Allahı necə sevmək olar?


Allahı necə sevə bilərəm? İstəyirəm ki, həyat yoldaşımı və övladlarımı Allaha görə sevim. Bunu necə edim?
“İnsanların bəziləri Allahın yerinə (bütlərdən, ulduzlardan və cinlərdən) şəriklər seçərək onları Allahı sevməli olduqları kimi sevərlər. Lakin iman gətirənlərin Allaha olan məhəbbətləri (onların öz məbudlarına olan məhəbbətlərindən) daha çoxdur. Əgər zülm edənlər (axirət) əzabı(nı) müşahidə etdikləri zaman həqiqətən bütün qüdrət və gücün Allaha məxsus olmasını və Allahın şiddətli əzab verən olmasını görsələr (çox peşiman olacaqlar)”. (“Bəqərə” 165).


Nə vaxt hüsnü-zənn, nə vaxt suİ-zənn?


İslam dinində sui-zənlə hüsnü-zənnin böyük əhəmiyyəti vardır. Müsəlmanlar gərək bir-birinə qarşı hüsnü-zənn etsin. Ancaq bu məsələnin istisnası da vardır. İmam Əli (ə) bu mövzuya işarə etmişdir. İmam (ə) buyurur: “O zaman ki, dövrünün insanları arasında yaxşılıq artar, bu zaman əgər kimsə başqasına bəd güman edərsə, halbuki o, bu günahı etməmişdir - ona zülm etmiş olar. O zaman ki, dövründə fəsad artar, hər kəs bir-birinə yaxşı güman edərsə, özünü aldatmış olar”.


İmanı dağıdan amİl NƏDir?


İnsanların bir-birini müqayisə etməsini onlara ilk dəfə olaraq, şeytan öyrətmişdir. Bu məsələ Həzrət Adəmin (ə) yaradılışından başlamış və Qiyamətə qədər davam edəcəkdir. Hətta Qiyamət günü insanlar İlahi məhkəmə qarşısında dayanan zaman İlahi hesablaşamadan qaçmaq üçün bu yola baş vuracaqlar.


Kİşİnİn aİləyə başçılığı: üstünlük, yoxsa məsulİyyət?


“(Hüquqlar arasındakı kəmiyyət və keyfiyyət fərqlərinə əsasən) kişilərin onlardan üstünlükləri vardır”. (“Bəqərə” 228).
Kişilər qadınlara nisbətən zat və təbiətlərinə görə daha qüvvətli, mətanətli, inkişafa və hərəkətə can atandırlar. Bu istedad kişinin üzərinə qoyulan vəzifəyə görədir. Yəni, kişi ailəsinin bütün idarə işlərini boynuna götürər və ailə üzvlərinə rəhbərlik edər....


İnsanı azğınlığa salan amİllər NƏDİR?


Görkəli təqlid mərcəi Ayətullah Subhani insanı azğınlığa salan amillər barədə verilən sualın cavabında deyib: \" Qurani-kərim müxtəlif münasibətlərdə müəyyən amillər barədə söz açır və bildirir ki, bu amillər insanın azğınlığına səbəbdir. Bu amillər ilə tanışlıq xoşbəxtliyini istəyən insanlar üçün faydalıdır, çünki bu amillər baxmayaraq ki, öz iradəsi ilə azğınlıq səmtinə hərəkət edən insanlar üçün ziyanlıdır, amma imanlı və təqvalı şəxslər üçün isə təkamül, dini və əxlaqi əsasların möhkəmlənməsinə səbəbdir.


Qİblənİn dəyİşmə fəlsəfəsİ Nə İdİ?


Qiblənin dəyişmə fəlsəfəsi ilə bağlı çoxsaylı təhlillər aparılmışdır. Bə’zilərinin fikrincə, Beytül-Müqəddəsin ilk qiblə seçilməsində məqsəd yəhudilərin diqqətinin cəlb olunması və onlarla yaxınlıq olmuşdur. Müsəlmanlar qüdrətə çatdıqdan sonra artıq bu yaxınlığa ehtiyac duyulmamışdır....


İbadət və bəndəlİk etdİyİmİz Allahın rəngİndən hansı rəng üstün ola bİlər?!


İnsan öz həyatında hansısa rəngi qəbul etməli olur. Amma bütün rənglərdən üstün ilahi rəngdir. Aydın məsələdir ki, irq, qəbilə, nəfs istəkləri rəngini bir kənara qoymasaq, vəhdət, qardaşlıq, Allah əmrinə təslimçilik rəngini götürə bilməyəcəyik. Bütün rənglər zaman keçdikcə solur. İlahi rəng isə həmişə təravətli və davamlıdır. İbadət və bəndəlik etdiyimiz Allahın rəngindən hansı rəng üstün ola bilər?!


İslam mütəxəssİslərİ (müctəhİdlər) nəyə əsasən fətva verİrlər?


Dini fətvaların və hökmlərin düzgün yerinə yetirilməsinin insan həyatında mühüm rolu vardır. Elə ona görə də müsəlman bir şəxs öz dini əməllərində hər deyilənə yox, əksinə, o dini bizə göndərən Allaha və bu dini bizə çatdıran Allahın elçilərinə əsaslanmalıdır.


Nә üçün Аllаh İblİsә möhlәt vеrdİ?


İblisin istәyi qiyаmәt gününәdәk möhlәt аlmаq idi. Bu аyәdә İblisә nә vахtаdәk möhlәt vеrilmәsi аçıqlаnmır. Аmmа “Hicr” surәsinin 38-ci, “Sаd” surәsinin 80 vә 81-ci аyәlәrindә İblisә qiyаmәt gününәdәk yох, hаnsısа uzun bir müddәtә qәdәr möhlәt vеrildiyi bildirilir.


Quranİ-Kərİm kosmosa səfər barədə nə buyurur?


Alimlər uzun illər çalışmalardan sonra kosmosa uçmağı bacarmışdılar. Ancaq onların ən böyük problemi fəzada olan zaman oksigen çatışmamazlığı idi.
Kosmonavtlar ilk uçan zaman bu məsələyə çox da diqqət etmirdilər. Ancaq yavaş-yavaş başa düşdülər ki, onlar oksigen çatışmamazlığından əziyyət çəkirlər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter