Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə necə dəyərləndirmək olar?

Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü barədə necə dəyərləndirmək olar? Görəsən, bir insanın əsrlər boyu yaşaması mümkündürmü? Vədə verilən rəhbərin uzun ömür sürməsini qəbul eməklə deyə bilərikmi ki, onun yaşı hal-hazırda 1180 ilə çatmış və adi bir insan həyatından təqribən 14 dəfə artıq yaşamışdır?!
Bu sualın cavabında qeyd etməliyik ki, mümkünlük dedikdə, aşağıdakı üç mənadan birini başa düşürük:
1-Əməli cəhətdən mümkünlük;
2-Elmi cəhətdən mümkünlük;
3-Məntiqi və ya fəlsəfi cəhətdən mümkünlük;
Əməli mümkünlük dedikdə, məqsəd hər hansı bir işin həyata keçməsini elə bir şəkildə mümkün sanmaqdır ki, hamı tərəfindən qəbul edilə bilsin. Məsələn, okeanlara səfər edib onun dərinliklərinə daxil olmaq, aya səfər etmək və bu kimi digər işlər hal-hazırda əmələn mümkün olan işlər sırasındadır...Məsumlar dünya malını sevməyiblər, yoxsa bu sevgiyə qalib gəliblər?

Məsumlar dünya malını sevməyiblər, yoxsa bu sevgiyə qalib gəliblər? Məsumlar (ə), sonra isə övliyalar yalnız Allahı sevdiklərindən qəlblərində dünya məhəbbətinə yer qalmayıb. Dünyaya bağlılıq insanı qəflətdə saxlayıb, onu Allahdan uzaqlaşdırdığı üçün məsumlar və övliyalar öz dualarında bu bağlılıqdan uzaqlıq istəmişlər.
İmam Hüseyn (ə) Ərəfə günü belə dua edir: “Allahım, məni dünya bağlılıqlarından qoru”.
İmam Səccad (ə) belə dua edir: “Ey Rəbbim, qəlbimizi zikrinə, dilimizi şükrünə, bədən üzvlərimizi itaətinə məşğul et”.
Məsum İmamların (ə) duaları bizə öyrədir ki, insan daim dünya bağlılığından qorxmalı və bu tələyə düşməmək üçün Allahdan yardım istəməlidir.İmam Əli (ə) zatının nuru mələklərə necə görsəndi?

İmam Əli (ə) zatının nuru mələklərə necə görsəndi? Salman Farsi nəql edir: “Məlun İblis bir dəstənin kənarından keçirdi ki, Əmirəl-mömininə (ə) söyüş söyürdülər. İblis (lən) bu dəstənin qarşısında dayanır. Bu dəstədən biri deyir: “Bu kimdir ki, bizim qarşımızda dayanmışdır?”. İblis deyir: “Mən Əbu Mərrəyəm”. Deyirlər: “Ey Əbu Mərrə, bizim dediklərimizi eşitdin?”. İblis deyir: “Ağanız Əli ibn Əbutalibi (ə) söyürsünüz?”. Onlar deyirlər: “Haradan bildin ki, o, bizim ağamızdır?”. İblis deyir: “Peyğəmbərinizin (s) kəlamından ki, buyurur: “O kəsin ki, ağası mənəm, Əli (ə) onun da ağasıdır. Allahım, o kəslər ki, Əlini (ə) sevir, sən də sev. O kəs ki, düşmən bilir, düşmən bil. Allahım, yardım et o kəsə ki, ona yardım edər. Zəlil et o kəsi ki, onu xar edər””. Deyirlər: “Ey Əbu Mərrə! Bizə Əli (ə) barəsində bir şey de”. İblis deyir: “... Məndən eşidin: O zamanlar ki, Allaha təsbih edirdim, çox parlayan bir nur bizim yanımızdan keçib getdi. Bütün mələklər o nura görə səcdəyə düşdülər. Dedilər: “Subbuhun, Quddusun. Bu nur ya yaxın mələkdir, ya da peyğəmbərdir”. Nida gəldi: Nə yaxın mələkdir, nə də göndərilmiş peyğəmbərdir. Bu, Əli ibn Əbitalibin (ə) zatının nurudur”.Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi?

Həzrət Əli (ə) hansı səbəbə görə şeytanı öldürmədi? Cabir ibni Abdullah Ənsari nəql edir: “Biz Peyğəmbərlə (s) birlikdə Minada idik. Bir kişini gördük ki, səcdə və qunut edir, ağlayırdı. Dedim: “Ey Allahın Rəsulu! Necə də gözəl namaz qılır”. Həzrət (s) buyurdu: “Bu kişi o şəxsdir ki, atanızı (Həzrət Adəmi) behiştdən xaric etmişdir”. İ. Əli (ə) çəkinmədən ona tərəf getdi və onu silkələdi. Belə ki, sağ dişləri sola və sol dişləri də sağa getdi. Həzrət buyurdu: “Əgər Allah istəsə, səni öldürəcəyəm”. Şeytan dedi: “Allahın müəyyən etdiyi zamana qədər sən bu işə qadir deyilsən. Əgər məni öldürmək istəsən, Allaha and olsun ki, heç kəs səni düşmən bilməz, məgər o halda ki, mən düşmənlərinin mal və övladlarında müştərək olaram. Necə ki, Allah Təala buyurmuşdur: “Və onların mallarına və övladlarına şərik ol”. (İsra/64). Peyğəmbər (s) buyurdu: “Ey Əli! O, düz deyir. Qureyşdən bir nəfərin sənə kini yoxdur, məgər haramzadə olsun. Ənsardan yoxdur, məgər yəhudi olsun. Ərəbdən yoxdur, məgər nəslinə görə ittiham olunsun”...Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi?

Ruhun bәdәnlә rаbitәsi kәsilә bilәrmi? Nәzәrdәn qаçırılmаmаlıdır ki, insаn bir tаm оlаrаq tәkcә ruhdаn ibаrәt dеyil. Hәr bir tаm vаrlıqdа ruh cisimlә birlikdәdir. İnsаnın mаhiyyәti ruh ilә bәdәnin vәhdәtindәn ibаrәtdir. Yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, bu birlik dünyа hәyаtınа аiddir. Bәrzәх vә qiyаmәt аlәmindә isә insаnın vаrlığı hәmin аlәmlәrin qаnunlаrınа münаsibdir.
Әlbәttә, insаnın ruhu ilә cismini iki әsil hәqiqәt kimi qәbul еtmәk оlmаz. İnsаn vаhid bir hәqiqәtdәn ibаrәtdir vә hәmin hәqiqәt ruhdur. Cisim isә ruh аdlı hәqiqәtә tаbеdir. Bir növ ruh kök, cisim isә budаqdır. Ölüm аnındа әsil hәqiqәt, yәni, ruh cismi tәrk еdir, bаşqа sözlә, ruhun cisimlә әlаqәsi kәsilir. Ruhlа әlаqәsi kәsilmiş cisim tәdricәn zәiflәyib fәnа оlur.Hz Nuhun (ə) zamanında uşaq və günahsızlar suda qərq olmuşdurlarmı?

Hz Nuhun (ə) zamanında uşaq və günahsızlar suda qərq olmuşdurlarmı? Əbdulsəlam ibni Saleh Hərəvi nəql edir: “İmam Rzadan (ə) soruşdum: “Niyə Allah Nuhun (ə) zamanında bütün dünyanı suya qərq etdi, halbuki insanların içində uşaqlar və günahsızlar da vardı?”. Həzrət (s) buyurdu: “Qərq olanların arasında nə uşaq vardı və nə də günahsızlar.
Uşaqlar ona görə yox idi ki, Allah Təala qərq olmazdan 40 il əvvəl Nuh qövmünü sonsuz etmişdi, ona görə də qərq olan zaman uşaq yox idi.
Günahsız yox idi ona görə ki, Allah Təala heç bir günahsızı əzabı ilə həlak etməmişdir...Aristotel, Platon və Sokrat peyğəmbər idilərmi?

Aristotel, Platon və Sokrat peyğəmbər idilərmi? İddia edilir ki Ayətullah Cavadi Amilidən bu haqda nəzər irəli sürülüb. İddia edilir ki ayətullah Cavadi Amilinin fikrinə görə, Kuroş, Pifaqor, Aristotel, Platon və Sokrat peyğəmbər olmuşdur. Amma bu fərdlərin peyğəmbər olmasına dair Ayətullah Cavadi Amilinin dilindən gələn konkret bir münasibət yoxdur.Həqiqətdə bu beş nəfər peyğəmbər idilərmi? Başqa bir riyaziyatçı və ya tanınmış filosofların peyğəmbər olması fikri doğrudurmu? Ümumi cavab: Quran, Peyğəmbər və Əhli-Beytdən nəql olunan hədislərdə bu şəxslərin peyğəmbər olmasına dair bir dəlil yoxdur. Ancaq bəzi mütəfəkkirlər bu şəxsiyyətlər tərəfindən irəli sürülmüş ilahi təlimlərə diqqət göstərməklə, ehtimal baxımından (qəti surətdə yox) onların peyğəmbər olmasının mümkün ola bilməsini müzakirə etmişlər.Bu barədə din mütəfəkkirlərindən birindən nəql olunur ki, Orta Şərq tarixi göstərir ki, Aristotel, Sokrat və s. kəslər həzrət İbrahimin şagirdlərindən olmuşdur. Çünki o zamana qədər Orta Şərq camaatı ya inkarçı, ya da müşrik olmuşlar.Sehr xürafatdır, yoxsa həqiqət?

Sehr xürafatdır, yoxsa həqiqət? «Sehr» kəlməsinin lüğəti mənası, «mənbəyi bilinməyən, gizli qalan hadisə» deməkdir. Amma hal-hazırda sehr dedikdə, qeyri-adi bir iş başa düşülür. Gözbağlayıcılıq, təlqin, yalnız mütəxəssislərə məlum fiziki və kimyəvi proseslər, cindarlıq vasitəsi ilə nümayiş etdirilən hadisələr sehr kimi qəbul olunur. Sehrbazlıq həzrət Musanın (ə) dövründə çox güclü idi. Amma hal-hazırda da sirk tamaşalarında sehrbazlıqla tez-tez qarşılaşırıq. Sehrbazlıqa aid yazılmış kitablarda, sehrbazların bir çox sehrləri açıqlanmışdır. Məsələn, sehrbazın əlindən hər hansı bir predmetin uçması indiki dövrdə, çətin ki, kimsəni təəcübləndirsin. Çünki insanların əksəriyyəti kimyadan xəbərdardır və bir çox maddələrin havadan yüngül olduğunu bilir. Bu maddədən hər hansı bir cismdə yerləşdirməklə, onu hərəkətə gətirmək olar. Yuxarıda deyilənlərdən məlum olur ki, sehr inkar ediləsi xürafat deyil. Amma bu iş, adətən, insanların aldadılması üçün istifadə olunduğundan, İslam dinində qadağandır və böyük günahlardan hesab olunur.İmam Zaman ağa (ə) Novruzda zühur edəcəkdir?

İmam Zaman ağa (ə) Novruzda zühur edəcəkdir? Novruz bayramı ilə İ. Zaman (ə.f) haqqında belə bir hədis mövcuddur ki, onu Məalla ibni Xənis nəql etmişdir! Məalla nəql edir ki, bir gün İmam Sadiqin (ə) yanına gəlmişdim və İmam (ə) mənə buyurdu: “Bilirsənmi ki, bu gün nə günüdür?”. Dedim: “O gündür ki, əcəmilər ona ehtiram qoyurlar”. İmam (ə) buyurdu: “Bu gün mühüm bir məsələ üçündür ki, sən bilmirsən”. Məalla mərifət əhli olduğu üçün soruşur: “Sizin bu barədə göstərişinizi eşitmək mənim üçün bütün düşmənlərimin ölməyindən və ya dostlarımın və əzizlərimin ölüb-dirilməyindən daha mühümdür”. İmam (ə) Novruz bayramını izah etməyə başlayır: “Novruz – o gündür ki, İbrahim Xəlil (ə) bütləri sındırdı. Novruz – o gündür ki, Peyğəmbər (s) tərəfdaşlarına Əmirəl-mömininlə (ə) beyət etməyi göstəriş verdi. O gündür ki, beyəti-saniyə, yəni Osmanın ölümündən sonra insanlar İmamla (ə) biyət etdilər. O gündür ki, bizim Məhdi (ə.f) onda zühur edəcəkdir. Allah Təala onu Dəccala qalib edəcəkdir. Əcəmilər bu günə hörmət edirlər, ancaq siz onun dəyərini bilmirsiniz”.Niyə Cəməratda şeytana (lən) üç tərəfdən daş atırlar?

Niyə Cəməratda şeytana (lən) üç tərəfdən daş atırlar?Hz. İbrahim (ə) Allah tərəfindən oğlunun qurban olunmasına əmr olunur! Şeytan İbrahimə vəsvəsə edir amma məğlub dönür! Bu zaman İsmayilə (ə) atasının onu öldürəcəyini söyləyir. İsmayil (ə) buyurur: “Nə üçün?”. Şeytan deyir: “Belə hesab edir ki, Allah ona bu işi əmr etmişdir”. Ismayil (ə) deyir: “Əgər Allahın əmri olarsa, qəbul edəcəyəm”. Şeytan bu dəfə vəsvəsə üçün İsmayilin (ə) anası Həcərin yanına gəlir və olanları ona deyir. Həcər buyurur: “İbrahimin (ə) İsmayilə (ə) olan əlaqəsi onu bu işdən saxlayar”. Şeytan deyir: “O, xəyal edir ki, Allah ona əmr etmişdir”. Həcər deyir: “Əgər Allah deyibdirsə, biz Ona təslimik”. Bu zaman şeytan uzaqlaşır. İsmayili (ə) bu işdən çəkindirə bilmir. Ona görə də İbrahim (ə) ona üç tərəfdən daş atır ki, uzaqlaşsın. Allah da bu əmələ görə onu hacılar üçün sünnət qərar verir.
Öncəki
Sonrakı