Həzrət Məhdİnİn (ə) qeybə çəkİlməsİnİn sİyasİ-İctİmaİ səbəblərİ nədİr?


Həzrət Məhdİnİn (ə) qeybə çəkİlməsİnİn  sİyasİ-İctİmaİ səbəblərİ nədİr?İmamların camaatı düz yola yönəltməkdə məqsədləri, onları kamalın son həddinə çatdırmaq olmasında şübhə yoxdur. Bu isə o vaxt həyata keçər ki, camaat bu yönəltmədən istifadə etməyi bacarsın. Əgər camaatda belə bir hazırlıq olmasa, onda Allah tərəfindən təyin edilmiş rəhbərin camaat arasında olmasının heç bir xeyri olmayacaq.


“12 xəlİfə” hədİslərİ hansı hədİslərdİr?


“12 xəlİfə” hədİslərİ hansı hədİslərdİr?Şiə və sünnilər tərəfindən mütəvatir hədis kimi qəbul olunmuş digər hədislər 12 xəlifə haqqındadır. Bu rəvayətlərdə bildirilir ki, həzrət Peyğəmbər (s) özündən sonra 12 İmam, canişin təyin etmişdir. ...


12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?


12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?Bu hədislər vida həccində (“həccətul-vida”) peyğəmbər tərə-findən buyurulmuşdur. Həmin həccdə “Səqəleyn” və “Qədir” hədisləri də bəyan olunmuşdur.
Quran ayələri kimi rəvayətlər də bir-birini təsdiq edir. Bu üç qrup rəvayətdən belə bir nəticə alınır ki, 12 İmam həzrət Peyğəmbərin (s) Əhli-beytindəndir. ...


Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan əsrlər boyu yaşasın?


Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan  əsrlər boyu yaşasın?Necə mümkün ola bİlər kİ, bİr İnsan əsrlər boyu yaşasBelə bir sual yaranır: görəsən mümkün ola bilərmi ki, bir insan əsrlər boyu yaşasın? Başqa sözlə, vədə verilən rəhbərin belə bir ömür yaşamasını qəbul etməklə deyə bilərikmi ki, o, hal-hazırda 1140 ildən artıq ömür sürmüşdür, adi bir insan həyatından təqribən 14 dəfə artıq yaşamışdır?!...


Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?


Həzrət Məhdİnİn (ə) uzun ömürlü olmasının sİrrİ nədİr?Uzun ömürlülük və qeyb dövrü fəlsəfəsi çoxlarının verdiyi sualdır. Əlbəttə, onlar qeybə iman gətirmək əsasında verilən cavabları qəbul etmirlər və istəyirlər ki, cəmiyyətə hakim olan mövcud dəyərlər əsasında cavablar alsınlar. Nəticədə həzrəti Məhdinin (ə) inqilabının və vədə verilən günün necəliyini qeybət dövrünün fəlsəfəsi və səbəbləri baxımından dərk edə bilsinlər. ...


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?


Kİçİk qeyb dövrünün xüsusİyyətlərİ nədİr?Qeyd etdiyimiz kimi, İmam Mehdinin (ə) ixtifa dövründən və İmam Həsən Əsgərinin (ə) rihlətindən sonra iki növ qeybi olmuşdur. Kiçik qeyb adlanan birinci dövr ixtifa dövrü başa çatdıqdan sonra başlamış və altmış doqquz il davam etmişdir. Kiçik qeyb dövrü başa çatdıqdan sonra böyük qeyb dövrü başlamış və bu dövr hazırda da davam etməkdədir....


Dörd nümayəndə hansı vəzİfələrİ yerİnə yetİrmİşdİr?


Dörd nümayəndə hansı vəzİfələrİ yerİnə yetİrmİşdİr?Dörd nümayəndənin vəzifələri və fəaliyyətlərinin ümumi mehvəri bu şəkildədir:
1. İmam Mehdinin (ə) varlığı ilə bağlı şəkk-şübhəni aradan qaldırmaq; nümayəndələrin, xüsusilə ilk səfir Osman ibn Səid Əmrinin ən mühüm vəzifəsi İmam Mehdinin (ə) varlığını sübuta yetirmək olmuşdur....


Dörd nümayəndə hansı meyarlar əsasında seçİlmİşdİr?


Dörd nümayəndə hansı meyarlar  əsasında seçİlmİşdİr?Məsum İmamlar daim hikmət əsasında hərəkət etmiş, öz nümayəndələrini konkret meyarlar əsasında seçmişlər:
1. Ən üstün səviyyədə təqiyyə və sirr saxlama – Həzrət Mehdinin (ə) birinci səfiri Osman ibn Səid özünü Abbasi rejimindən qorumaq üçün maksimum səviyyədə təqiyyə edirdi. O, bu məqsədlə heç bir məzhəbi və siyasi söhbətdə aşkar mübahisəyə girişmirdi. ...


Vəlİyyİ-fəqİhİn İmam Zamanın (əc.) ümumİ naİbİ olduğunu necə İsbat etmək olar?


Vəlİyyİ-fəqİhİn İmam Zamanın (əc.) ümumİ naİbİ olduğunu necə İsbat etmək olar?329-cu il, şəban ayının on beşində həzrət Mehdinin (əc.) dördüncü naibi Əli ibn Məhəmməd Səmurinin vəfatından sonra Qeybəti-kübra dövrü başlandı. Bu qeyb dövrü İmamın zühuruna qədər davam edəcək. İmam Zamanın (əc.) artıq bu dövrdə xüsusi naibi yoxdur və müsəlmanların bütün işləri “Vilayəti-fəqih” adlandırılan camiüş-şərait (bütün şərtlərə malik olan) müctəhidlərə tapşırılmışdır. ...


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeyb dövründə olmasının faydaları nədİr?


Həzrət Mehdİnİn (ə) qeyb dövründə olmasının faydaları nədİr?İndi ki, həzrət Məhdi (ə) haqqında söhbətimiz bura yetişdi, onda ona aid olan əsas suallardan birinə cavab verməyimiz yerinə düşər. Sual budur ki, İmamın (ə) qeyb dövründə olmasının nə kimi faydası var? Başqa sözlə desək, İmamın (ə) qeyb dövründə yaşaması bir rəhbər kimi ümumi həyat tərzi deyil, xüsusi yaşayışdır....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter