Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır?

Nuhun (ə) gəmisinin dayandığı Cudi dağı haradadır? ... Alimlərin tədqiqat qrupu Türkiyədə yerləşən Ağrı dağının 1400 metr yüksəkliyində taxta parçalarına rast gəlmişdilər ki, qədim bir gəminin parçaları olduğu sübut olunmuşdur. Bu taxta parçalarının yaşı miladdan əvvəl 2500-ci ilə təsadüf edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu gəminin uzunluğu 1019 metr və eni 118 metrdir. Bu tədqiqatlara görə belə görünür ki, Cudi dağı həmin Ağrı dağıdır. Hədislərin nəql etdiyinə görə, bu gəmi Allahın inayət ilə inşa edilmiş və yeddi təbəqədən ibarət olmuşdur. Çünki gəmiyə hər bir heyvandan bir cüt seçilib qoyulmuşdu. Gəmi təxminən 3500 cüt heyvanı özünə yerləşdirmişdi. Əgər bu gəmi Allah tərəfindən planlaşdırılmasaydı, bu qədər heyvanın və insanın gəmiyə sığması mümkünsüz olardı. Bu gəminin özü İlahi möcüzə idi. Mıxları paslanmır və taxtaları cürümürdü.Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur?

Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur? Hz. İsa (ə) əxlaqsızlıq bir qadının evindən xaric olur. Bir nəfər görüb təəccüb edir. Hz İsa (ə) aram halda ona yaxınlaşır və deyir: “Cənab! Gördünüzmü mən haradan gəldim?”. Həmin şəxs cavab verir: Siz burada nə edirsiniz?”.
Hz İsa (ə): “Ey kişi! Dünyada iki cür xəstə vardır. Bir növ xəstələr öz xəstəliklərini hiss edərlər və özləri təbibin yanına gələrlər ki, müalicə olsunlar. Ancaq bir növ xəsətlik də vardır ki, xəstəliyindən agahlığı yoxdur. Ancaq bir başqası onun xəstəliyini başa düşür, ürəyi yanır və deyir: “Gedək və təbibi onun yanına gətirək”.
Bu xanım ikinci növ xəstələrdəndir. Pisliyə və zinaya düçar olduğu üçün fikirlərinin pis olmasına diqqət etməmişdir, ona görə də gərək təbib onun yanına gəlsin. Mənim qəlbim dünyanın günahkarlarına görə alovlanır, narahatam. Özüm gəldim və evinə daxil olmadan qapının arxasından ona nəsihət verdim. Bu gündən tövbə etdi və artıq heç kəsə yol verməyəcəkdir.İstəyirdin ki, gedib insanlara deyəsən ki, Məsihi (ə) öz gözlərimlə gördüm ki, filan qadının evinə getmişdi? Bütün gördüklərinə və eşitdiklərinə etina etmək olmaz”Ən adil və ən güclü kimdir?

Ən adil və ən güclü kimdir? Həzrət Musa (ə) Allah Təalaya deyir: “Ya Rəbbim! Sənin bəndələrindən kim daha güclüdür?”. Buyurur: “O kəs ki, Mənim verdiyimə qənaət edər”. Soruşur: “Kim daha adildir?”. Buyurur: “O kəs ki, özündən insaf göstərər”.
Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: «Adil o şəxsdir ki, özü ilə necə rəftar edilməsini istəyirsə, camaatla da o cür rəftar etsin».
İmam Əli (ə) buyurur: «Heç bir xəzinə qənaət qədər zəngin deyil».
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Mən mötədil (qənaətcil) olanın yoxsul olmayacağına zəmanət verirəm».İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub?

İsa Peyğəmbərin (ə) neçə möcüzəsi olub? Ayələrə və hədislərə əsasən İsa Məsihin möcüzlərin bunlardır:
1- Palçıqdan quş düzəltmək və ona can vermək
2- Anadangəlmə korun gözünü açmaq
3- Xəstəlikləri sağaltmaq, xüsusilə də vitiliqo xəstəliyi
4- Ölüləri diriltmək
5- Bəzi şəxslərin evlərində yediyi və evlərində yığıb saxladığı məhsulları və qidalar haqda xəbər vermək
6- Beşikdə ikən insanlarla söhbət etmək və Allahın Peyğəmbəri olduğunu demək
7- Atasız doğulmaqİmam Əlinin (ə) şiəsi olmağı arzu edən ulul-əzm peyğəmbər kim idi?

İmam Əlinin (ə) şiəsi olmağı arzu edən ulul-əzm peyğəmbər kim idi? Səhabələrdən bir qrupu Peyğəmbərlə (s) oturmuşdu. Həzrət qüdsi hədis buyurdu: O gecə məni səmaya tərəf meraca apardılar. Üçüncü göyə çatanda mən Peyğəmbərləri (ə) ziyarət etdim. Birdən Əli (ə) zahir oldu. O, nurdan olan bir dəvəyə minmişdi, siması 14 gecəlik ay kimi parlayırdı və bir dəstə parlaq ulduz onun dövrəsində idi. Bu vaxt İbrahim (ə) mənə dedi: Bu nurlu simada görünən hansı böyük peyğəmbər, ya hansı müqərrəb mələkdir? Ona dedim: Bu nə peyğəmbərdir, nə də mələk. Bu, mənim qardaşım, əmim oğlu, kürəkənim və elmimin varisi Əlidir (ə). İbrahim (ə) soruşdu: Onun dövrəsinə toplananlar kimlərdir? Dedim: Onlar Əlinin (ə) şiələridir. Onların əzəmətini görən həzrət İbrahim (ə), Əlinin (ə) şiələrindən olmaq istədi. Allaha ərz etdi: İlahi, məni də Əlinin (ə) şiələrindən et. Sonra Peyğəmbər (s) səhabələrinə buyurdu: Məndən öncəki peyğəmbərlərə salavat göndərmək istədikdə, əvvəl mənə salavat göndərin, sonra onlara. Ancaq İbrahimə (ə) salavat göndərmək istədikdə əvvəl ona, sonra mənə salavat göndərin. Səhabələr soruşdu: Ey Allahın elçisi! Bunun səbəbi nədir? Peyğəmbər (s) buyurdu: Çünki İbrahim, Əlinin (ə) şiələrindən olmağı arzu edirdi.Allah-təala Nuhun (ə) hansı duasını qəbul etmədi?

Allah-təala Nuhun (ə) hansı duasını qəbul etmədi? Həzrət Nuh (ə) kafirlər üçün nifrin və əzab diləyəndən sonra su yer üzünü bürüyüb, gəmini öz ağuşuna aldıqca, əzaba düçar olan tayfa dalğalar altında görünməz olur. Oğlunu əzaba düçar olanlar içində görən Nuhun qəlbində atalıq hissi baş qaldırır. Allah dərgahına üz tutub deyir: «Pərvərdigara, oğlum mənim ailəmdəndir. Sən mənim ailəmi bu tufandan xilas edəcəyini vəd vermişdin». İstəyinə müsbət cavab alacağını ümid edən Nuh peyğəmbərə buyurulur: «O sənin ailəndən deyildir. O qeyri-saleh bir əməldir. Elə isə bilmədiyin bir şeyi məndən istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı nəsihət edirəm». (Hud/46.) Bir an atalıq hissinə qapılmış Nuh, dərhal peşman oldu və Allahdan bağışlanmaq dilədi. Əslində, Allahdan istənilən bir şəxsin bağışlanmasını istəmək günah deyildir. Nuh da bir insanın bağışlanmasını dua etmişdi. Onun duasının qəbul olunmaması, Allah-təalanın bütün işlərdə ədalətə istinad etməsindəndir. Günah uçurumuna yuvarlanmış, hətta qeyri-saleh əməl adlandırılmış bir şəxs, olduqca həssas bir məqamda bağışlana bilməzdi...Peyğəmbərlərin (s) əsasən əxlaqi tapşırıqları nə haqda olub?

Peyğəmbərlərin (s) əsasən əxlaqi tapşırıqları nə haqda olub? Dörd Peyğəmbərdən (s) 4 gözəl əxlaqi tapşırıqlar:
Hәzrәt Musа (ә) buyurub: “Özünә yахşı dоst sеçәn şәхs еlә bil Tövrаtа әmәl еdib.”
Hәzrәt Dаvud (ә) buyurub: “İzzәti-nәfsdәn uzаqlаşаn şәхs Zәburа әmәl еtmiş kimidir.”
Hәzrәt İsа (ә) buyurub: “Аllаhın tәqdirinә vә qismәtinә rаzı оlаn еlә bil İncilә әmәl еdib.”
Hәzrәt Mәhәmmәd (s) buyurub: “Dilin zinаsı bihudә dаnışmаqdır.”...Allah-Taala insan üçün altı şeyi altı şeydə yerləşdirmişdir?!

Аllаh-tәаlа Hәzrәt Musаya (ә) vәhy еtdi: “Аltı şеyi, аltı yеrdә qәrаr vеrdim. Аmmа cаmааt оnlаrı bаşqа yеrdә ахtаrır. Hеç vахt tаpа bilmәyәcәk. Rаhаtlığı cәnnәtdә qәrаr vеrdim, аmmа cаmааt оnu dünyаdа ахtаrır. Еlmi аclıqdа qәrаr vеrdim, оnu tохluqdа ахtаrır. İzzәti gеcә оyаq qаlmаqdа qәrаr vеrdim, cаmааt оnu şаh sаrаyındа ахtаrır. Ucа mәqаmı tәzаvökаrlıqdа qәrаr vеrdim, оnu tәkәbbürlükdә ахtаrırlаr. Duаnın qәbulunu hаlаl ruzidә qәrаr vеrdim, оnu sәs-küydә ахtаrır. Еhtiyаcsızlığı qәnаәtdә qәrаr vеrdim. Оnu mаlın çохluğundа ахtаrır. Hеç vахt tаpmаyаcаqlаr.” (“Әl-mәvаizul-әdәdiyyә”, sәh. 309.)
İmаm Sаdiq (ә) buyurub: “Cәhәnnәmdә duzәх аdlı bir dәrә vаrdır ki, öz istiliyinin çохluğundаn Аllаhа şikаyәt еdәr vә nәfәs аlmаq üçün icаzә istәyәr. О, nәfәs аlаndа cәhәnnәm аlоvlаnаr.” (“Üsuli-kаfi”, c. 4, sәh. 424.)Həzrət Yusif (ə) hakimiyyətə çatan zaman nə arzu etmişdi?

Həzrət Yusif (ə) hakimiyyətə çatan zaman nə arzu etmişdi? Həzrət Yusif (ə) o zaman ki, hakimiyyətə çatır, belə bir dua edir: “Ey Rəbbimiz, biz(im qəlblərimiz)ə (bolluca) səbir endir və bizi müsəlman olaraq öldür”. (“Əraf” 126).
Həzrət Yusif (ə) o zaman ki, hakimiyyətə çatı,r Allaha dua edir ki, İlahi əmrlərə təslim olsun və müsəlman olan halda ölsün. Bu yolla öz hökumətini hər bir fitnə və fəsaddan qorumuş və onu İlahi inayət sayəsində sığorta etmiş olur. Həzrət Yusifin (ə) bu duası onu göstərir ki, hökumət başında olanlar dövləti elə idarə etməlidir ki, Allahın əmrini yerinə yetirmiş olsunlar.
Dua, Allahın möminlərə əta etdiyi ən effektiv vasitədir. İnsan, dua vasitəsilə qanadlar əldə edər və bu qanadlar onu hər bir bəladan uzaqlaşdırar və Allaha yaxınlaşdırar. İnsanın ağır həyat yolunu onun üçün hamar və düz edər...Qərb ölkələrində də peyğəmbərlər olubmu?

Qərb ölkələrində də peyğəmbərlər olubmu? Cavab: Hal-hazlrda məlum olan səmavi dinlərin (yəhudilik, xristianlıq və İslam) və qeyri-səmavi dinlərin (hinduizm, buddizm, konfutsiçilik, daosizm, sintoizm, zərdüştilik, manilik, babilik, bəhailik və s.) demək olar ki, hamısı Şərq mənşəlidir. Yəni bu dinlər Şərq ölkələrində yaranmış və şərqlilər tərəfindən yayılmışdır. Lakin bu o demək deyil ki, Qərb dünyasında da din və peyğəmbər olmamışdır. Quranda buyurulur: “Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır” (Yunus, 47). “Elə bir ümmət yoxdur ki, onun içindən (kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan (xəbərdar edən) bir peyğəmbər gəlib-getməsin” (Fatir, 24). Lakin peyğəmbərin mütləq Qərbdə yaşaması da vacib deyil. Ola bilər ki, Allah hər hansı peyğəmbəri həm Şərq, həm də Qərb millətlərini hidayət etməyə göndərmiş, həmin peyğəmbər Şərqdə yaşadığı halda, öz nümayəndələri vasitəsilə Qərb millətlərinə göstərişlər vermiş və onları Allaha doğru çağırmışdı. Qərbdə yeni dinin yaranması da vacib deyildi...
Öncəki
Sonrakı