Quranİ-məcİddə qəlb, göz və qulaq haqqında nə buyurulur?


Sual: Qurani-məciddə buyurulur: “Allah onların qəlblərinə və qulaqlarına möhür vurmuşdur. Gözlərində də pərdə vardır.” Nə üçün bu ayədə qəlb və göz cəm halda, qulaq isə tək halda işlədilmişdir?


Nə üçün Allah-təala Quranİ-kərİmdə bəzən “Mən” yox, “Bİz” kəlməsİNİ İşlədİr?


Sual: Allah Əhəd, Vahid, yeganə olduğu halda, kəlamlarında nə üçün “Biz” kəlməsindən istifadə edir?


Quranİ-kərİmİn bəzİ ayələrİ İslamın ümumbəşərİ dİn olmadığını təsdİqləyİrmİ?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Biz bütün Peyğəmbərləri yalnız öz millətinin dilində danışan göndərdik ki, onlara izah edə bilsin.” Ayədən belə məlum olmurmu ki, Quran yalnız ərəblərə göndərilmişdir? Əgər İslam dini ümumbəşəri bir dindirsə, nə üçün o bir qövmün dilində nazil edilmişdir?


Quran ayələrİ transformİzmİ təsdİqləyİrmİ?


Sual: Transformizmi (mövcudların tədricən inkişaf edərək bir növdən başqa növə keçməsi) sübuta yetirməyə çalışan bir müəllif Quran ayələrini dəlil göstərmişdir. O, sübut etməyə çalışır ki, Quran da transformizm nəzəriyyəsini təsdiqləyir. Dəlil olaraq göstərilən iki ayəyə nəzər salaq....


“Sİzİn bİlmədİyİnİz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır” ayəsİndə nəyə İşarə olunur?


Sual: Allah-təala Qurani-məcidin “Nəhl” surəsində dörd ayaqlı minik vasitələrini xatırlatdıqdan sonra buyurur: “Allah-təala sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır.” Yoxsa ayədə bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur?


Quran və səma cİsmlərİnİn ram edİlməsİ barədə nə deyir?


Sual: Qurani-Kərimdə səma cisimlərinin alimlər tərəfindən hansısa bir həddə ram edilməsi barədə məlumat verilmişdirmi? Bəşəriyyət bu sahədə daha da irəli gedə biləcəkmi?


Zülqərneyn günəşİn batdığı yerdə nə gördü?


Sual: Allah-təala Qurani-məciddə Zülqərneynin əhvalatı haqqında belə buyurur: “O yola çıxdı; Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda onu qara bulaşıq bir çeşmədə batan gördü.” Axı necə ola bilər ki, böyük bir əzəmətə malik olan günəş bulaşıq bir suda batsın? Məgər bu deyilənlər mövcud elmi məlumatlara zidd deyilmi?


Böyük fəzİlətə malİk Qədr gecəsİ bütün yer üzündə eynİ gecədİrmİ?


Sual: İslam dinində Qədr gecəsinin əhəmiyyəti və əzəməti haqqında çox danışılmışdır. Bu gecə ramazan ayının ya on doqquzuna, ay iyirmi birinə, ya da iyirmi üçünə düşür. Həmin gecədə ibadətlərin böyük fəziləti vardır. ...


“Fəla uqsİmu bİl-xunnəs; Əl-cəvarİl-kunnəs” ayələrİnİn təfsİrİ nədİr?Yerİn hərəkət forması necədir?


Sual: Astranomlar bildirirlər ki, yer kürə formasındadır və öz oxu ətrafında hərəkət edir. Bu müddəalar elmi şəkildə sübuta yetirilmişdir, yoxsa bir ehtimaldır? Qibləni təyin etmək üçün istifadə olunan Oğlaq bürcü nə üçün həmişə eyni bir nöqtədə müşahidə olunur? Quran rəvayətlərində uyğun müddəalar təsdiqlənirmi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter