Məclislərdə Allahı yad etməyin fəzilətləri haqqında Hz Peyğəmbər (s) nə buyurmuşdur?!


Peyğəmbər (s) səhabəni ətrafına toplayıb onlara deyir: \"Hər zaman cənnətin bağlarına doğru tələsin və günlərinizin çox hissəsini orada keçirməyə çalışın.


Səhabədən biri Peyğəmbər (s)-dan cənnətdedikdə haranı nəzərdə tutduğunu soruşur. Peyğəmbər (s) cavab verir: \"Allah-təala tez-tez yad olunan məclislər cənnət bağlarından biridir. Bu məclislərdə iştirak etmək insanın mənəviyyatını gücləndirir və ona ruhi rahatlıq bəxş edir. Cahillərin məclisində Allahı yad etməyin daha çox savabı vardır. Belə şəxslər sanki Allah yolunda tək başına cihad etmiş olar. Qiyamət günü onlar möminlərə birlikdə cənnətə daxil olarlar və oranın əbədi sakinlərindən birinə çevirərlər.”

Peyğəmbər (s) iştirak etdiyi məclislərdə dəfələrlə Allahı yad edər və iyirmi beş dəfə istifar edərdi.


Əli (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Harada olursunuzsa olun Allahı unutmayın! Onu hər zaman yad edin, çünki hara getsəniz O sizinlədir və qəlblərinizdəki gizli saxladığınız hər bir şeydən agahdır.”


İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Xeyirxah və əməli-saleh insanlar öz məclislərdə Allahı yad etməzlərsə qiyamət günü bunun peşmançılığını çəkərlər.”


İmam Baqir (ə) Tövratın (bəni israil tərəfindən ) dəyişdirilmiş yerlərindən biri barəsində danışarkən Musa (ə)-ın münacatlarının birinə işarə buyurardı: Musa peyğəmbər Allah-təaladan soruşur: Pərvərdigara!Hansı məclislərdə Səni daha çox yad edib şəninə şükr və səna etməliyəm? Allah-təaladan belə bir nida gəlir: Ey Musa! Harada olursansa ol, Məni hər yerdə və hər zaman yad et. Kim Mənim möminlərin məclislərində yad edərsə Mən də onu öz ərşimdə mələklərin yanında yad edərəm.


İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir:\"Allah-təala Bəni-Adəm övladlarına belə bir nida etdi: Ey Adəm övladları! Məni yad edin ki, Mən də sizi Məni yad etdiyiniz məclislərdən daha şərafətli məclislərdə yad edim.


İmam Baqir (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Qiyamət gününün səadətinə nail olmaq istəyirsinizsə iştirak etdiyiniz məclislərdən çıxmaq istərkən bu ayəni oxuyun:

(Subhanə Rəbbikə Rəbbil-izzəti əmma yəsifun və səlamun ələl-mursəlin vəl-həmdu lillahi Rəbbil Aləmin)

(Sənin Rəbini yenilməz qüvvət sahibi və mülkündə hər şeyə qalib olan Rəbbini,(müşriklərin) Ona aid etdiyi sifətlərdən tamamilə uzaqdır!

Peyğəmbərə salam olsun! - Aləmlərin Rəbbi olan Allaha da həmd olsun!


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter