Ölümә әmin оlduqlаrı hаldа nә üçün İnsаnlаr оnu yаddаn çıхаrır?

Ölümә әmin оlduqlаrı hаldа nә üçün İnsаnlаr оnu yаddаn çıхаrır? İnsаn hәyаtının әn mühüm vә tаlе yüklü mәrhәlәlәrindәn biri dünyа hәyаtıdır. Hәr bir insаn dünyа hәyаtını yаşаmаğа vә bu mаddi аlәmdә öz istе`dаdlаrını fәаllаşdırmаğа mәcburdur. О özünü ilаhi göstәrişlәr sаyәsindә еlә tәrbiyә еtmәlidir ki, bu dünyаdаn ахirәt dünyаsınа köçәrkәn аli insаni kаmilliklәrdәn fаydаlаnmış оlsun. Dünyа аlәmi еlә bir tәbiәtә, хаrаktеrә mаlikdir ki, insаnı ilаhi, ruhаni, mәnәvi mәsәlәlәrdәn qәflәtdә sахlаyır vә оnun bütün diqqәtini mаddi dünyаyа yönәldir. Bu yоldа yаlnız ruhunu qоruyаnlаr, ахirәti sоn hәdәf sаyıb dünyаnı оnа müqәddimә kimi qәbul еdәnlәr qәflәtdәn yаха qurtаrа bilir.
Mәsәlәni аydınlаşdırаq. İnsаn аclıq, susuzluq kimi tәbii еhtiyаclаrını Аllаhın vеrdiyi hisslәrlә dәrk еdir. О bu еhtiyаclаrı tә`min еtmәyә çаlışır. Bu işdә mаddi vаsitәlәrdәn bәhrәlәnmәk lаzım gәlir. Mәhz bu mәqаmdа uyğun vаsitәlәrә bаğlılıq yаrаnır. Bu sәbәbdәn dә, аdәtәn, insаn zövcәsinә, övlаdlаrınа, qоhumlаrınа, yаşаdığı mәskәnә, bir sözlә, оnun hәyаtındа iştirаkı оlаn hәr şеyә bаğlı оlur. Mаddiyyаtа bаğlılıq insаnın diqqәtini mә`nәviyyаt vә ахirәt mәsәlәlәrindәn yаyındırır.Insanı kamalatdan geri salan haram yeməklərin təsirləri hansılardır?

Insanı kamalatdan geri salan haram yeməklərin təsirləri hansılardır? Rәvаyәtlәrə əsasən hаrаm yеyәnә müхtәlif ахirәt әzаblаrı vәd оlunur. Оnlаrdаn bәzilәrini nәzәrdәn kеçirәk:
1. Hаrаmхоrun dахilindә оd qаlаnmаsı: İslаm Pеyğәmbәri (s) buyurur: “İnsаnın оğurlаdığı şеy qiyаmәt günü оddаn оlаn bоyunbаğı ilә bоynundаn аsılаr...
2. Bеhiştә girişә qаdаğа, Әziz İslаm Pеyğәmbәri (s) buyurur: “Kә`b ibn Әcrә, hаrаmdаn yаrаnmış әt hеç vахt bеhiştә dахil оlmаz.”
3. İslаm Pеyğәmbәri (s) hаrаmхоr insаnın әtini оdа lаyiq bilir: “Әti hаrаmdаn cücәrmiş kәsә оd dаhа çох lаyiqdir.”
4. Hеsаb zаmаnı pәrişаnlıq, Pеyğәmbәr (s) buyurur: “Dörd şеyә sеvinәn insаn dörd şеyә qәmlәnәr... Hаrаm mаl yеmәkdәn хоşhаl оlаn insаn hеsаb zаmаnı qәm-qüssәyә qәrq оlаr.”...İmam Əli (ə) zəkat haqqında səhabəsi Kümeylə hansı tapşırığı verdi?

İmam Əli (ə) zəkat haqqında səhabəsi Kümeylə hansı tapşırığı verdi? İslam mətnlərində insanlara yardım etmək, onların qayğısına qalmaq, işlərinə kömək göstərmək haqqında çoxlu tövsiyələr vardır. İmam Əlinin (ə) bu haqda çoxlu sifarişləri vardır. Bu barədə həzrətin Kumeylə olan üç nəsihətini təqdim edirik:
-Ey Kumeyl! Öz qohumların və yaxınlarından olan möminlərə səninlə qohum olmayan sair möminlərdən daha artıq əl tut və onlara qarşı daha artıq mehriban və mərhəmətli ol və yoxsullara da sədəqə ver.
-Ey Kumeyl! Səndən bir şey istəyən heç bir kəsi əli boş qaytarma, hətta, yarım dənə üzüm giləsi də olsa ona ver. Çünki, sədəqə Allah dərgahına ucaldıqca böyüyür...İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən bəşər xoşbəxtliyinin kamalı nədədir?

