Dualarımızda Allahdan nə istəyək?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?Bizə həmişə tövsiyə edirlər: \"Qunutda, qeyri-qunutda, namazda və qeyri-namazda Allahdan elm istəyin. Faydasız elmdən Allaha pənah aparın”.
Hədislərdə oxuyuruq ki, insanların ən acizi o kəsdir ki, dua etməyi bacarmır və bilmir ki, dua edən zaman nə demək lazımdır. Allahdan nələri istəsək daha fəzilətli olar?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?


Yunİs (ə) qövmünün tövbəsİ necə qəbul oldu?Səid ibni Cəbir bu dastanı belə nəql edir: \"Yunisin (ə) qövmi Mosul adlı yerdə yaşayırdı. Onlar Yunis peyğəmbərin (ə) dəvətini qəbul etmir və bundan imtina edirdilər. Yunis peyğəmbər (ə) 33 il insanları haqq yoluna dəvət etdi. Ona cəmi iki nəfər iman gətirdi. Birinin adı Rubil idi və o birisinin adı isə Tənuxa idi.


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?Sirat körpüsündən keçmək - nicat tapmağın axırıncı mərhələsidir. Sirat kürpüsü haqqında dəhşətli dastanlar nəql edilir. Elə əməllər vardır ki, Sirat körüpüsündən rahat keçməyə kömək edər...


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?


Tövbə etmək vacİbdİr, yoxsa müstəhəb?İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: \"Ümmətimə dörd şeyi sifariş edirəm: tövbə edənləri sevsinlər, zəiflərə rəhm etsinlər, yaxşı əməl sahiblərinə kömək etsinlər və günahkarlar üçün istiğfar istəsinlər”.


Qİyamət günü qadın üçün ən üstün şəfaətçİ nə olacaq?


Qİyamət günü qadın üçün ən üstün şəfaətçİ nə olacaq?\"Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı sizin aranızda dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən bunda düşünən bir qövm üçün nişanələr vardır” (\"Rum\", 21).


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?


Bədbəxtlİk zatİdİr, yoxsa İxtiyarİ?Bəzi alimlər bu əqidədirlər ki, səadət və bədbəxtlik zati bir məsələdir. Allah Təala insanları xəlq edən zaman Öz hökmünə görə bəzilərini xoşbəxt və bəzilərini isə bədbəxt qərar vermişdir. Ancaq belə bir əqidəyə görə insan iradəsinin onun bədbəxt və ya xoşbəxt olmağında heç bir rolu yoxdur. Bu nəzərə görə peyğəmbərlərin (ə) gəlməsi, səma kitablarının nazil olması, nəsihət, məzəmmət - bunların hamısı faydasız şeylərdir.


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını və yalanlarını bir kənara qoyub tarixi qaynaq və kəşfləri araşdırsaq, qarşımıza inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edən mədəniyyətlər çıxar. Qədim Misir, maya və şumerlərdən günümüzə qədər qalan izlər göstərir ki, onlar elektrik, elektrokimya, elektromaqnetizm, meteorologiya, hidrogeologiya, tibb, kimya və fizika kimi elm sahələrindən geniş miqyasda istifadə ediblər...


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?Elm yanlış ideologiyalar tərəfindən yönləndirildikdə, vaxt, pul, əmək itkisi yaranır. XVIII əsrdən etibarən elm əsasən materialistlərin hakimiyyəti altında qalmış və demək olar ki, bütün fəaliyyətlər materialist fəlsəfənin elmi tərəfdən sübutuna yönəldilmiş, materialist fəlsəfəni təkzib edən elmi dəlillər cəmiyyətə təhrif olunmuş halda təqdim edilmişdir.


Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?


Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?Zəka, ən çox tanınan mənada insanın düşünmə, həqiqətləri hiss etmə, mühakimə etmə və nəticə çıxarma bacarıqlarının cəmidir. İlk dəfə qarşılaşılan və ani şəkildə əmələ gələn hadisələrə uyğunlaşma, anlama, öyrənmə, təhlil etmə bacarığı, beş hissin, diqqətin və düşüncənin cəmlənməsi, incəliklərə diqqət verilməsi zəka vasitəsilə həyata keçirilir.


Kaİnat Necə Yaranıb?


Kaİnat Necə Yaranıb?XX əsrin əvvəllərinədək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında geniş yayılmış görüş belə idi: kainatın sonsuz ölçülərə sahibdir, sonsuz əvvəldən bəri mövcuddur və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacaqdır. “Sabit kainat modeli” adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur, kainat hüdudsuz maddələrin bütövüdür. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu görüş kainatın yaradıldığını da inkar edirdi...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter