Uca Tanrı həzrət İsaya (ə) dua etməyi öyrədir?

Uca Tanrı həzrət İsaya (ə) dua etməyi öyrədir? Mütəal Allah həzrət İsaya (ə) dua etməyin yolunu öyrədərək buyurur: “Ey İsa! Məni suda boğulmaqda olan bir şəxs və yardımçısı olmayan kəs kimi çağır.
Ey İsa! Qəlbini Mənim qarşımda ram et və Məni tez-tez xəlvətdə yad et. Onu bil ki, Mənim sevincim sənin şirin il işlətməklə Mənə doğru gəlməyindədir.
Mənə doğru ölü bir qəlblə deyil, canlı və sevinc dolu qəlblə gəl”.Allah-Taala mənəviyyatdan uzaq qalmamaq üçün Musaya (ə) hansı tapşırığı verdi?

Allah-Taala mənəviyyatdan uzaq qalmamaq üçün Musaya (ə) hansı tapşırığı verdi? Mütəal Allah həzrət Musaya (ə) belə vəhy edib buyurur: “Ey Musa! Məni qorxa-qorxa, acizanə və dərdli bir halda çağır. Üzünü torpağa sürt və ən yaxşı bədən üzvlərin ilə qarşımda səcdəyə qapan. Mənim hüzurumda dayanarkən əllərini qaldıraraq qunut tut və dua edən zaman Məni qorxa-qorxa çağır.
Ey Musa! Bu dünyada uzun-uzadı arzulara qapılma. Çünki bu sənin qəlbini daşlaşdırar, daş qəlbli insanlar isə Məndən uzaqdır. Qəlbin Mənim qorxumdan zəifləyib gücdən düşsə, paltarın köhnəlib yırtılsa da qəlbin təravətli və təzə qalsın. Bu dünyanın sakinlərinə yad, göylərin sakinlərinə isə doğma ol. Gecə ibadət etmək üçün oyaq qal, səbrli adamlar kimi Mənə itəat et, günahlarına görə qarşımda göz yaşı axıt, düşməndən qaçan şəxs kimi fəryad eylə və Məndən yardım istə. Çünki Mən ən yaxşı yardımçıyam”.Həzrət Musa (ə) hansı hadisənin baş verməsinə görə tövbə etdi?

Həzrət Musa (ə) hansı hadisənin baş verməsinə görə tövbə etdi? Nisa/153: «(Ya Məhəmməd) kitab əhli sənin onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Halbuki, onlar Musadan bundan daha böyüyünü istəmiş və «bizə Allahı aşkar göstər» demişdilər». Bəni-İsrailin bu axmaq istəyi qarşısında Musa (ə) Bəni-İsrailin nümayəndəsi olaraq «Ey Rəbbim, özünü mənə göstər», dedi. Musanın istəyi qarşısında, Allah-təala buyurdu: «Sən məni əsla görə bilməzsən. Lakin dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də məni görə bilərsən». Quranda belə buyurulur ki, Allah-təala dağa təcəlli etdi və dağ parça-parça oldu. Musa huşunu itirdi. Ayılandan sonra isə bu yersiz istəyə görə tövbə etdi. Musa (ə) Bəni-İsrailin istəyini yerinə yetirdiyi halda, nə üçün özü tövbə etməli idi? Təfsirçilərin fikirincə, Musa Bəni-İsrailin nümayəndəsi olaraq onların tərəfindən tövbə edirdi.Dörd peyğəmbərdən (ə) hansı dörd söz qalıb?

