Bİr şәхs kеçmİş günаhlаrınа görә tövbә еtsә, qİyаmәtdә hәmİn әmәllәrә görә cәzаlаndırılаcаqmı?


Tövbә bаğışlаnmа vә günаhın mәhv оlmа sәbәbidir. Әlbәttә ki, әgәr günаh хаlqın hаqqının tаpdаnmаsı ilә bаğlıdırsа, bu hаqlаr ödәnmәlidir. Vаcib dini vәzifәlәr tәrk оlunduqdа dа оnlаrın qәzаsını yеrinә yеtirmәk lаzımdır. ...


HƏCCƏTÜL-İSLAM NƏ DEMƏKDİR?


Həccətül-islam iki hissədən ibarətdir:
a) Ümreyi-təməttö,
b) Həcci-təməttö.


Kİmİn qeybətİnİ etmək olar?


Bilməliyik ki, müəyyən məqamlarda qeybət haram sayılmır. Məsələn, şəri hakim qarşısında şəhadət zamanı deyilənlər günah deyil. Hətta icazə verilən məqamlarda da qeybətdən çəkinmək faydalıdır. ...


Nədən tövbə edilməlidir?


İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran bütün şeylər günahdır və günahdan tövbə etmək vacibdir. Günahlar iki qismə bölünür: əxlaqi günahlar və əməli günahlar.
Çirkin əxlaq nəfsi bulaşdırır və insanın kamala doğru hərəkətində maneəyə çevrilir. ...


Doğrudanmı, İmam Hüseyn (ə) və onun ətrafındakılar Kərbəlada susuz saxlanıldı?


Cavab: Mö`təbər tarixi mə`lumatlardan bəlli olur ki, İmamın (ə) şəhadətindən üç gün qabaq (məhərrəmin yeddinci günü) ibn Ziyaddan Ömər ibn Sə`də belə bir əmr gəldi: “Hüseynlə suyun arasını kəs, bir damla da içməyə qoyma.”...


İnsan “la İlahə İlləllah” cümləsİnİ deməklə necə xİlas ola bİlər?


Cavab: Belə bir xilas haqqında danışan hədislərdə təkcə dil hərəkəti nəzərdə tutulmur. Hədisin ərəbcə bəyanı belədir: “qulu la ilahə illəllahu tuflihu.”(Bihar c.18)
“Tuflihu” “cücərmə” mənasındadır. ...


Məgər Аllаh şеytаnın İnsаnlаrı dоğru yоldаn аzdırаcаğını bİlmİrdİmİ?


Burаdа bеlə bir suаl оrtаyа çıхır:
– Аllаh nə üçün şеytаnа möhlət vеrir?


Mömin kimdir?


«Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları daha da artar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edərlər.*....


İLAHİ TƏRBİYƏ NECƏ BAŞ VERİR?


Şeytanın tələsinə düşən bir cavanın «Pərvərdigara, məni Özün üçün tərbiyə et»—deyə etdiyi dua çox həyəcanlı və iztirablı bir fəzada qəbul olundu və bu səadətli cavanın mə᾽nəvi həyatında əsaslı bir dönüş yaratdı ki, onu zahiri şeyləri müşahidə edən adi insanlar dərk etməkdə acizdirlər...


HӘYАT YОLDАŞI SЕÇİMİNDӘ MЕYАRLАR NƏDİR?


Dini dәyәrlәrә bаğlı insаnlаr üçün әn әsаs mе`yаr qаrşı tәrәfin imаn vә tәqvаsıdır. İnsаnın imаnı iki bахımdаn diqqәti cәlb еdir:
1) İmаnlı şәхs Аllаhа qәlbәn bаğlı оlduğundаn vә dахilindә nәzаrәtçi bir qüvvә hiss еtdiyindәn е`tibаrlı sаyılır. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter