NƏ ÜÇÜN ƏRƏFATA “ƏRƏFAT” DEYİLİR?


Ərəfat Məkkənin dörd fərsəxliyində yerləşən geniş bir səhranın adıdır. Hacılar Zilhəccə ayının doqquzuncu günündə günortadan gün batana qədər orada qalırlar. Bu diyarın nə üçün Ərəfat adlandırılması barədə bir neçə nəzər verilmişdir....


Məscİdə daxİl olan şəxs hansı xüsusİyyətlərə malİk olmalıdır?


Həzrət Məhəmməd (s): «Məscidə daxil olan şəxs on xüsusiyyətə malik olmalıdır: Əvvəlcə, ayaqqabılarının altını təmizləməlidir; sağ ayağı ilə məscidə addım atmalıdır; belə dua etməlidir: «Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allahın adı ilə. Həmd-səna Ona məxsusdur....


MЕYYİTİN YARILMASI VƏ ORQANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİNİN HÖKMLƏRİ


Sual: Qarşıya çıxan yеni-yеni məsələlər barədə təhqiqat aparmaq məqsədilə ürək-damar xəstəliklərini araşdırmaq, onlarla əlaqədar bir sıra yеni bəhsləri irəli çəkmək üçün dünyadan gеdən şəxslərin ürək-damarlarını götürmək lazım gəlir ki, müayinə еdilsin və laboratoriyada analiz еdilib yoxlanılsın....


ƏSBAT KİMLƏRDİR?


“Sibt”, “səbt” və “inbisat” bir şeyin asanlıqla geniş yayılmasına deyilir. Bəzən ağaca bəsət deyilir. Çünki, onun şaxələri asanlıqla fəzaya yayılır. Övladlara, ailə üzvlərinin bir nəsildə yaranan genişlənməsinə sibtəsbat deyilir....


İSLAM TARİXİNDƏ BAŞ VERMİŞ \"HİRRƏ\" FACİƏSİ NƏDİR?


İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın şәhаdәtindәn sоnrа İslаm ölkәsinin digәr şәhәrlәri ilә hәmzаmаn оlаrаq Pеyğәmbәrin qоhum-әqrәbаsının әsаs yаşаyış yеri оlаn Mәdinә şәhәri dә yаvаş-yаvаş hәyәcаnа gәldi...


TATUİROVKA ETMƏNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


İslamda caiz olmayan və mərcəi-təqlidlərdən bəzilərinin haram sandığı əməllərdən biri də, Tatuirovkadır... Tatuirovkanın ziyanlarından bir hissəsinə işarə edirik.


Leylətul-məbİt hadİsəsİ hansı tarİxİ hadİsəyə deyİlİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin 240-cı xütbəsinin şərhində hicrət gecəsindəki hadisəni, yəni Mövla Əlinin(ə) Peyğəmbətin(s) yatağında yatması və Peyğəmbərin(s) Əbu Bəkrlə birlikdə müşriklərin əlindən xilas olması barəsində yazır:...


İmam Əlinin (ə) atası Əbu Talibin mömin olduğuna bir sübut varmı?


Əbu Talib əleyhissalamın mömin olduğuna sübutlar


«Əşəreyİ mübəşşərə» hədİsİ HANSI HƏDİSDİR?


İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur:
«Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi....


QOHUM EVLİLİYİ TƏHLÜKƏLİDİRMİ?


Qohumluqları çatan ər-arvadın evliliyi nəticəsində dünyaya gələn uşaqların şikəst olduğu proqnozunun mütəxəssis və bioloqlar tərəfi ndən əsassız olduğu açıqlanmışdır və belə bir işin zərərsiz olduğu vurğulanmışdır. Qohumlararası evliliyin zərərsiz olduğu sübut edilib. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter