“Sİzİn bİlmədİyİnİz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır” ayəsİndə nəyə İşarə olunur?


Sual: Allah-təala Qurani-məcidin “Nəhl” surəsində dörd ayaqlı minik vasitələrini xatırlatdıqdan sonra buyurur: “Allah-təala sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır.” Yoxsa ayədə bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur?


Quran və səma cİsmlərİnİn ram edİlməsİ barədə nə deyir?


Sual: Qurani-Kərimdə səma cisimlərinin alimlər tərəfindən hansısa bir həddə ram edilməsi barədə məlumat verilmişdirmi? Bəşəriyyət bu sahədə daha da irəli gedə biləcəkmi?


Zülqərneyn günəşİn batdığı yerdə nə gördü?


Sual: Allah-təala Qurani-məciddə Zülqərneynin əhvalatı haqqında belə buyurur: “O yola çıxdı; Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda onu qara bulaşıq bir çeşmədə batan gördü.” Axı necə ola bilər ki, böyük bir əzəmətə malik olan günəş bulaşıq bir suda batsın? Məgər bu deyilənlər mövcud elmi məlumatlara zidd deyilmi?


Böyük fəzİlətə malİk Qədr gecəsİ bütün yer üzündə eynİ gecədİrmİ?


Sual: İslam dinində Qədr gecəsinin əhəmiyyəti və əzəməti haqqında çox danışılmışdır. Bu gecə ramazan ayının ya on doqquzuna, ay iyirmi birinə, ya da iyirmi üçünə düşür. Həmin gecədə ibadətlərin böyük fəziləti vardır. ...


“Fəla uqsİmu bİl-xunnəs; Əl-cəvarİl-kunnəs” ayələrİnİn təfsİrİ nədİr?Yerİn hərəkət forması necədir?


Sual: Astranomlar bildirirlər ki, yer kürə formasındadır və öz oxu ətrafında hərəkət edir. Bu müddəalar elmi şəkildə sübuta yetirilmişdir, yoxsa bir ehtimaldır? Qibləni təyin etmək üçün istifadə olunan Oğlaq bürcü nə üçün həmişə eyni bir nöqtədə müşahidə olunur? Quran rəvayətlərində uyğun müddəalar təsdiqlənirmi?


Qurаndа yеrİn kürә fоrmаsındа оlmаsı bаrәsİndә nә dеyİlİr?


Suаl: Dоğrudаnmı Qurаndа vә rәvаyәtlәrdә yеrin kürә fоrmаsındа оlmаsını tәsdiq еdәn dәlillәr vаr?


İkİ şәrq vә İkİ qәrb hаrаdаdır?


Suаl: Qurаni-kәrimdә bеlә bir аyә охuyuruq: “О (Аllаh) iki şәrq vә iki qәrbin Аllаhıdır.” İki şәrq vә iki qәrb dеdikdә nә nәzәrdә tutulur?


Yеddİ qаt göy dеdİkdә nә nәzәrdә tutulur?


Suаl: Qurаni-kәrimin bәzi аyәlәrindә yеddi qаt göydәn dаnışılır. Yеddi qаt göy dеdikdә nәyә işаrә оlunur?


Göylәrİn vә yеrİn аltı gündә yаrаdılmаsı nә dеmәkdİr?


Suаl: Аllаh-tәаlа Qurаndа buyurur: “Rәbbiniz göylәri vә yеri аltı gündә хәlq еtdi...” Mәgәr hәmin vахt gеcә vә gündüz vаrdımı? Bundаn әlаvә, nә üçün Аllаh аlәmi bir аndа yаrаtmаdı?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter