“Səfİnə” və “Əman” hədİslərİ İmamın mövcudluğunu necə təsdİq edİr?


“Səfİnə” və “Əman” hədİslərİ İmamın mövcudluğunu necə təsdİq edİr?Firqələr tərəfindən nəql olunmuş rəvayətlərə əsasən, həzrət Peyğəmbər (s) öz Əhli-beytini (ə) Nuhun gəmisinə (“Səfinə”) bənzətmişdir.
İbn Hicr Məkki həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edir: “Həqiqətən, mənim Əhli-beytim (ə) Nuhun gəmisi kimidir. Hər kəs bu gəmiyə süvar olsa, nicat tapar.” ...


Qüreyşİ İmamı haqqındakı hədİs İmam Mehdİnİn varlığını necə sübuta yetİrİr?


Qüreyşİ İmamı  haqqındakı hədİs İmam Mehdİnİn varlığını necə sübuta yetİrİr?Buxari, Müslim və başqaları həzrət Peyğəmbərin (s) dilindən belə nəql edirlər: “Yer üzündə iki nəfər qalsa belə xilafət əmri Qüreyş üçün sabitdir.” (“Səhihi-Buxari”, c. 9, s. 29.) ....


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?


Həzrət Peyğəmbər (s) həzrət Mehdİnİn (ə) mövludundan xəbər vermİşdİrmİ?Bəli, bu barədə 107 hədisdə məlumat verilir. İbn Abbas həzrət Peyğəmbərdən (s) belə nəql edir: “Allah-tәala yer üzünə nəzər saldı. Məni seçdi, peyğəmbər qərar verdi. Sonra ikinci dəfə nəzər saldı. ....


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?


Əhlİ-Sünnə alİmlərİndən həzrət Mehdİnİn (ə) anadan olmasını etİraf edən varmı?Əhli sünnə alimlərindən bir qrupu İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının dünyaya gəlişini etiraf etmişlər. Həmin alimlərdən bəzilərinin adını yada salaq: ...


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?


Sünnə əhlİndən kİmsə İmam Əsgərİnİn (ə) övladını xİlaskar kİmİ qəbul edİrmİ?Bəzi sünni alimləri İmam Həsən Əsgərinin (ə) Mehdi (ə) adlı övladının yalnız dünyaya gəlişinə inanırlar. Onun xilaskar olmasını isə şiələrə aid əqidə bilirlər. Bəzi sünni alimləri isə həm Mehdinin (ə) mövluduna, həm də onun hazırda sağ olmasına inanırlar. Bu alimlərdən bəzilərini yada salaq:...


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?


Məhdəvİyyət hədİslərİnİ nəql edən müəllİflər hansı mənbələrə İstİnad edİb?Bəziləri deyirlər ki, qədim müəlliflər tarixi məsələlər, eləcə də, Məhdəviyyət mövzusu ilə bağlı hədisləri mənbəni araşdırmadan nəql etmişlər. Sonra yeni bir yanaşma nəzərə çarpır. Sonradan rəvayətlər araşdırılmış, “səhih”, “həsən”, “qəvi”, “zəif” qruplarına ayrılmışdır. Amma belə bir yanaşma tarixi rəvayətlərə, o cümlədən, Məhdəviyyət rəvayətlərinə aid deyil...


Həzrət Mehdİ (ə) körpə İkən öz İmamətİnİn sübutu üçün nə etdİ?


Həzrət Mehdİ (ə) körpə İkən öz İmamətİnİn sübutu üçün nə etdİ?Həzrət Mehdi (ə) öz İmamətinin cəmiyyətə sübutu üçün bir sıra işlər gördü:
1. Möcüzələr və kəramətlər – öncə Əbül-Ədyandan nəql etdiyimiz əhvalatda deyilirdi: ....


Quran körpənİn İmamət və nübuvvətİnİ təsdİq edİrmİ?


Quran körpənİn İmamət və nübuvvətİnİ  təsdİq edİrmİ?Quran baxımından körpənin nübuvvət və vilayəti nəinki mümkündür, hətta ilahi kitabda bu mövzuda xəbərlər var.
a) Allah-tәala həzrət Yəhyaya (ə) xitabən buyurur:
“Ey Yəhya! Sən bizim səmavi kitabdan möhkəm yapış. Biz ona uşaq yaşlarında nübuvvət məqamı verdik.” (“Məryəm”, 12.) ....


İslam mənbə və rəvayətlərİndə İmam Zaman (ə.f) barədə nə kİmİ özəl xüsusİyyətlər söylənmİşdİr?


İslam mənbə və rəvayətlərİndə İmam Zaman (ə.f) barədə nə kİmİ özəl xüsusİyyətlər söylənmİşdİr?İslam Peyğəmbəri (s) və digər məsumların rəvayətlərində o Həzrətin xüsusiyyətləri bəyan olunmuşdur. Biz onlardan bəzisinə işarə edirik.
O Həzrət ibadət əhli, zahid, səbrli, ədalətli və başqalarının əlindən tutan və onlara kömək edəndir....


Uşağın İmam olmasını ağıl təsdİq edİrmİ?


Uşağın İmam olmasını ağıl təsdİq edİrmİ?Bəziləri deyirlər ki, azyaşlı uşağın İmamlığı ağla sığmır. Nəzərinizə çatdırmalıyıq ki, mahal, mümkünsüz iş üç qismdir: Zatən mahal (istənilən bir şəraitdə mümkünsüz); baş tutması mahal (səbəb olmadan bir işin baş verməsinin mümkünsüzlüyü); adi mahal (təbiət qanunlarına əsasən baş verməsi mümkünsüz olan möcüzə kimi işlər.)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter