Allah-Taalanın razılı hansı iki məsələyə bağlıdır?

Allah-Taalanın razılı hansı iki məsələyə bağlıdır? Kamillik və səadətə çatmaq üçün iman və saleh əməl əsas şərtlərdəndir. Qurani-kərimdə bu iki xüsusiyyət adətən paralel zikr olunur. “Bəqərə” surəsinin 25–ci ayəsində buyurulur: “İman gətirən və saleh əməllər edən kəslərə müjdə ver ki, onlar üçün altından arxlar axan bağlar var”.
“Nisa” surəsinin 124–cü ayəsində oxuyuruq: “Mömin halda saleh əməl edən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olarlar”.
Başqa bir ayədə buyurulur: “İman gətirib saleh işlər görənlərin xoş halına!” (“Rəd” surəsi ayə: 29.)
“Kəhf” surəsinin 30-cu ayəsində oxuyuruq: “İman gətirib saleh əməl edənlər bilsinlər ki, biz yaxşı işlər görənlərin əcrini zay etmərik”.Halalı haramdan ayıran zaman seçim anında düzgün addım üçün bizə nə kömək edə bilər?

Halalı haramdan ayıran zaman seçim anında düzgün addım üçün bizə nə kömək edə bilər? Quran buyurur: “Ey iman gətirənlər, (düşmən ordusundan olan) bir dəstə ilə qarşılaşarkən möhkəm durun və Allahı (dildə və qəlbdə) çox zikr edin, bəlkə nicat tapdınız”. (“Ənfal” 45). Bu ayədə adı çəkilən zikr, təkcə dil zikri deyildir. Əsil məqsəd – daxili diqqət, Allahın lütflərini, köməklərini, izzətini, əzəmətini, vədələrini yada salmaqdır. Belə ki, İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın bəndələri üçün lazım bildiyi əməllərdən ən mühüm olanı – Allahı çoxlu yada salmaqdır. Halal və haramla rastlaşan zaman Allahı yada salmaqdır ki, əgər Allahın itaəti olarsa – ona əməl etsin, əgər Allahın günahı olarsa – onu tərk etsin”. Əks halda hər bir külək, yağış, tufan onu yolundan saxlayar və süqut etməsinə səbəb olar. İmanın möhkəm olmasının tək yolu isə Allahı çoxlu yada salmaq və Ona itaət etməkdir. Hər kimin itaəti çox olarsa, qəlbi daha çox müti olar. Qəlbi müti olan insanın imanı artar və möhkəmlənər...İslam tibb elmini bir cümlədə xülasə etmişdir?!

İslam tibb elmini bir cümlədə xülasə etmişdir?! Sələbi öz təfsirində nəql edir: Harun ər-Rəşidin Bəxtişu adlı xristian, ancaq tibb elmində çox məharətli bir xüsusi həkimi idi. Bir gün Harun ər-Rəşidin hüzurunda Əli ibn Vaqidə dedi: - Sizin Quranınızda tibb elmi barəsində heç bir söz yoxdur. Halbuki, elm iki qismə ayrılır: 1. Din elmi. 2. Bədən elmi.
Vaqid dedi: - Allah-taala bütün tibb elmini Qurani kərimin yarım ayəsində xülasələndirib və buyurub: “Yeyin, için, israf etməyin”.
Təbib dedi: - Peyğəmbərinizdən tibb barəsində hədis varınızdır? - Əlbəttə! Peyğəmbər (s) bütün tibb elmini bir neçə qısa cümlə ilə bəyan edib: “Mədə bütün xəstəliklərin evidir. Pərhiz isə bütün sağlamlıqların başı. Hər bir bədənə adət etdirdiyinizi çatdırın!” Həmin xristian təbib dedi: - Sizin Quran və Peyğəmbəriniz, daha Calyənus üçün tibb qoymayıb.Allah-Taala dərgahında ən sevimli əməl hansı ibadətdir?

Allah-Taala dərgahında ən sevimli əməl hansı ibadətdir? Qurani-kərimdə buyurulur: “Allah-təala möminləri sizdən bir dərəcə üstün etmiş alimlərimizi daha uca dərəcəyə çatdırmışdır. Allah gördüyünüz işlərdən xəbərdardır.” (“Mücadələ”, 11)
İmam Baqir (ə) buyurur: “Allah qarşısında ən sevimli ibadət mömini sevindirmək, xoşhal etməkdir.” (“Kafi”, 2-189) İmam Sadiq (ə) buyurur: “Möminin istəyini yerinə yetirmək Allah qarşısında ziyartəçisi yüz min dinar infaq etmiş iyirmi Həcdən üstündür.” Başqa rəvayət: “Şübhəsiz, mömin qardaşlarından birini doyurmaq bazara daxil olub Allah yolunda qul alıb azad etməyindən daha sevimlidir.” (“Kafi”, 2/193-203)Allah Taala (c.c.) bəndələrinə hansı əməli daha çox tapşırır?

Allah Taala (c.c.) bəndələrinə hansı əməli daha çox tapşırır? Allahın buyuruğu (zəruri edir ki): Quranı üzündən oxumağı öyrəndikdən sonra növbə Quranın qiraət və tilavətinə çatır. Yaxşı olar ki, hər bir müsəlman gündəlik vaxtının bir qədərini Allah kitabının qiraətinə həsr etsin. Çünki insan Quran oxumaqla İslam göstərişləri ilə tanış olub, ilahi lütflə bu göstərişlərə əməl edəcək. Nəticədə, Quranın nuraniyyəti ona sirayət edər və onun bəşəri kamala doğru çiçəklənmə və tərəqqisinə səbəb olar. Ey girami qardaş, əziz bacı! Quranı çox oxumaq tövsiyyəsi Rəuf və Mehriban Allaha məxsusdur. O mənə və sizə belə buyurur: “Qurandan müyəssər olan qədər oxuyun.” (“Müzəmmil”, 20) İslam rəhbərlərindən biri öz oğluna Quranın əhəmiyyəti barədə belə yazır: “Övladım, Quranla - bu böyük mərifət kitabı ilə tanış ol, hətta qiraətlə də olsa və ondan məhbuba doğru yol aç...Ən ziyankar insanlar kimlərdir?

Ən ziyankar insanlar kimlərdir? Әn ziyаnkаr kәslәr bеlәlәridir: “Dе ki, sizә әmәllәri bахımındаn dаhа çох ziyаnа düşәn kәslәrdәn хәbәr vеrimmi? Оnlаr yахşı iş gördüklәrini gümаn еtdiklәri hаldа dünyаdаkı sәylәri bоşа çıхаn kimsәlәrdir. Оnlаr Rәbblәrinin аyәlәrini vә Оnunlа görüşәcәklәrini inkаr еtmәlәrinin nәticәsindә әmәllәri hеç оlаnlаrdır”. (“Kәhf” surәsi, аyә: 103-105.) Bәli, әn ziyаnkаr о kәslәrdir ki, әslindә puç dünyа әmәllәrinә аrхаyın оlublаr. Bir dаhа qеyd еdәk ki, cәhаlәt sәbәbindәn imаn gәtirmәyәnlәrin hеsаbı аyrıdır vә оnlаr düşüncә zәifliyinә görә bаğışlаnа bilәr. “Әn ziyаnkаr” sinfinә isә düşüncәli şәkildә küfr еdәnlәr dахildir...Axirətdə korluq deyəndə nə başa düşülür?

“İsra” surəsinin 72-ci ayəsində oxuyuruq: “Bu dünyada kor olan, axirətdə qəlbikor və azğındır.”
Əgər ayənin zahiri mənası ilə kifayətlənsək, belə bir qənaətə gəlməliyik ki, bu dünyada gözü kor olan insan axirətdə də kor olacaq. Amma peyğəmbərlər və İmamlar tərəfindən böyük ehtiramla qarşılanmış kor insanlar olmuşdur. Əgər ayədə zahiri korluq nəzərdə tutulardısa, belələri iman və saleh əməllərinə baxmayaraq Qiyamətdə məhrum qalası idilər. Hansı ki, Quranda buyurulur: “Orada (behiştdə) qəlblərin arzuladığı, gözlərin ləzzət aldığı hər nə hazırdır...” (“Zuxruf”, 71) Bəli, dünyada fiziki korluğun axirətdə korluqla sonunclanması Qurana müxalifdir. Demək, Əhli-beytdən nəql olunmuş mənaya, yəni qəlbin korluğu mənasına əsaslanmalıyıq.«Ayətül-kürsü»də adı çəkilən Urvətil-vusqa kimdir?

«Ayətül-kürsü»də adı çəkilən Urvətil-vusqa kimdir? Bu ayədə adı çəkilən tağut - Ali-Peyğəmbərin (ə) haqqını qəsb edənlərə işarə edir. O kəslər ki, Məsumlarla (ə) düşmənçilik etmiş və insanları zəlalətə salmışdılar. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, Əhli-beyt (ə) vahid bir nurdur və bir İmam (ə) haqqında deyilənlər ondan sonrakı İmama (ə) da aid olar. Ona görə də bizim zamanımızda Ürvətil-vusqa - İmam Zaman ağadır (ə.f). Çünki insanlar onun vasitəsilə Allaha və həqiqətə çatacaqlar.
Bu ayədə oxuyuruq ki, Allah nurunun vasitəsilə hər kimi istəsə hidayət edər. Bəs bu hidayət necə həyata keçəcəkdir? Cavabında deyə bilərik ki, hədislərimiz nuru Allahın xəlifəsinə və kamil insana şamil edir. Bu ayədə adı çəkilən nur – Ali-Peyğəmbərə (ə) aid edilir. Zülmət isə düşmənləridir...İnsanın dünya malına baxışını izah edən ayənin təfsiri necədir?

İslamınsesi, Quranda dünya malı haqda çoxlu ayələr var. Amma bir ayədə dünya malına baxışın necə olması kamil formada izah edilib. Həmin ayədə dünya malı ilə bağlı bu izhalar yer alıb: Dünya malı haqda bu izahlar Qisəs surəsinin 77-ci ayəsində gəlibdir:
1- Mal-mülkün əsl sahibi Allahdır.
2- Unutma bunu sənə Allah verib
3- Bu malın vasitəsilə axirəti qazan
4- Dünya həyatını da onunla təmin et!
5- Öz payını və nəsibini unutma!
6- Tərki-dünya olma!...Bu əməl tərk olunarsa islam ümmətinin bərəkət də məhv olar?

“Ali-İmran” surəsinin 104-cü ayəsində buyurulur: “Sizin aranızda yaxşılığa çağıran (əmr edən) və pis işlərdən çəkindirən (nəhy edən) bir ümmət olmalıdır.” Əmr be məruf” dedikdə yaxşılığa dəvət, “nəhy əz münkər” dedikdə pis işlərdən çəkindirmə başa düşülür. İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Nə qədər ki, ümmətimin arasında yaxşılığa dəvət edib, pislikdən çəkindirənlər olacaq, onlar xeyir içində yaşayacaqlar. Bu əməl tərk olunan kimi ilahi bərəkət də çəkiləcək. İnsanlar bir-birinə hakim olacaq, yerdə və göydə yardım tapılmayacaq.” Bu vacib dini vəzifənin mərtəbələri vardır: qəlb, dil və əməl yolu ilə. İnsan ilkin mərhələdə yalnız qəlbi ilə müxalifət göstərməlidir. Məsələn, iki dostdan biri günaha yol verdikdə o biri dost soyuq münasibət göstərməklə etirazını ifadə edir...
Öncəki
Sonrakı