TƏKƏBBÜRLÜYƏ GƏTİRƏN ÜÇ SƏBƏB HANSILARDIR?


Alimlər təkəbbürün üç səbəbinin olduğunu göstərir. Bu üç səbəbdir ki, insanı təkəbbür etməyə, öz əli ilə həyatını yandırmasına, insanların ondan zəhləsinin getməsinə səbəb olur. Birinci səbəb budur ki, insan Allahı və ətrafındakı aləmi lazım olduğu kimi tanımır. ...


Ruhun bәdәnlә rаbİtәsi kəsİLƏ BİLƏRMİ?


Hәm ilаhi, hәm dә mаtеriаlist dünyаgörüşlәrindә ruhun bәdәnlә rаbitәsi hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. Mаtеriаlistlәrin әqidәsincә, ruh bütün hаllаrdа bәdәnә tаbеdir. Bеlә ki, cisim sаğlаm vә tәrаvәtlidirsә, ruh dа sаğlаm vә tәrаvәtlidir. Әksinә, cisim zәiflәdikdә ruh dа zәiflәmiş оlur....


QADINLARA HANSI İŞLƏR QADAĞANDIR?


Qadınların təbiəti, əxlaqi səciyyələri bəzi hallarda kişilərlə heç də bərabər olmayıb onların hərbiri digərinə nisbətən imtiyaza malikdir. Qadınlar analıq hissinə malik olduqlarına görə kişilərə nisbətən övladın qorunub-saxlanması, təlim-tərbiyə işlərində ön cərgədədirlər....


ŞAHMAT VƏ QUMAR ALƏTLƏRİNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


Sual : Məktəblərin çoxunda şahmat oyununun gеniş yayıldığını nəzərə almaqla, şahmat oynamaq, yaxud onu öyrətmək üçün məşğələlər təşkil еtmək caizdirmi?
Cavab: Əgər mükəlləfin nəzərincə şahmat hal-hazırda qumar alətlərindən sayılmasa, hеç bir şərt еdilmədən şahmat oynamağın еybi yoxdur.


Kİşİlərİn qızıldan İstİfadə etməsİ düzgündürmü?


A) Qızıl və gümüş qablar:
B) Kişilərin qızıldan istifadə etməsi:


Rəsulullaha (s) kİmlər qüsl verdİlər?


Əhli-sünnə qardaşlardan soruşanda ki, nə üçün Əbu Bəkr və Ömər Usamə ibn Zeydin qoşunu ilə yola düşmədilər? Cavabında deyirlər: «Rəsulullahın(s) xəstə olduğuna və onun rehlətinə yəqinə yaxın ehtimal verdiklərinə görə» –qalmaq və o həzrətin qüsl və dəfn mərasimində iştirak etmək istədilər...


NAMAZ QILAN ŞƏXSİN PALTARININ HÖKMLƏRİ BARƏDƏ SUALLARA CAVAB


Sual: Paltarımın nəcis olmasında şəkkim olsa, o paltarda qıldığım namazlar batildirmi?
Cavab: Nəcis olub-olmamasında şəkk olunan paltar pak hökmündədir və onda qılınan namazlar da düzdür.


QİYAMƏT GÜNÜ VƏHŞƏT VƏ QОRXUDAN AMANDA QALMAQ ÜÇÜN NƏ ЕDƏK?


1.Yaşlı möminlərə еhtiram və ikram еtmək (Səfinə, c.7, s.74)
2.Nəfsani şəhvətlərdən qоrunmaq (həmin c.7, s.74)....


ULUL-ƏZM PEYĞƏMBƏRLƏR KİMLƏRDİR?


Ulul-əzm peyğəmbərlər şəriət və din sahibi olan peyğəmbərlərdir. Allah taala tərifindən onlara kitab nazil edilib və qalan peyğəmbərlər onların gətirdikləri dinin təbliğçiləri olmuşlar. ...


necə Salam verməlİYİK?


Salam verməyin özünə gəldikdə isə yarışmaq lazımdır yaxşı salam verməkdə, birinci salam verməkdə. Gözləmək lazım deyil kim birinci salam verdi. Ay qoy o versin, sonra mən verərəm, deyərlər ki, belədir, elədir. Ümumiyyətlə, salam verməkdə insanlar bir-biri ilə yarışmalıdır....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter