SӘHABӘLӘR MӘSUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘR


SӘHABӘLӘR MӘSUM VӘ GÜNAHSIZ DEYİLLӘRӘhli-sünnə məzhəblərinin tutarlı sənəd hesab etdikləri hədisin («Mənim səhabələrim ulduzlar kimidir; hansı birinin arxasınca getsəniz hidayət taparsınız») geniş izaha ehtiyacı vardır...


ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?


ӘLİ (Ә) NӘ ÜÇÜN SӘBR EDİRDİ?«Nəhcul-bəlağə» kitabından oxuduğumuz «Şiqşiqiyyə» xütbəsi Әli (ə)-ın necə səbr etməsi, bu səbrin ilahi bir məsləhət olduğunu açıq şəkildə bəyan edirdi.


ӘLİ (Ә)-IN XİLAFӘTӘ MÜNASİBӘTİ necə İDİ


ӘLİ (Ә)-IN XİLAFӘTӘ MÜNASİBӘTİ necə İDİÖtən bəhsimizdə İslam hökumətinin ilk xəlifələrinin təyin olunması barədə danışdıq. Qeyd olunan tarixi məlumatlardan aydın oldu ki, xəlifələrin seçilməsi heç bir məntiqi əsasa uyğun gəlmir. Adları çəkilən xəlifələr hətta əhli-sünnənin qəbul etdiyi meyarlarla seçilməmişdir. Bu mövzu ətrafında bəhs etdiyimiz zaman belə bir iradın qarşıya çıxacağı ehtimal olunur:...


İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘYİN OLUNDU?


İSLAM XӘLİFӘLӘRİ NECӘ TӘYİN OLUNDU?Ötən sualın cavabında ilahi hakimiyyətin təyin olunması yollarını araşdırdıq.
Qeyd etdik ki, Peyğəmbərin (s) xəlifəsi və İslam hökumətinin rəhbəri yalnız Allahın əmri ilə Onun məsum Rəsulunun vasitəsi ilə təyin olunmalıdır. Bu məsələnin nə dərəcədə zəruri olmasını izah etməyə yəqin ki, ehtiyac yoxdur....


XİLAFӘT MƏQAMI NƏDİR? VƏ HANSI ƏSASLA XƏLİFƏ TƏYİN OLUNMALIDIR?


XİLAFӘT MƏQAMI NƏDİR? VƏ HANSI ƏSASLA XƏLİFƏ TƏYİN OLUNMALIDIR?Xilafət hansı əsaslarla qurulmalıdır?
İslam hökumətinə kim rəhbərlik etməlidir? Bu rəhbər hansı yolla təyin olunmalı, kim tərəfindən seçilməlidir?
Hər hansı bir şəxs və ya dəstənin hakim və rəhbər olması üç yolla mümkündür:...


PEYĞӘMBӘR (S) VӘ ӘHLİ-BEYTӘ (Ə) TӘVӘSSÜL ŞİRKDİRMİ?


PEYĞӘMBӘR (S) VӘ ӘHLİ-BEYTӘ (Ə) TӘVӘSSÜL ŞİRKDİRMİ?Öncəki sualın cavabında qısa şəkildə olsa da, şiə məzhəbinin etiqadi məsələləri ilə tanış olduq. Qeyd etdik ki, şiələr ilk növbədə tövhidə inam bəsləyir və heç bir əməldə heç bir şeyi Allah-taalaya şərik qoşmurlar....


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?


ABDULLAH İBNİ SӘBA KİMDİR VƏ NƏDƏN O ŞİƏ MƏZHƏBİNİN YARADANI KİMİ QƏLƏMƏ VERİLİR?Bəzi qərəzli alimlər iddia edirlər ki, şiə məzhəbi üçüncü xəlifə Osman ibni Әfvanın dövründə Abdullah ibni Səba adlı bir şəxs tərəfindən yaradılmışdır.
Әslən yəhudi olan Abdullah ibni Səba müsəlmanlar arasında təfriqə və ixtilaf yaratmaq üçün belə bir məzhəbin bünövrəsini qoymuş və bütün şiələr öz əqidələrində onun fikir və ètiqadına tabe olmuşlar.


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?


ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘNASI NƏDİR VӘ NƏ ZAMAN YARANMIŞDIR?Şiə sözünün mənası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir.
Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mənası nəzərdə tutulur.
Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mənası haqda belə yazırlar:...


ӘMR SAHİBLӘRİ KİMLӘRӘ DEYİLİR?


ӘMR SAHİBLӘRİ KİMLӘRӘ DEYİLİR?«Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və öz əmr sahiblərinizə itaət edin. Әgər bir məsələdə ixtilaf etsəniz, Allaha və qiyamət gününə iman gətirmişsinizsə, o məsələni Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu, xeyirli və nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır.» (Ниса-59.)...


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?


Heyvanın kəsİlməsİnİn neçə şərtİ var?Heyvanın kəsilməsinin beş şərti var:
1. Heyvanı kəsən şəxs müsəlman olmalıdır və peyğəmbər əhli-beyti ilə düşmənçiliyini izhar etməməlidir;
2. Heyvanın başı dəmir alətlə kəsilməlidir;...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter