Hz Peyğəmbər (s) axır-zaman insanların vəziyyəti haqda nələr buyurmuşdu?!


Muhəmməd Peyğəmbər( ə ) axır zaman haqqda söylədikləri:
1. Bir zaman gələcək, insanlar yalnız pulu düşünüb, halal, haram düşünməyəcəklər.
2.Rüşvətə şirinlik adi veriləcək,gözdaği üçün günahsiz insanlar öldürüləcək
3. \"Peyğəmbərəm\" deyən insanlar meydana çıxacaq, halbuki məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək.
4. \"Məndən bir hədis söylənincə\" \"Rasulullah bu söyləməz, hədisi burax, Qurana bax!\" deyərək məni yalanlayanlar çıxacaq.
5. \"Qurandan başqa dəlil qəbul edə bilmərəm\" deyənlər çıxacaq.
6. Kafirlər üçün gələn ayələri Müsəlmanları günahlandırmaq üçün istifadə edəcəklər...


İmam Zaman ağanı (ə) inkar edənlərin məsəli, Nuhun (ə) oğlunun məsəli kimidir!


... İmam (ə.f) da bu sualın cavabında bəzi nöqtələrə işarə edərək buyurur: “Allahla heç kəs arasında qohumluq yoxdur. Əgər bir insan Allaha itaətsizlik edərsə - hər kim olursa-olsun – taleyi cəhənnəmdir”.
Allaha itaətsizlik etməyin yollarından biri də İmam Zaman ağanı (ə.f) inkar etməkdir. Əgər bu düşüncədə olarsa, getdiyi yol Nuhun (ə) oğlunun getdiyi yol olar. O, hara pənah apardısa, nicat tapa bilmədi.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir məşhur hədis vardır: “Mənim Əhli-Beytimin (ə) məsəli – Nuhun (ə) gəmisinin məsəli kimidir. Hər kim ona minər – nicat tapar və hər kəs ondan boyun qaçırar – qərq olar”...


Oxucu sual verir: İmam Zaman ağanı (ə) Muhəmməd adı ilə çağırmaq olarmı?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Kafirdən başqa heç kəs Sahibi-Əmrin (ə) adını dilinə gətirməz”. İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Məlundur, məlundur o kəs ki, adımı insanların arasında çəkər”. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Məhdi (ə) – mənim övladlarımdandır. Onun adı mənim adım, künyəsi mənim künyəmdir”. Bu hədisdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, İmam Zaman ağanın (ə.f) adı Muhəmməddir. Ancaq onu bu adla çağırmaq olmaz.
Əgər yuxarıdakı hədislərə nəzər salsaq, başa düşə bilərik ki, İmamı (ə.f) adı ilə çağırmaq olmaz, nəinki Muhəmməd adını dilimizə gətirməyək. Məqsəd odur ki, nə zaman İmam Zaman ağanı (ə.f) çağırmaq istəsəniz, əsil adından istifadə etməyin. Bəs səbəb nədir? Əgər İmamı (ə.f) adı ilə çağırsalar, İmamın (ə.f) canı üçün təhlükə ola bilər. Lakin əgər bir qədər düşünsək görərik ki, bu səbəb bizim dövrə aid deyildir, təqiyyə olan zamana aid edilir...


Həzrət Mehdinin (əc.) mübarək adını çəkmək olarmı?!


Cavab: Bu, fiqhi bir məsələdir. Alim və fəqihlərin bə`ziləri rəvayətləri araşdırarkən belə nəticəyə gəlmişlər ki, İmamlar o həzrətin adını çəkməyi yalnız çox sıxıntılı və xətərli dövrdə, onun düşmənlərdən qorunması üçün qadağan etmişlər. Lakin indiki dövrdə buna ehtiyac yox-dur.
Buna əsasən, naiblərdən biri həmin sualı müqəddəs nahiyədən soruşarkən, həzrət Mehdi (əc.) tərəfindən belə cavab gəldi: \"Əgər onlara adı söyləsəniz, onu yayar, yerini biləndən sonra (qətlə yetirmək üçün-red.) onun əleyhinə qalxarlar\".
Buna görə də, hətta İmam Həsən Əsgəri (ə) özü də, təqiyyəyə (ehtiyata) ehtiyac olmadığı zaman həzrətin mübarək adını dilə gətirərdi. O cümlədən, rəvayətlərdə qeyd olunduğu kimi, İmam Həsən Əsgəri (ə) səhabə-lərindən bə`ziləri üçün qurbanlıq bir qoyun göndərərkən buyurardı: \"Bu, oğlum Məhəmmədin qurbanlığıdır\"...


Zühura etiqad (Xilaskarın gəlişi) yalnız şiələrəmi məxsusdur?


Cavab: Xeyr. Demək olar ki, bütün dinlərdə, axırüz-zamanda zühur edərək dünyaya nicat verəcək bir islahe-diciyə etiqad mövcuddur.
Quranda da bir çox ayələrdə bu mətləbə işarə olun-muşdur. Ənbiya surəsinin 105-ci ayəsində oxuyuruq: \"Tövrat kitabından sonra Zəburda yazdıq ki, ləyaqətli bəndələrim yer üzünün hakimi olacaqlar\". Bu əqidə hətta Tövratda, İncildə, hindu və zərdüştlük kitablarında, o cümlədən çinlilərin, qədim misirlilərin və qərb əhalisinin arasında da mövcuddur.
Rəvayət olunduğu kimi, həzrət İsanın (ə) tərəfdar-larından bir qrupu o həzrətin hüzurunda ikən, ondan dün-yanın axırının necə olacağı barədə soruşdular.
Həzrət İsa (ə) onların cavabında buyurdu \"Məndən sonra Allah tərəfindən Əhməd (ə) adlı bir peyğəmbər gələcək ki, onun övladlarından biri insanlara Allahın höccəti olacaq...


Quranda İmam Mehdi Sahibəzzamanla (əc.) bağlı ayələr varmı?


Cavab: Bəli. Qur`anda bir çox ayələrdə buna işarə edilmişdir. Mə`sum İmamlardan bizə yetişən çoxsaylı rəvayətlərə əsasən, o ayələrin tə`vili, yə`ni batini mə`nası İmamın (əc.) hökumətinə işarə edir. Qəsəs surəsinin 5-6-cı, Nur surəsinin 56- cı və Ənbiya surəsinin 9-cu ayələrini buna misal gətirmək olar.
= Nümunə üçün, Qəsəs surəsinin 5-ci ayəsində oxuyu-ruq: \"Biz zəiflədilmiş kəslərə ne`mət bəxş etməyi və onları yer üzünün sahibi etməyi iradə etdik\".
Bu ayənin zahiri mə`nası həzrət Musanın (ə) qövmü ilə əlaqədar olsa da, batini mə`nası həzrətin (əc.) höku-mətinə işarədir.
Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: \"Bu ayədə Allahın xalqa rəhbər edəcəyi zəiflədil-mişlərdən məqsəd biz Əhli-beytik. Allah bu nəslin Meh-disini (əc.) göndərərək, onlara izzət, düşmənlərinə isə zil-lət bəxş edəcək\".


On ikinci imam qeybdədir yoxsa hələ bundan sonra dünyaya gələcək?


Hələ on iki İmam dünyaya gəlməmişdən öncə ülamə və səhabə bu əqidədə idi ki, Peyğəmbərimizdən sonra ümmətə on iki şəxs rəhbər olacaq. Məşhur sünnü alimi Buxari \'\'Səhihi Buxari\'\' c. 9, səh.101-də yazır: \'\'Həzrət Peyğəmbər buyurmuşdur ki, sizin on iki əmiriniz olacaq və onların hamısı Qüreyşdəndir.\'\' Tirmizi \'\'Səhih\'\'ində (c. 2) və Əhməd ibni Hənbəl \'\'Müsnəd\'\'ində (c. 1 səh.9, c. 2 səh.101, c. 5 səh.92) Cabirdən nəqlən yazırlar: \'\'Peyğəmbər buyurdu ki, İslam dini, hamısı Qüreyş qəbiləsindən olan və sizə xəlifəlik edəcək on iki şəxsiyyətlə sabit və daimi qalacaqdır.\'\' Şiə məzhəbi Qüreyş qəbiləsindən ümmətə rəhbər olan on iki şəxsi məhz Peyğəmbərin öz nəslindən, qüreyşlilərdən olan on iki İmamı qəbul edir. On ikinci İmamın qeybdə olması haqqında da şiələrin əlində dəlillər və sübutlar vardır. Peyğəmbəri Əkrəmdən bütün zamanlar üçün bir hədis nəql olunub: \'\'Hər kəs ölə və öz zamanının İmamını tanımaya, cahiliyyət dövrünün insanları kimi ölmüşdür.\'\' Bu hədisi görkəmli Əhli-sünnə alimləri öz kitablarında yazmışlar, belə ki, 1-\'\'Səhihi Müslüm\'\' c. 12, səh.440, 2-\'\'Səhihi Buxari\'\' c. 5, səh.13, 3-\'\'Kənzül Ümmal\'\' c. 1, səh.103, 4-\'\'Müsnədi Əhməd\'\' c. 4, səh.96 buna sübutdur...


Müntəzir bu 4 mövzuya diqqət etsə, İmam Məhdi (ə.f) ondan razı olar?!


Müntəzirlər vilayət mövzusuna olan inanclarını möhkəmləndirməklə günahdan uzaq qalıb, İmam Zaman ağanı (ə.f) özlərindən razı sala bilərlər. Bəs bu inanclar hansılardır?
1. Qeybdə olan İmamın (ə.f) varlığı inancı. Hər kim İmam Zaman ağanın (ə.f) İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladı olduğuna əmin olar və İmamın (ə.f) hələ sağ olması barədə düzgün əqidədə olar və onun zühur etməsinin intizarını çəkər – çalışar ki, özünü hər bir rəzil sifətlərdən pak saxlasın.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Axırəz-zamanın insanları – ən üstün insanlardırlar. Çünki Peyğəmbərlərini (s) görməmişdirlər və İmamları (ə) qaib olar. Buna baxmayaraq, ağın üzərində olan qaraya iman gətirərlər”...


Dua və sədəqələrin İmam Zaman ağanın (ə) sağlamlığına təsiri vardırmı?


Bəzi hədislərə əsasən, İmam Zaman ağa (ə.f) da adi insanlar kimi yaşayır və insanların arasındadır. Ona görə də bu əziz Ağa (ə.f) da İlahi peyğəmbərlər (ə) və Məsum İmamlar (ə) kimi xəstələnə bilər. Bu səbəbdən İmam Sahib əz-Zaman (ə.f) üçün edilən duaların, verilən sədəqələrin təsiri vardır.
İmamın (ə.f) da bizim bədənimiz kimi təbii vücudu vardır. Ola bilsin ki, soyuğun və ya istinin təsirindən xəstə olsun. Biz də İmamın (ə.f) sağlam olması üçün dua edir və sədəqə veririk ki, İmam (ə.f) həmişə sağlam qalsın. İmam Rza (ə) bizlərə İmam (ə.f) üçün necə dua edə biləcəyimizi öyrətmiş və buyurmuşdur: “Allahım! Hər cür bəlanı öz vəlindən uzaq et. Onu xəlq etdiyin bütün şeylərin şərindən qoru. Onu qarşısından, başının arxasından, sağ və solundan, göydən və yerdən gələn bəlalardan qoru!”....


İmam Zaman (ə.c) hansı duaları oxumağı tövsiyə edir?!


Mərhum Məclisi “Rövzeyi-müttəqin” kitabında nəql edir: “Büluğ çağımın əvvələrində İsfahan məscidlərinin birində yuxu ilə oyaqlıq arasında İmam Zamanı (ə.f) ziyarət etmişdim və demişdim: “Mənim Mövlam! Sizin xidmətinizə həmişə gələ bilmirik. Ona görə də bizə elə kitabı tövsiyə edin ki, həmişə ona əməl edək!”. İmam (ə.f) da başqa bir şəxsin vasitəsilə “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabını ona təqdim etmişdi.
Mərhum Hacı Əli Bağdadi nəql edir: “İmam Zamanla (ə.f) birlikdə İmam Kazımın (ə) və İmam Cavadın (ə) hərəminə daxil olduq və zərihə yapışıb, onu öpdüm. İmam (ə.f) mənə buyurdu: “Ziyarət oxu!”. Dedim: “Savadım yoxdur”. İmam (ə.f) buyurdu: “Sənin üçün ziyarət oxuyum?”. Dedim: “Bəli”. Buyurdu: “Hansı ziyarəti istəyirsən?”. Dedim: “O ziyarəti ki, ən üstündür”. Buyurdu: ““Əminallah” ziyarəti – ən üstündür”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter