İnsan Allah yolunda dost və düşmənçiliyini necə bilsin?

İnsan Allah yolunda dost və düşmənçiliyini necə bilsin? İmam Həsən Əsgəri (ə) cəddi barəsində nəql edərək buyurur: “Peyğəmbər (s) səhabəsinə buyurur: «Ey Allah bəndəsi! Allah yolunda sev və nifrətə malik ol, Allah üçün məhəbbət və düşmənçilik et. Allah Təalanın vilayətinə çatmazsan, məgər onunla». Həmin şəxs Həzrətə (s) deyir: “Allah yolunda dostluq və düşmənçiliyimi necə bilim? Allahın vəlisi kimdir ki, (onu) sevim. Allahın düşməni kimdir ki, düşmən biləm?” Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) işarə edərək buyurur: “Onu görürsən?”. Həmin şəxs deyir: “Bəli”. Həzrət (s) buyurur: “Bu, Allahın vəlisidir, ona görə də onu sev. Düşməni – Allahın düşmənidir, ona görə də onu düşmən bil. Dostunu sev, hətta əgər atanın və övladının qatili olsa belə. Düşmənini düşmən bil, baxmayaraq ki, atan və övladın olsa belə”.İslamın gözəlliklərini hansı əməllə qazanmaq olar?!

İslamın gözəlliklərini hansı əməllə qazanmaq olar?! -İ. Əli (ə) buyurur: “Həya – bütün yaxşılıqların xəmir mayasıdır”. “Həya, bütün yaxşılıqların açarıdır”. “Dünyanın ən gözəl libası – həya libasıdır”. -İmam. Sadiq (ə): “İmanı yoxdur o kəsin ki, həyası yoxdur”. -Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Dinin bütün yaxşılıqları – həyadadır”.
Ona görə də o kəs ki, həya libasını əynindən çıxardar, əql və imandan uzaq olar. Hər nə qədər insanın ağlı və kamalı çox olarsa, həyası da çox olar. Allahdan, insanlardan, özündən həya edər. Valideyn gərək övlad tərbiyəsində həya mövzusuna diqqət göstərsin və övladının bu fəzilətli sifətə yiyələnməsinə yardım etsin. Çünki o qız və oğlan ki, həyanı öyrənməz, hicabı öyrənməz, özünü kontrol etməyi öyrənməz, güzəşti, məhəbbəti, ehtiramı öyrənməz – insan olmağı öyrənməz. Bu da insanlığın ölməsi deməkdir.Nəcəf diyarı öz adını nədən götürüb?

Nəcəf diyarı öz adını nədən götürüb?İbni Nəim İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Nəcəf həmin dağdır ki, Nuhun (ə) oğlu demişdi: “(Oğlu) dedi:«Tezliklə məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacağam». (“Hud” 43). Yer üzündə bu dağdan daha ucası yox idi. Allah Təala bu dağa xitab edir: “Ey dağ! Məndən sənə pənah aparmaq olarmı?”. Bu zaman dağ parça-parça oldu və Şam diyarına tərəf töküldü. Kiçik daşlara çevrildi. Ondan sonra böyük bir dənizə çevrildi və adı Ney oldu. Sonra qurudu və ona Ney Cəff dedilər. Ondan sonra insanlar bu diyara Nəcəf deməyə başladılar. Çünki bu cür adlandırmaq daha asan idi”.Quran Qiyamət günündə kimlərdən şikayət, kimlərə şəfaət edəcək?

