[not-group=5] ----- [/not-group]Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu?

Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu? İmam Səccad buyurur: "Xızır Musa ibni İmrana verdiyi ən son vəsiyyətində belə buyurdu: Heç vaxt kimsəni günahına görə xar edib abrını aparma!" (əl-Xisal, səh-111)
Mütəal Allah səttardır. Səttar yəni eybləri örtülü saxlayan. O, o qədər kəramət sahibidir ki bəndəsini günahlarının üstünün açılması ilə dərhal cəzalandırmaq istəmir. O, insanların günahlarını gizlin saxlayır. O dünyada isə onlar cəzalarını alacaqlar. Buna görə hər bir insan öz eyblərini nəzərə alaraq, digərlərini xar etməkdən çəkinməli, az da olsa səttarlıq xislətinə malik olmalıdır.[not-group=5] ----- [/not-group]Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir?

Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir? Axmaq insan ən ağıllı olduğunu sanandır. O dünya ilə qürurlanar, dünyanın və malının dəyişiklikləri ilə dəyişər. Axmaqlıq, bütün xəstəlikləri müalicə edən İsa Məsihin müalicə edə bilmədiyi xəstəlikdir. Necə ki peyğəmbərin özü bunu etiraf edir.
İmam Sadiq buyurur ki, İsa Peyğəmbər belə bir insanın və onun axmaqlığının müalicə edilməsi haqda buyurur: "Xəstəlikləri müalicə edib, Allahın izni ilə şəfa verdim.Karı, koru müalicə etdim, ölünü belə müalicə etdim və Allahın izni ilə onu diriltdim, Axmağı da müalicə etməyə çalışdım amma islah edə bilmədim" (əl-İxtisas səh-221)...[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?

Həzrət İsaya (ə) niyə Ruhullah deyirlər?... Tarixdə oxuyuruq: “Harun ər-Rəşid xristian bir təbibə malik idi ki, bir gün İslam alimlərindən olan Əli ibni Hüseynlə mübahisə edir. Xristian dedi: “Sizin səma kitabınızda belə bir ayə vardır ki, Məsihi Allahın bir hissəsi kimi tanıtmışdır”. Sonra yuxarıdakı ayəni oxudu. Əli isə ona cavab olaraq bu ayəni tilavət etdi. “Göylərdə və yerdə olanları – (varlıq və idarə edilmələri) Onun tərəfindən olanların hamısını sizin xeyirinizə ram etdi. Həqiqətən bunda düşünən dəstə üçün nişanələr vardır”. (“Casiyə” 13). Xristian təbib bu ayəni eşidən kimi müsəlman oldu. Harun da bu hadisədən sevindi və Əliyə mükafat verdi”. Xristianlar atasız dünyaya gələn Həzrət İsaya (ə) uluhiyyəti nisbət vermişdilər. Ancaq yaddan çıxartmışdılar ki, Həzrət Adəmin (ə) də atası və anası olmamışdır. Heç kəs bu xüsusiyyətə görə heç kimə uluhiyyəti nisbət verə bilməz.[not-group=5] ----- [/not-group]İmam Musa Kazımı (ə) Həzrət İsaya (ə) niyə oxşatdılar?

İmam Musa Kazımı (ə) Həzrət İsaya (ə) niyə oxşatdılar? İmam Kazım (ə) Məkkənin (ə) kənarından keçirdi. Görür ki, bir qadın ağlayır və ətrafında da bir neçə kiçik uşaq vardır. İmam (ə) qadına yaxınlaşdı və ağlamağının səbəbini soruşdu. O, dedi: “Mənim bir neçə yetim uşağım vardır. Bir inəyim var idi və onun südü ilə həyatımızı təmin edirdim. İndi həmin inək ölübdür”. İmam (ə) buyurur: “İstəyirsənmi ki, o inəyi dirildim?”. Qadın deyir: “Bəli, ey Allah bəndəsi!”. İmam (ə) kənara çəkildi və iki rükət namaz qıldı. Sonra əllərini dua üçün qaldırdı. Ayağa qalxıb, inəyin cəsədinin yanına gəldi. Fəryad çəkib, çubuqla ona vurdu. İnək ayağa qalxdı. Qadın inəyi diri görən zaman fəryad çəkdi və dedi: “Kəbənin Allahına and olsun ki, bu ağa – İsa ibni Məryəmdir (ə)”.İnsanlar toplaşdı və insanların sayı artanda İmam (ə) yavaşca gözlərdən itdi.[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Süleyman necə Həzrət Davudun canişini oldu?

Həzrət Süleyman necə Həzrət Davudun canişini oldu? İmam Cəfər Sadiq (ə) Həzrət Süleyman (ə) barədə belə bir hədis nəql edir: “Davud Allah Təalanın əmri ilə Süleymanı öz canişini etmək istəyir. Bu həqiqəti Bəni-İsrayilə xəbər verir. Onlar bu məsələyə etiraz edir və narahat olurlar. Deyirlər ki, təzə bir cavanı öz canişini etmək istəyir, halbuki, bizim aramızda ondan daha böyük və təcrübəliləri vardır... Davud Süleymanı Bəni-İsrayilin qarşısında imtahana çəkir. Ona deyir: “Övladım, hansı şey daha soyuq və daha sərindir?”. Süleyman deyir: “Allahın insanları əfv və güzəşt etməsi və insanların bir-birini əfv və güzəşt etməsi”. Soruşur: “Oğlum, hansı şey daha şirindir?”. Cavab verir: “Bəndələrin vücudunda İlahi mehi olan eşq və məhəbbət”. Davud buyurur: “Budur, məndən sonra sizin aranızdakı mənim canişinim!”.[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Davudun (ə) çıxartdığı qeyri-adi hökmün hikməti nə idi? Əhvalat.

Həzrət Davudun (ə) çıxartdığı qeyri-adi hökmün hikməti nə idi? Əhvalat. Həzrət Davudun (ə) zamanında yoxsul bir kişi vardı ki, Allahdan uzun zaman idi ki, halal ruzi istəyirdi. Bir gün bir inək evinin qapısını sındırıb içəri girdi. O, da duasının qəbul doluğunu zənn edib, həmin inəyin başını kəsdi. Ətini kabab edib yedilər. İnəyin sahibi onu axtarmağa başlayır və nəhayət gəlib yoxsulun evinə çıxır və başa düşür ki, bu yoxsul kişi onun inəyini kəsmişdir. Onu Həzrət Davudun (ə) yanına aparır. Davud (ə) yoxsul kişidən bu əməlin səbəbini soruşur. Həmin kişi deyir: “Mən yeddi ildir ki, dua edirəm Allah mənə halal ruzi mərhəmət etsin. O zaman ki, bu inək qapını sındırıb içəri girdi, öz-özümə dedim ki, duam qəbul olmuşdur. Ona görə də başını kəsib ailəmlə birlikdə ətindən yedik”. Davud (ə) inəyin sahibinə dedi: “Şikayətini geri götür”...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz İbrahimin (ə) atəşpərəst qonağının hidayəti Allah-Taalanın (c.c) hansı sualı ilə baş verir?

Hz İbrahimin (ə) atəşpərəst qonağının hidayəti Allah-Taalanın (c.c) hansı sualı ilə baş verir? Bir gün Həzrət İbrahim (ə) atəşpərəsti qonaq çağırır. Yemək zamanı ona deyir: “Əgər müsəlman olsan, yeməkdə qonağım olarsan”. Bu atəşpərəst ayağa qalxır və İbrahimin (ə) evindən çıxıb gedir. Xitab gəlir: “İbrahim! Məzhəbini dəyişmək şərti ilə yeməyini vermədin, ancaq Mən 70 ildir ki, onun küfrünə baxmayaraq, ona ruzi verirəm”. İbrahim (ə) onun dalınca gedir və onu evə gətirir. Onun üçün yemək süfrəsi açır. Atəşpərəst İbrahimə (ə) deyir: “Niyə öz şərtindən peşman olmusan?”. İbrahim (ə) Allahın sözlərini ona danışır. Atəşpərəst fəryad çəkir: “Mehriban Allah mənimlə bu cür rəftar edir? İbrahim! İslam dinini mənə öyrət”. Sonra yeməkdən qabaq Haqqın bu inayətinə görə müsəlman olur”.[not-group=5] ----- [/not-group]İblis (lən) Yəhya (ə)-da hansı xasiyyəti təriflədi və o etməyəcəyinə söz verdi?

İblis (lən) Yəhya (ə)-da hansı xasiyyəti təriflədi və o etməyəcəyinə söz verdi? İmam Riza (ə) buyurur: Şeytan, Adəm (ə) peyğəmbərin dövründən İsa ibn Məryəmin (ə) dövrünə qədər ardıcıl olaraq peyğəmbərlərin yanına get-gəl edirdi. O, hamıdan çox həzrət Yəhyanı (ə) incidirdi. Bir gün Yəhya (ə) şeytana dedi: - İndiyə qədər mənə güc gəlib qələbə çalmısanmı? Şeytan cavab verdi: - Xeyr. Lakin səndə olan bir xasiyyəti mən çox sevirəm. Hz Yəhya (ə) soruşdu: - O, hansı xasiyyətidir? Şeytan dedi: - Doyunca yemək yeyirsən və bu da sənin bəzi namazlarına, gecə səhərə qədər tamamilə oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağına mane olur. Yəhya (ə) bu sözü eşidəndən sonra dedi: - Mən elə bu andan Allahla əhd bağlayıram ki, Onunla görüşənə qədər doyunca yemək yeməyim. Şeytan da dedi: - Mən də Allahla əhd bağlayıram Onunla görüşənədək heç bir kəsə nəsihət etməyəcəyəm...[not-group=5] ----- [/not-group]Hz. Nuh (ə) düzəltdiyi kuzələri nə üçün sındırmaq istəmədi?

Hz. Nuh (ə) düzəltdiyi kuzələri nə üçün sındırmaq istəmədi? Həzrət Nuha (ə) nazil olub dedi: - Bir neçə vaxt bundan öncə sənin işin nəccarlıq idi. İndi isə kuzə düzəlt. Nuh peyğəmbər çoxlu kuzə düzəltdi. Bir gün Cəbrail yenə nazil olub dedi: - Ey Nuh! Allah Taala buyurur ki, düzəltdiyin kuzələri sındır. Həzrət Nuh (ə) kuzələri yerə vurub sındırdı. Ancaq onları yerə yavaşca vurur, bəzilərini də sındırmağa ürəyi gəlmədiyi halda (ikrahla) sındırırdı. Onun hərəkətlərinə diqqət edən Cəbrail dedi: - Ey Nuh! Kuzələri sındırmağa nə üçün ürəyin gəlmir? Nuh (ə) dedi: Zəhmət çəkib hazırladığım bir şeyi sındırmağa ürəyim gəlmir. Cəbrail dedi: - Bu kuzələrin heç birinin nə canı var, nə atası, nə anası, nə övladı... Su və palçığı da Allahındır. Sən yalnız zəhmət çəkdiyin cansız bir şeyi sındırmaq istəmirsən. Bəs, Allahın yaratdığı canlı, atalı-analı, övladlı... məxluqu nifrin edib onların həlak olmağına necə ürəyin gəldi? Bundan sonra o çoxlu ağladı və Nuh (növhə deyən, matəm saxlayıb ucadan ağlayan) ləqəbi ilə tanındı...[not-group=5] ----- [/not-group]Həzrət Peyğəmbərin (s) sükutunun səbəbləri nə idi?

Həzrət Peyğəmbərin (s) sükutunun səbəbləri nə idi? İmam Hüseyn (ə) buyurur: “(Atamdan) o Həzrətin sükutu barəsində soruşdum, buyurdu: Peyğəmbərin (s) sükutu dörd cür olardı: 1. Mülayimlik. 2. Çəkinmək. 3. Təqdir. 4. Təfəkkür üçün.
-Mülayimlik və səbirdəki sükutu bu idi ki, heç bir şey Həzrəti qəzəbləndirməzdi.
-Çəkinməkdəki sükutu dörd şeyə görə olardı: 1. O yerdə ki, istəyərdi işin ən yaxşı formasını tapsın ki, insanlar da həmin işdə ona iqtida etsinlər...
-Təqdirə görə sükutu bu idi ki, bütün insanları bir gözlə görmək və hamısının sözünə eyni cür qulaq asmaq istəyirdi.
-Təfəkkürdə sükutu isə belə idi ki, nələrin qalıcı və nələrin fani olması barəsində düşünərdi”.
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]