[not-group=5] ----- [/not-group]Allahı unudan insan haqqında Qurani Kərmin 8 ayəsində nələr buyurulur?

Allahı unudan insan haqqında Qurani Kərmin  8 ayəsində nələr buyurulur? Zalım, nadan, nankor, asi, hövsələsiz, xəsis... Həqiqətdə Allahı unutmuş və Qurani kərim bu haqda buyurur:
-O [insan] çox zalım və nadandır (Əhzab, 72).
-Həqiqətən insan [Allahına qarşı] çox nankordur (Həcc, 66).
-Özünün dövlətli olduğunu [bir şeyə ehtiyacı olmadığını] gördüyü zaman tüğyan edir (Ələq, 6-7).
- Həqiqətən insan [sərvətə] çox həris, tamahkar və kəmhövsələ yaradılmışdır! Ona bir pislik üz verdikdə fəryad qopardar. Ona bir xeyir nəsib olduqda isə xəsis olar (Məaric, 19-21)...[not-group=5] ----- [/not-group]İmana çatmaq üçün hansı 4 əməldən bəhrələnək?

İmana çatmaq üçün hansı 4 əməldən bəhrələnək? İnsan öz imanını kamilləşdirmək üçün aşağıdakı yollardan istifadə edə bilər.
1-Təfəkkür və dəlillər Allahın varlığını sübuta yetirən dəlillər haqqında düşünmək insanın imanını gücləndirir. Hikmət, kəlam, ürfan kitablarında sübut olunur ki, bütün varlıq aləmi Allahın iradəsi ilə yaşayır...
2-İlahi nişanələr, İnsan təbiət aləmini, müxtəlif heyvanların həyatını, aylı-ulduzlu səmanı diqqətlə müşahidə edərsə böyük yaradıcının nişanələri ilə rastlaşar... 3-İbadət... 4-Zikr və dua[not-group=5] ----- [/not-group]Quranın hansı ayəsi Peyğəmbər (s) səhabəsini alim etdi?

Quranın hansı ayəsi Peyğəmbər (s) səhabəsini alim etdi? Rəvayət edilir ki, bir kişi Peyğəmbərin (s) yanına gəldi ki, ona Quranı öyrətsin. Bu Kişi Allah təalanın "Hər kim bir zərrə ağırlığında yaxşı iş görmüşsə, onu(n qarşılığını, yaxud eyni ilə təcəssümünü) görəcəkdir. Və hər kim bir zərrə ağırlığında pis iş görmüşsə, onu görəcəkdir." ayəsinə çatarkən, bu mənə kifayət edər, deyib çıxıb, getdi.
Bu zaman Peyğəmbər (s) buyurdu: Bu kişi (dinini düzgün anlayan fəqih və) alim kimi çıxıb getdi. Biharul-Ənvar, c-89, səh-108[not-group=5] ----- [/not-group]İnsanların səhvlərini bağışlamağın mömin şəxs üçün nə belə faydaları var?

İnsanların səhvlərini bağışlamağın mömin şəxs üçün nə belə faydaları var? Əgər Allahın bizi bağışlamasını istəyiriksə, gərək biz də bağışlamağı bacaraq. "Yaxşı iş ilə pis iş əsla bir deyil. ən gözəl üsulla dəf et. Onda səninlə arasında düşmənçilik olan şəxs birdən sanki yaxın dost və qohumdur”. (Fussilət/34). İnsanların bağışlamağın mömin şəxsə 4 faydası:
1. Mənəvi və əxlaqi inkişafa səbəb olar. İmam Əli (ə) buyurur: "Nə zaman qüdrətin olsa, güzəşt et və əlin boş olan zaman bağışlayan, ehtiyacın olan zaman fədakar ol ki, fəzlin kamala çatsın”.
2. İşləri islah olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Bir-birinizi bağışlayın ki, kin ürəklərinizdən getsin”. 3. Təqva artar... 4. İlahi rəhmət...[not-group=5] ----- [/not-group]Var-dövlətin haram buyurulmuş «kənz həddi» necə müəyyən olunur?

Var-dövlətin haram buyurulmuş «kənz həddi» necə müəyyən olunur? Tövbə/34 ümumi bir qanun zikr edilir: «Qızıl və gümüşü toplayıb gizləyənlər, onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ». Ayədəki yığılıb xərclənməyən sərvət «kənz»dir. Yuxarıda zikr edilən ayə, xəzinələrdə hərəkətsiz sərvətlərin toplanmasını qadağan etdi. Hərəkətsiz kapital yığımı, dünyadakı iqtisadi tarazlığı pozur, kasıb təbəqənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırır. Demək kənz, insanların iqtisadi durumunu pisləşdirən ölü kapitaldır. Belə bir sual ortaya çıxır ki, hansı miqdarda ölü kapital kənz hesab edilir? «Məcməül-bəyan»da nəql olunur ki, həzrət Əli (ə) buyurmuşdur: «Dörd min dirhəmdən çox xəzinə kənzdir. İstər zəkatı verilə istər verilməyə. Bundan az miqdarda sərvət yaşayış xərcliyi hesab olunur. Buna görə də, sərvət toplayanlar dərdli əzbla müjdələnmişdir»...[not-group=5] ----- [/not-group]Müsəlmanlara donuz ətinin haram olması barədə Quranda ayə varmı?

Müsəlmanlara donuz ətinin haram olması barədə Quranda ayə varmı? Cavab: Donuz əti qəti olaraq İslam dinində murdar sayılır, onu yemək də haram və günahdır. Bu hökmün əsas mənbəyi Qurani-kərimin Maidə surəsinin 3-cü ayəsidir: “Ölü (kəsilmədən ölüb murdar olmuş) heyvan, qan, donuz əti ... sizə haram edildi. Bunlar günahdır”. Peyğəmbərin və İmamların hədislərində də donuz ətinin qəti surətdə haram olduğu bəyan edilir. Yalnız acından ölmək təhlükəsi qarşısında ölümdən xilas olacaq miqdarda donuz ətindən yemək icazəlidir. Qeyd edək ki, donuz ətini yemək yalnız İslamda deyil, digər səmavi dinlərdə də haramdır. Bibliyada deyilir: “Donuz qoşadırnaqlı heyvandır, amma gövşəmir. Onlar (donuzlar) sizdən ötrü pak heyvanlar deyil, onların ətini yeməyin, leşlərinə də toxunmayın” (Bibliya, Təsniyə kitabı, XIV, 8).[not-group=5] ----- [/not-group]İri addımlarla Allahdan uzaqlaşmağa səbəb olan günah hansıdır?

İri addımlarla Allahdan uzaqlaşmağa səbəb olan günah hansıdır? ALLAH DÜŞMƏNLƏRİNƏ MƏHƏBBƏT: Allah düşmənlərinə sevgi qəlbin xəstəliyindən doğur. İnsan yaxşı insanları və yaxşı işləri sevməli, pis işlər və pis insanlara düşmən olmalıdır. Əgər qəlb bunu istəmirsə, deməli xəstədir. Əgər bu xəstəlik ayə və rəvayətlərlə müalicə olunmazsa, böyük çətinliklərə səbəb olar.
Qurani-Kərimdə Peyğəmbər (s) və möminlər kafirlərə qarşı amansız, öz aralarında isə mehriban tanıtdırılırlar. «Fəth/ ayə 29: «Məhəmməd (s) Allahın rəsuludur. Onunla olanlar kafirlərə qarşı amansız, öz aralarında isə mehribandırlar». Möminlərə belə buyurulur: «Nə mənim düşmənimi, nə də öz düşməninizi dost tutun. Onlar sizə gələn haqqı inkar etdikləri halda siz onlarla dostluq edir, mehribanlıq göstərirsiniz». (Mumtəhinə/ ayə 1.)[not-group=5] ----- [/not-group]Ayətullah Meşkininin (r) həyatından əxlaqi əhvalat!!

Ayətullah Meşkininin (r) həyatından əxlaqi əhvalat!!Böyük əxlaq ustadı Müctehidi Tehrani Ayətullah Mirzə Əli Meşkinidən bir əhvalat nəql edir: Ayətullah Meşkini deyir: Təhsil aldığım illərdə bir gün cibimdə cəmi 5 rial pul var idi. Küçə ilə gedirdim, birdən tələbələrdən biri mənə yaxınlaşıb dedi: - Beş rial varındırmı, mənə borc verəsən? Özlüyümdə fikirləşdim ki, bu pulu ona versəm, özüm pulsuz qalacağam, ancaq qoy bu Allah bəndəsinin işini yola salım. Allah kərimdir. Pulu ona verdim. Bir neçə addım getmişdim ki, birdən Meşkin əhalisindən olan yerlilərimizdən bir nəfərlə rastlaşdım. Onula görüşüb, kef-əhval soruşduq. Ayrılanda o mənim əlimə bir miqdar pul qoydu. Ondan bir az aralandıqdan sonra pula baxdım, gördüm 50 rialdır. Birdən yadıma bu ayə yadıma düşdü: “Kim yaxşı bir iş görsə, həmin şəxs üçün onun on qat savabı vardır”. (“Ənam” surəsi, ayə 160)...[not-group=5] ----- [/not-group]İblis Qurani-Kərimin hansı ayəsi nazil olan zaman nalə çəkdi?

İblis Qurani-Kərimin hansı ayəsi nazil olan zaman nalə çəkdi? İmam Sadiqdən (ə) nəql edirlər: “O zaman ki, bu ayə nazil oldu, “Və o kəslər ki, çirkin bir iş (böyük günah) gördükdə və ya (kiçik bir günahla) özlərinə zülm etdikdə, Allahı yada salar və günahları üçün bağışlanmaq istəyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdikləri işdə bilərəkdən israr etməzlər”. (“Ali-İmran” 135), İblis Məkkədə Sur adında dağın başına çıxdı və ifritlərinə bacardığı qədər nalə çəkdi və hamısı gəldilər və dedilər: “Ey bizim ağamız! Bizi nə üçün çağırmısan?”. İblis dedi: “Bu ayə nazil olmuşdur. Kim onun meydanına gedər?”...[not-group=5] ----- [/not-group]İnsan Allahı nə üçün yada salmalıdır?

İnsan Allahı nə üçün yada salmalıdır? O zaman ki, Allahın zikri insanın can və qanı ilə qarışar, həyatına çox dəyərli təsirlər qoyar. Allahı zikr edən insan: 1. Allahın əmrlərinə itaət edər. “Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda qəlbləri qorxar, Onun ayələri onlara oxunan zaman imanlarını artırar və daim öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər”. (“Ənfal” 2).
2. Bəsirət və ayıqlıq əldə edər. “Şübhəsiz, təqvalı olanlara şeytandan bir vəsvəsə yetişsə, özlərinə gələr və onda gözüaçıq olarlar”.(“Əraf” 201).
3. Nifaqdan amanda olar. “Həqiqətən münafiqlər Allaha qarşı hiyləgərlik edirlər, halbuki, Allah onları aldadır . Onlar namaza durarkən süst qalxır, camaatla riyakarlıq edir və Allahı çox az yada salırlar”. (“Nisa” 142)...
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]