Dörd peyğəmbərdən (ə) hansı dörd söz qalıb? İ. Baqir (ə) buyurub: 4 peyğəmbərdən (ə) dörd söz qalıb: Hz Musadan (ə) “Hər kim pis dostdan qırılsa, sanki Tövrata əməl edib”, Hz Davuddan (ə) “Hər kəs nəfsani istəklərdən uzaq olsa sanki Zəbura əməl edib”, Hz İsadan (ə) “Hər kəs Allahın qismətinə razı olsa sanki İncilə əməl edib”, Hz Məhəmməddən (s) isə “Hər kəs dilinə hakim olsa sanki bütün Qurana əməl edib.”
İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurub: “Hər kəsdə dörd xüsusiyyət olsa dini kamil, günahları bağışlanmış və ölüm zamanı da Allah ondan razı olar. Biri odur ki, camaatla əhd-peyman bağladığı zaman Allaha xatir ona riayət etsin. İkincisi, dili həmişə doğru söz danışsın. Üçüncüsü, Allah yanında və camaat nəzərində pis hesab olunan işdən çəkinsin. Dördüncüsü, ailəsi və övladlarına qarşı xoş xasiyyət olsun.”...Həzrət Adəm qadağan olunmuş meyvəni ixtiyari şəkildə yedi, yoxsa qeyri-ixtiyari?

Cavab: Bizim əqidəmizə görə bütün peyğəmbərlər, eləcə də, həzrət Adəm (ə) bir işi görüb-görməməkdə azad olmuşlar. Həzrət Adəm azad olmasaydı, ya Allah ona əmr etməz, ya da o bu əmrdən çıxmazdı. Adəm bu əmri azad şəkildə pozduğu üçün cəzalandırılır və tövbə edir.
Hər hansı bir işə məcbur edilən insan bu işin məsuliyyətini daşımır. Məcburi işə görə tövbə də zəruri deyil.Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır?

Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır? ... Alimlərin tədqiqat qrupu Türkiyədə yerləşən Ağrı dağının 1400 metr yüksəkliyində taxta parçalarına rast gəlmişdilər ki, qədim bir gəminin parçaları olduğu sübut olunmuşdur. Bu taxta parçalarının yaşı miladdan əvvəl 2500-ci ilə təsadüf edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu gəminin uzunluğu 1019 metr və eni 118 metrdir. Bu tədqiqatlara görə belə görünür ki, Cudi dağı həmin Ağrı dağıdır. Hədislərin nəql etdiyinə görə, bu gəmi Allahın inayət ilə inşa edilmiş və yeddi təbəqədən ibarət olmuşdur. Çünki gəmiyə hər bir heyvandan bir cüt seçilib qoyulmuşdu. Gəmi təxminən 3500 cüt heyvanı özünə yerləşdirmişdi. Əgər bu gəmi Allah tərəfindən planlaşdırılmasaydı, bu qədər heyvanın və insanın gəmiyə sığması mümkünsüz olardı. Bu gəminin özü İlahi möcüzə idi. Mıxları paslanmır və taxtaları cürümürdü.Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur?

Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur? Hz. İsa (ə) əxlaqsızlıq bir qadının evindən xaric olur. Bir nəfər görüb təəccüb edir. Hz İsa (ə) aram halda ona yaxınlaşır və deyir: “Cənab! Gördünüzmü mən haradan gəldim?”. Həmin şəxs cavab verir: Siz burada nə edirsiniz?”.
Hz İsa (ə): “Ey kişi! Dünyada iki cür xəstə vardır. Bir növ xəstələr öz xəstəliklərini hiss edərlər və özləri təbibin yanına gələrlər ki, müalicə olsunlar. Ancaq bir növ xəsətlik də vardır ki, xəstəliyindən agahlığı yoxdur. Ancaq bir başqası onun xəstəliyini başa düşür, ürəyi yanır və deyir: “Gedək və təbibi onun yanına gətirək”.
Bu xanım ikinci növ xəstələrdəndir. Pisliyə və zinaya düçar olduğu üçün fikirlərinin pis olmasına diqqət etməmişdir, ona görə də gərək təbib onun yanına gəlsin. Mənim qəlbim dünyanın günahkarlarına görə alovlanır, narahatam. Özüm gəldim və evinə daxil olmadan qapının arxasından ona nəsihət verdim. Bu gündən tövbə etdi və artıq heç kəsə yol verməyəcəkdir.İstəyirdin ki, gedib insanlara deyəsən ki, Məsihi (ə) öz gözlərimlə gördüm ki, filan qadının evinə getmişdi? Bütün gördüklərinə və eşitdiklərinə etina etmək olmaz”Ən adil və ən güclü kimdir?

Ən adil və ən güclü kimdir? Həzrət Musa (ə) Allah Təalaya deyir: “Ya Rəbbim! Sənin bəndələrindən kim daha güclüdür?”. Buyurur: “O kəs ki, Mənim verdiyimə qənaət edər”. Soruşur: “Kim daha adildir?”. Buyurur: “O kəs ki, özündən insaf göstərər”.
Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: «Adil o şəxsdir ki, özü ilə necə rəftar edilməsini istəyirsə, camaatla da o cür rəftar etsin».
İmam Əli (ə) buyurur: «Heç bir xəzinə qənaət qədər zəngin deyil».
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Mən mötədil (qənaətcil) olanın yoxsul olmayacağına zəmanət verirəm».İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub?

İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub? Ayələrə və hədislərə əsasən İsa Məsihin möcüzlərin bunlardır:
1- Palçıqdan quş düzəltmək və ona can vermək
2- Anadangəlmə korun gözünü açmaq
3- Xəstəlikləri sağaltmaq, xüsusilə də vitiliqo xəstəliyi
4- Ölüləri diriltmək
5- Bəzi şəxslərin evlərində yediyi və evlərində yığıb saxladığı məhsulları və qidalar haqda xəbər vermək
6- Beşikdə ikən insanlarla söhbət etmək və Allahın Peyğəmbəri olduğunu demək
7- Atasız doğulmaqİmam Əlinin (ə) şiəsi olmağı arzu edən ulul-əzm peyğəmbər kim idi?

İmam Əlinin (ə) şiəsi olmağı arzu edən ulul-əzm peyğəmbər kim idi? Səhabələrdən bir qrupu Peyğəmbərlə (s) oturmuşdu. Həzrət qüdsi hədis buyurdu: O gecə məni səmaya tərəf meraca apardılar. Üçüncü göyə çatanda mən Peyğəmbərləri (ə) ziyarət etdim. Birdən Əli (ə) zahir oldu. O, nurdan olan bir dəvəyə minmişdi, siması 14 gecəlik ay kimi parlayırdı və bir dəstə parlaq ulduz onun dövrəsində idi. Bu vaxt İbrahim (ə) mənə dedi: Bu nurlu simada görünən hansı böyük peyğəmbər, ya hansı müqərrəb mələkdir? Ona dedim: Bu nə peyğəmbərdir, nə də mələk. Bu, mənim qardaşım, əmim oğlu, kürəkənim və elmimin varisi Əlidir (ə). İbrahim (ə) soruşdu: Onun dövrəsinə toplananlar kimlərdir? Dedim: Onlar Əlinin (ə) şiələridir. Onların əzəmətini görən həzrət İbrahim (ə), Əlinin (ə) şiələrindən olmaq istədi. Allaha ərz etdi: İlahi, məni də Əlinin (ə) şiələrindən et. Sonra Peyğəmbər (s) səhabələrinə buyurdu: Məndən öncəki peyğəmbərlərə salavat göndərmək istədikdə, əvvəl mənə salavat göndərin, sonra onlara. Ancaq İbrahimə (ə) salavat göndərmək istədikdə əvvəl ona, sonra mənə salavat göndərin. Səhabələr soruşdu: Ey Allahın elçisi! Bunun səbəbi nədir? Peyğəmbər (s) buyurdu: Çünki İbrahim, Əlinin (ə) şiələrindən olmağı arzu edirdi.
Öncəki
Sonrakı