İMAM MEHDİNİN (Ə) QEYBƏTİ DÖVRÜNDƏ VƏZİFƏLƏRİMİZ NƏDİR?


İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “İbadətlərin ən üstünü fərəc intizarında olmaqdır.” (“Fərəc-İmamın (ə) zühuru). Sözsüz ki, qonaq gözləyən adam əlini əlinin üstünə qoyub, bekar oturmur. Həyəti süpürür, su çiləyir, otaqları təmizləyir, ətirləyir, qonaq üçün rahatlıq yaratmağa çalışır. .....


XATƏMİYYƏT NƏ DEMƏKDİR?


İslamın əbədi din olmasını nəzərə almaqla İslam şəriətini qüvvədən sala biləcək yeni peyğəmbərin məb’us olacağı ehtimalı aradan gedir. Amma belə bir şübhə yarana bilər ki, digər peyğəmbərin gəlib İslam dinini təbliğ edərək yaymağı mümkündür. ...


QADINLARIN CİHADI NƏ İLƏDİR?


İmam Baqir (əleyhissalam)-dan nəql olunu ki, buyurur:“Allah-taala, cihadı kişi və qadınlara yazıb. Kişinin cihadı odur ki, öz malı və canın qurban verməklə şəhadət dərəcəsinə çatsın. Qadının cihadı odur ki, ərinin əziyyət və qeyrətinə dözsün.” ...


“İSTİDRАC” SÖZÜNÜN LÜĞӘT VӘ TЕRMİNОLОJİ MӘNАSI NƏDİR?


“İstidrаc” sözü bu mә`nаlаrı bildirir: Bir şеyә tәdricәn yахınlаşmаq; möhlәt vеrmәk; yаvаş-yаvаş işә sаlmаq; Аllаh bәndәni yаvаş-yаvаş öz әzаbınа yахınlаşdırır; möhlәt vә yа tәdriciliklә ilаhi әzаbа yахınlаşmа;...


KİMLƏRİN CƏSƏDİ QƏBİRDƏ ÇÜRÜMÜR?


Məsumdan başqa şəxslərin də bədənlərinin çürüməməsi barədə bir rəvayəti nəql etməklə kifayətlənirik:
On qrup adamın cəsədi qəbirdə çürümür:...


NƏ zaman şərabdan müalİcə qəsdİlə İstifadə etmək olar?


Bəziləri, hər bir məstedicidən, hətta xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün də olsa, çəkinməyi bildirirlər; çünki Allah şəfanı hər bir məstedicidən götürmüşdür. Bu, məşhur fəqihlərin sözüdür.


AYIN PARÇALANMASI PEYĞƏMBƏRİN (S) MÖCÜZƏLƏRİNDƏNDİRMİ?


Zilhiccə ayının 14-cü gecəsi idi. Müşriklərin on dörd nəfər, Həzrətin hüzuruna gəlib ona dedilər: Bütün peyğəmbərlərin öz peyğəmbərliyi üçün nişanələri vardır. Bu gecədə sənin peyğəmbərliyinin nişaşəsi nədir?


İMAN NECƏ TƏRİF OLUNUR?


İnsanların mə᾽nəvi və yüksək inamları, onların bu aləmdə olan bə᾽zi həqiqətlərə qarşı iman və e᾽tiqadından doğan bir şeydir. İnsanın iman gətirdiyi bu inanclar həm fərdin və həm də təbiətin fövqündə dayanan həqiqətlərdir.


MƏNƏVİ NEMƏTLƏRİN MADDİ NEMƏTLƏRDƏN ÜSTÜNLÜYÜ HANSI CƏHƏTƏ GÖRƏDİR?


İnsan Allaha olan məhəbbətini artırmaq üçün Onun verdiyi nemətlər barədə düşünməlidir. Çoxları darda olduğu zaman Allahın gözlənilməz yardımından faydalanmışlar. Bu yardımlarla bərabər, hər birinin öz yeri olan digər nemətləri də unutmaq olmaz....


Nİyyət əməldən yaxşıdırsa, gecələrİ oyaq qalıb İbadət nİyyəti etsək, əmələ ehtİyac qalmırmı?


Əvvəla, niyyət dedikdə əməl üçün həqiqi iradə və qəti qərar nəzərdə tutulur. Beynimizdə ani olaraq meydana çıxıb hələ icrasına tərəddüd etdiyimiz fikirləri niyyət adlandırmaq olmaz, çünki niyyətlə xəyal arasında fərq vardır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter