \"Аllаhın bәndәyә vеrdiyi nе`mәti kәsәn günаhlаr bunlаrdır: Хаlqа sitәm, yахşılığа sövq еdәn ruhiyyәdәn uzаqlıq, хаlqа еhsаn еtmәmәk, nаnkоrluq vә şükürün tәrki; Аllаh-tәаlа buyurur: \"Bir qövm öz hаlını dәyişmәyincә Аllаh оnlаrın hаlını dәyişmәz.”
2. Pеşmаnlıq gәtirәn günаhlаr: \"Pеşmаnlıq gәtirәn günаhlаr bunlаrdır: Аllаh tәrәfindәn qәtli hаrаm buyurulmuş insаnın qаnını ахıtmаq; Аllаh-tәаlа qаrdаşı Hаbili öldürüb оnu dәfn еtmәkdә аciz qаlmış Qаbil hаqqındа buyurur: \"Qәtldәn sоnrа pеşimаn оldu”; qüdrәtli оlаn vахt qоhumlаrı yохlаmаmаq, vахtı ötәnәdәk nаmаzı tәrk еtmәk, vәsiyyәt еtmәmәk, mәzlumun hаqqını vеrmәmәk, ölümә qәdәr, dil bаğlаnаnаdәk zәkаt vеrmәmәk.
3. Nе`mәtlәri puç еdәn günаhlаr: Nе`mәti zаvаlа uğrаdаn günаhlаr bunlаrdır: Bilәrәkdәn günаhа yоl vеrmәk, хаlqın hаqqını tаpdаmаq, insаnlаrа rişхәnd, оnlаrın tәhqiri...


İmam Sadiq (ə) Qonaqların qarşılanması haqqında nə buyurmuşdur?!


İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Evinizə mömin qardaşlarınız gəldikləri zaman onlara mütəkkə, yemək və paltar verin. Allah-təala mömin qardaşlarına qayğı göstərən kəslərə axirətdə bol-bol nemətlər əta edər. Onlar məhşərə daxil olduqdan sonra cənnət və cəhənnəm əhlinə nəzər salıb heyran qalarlar. Və qarşılarındakı ləziz yeməkləri yeməyə çətinlik çəkərlər. Ərşin altından onlar belə bir səs eşidərlər: \"Allah cəhənnəm əhlinə cənnət əhlinin yeməklərini haram etmişdir.” Onlar bunu eşitdikdən sonra təqdim olunan yeməklərdən yeyib Allahın birliyinə şükr və səna edərlər.”
İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Ağsaqqala xüsusi diqqət yetirin. Din yolunda ömrünü fəda edən ruhanilərə, Quran hafizlərinə və ədalətli rəhbərlərə sevgi və məhəbbət göstərin. Onların salamatlığı üçün Allaha dua edin və bağışlanmalarını istəyin...Barmağa üzük taxmağın fəziləti və onun qaydaları haqqında məsumlar nə buyurmuşlar?!


Bu haqda nəql olunmuş hədis və rəvayətlərdə üzüyün sağ ələ taxılması tövsiyə edilmişdir. Üzərində müqəddəs yazı, şəkil, daş olan üzüklər ayaq yoluna gedərkən barmaqdan çıxarılmalıdır. Həzrəti Peyğəmbər (s) Əli (ə)-a etdiyi tövsiyələrinin birində buyurur: \"Bizə iman gətirmiş həqiqi müsəllmanlar üzüklərini sağ əllərinə taxarlar. Mikayıl və Cəbrail da bu sünnətə əməl edərlər. Bu işi sənə də tövsiyə edirəm . Üzük qaşlarının ən fəzilətlisi isə qırmızı əqiqdir.”
Kişilərə qızıl haram olduğu üçün onlar gümüş üzüklərdən istifadə etməlidirlər. Adi dəmir, polad və bürüncdən düzəldilmiş üzüklərdən (isdər kişi isdərsə də qadın ) isdifadə etmək məkruhdur.
Peyğəmbər (s)-ın barmağına taxdığı üzük gümüşdən idi. Üzüyün üzərində bu sözlər yazılmışdı. \"Muhammədun Rəsulullah \"(Məhəmməd Allahın elçisidir).
Əli (ə) adətən dörd üzük taxardı, bəla və düşmənlərindən qorunmaq üçün əqiq, bəzək üçün yaqut, qüvvət üçün Çin əqiqi, köməklik üçün isə firuzə qaşlı üzüklər taxardı
İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Barmaqlarına əqiq üzük taxan əməli- saleh möminlər hər zaman xoşa gəlməz hadisələrdən və qəm-qüssədən uzaq olarlar...


İSLAM DİNİNDƏ (Baş,saqqal ,əl və ayaqlarına) rəng və ya həna vurmağa necə baxılır?!


Kişi və qadınların = (Baş,saqqal ,əl və ayaqlarına) rəng və ya həna vurmaqları haqqında
Kişilərin saç və saqqalarına, qadınların isə əl, ayaq və başlarına rəng vurmağın yaxşı bir iş olduğu göstərilir. Kişilərin ayaq və əllərinə rəng (və ya həna) vurmaları xoşa gəlməz bir iş sayılır. Nurə (bədəndəki tükləri tökmək üçün xüsusi kimyəvi maddədir) işlətdikdən sonra isə bədənin hər yerinə həna sürtmək yaxşı olar.
Ələ xına vurarkən iş elə görülməlidir ki, xınanın rəngi dırnaqların ucunda bilinsin. Allahın rəsulu Məhəmməd (s) buyurur ki, dörd şey peyğəmbərlərin sevdikləri işlərdəndir.
1.Xoş iyli ətir vurmaq; 2.Qadınlar ilə ünsiyyətdə olmaq; 3.Dişləri fırça ilə yumaq; 4.Hənadan isdifadə etmək;
Peyğəmbər (s) başqa bir hədisdə belə buyrur ki, həna üçün bir dirhəm xərcləmək, Allah yolunda min dirhəm xərcləməkdən daha yaxşıdır. (Burada Peyğəmbər (s) həna işlətməyin böyük mahiyəti olduğunu demək isdəyir)...


Əhli-Beytin (ə) hədislərinə əsasən İnsan nə üçün ölümü sevmir?!


Bir nəfər Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və soruşur: “Mən ölümü sevmirəm”. Həzrət (s) buyurur: “Malın vardır?”. Deyir: “Bəli”.
Buyurur: “Onu ölümdən qabaq göndərmisənmi?”. Deyir: “Xeyr”. Buyurur: “Bu səbəbdəndir ki, ölümü sevmirsən”.
İnsan ölümün həqiqətini dərk edərsə, ona hazır olar. Onun gələcəyindən əmin olar və bilər ki, bu həyat fanidir. Bu həyatda olan hər şey fanidir və bir gün gələcəkdir ki, bu dünyaya vida deyəcəkdir.
Ölüm – bəzi Məsumların (ə) nəzərinə görə, yeni paltar geyinmək, bəzi Məsumların (ə) nəzərinə görə isə yuxudur. Ölüm o həqiqətdir ki, bizi dünyadan, sevdiklərimizdən, həyat ləzzətlərindən ayıracaq və əməllərimizin qulu edəcəkdir.
Hər kim mömin olarsa – dünyası da, axirəti də abad olar. Yox, əgər kafir olarsa – axirətinin abad olması mümkünsüzdür


Heyvanların çıxartdığı səslərin mənası nədir?! İmam Hüseynin (ə) mükəmməl hədisi...


İmam Hüseyn (ə) kiçik olan zaman heyvanların çıxartdığı səslərin mənasını Həzrətdən (ə) soruşurlar. Çünki İmamətin nişanələrindən biri budur ki, İmam heyvanların dilini də bilməlidir. İmam (ə) da bir-bir heyvanların nə dediklərini bəyan etmişdir:
Kərkəs deyər: Ey Adəm övladı! Necə istəyirsənsə yaşa, ancaq bunu bil ki, aqibətin ölümdür.
Qızılquş deyər: Ey bəlaları aradan aparan!
Tovuzquşu deyər: Allahım! Özümə zülm etmişəm və bəzəyimlə məğrur olmuşam. Ona görə də məni bağışla.
Kirpi deyər: Allah öz ərşində qərar tutmuşdur.
Xoruz deyər: Hər kim Allahı tanısa, Onu unutmaz.
Toyuq deyər: Ey haqq olan Allah! Sən haqsan və sözlərin haqdır.
Qırğı deyər: Allaha və qiyamət gününə imanım vardır...