İmam Əlinin (ə) hədisinə əsasən bəşər xoşbəxtliyinin kamalı nədədir? Əbu Hənifə Saiqul-hacc deyir: Mənimlə kürəkənim arasında irs bölgüsü üzərində söz-söhbətimiz düşmüşdü. Müfəzzəl bizim yanımızdan ötürdü. O, bizim dalaşdığımızı görəndə bir müddət orada dayanıb, bizə baxdı. Sonra dedi: “Bizim evimizə gəlin”. Biz onun evinə getdik. Müfəzzəl özündən dörd yüz dirhəm verərək bizi barışdırdı və bizim aramızdakı ixtilafı həll etdi.
Müfəzzəl sonra dedi: “Sizə verdiyim bu pul özümün deyildi. İmam Sadiq (ə) mənə göstəriş vermişdir ki, hər vaxt bizim səhabələrimizdən iki nəfərinin arasında dava-dalaş düşsə, onların arasında sülh yaradım və barışdırım, onun (İmam Sadiqin) malından bu iş üçün xərcləyim. Bəs sizə verdiyim bu pul İmam Sadiqin (ə) idi”. İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanın xoşbəxtliyinin kamalı insanlar arasında sülh yaratmağa təlaş etməkdir”.Övladlarınızın sizə qayğı göstərməsini istəyiriksə hansı əmələ diqqət yetirməlisiniz?

Övladlarınızın sizə qayğı göstərməsini istəyiriksə hansı əmələ diqqət yetirməlisiniz? Ata-oğul münasibətləri: İmam Əli (ə) buyurub: “Öz atalarınıza yaxşılıq edin ki, övladlarınız da sizə yaxşılıq etsinlər”. “Qürər əl-hikəm”, c. 3, səh. 267. Ailə başçılarını uca tutmaq, onların hörmətini qoruyub saxlamaq, dini göstəriş və ilahi əmrdir. Ataların hüququnu tanımaq, zəhmət və xidmərlərinə görə onlara təşəkkür etmək “ağlın inkişafı” və “kamil ülfət”in göstəricisidir. Övladlar ictimai mədəniyyəti, ünsiyyət tərzini və rəftarlarındakı ədəb-ərkanı öz valideynlərindən öyrənirlər. “Ədəb pöhrəsi” uşaqların qəlbində əkilərsə, gələcəkdə məhsul verər.
Bəzən uşağı tərbiyələndirmək bilavasitə həyata keçirilir. Əgər biz öz ata-analarımızın qarşısında təvazökar olmasaq, onlara yaxşılıq və hörmət etməsək, övladlarımız öz ataları qarşısında ədəbli və təvazökar olmalı olduqlarını hardan öyrənməlidirlər?...Uzun arzu niyə pisdir? Uzun arzulardan xilas olmağın yolları

Uzun arzu niyə pisdir? Uzun arzulardan xilas olmağın yolları Müasir cavanların ən böyük məşğuliyyəti uzun arzular qurub ona çatmaqdır. Arzu etmək insanı fəaliyyət göstərməyə təhrik edən ən mühüm amillərdəndir. Ancaq dinimiz uzun arzular qurmağı bəyənmir, çünki uzun arzular insanı asanlıqla şeytanın tələsinə sala bilər. İmam Əli (ə) buyurur: «Kimin arzusu uzun-uzadı olsa, əməli az və qısa olar». Bəs uzun arzulardan necə xilas olaq? Quran bizlərə bunun üçün bir neçə çıxış yolları təqdim edir ki, onların bəzisi ilə tanış olaq:1. Ümid. uzun arzularına qalıb gələ bilər. Ümid insanı kamala doğru aparır və əgər insanın ümidi olmazsa kamala çata bilməz. 2. Təvəkkül. Allaha təvəkkül etmək insana öyrədir ki, ondan da üstün bir varlıq vardır və ona söykənmək olar.
3. Sağlam təfəkkür. Təfəkkür etmək arzuları qısaldar və hədəfini müəyyən edər. 4. Dua. Arzuları uzun etməz. Çünki bilir ki, Allah onun arzularını və hacətlərini yerinə yetirəcəkdir.Dostu necə seçmək haqda İmam Həsən Müctəba (ə) hansı göstərişləri verir?

Dostu necə seçmək haqda İmam Həsən Müctəba (ə) hansı göstərişləri verir? İmam Həsən Müctəba (ə) beş Ali-Əbadan biri olaraq, öz davamçılarından bəzi əməlləri yerinə yetirməsini istəyir. Bu əməllər ilə tanış olaq.
1. Allahı sevib, ona iman gətirmək. “Hər kim Allahın razılığını insanların qəzəbinə baxmayaraq istəyər, Allah onu insanlardan ehtiyacsız edər. Hər kim Allahı qəzəbləndirərək insanların razılığı ardınca olar, Allah onu insanlara tapşırar”.
2. Elm öyrənmək. İmam Həsən (ə) buyurur: “Öz elmini insanlara öyrət və başqalarının elmini öyrən”.
3. Düşünmək. İmam Həsən (ə) buyurur: “Sizə lazımdır ki, düşünəsiniz. Çünki fikir hikmət qapılarının açarıdır”.
4. Səbir. “Bizim və başqalarının təcrübəsi göstərir ki, səbirdən faydalı və səbirsizlikdən ziyanlı şey görünməmişdir.
5. Dost tapan zaman diqqətli olmaq. “Oğlum! Heç kəslə qardaşlıq etmə, məgər (əvvəl) biləsən ki, hara gedib-gəlir...“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” müstəqil ayədirmi?

“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” müstəqil ayədirmi? Başqa fiqh rəhbərlərindən yüz il qabaq fəaliyyətə başlamış, Allah yolunda şəhadətə çatmış, Quranda paklığı yad edilmiş peyğəmbər Əhli-beytinin (ə) etiqadına görə, “bismillahı” ayəsi Qurana daxil olan müstəqil bir ayədir. Fəxr Razi öz təfsirində “bismillah”ın surə tərkibi olmasına on altı dəlil gətirir. Alusi də belə bir etiqaddadır. Əhmədin “Müsnəd”ində də “bismillah” surə tərkibi sayılmışdır. (Müsnəd”, c. 3/177) “Bismillah”ı surədən saymayan və ya onu namazda tərk edənlər etirazla qarşılanmışlar. Hakimin “Mustədrək”ində deyilir: “Bir gün Müaviyə namazda “bismillah” demədi. Xalq ona etiraz edərək dedi: “Ayəni oğurladın, yoxsa yaddan çıxardın?” (Müstədrək”,3/233.) Məsum İmamlar israr etmişlər ki, namazda “bismillah” ucadan deyilsin. İm. Baqir (ə) namazda “bismillah” deməyənlər haqqında buyurmuşdur: “Quranın ən üstün ayəsini oğurladılar.” (“Bihar”, c.85/20.) Beyhəqinin “Sünən”ində bir hədisdə belə deyilir: “Nə üçün bəziləri “bismillah”ı surədən saymırlar? (“Sünəne-Beyhəqi”, c. 2/50.)...İmam Həsən Əsgəri (ə) davamçılarına hansı 8 əxlaqi tapşırıqları etdi?

İmam Həsən Əsgəri (ə) davamçılarına hansı 8 əxlaqi tapşırıqları etdi? İmam Həsən Əskəri (ə) bir hədisdə öz şiələrinə nəsihət edərkən buyurur: Sizə tövsiyə edirəm ki:
1. Allahdan qorxun.
2. Dininizdə təqvalı olun.
3. Allaha xatir çalışın.
4. Doğru danışın.
5. Sizi əmanətdar bilənə qarşı əmanətdar olun – istər yaxşı insan olsun, istərsə də pis.
6. Səcdələrinizi uzadın.
7. Qonşularınızla yaxşı davranın ki, həzrət Muhəmməd (s) elə buna görə göndərilmişdir.
8. Camaatla birgə namaz qılın, onların dəfn mərasimlərində iştirak edin, xəstələrinə baş çəkin, hüquqularını ödəyin...Müsəlman şəxsin dünayada nəyi azdır?

Müsəlman şəxsin dünayada nəyi azdır? İmam Əli (ə) buyurub: “İbrət almaq üçün çoxlu nümunələr var, ancaq ibrət almaq (alan) çox azdır”. “Qürər əl-hikəm”, c. 3, səh. 68.
Gündəlik ölümlər bizim üçün “həyəcan siqnalı” və “xəbərdarlıq” ola bilər.
Yol qəzası səhnəsi sürücülər üçün ehtiyat dərsi, norkamanların bədbəxt aqibəti ehtiras əhli üçün “ibrət güzgüsü”, günahkarların rüsvayçılığı başqaları üçün mohizə (öyüd) ola bilər. Bunlar hamısı doğrudur, ancaq insanın “ibrət gözü” açıq olmalı və “ibrət götürməyi” qarşıya məqsəd qoymalıdır. Yol kənarında bir çox “yol hərəkəti qaydaları”nı göstərən işarələr olur. Əgər sürücü bunlara diqqət yetirmək istəmirsə, təhlükələrlə qarşılaşır...
Öncəki
Sonrakı