Quran Qiyamət günündə kimlərdən şikayət, kimlərə şəfaət edəcək?İmam Baqir (ə) buyurur: Ey Səd Quranı öyrənin, çünki qiyamət günü Allah Qurana buyurar: Ey Mənim yer üzündəki höccətim, Məndən istə əta, edim. Quran deyər: Pərvərdigara! Camaatdan bəziləri məni möhtərəm, lakin başqa bir mənə ehtiramsızlıq edir, halbuki mən Sənin bütün məxluqatına höccət idim.
Allah buyurar: And olsun Öz izzətimə! Bu gün sənin xatirinə ən yaxşı savabları o kəslərə verəcəyəm ki, sənin hökmlərinə riayət etmişlər. Həmçinin ən pis cəzanı o kəslərə verəcəyəm ki, sənə qarşı hörmətsizlik etmişlər. Sonra Həzrət buyurdu: Bu zaman bizim şiələrimizdən bir nəfər irəli gələr, Quran onun barəsində deyər: Pərvərdigara! Bu Sənin bəndəndir, Bu şəxs tamamilə mənə qulaq asırdı. Hər şeyi pis təqdim edirdimsə duşmən tuturdu. Allahdan xitab gələr: Mənim bu bəndəmi behiştə daxil edib behiştin gözəl libaslarını ona geyindirin, başına tac qoyun.Im. Kazim (ə) hansı elmi mömin şəxs faydalı bilik olaraq tanıtdırdı?

Im. Kazim (ə) hansı elmi mömin şəxs faydalı bilik olaraq tanıtdırdı?İ. Kazim (ə) buyurdular: "Hz. Peyğəmbər (s) məscidə daxil oldular və gördülər ki, bir dəstə bir kişinin ətrafını almışlar. Hz. (s) buyurdular: Nə xəbər olub? Dedilər: Çox bilikli adam gəlib! buyurdular (s): Çox biliklilk nə deməkdir? Ərəb millətinin nəsil və onların başına gələnlər haqda çox biliyə sahib olan şəxsdir, eləcə də Ərəb şeir və hadisələrinə! İ. Kazim (ə) buyurdu: Hz. Peyğəmbər (s): Bunlar bir dəstə elmlərdir ki, əgər bir şəxs məlumatsız olsa ona zərər yetişməz, və əgər bir şəxs ona alim olarsa xeyiri çatmaz. Sonra Hz. Peyğəmbər (s) buyurdular: Həqiqətən elm 3 dəstədir: 1-Möhkəm ayə, yəni o dəstə biliklər ki, insanın iman və əqidəsini möhkəmlədə, 2-Tənzimləyən vacibatlar, yəni insan şəriətini bilə ki, onlara əməl etmək cəmiyyətdə ədalətin bərqərar olunmasına kömək edə, 3-Möhkəm sünnətlərə alim olmaq, yəni məsumların əxlaq və rəftarlarına uyğun yaşayış tərzi. bu üç dəstə elmlərdən başqa bütün məlumatlar fəzilət və üstünlükdür. -Usul-Kafi/c-1/səh:37Namaz hansı əməllə birlikdə olunarsa qəbul olunar?

Namaz hansı əməllə birlikdə olunarsa qəbul olunar?Namazın kamil olması: İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Orucun kamil olması zəkatı ödəməklədir; yəni fitrədir. Necə ki, Peyğəmbərə (s) salavat namazı kamil edər.” Salavat Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi) yuxuda görməyin rəmzidir – Salavatın bərəkəti Bir kişi İmam Cavad (əleyhis-səlam)-a ərz etdi: Atam ölüb və özünün var-dövlətini bir yerdə saxlayıb ki, (yerini) bilmirəm hardadır, mən ailəli və sizi sevənlərdənəm. İmam (ə) ona buyurdu: "Gecə işa (xüftən) namazından sonra Muhəmməd və Ali Muhəmmədə (Allahummə səlli əla Muhəmməd və ali Muhəmməd) salavat göndər, atanı yuxuda görərsən, o malı qoyduğu yeri sənə göstərəcəkdir.” Kişi o Həzrət n göstərişinə əməl etdi. Atasını yuxuda gördü və ona dedi: Oğlum! Mal filan yerdədir. Allah Rəsulunun (s) övladına de ki, mal yerindən səni agah etmişəm. O, yuxudan oyandı, gedib malı həmin yerdən götürdü və sonra hadisəni İmam Cavad (ə)-a xəbər verdi. İmam (ə) buyurdu: "Şükür Allaha olsun ki, səni əziz tutdu.”Zöhr namazından sonra 100 salavat demək Allahın 3 inayətini qazandırar?!

Zöhr namazından sonra 100 salavat demək Allahın 3 inayətini qazandırar?!Allahın Rəsulu (səlləllahu əleyhi və alihi) buyurdu: "Hər kəs zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərsə Allah onun üçün üç iş görər.
=Əvvəl budur ki, borclu olmasın və əgər borclu olsa, Allah borcunu əda edər.
=İkinci budur ki, imanını zavaldan qoruyar ki, ən böyük bəxşişdir.
=Üçüncü budur ki, qiyamət günü ona verdiyi nemətdən sual etməz.”Hz. Peyğəmbər (s) cənnəti altı əməllə qazanmağı buyurdu?!

Hz. Peyğəmbər (s) cənnəti altı əməllə qazanmağı buyurdu?!İslam Peyğəmbəri (s): Mənə altı şeyə zəmanət verin,mən də sizin üçün cənnətə zamin olum:
1. Danışanda düz danışın.
2. Vədə verdiyiniz zaman vəfa edin.
3. Əmanətdar olunduğunuz zaman əmanəti qaytarın.
4. Ayıb yerlərinizi naməhrəmdan qoruyun.
5. Gözlərinizi naməhram baxışlardan qoruyun.
6. Əlinizi haram şeylərə uzatmayın./ (Nəhcül-fəsahə, hədis 321)Ağıllı insan gərək hansı məsələlərdən qəflət etməsin ?

Ağıllı insan gərək hansı məsələlərdən qəflət etməsin ?-“Әlbәttә, biz sizi qоrхu, аclıq, mаl аzlığı, nәfslәrlә vә әkinә dәyәn ziyаnlа imtаhаn еdirik. Sәbir еdәnlәrә müjdә vеr.” (“Bәqәrә/155.)
-İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Dünyа ilаn kimidir. Zаhiri yumşаq vә аldаdıcıdır. Bаtini isә öldürücü zәhәrlә dоludur. Uşаqlаr оnunlа оynаyır. Аqillәr isә оndаn qаçırlаr.” (“Bihаrul-әnvаr/70, sәh. 124.)
“Dünyа bir еvdir ki, әvvәli әzаb-әziyyәt, ахırı isә fаnidir. Оnun hаlаlının hеsаbı, hаrаmının isә әzаbı vаr.” (“Qürәrul-hikәm”/127)
İmаm Sаdiq (ә) buyurur: “Аğıllı insаn gәrәk üç şеyi unutmаsın: 1. Dünyаnın fаniliyini; 2. Dünyаdа оlаn dәyişikliklәri; 3. Çаrәsi оlmаyаn çәtinliklәri.” (“Tühәful-uqul/339.)Hər gün torpaq insanı hansı 5 nəsihətlərlə səsləyər?

Hər gün torpaq insanı hansı 5 nəsihətlərlə səsləyər?Hz. Peyğəmbər (s) buyurur: "Ey insanlar bilin ki torpaq (qəbirlər) insanları hər gün 5 cümlə ilə yad edərək nəsihət edər:
Ey Adəm övladı! 1-Mənim üstümdə addımlayırsan, bir gün gələr mənim qucağımda yerləşdirilərsən! (- Pəs günah etmə.)
Ey Adəm övladı! 2-Mənim üstümdə şadlıq edirsən, bir gün gələr mənim qucağıma yerləşdirilərsən! (Pəs şadlığında tüğyan etmə.)
Ey Adəm övladı! 3-MƏnim üstümdə günah edirsən, bir gün gələr mənim qucağıma əzabını çəkərsən! (Pəs təqvalı ol.)
Ey Adəm övladı! 4-Mənim üstümdə gülürsən, bir gün gələr mənim qucağımda ağlayarsan. (Pəs haqq yeyərək sevinmə.)...
Öncəki
Sonrakı