İnsanın ən böyük düşməni harada oturub?!


İnsanın ən böyük düşməni – əmmarə nəfsidir ki, daxildən ona pisliklər və günahlar etmək üçün əmr edər. Belə ki, ən böyük düşmən – elə insanın öz daxilində oturub.
Həzrət Peyğəmbər (s) əmmarə nəfsi ən qatı düşmən adlandırmışdır. Dinimiz əmmarə nəfsi çox məzəmmət etmiş və onun yaratdığı təhlükələrdən söz açmışdır.
Qurani-Kərimin nəzərinə görə, hər kim həvayi-nəfsinin ardınca gedər, əslində müşrikcəsinə pərəstiş etmiş olar ki, ağıl gözünü – kor, qəlbi – zülmətli edər. İnsanı İlahi dərgahdan qovar və həqiqətləri müşahidə etməkdən məhrum olar.
Qurani-Kərim bu haqda buyurur: “Nəfsi istəyini öz məbudu etmiş və Allahın (onun batini küfrü və niyyətinin xəbisliyi barəsində olan) Öz elminə və onun məlumatına əsasən özbaşına buraxdığı, qulağını və qəlbini (bədbəxtlik möhürü ilə) möhürlədiyi və gözünə pərdə çəkdiyi kəsi gördünmü? Belə olan halda onu Allahdan başqa kim hidayət edə (bilə)r? Məgər ibrət götürmürsünüz?”. (“Casiyə” 23)...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən namazı tərk edəni dünya, ölüm, qəbir və axirətdə hansı 12 müsibət gözləyir?!


NAMAZI TERK EDEN HAQQINDA
Həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunur: Namazı tərk edən 12 cəzaya mübtəla olacaq: üçü bu dünyada, üçü ölən zaman, üçü qəbrdə, üçüdə qiyamət günü (axirətdə).
Bu dünyada: 1. Allah təala onun üzündən salehlik simasın silər. 2. İslamdan ona heç bir pay olmaz (müsəlman hesab olunmaz). 3. Yaxşı əməllərinin heç biri qəbul olmaz.
Ölən zaman: 1. Ac və susuz ölər. 2. Zəlil (alçaq) halda ölər. 3. Qəlbi ağrılı ölər (sıxıntı ilə əzab-əziyyətlə ölər)...


Allah-Təalanın (c.c) dostu olmağın birinci şərti nədir?!


Kim Allahı görmək istəsə, Allah da onu görmək istəyər. Allah buyurdu: \"Kim mənə iman gətirsə, onun imanını kamilləşdirərəm. Əgər məni yada salarsa, onunla yaxın olaram\".
Böyük Tanrı buyurdu: \"Bir xeyir iş görən adamın adına on xeyir iş yazacağam\". Hər belə insana istədiyim təqdirdə bundan da artıq bağışlayaram. Pis iş görən şəxsin əməlinin cəzası günahı qədər olacaqdır, ya da mən onu bağışlayacağam. Kim ki, bir qarış mənə yaxınlaşsa, mən ona bir dirsək yaxınlaşacağam. Bir dirsək mənə yaxınlaşana isə iki dirsəkdən artıq yaxınlaşacağam.
Hər kəs mənim tərəfimə bir addım mənim tərəfimə bir addım atarsa, mən ona tərəf qaçacağam. Hər kəs günahla dolu yerdən keçib mənim tərəfimə gəlsə və mənə tam sürətdə iman gətirsə, mən o yer qədər böyük bir bəxşişlə ona yaxınlaşacağam...


��? G��?rc��?stan - ����slami T��?hqiqat qrupu 2012 . Flag Counter