Quranın ərəb dİlİndə olmasının səbəbi nədİR?


1. Allah-Təala Quranda buyurur: “Biz elçimizi öz qövmünün dilində göndəririk”. Yəni, Həzrət Peyğəmbər (s)-in bir ərəb olaraq ərəbcə danışdığına və yaşadığı mühitin də ərəb mühiti olduğuna görə Quran Ərəb dilində nazil olub.
olması onu digər ərəb ləhcələrindən qoruyub saxlayıb.


TƏBİİ (HEYVANİ) VƏ QÜDSİ (İLAHİ) NƏFSLƏR NƏ DEMƏKDİR?


Təbii və ya heyvani nəfs dünya malına, günaha, alçaq işlərə meyllidir. Eqoizm, özünəpərəstlik, paxıllıq və s. bu nəfsin xüsusiyyətləridir. Qüdsi və ya ilahi nəfs isə Allahla yaxınlığa, mərhəmətə, ədalətə, fədakarlığa və s. meyllidir....


Hədİslərə görə “Əlhəmdulillah”ın və “Allahu Əkbər”in mənaları nədİr?


- Həmd və sitayiş o Allaha məxsusdur ki, bütün kainat onunla bəslənir.
- Bu zikri deməklə, şükr etmək hiss və duyğusu bizdə dirilir...


RUZİ QAZANMAQ İBADƏTDİRMİ?


İslam dinində ibadət sayılan mövzulardan biri də ruzi dalınca gedib halal nemət qazanmaqdır. Bu niyyətlə ki, öz ehtiyacına görə başqalarına əl açmasın. ...


HANSI BAXMAQLAR İBADƏTDİR?


Baxmaq və nəzər salmaq, insanın elminin və mərifətinin artmasına yaxud, onun ibrət almasına səbəb olur. İslam nöqteyi-nəzərindən, bəzi baxmaqlar və salmalar ibadət hesab olunur. ...


GİZLİN VƏ AŞKAR SƏDƏQƏLƏRİN FƏRQİ NƏDİR?


İmam Səccad (əleyhissalam) sədəqənin gizlində verilməsinə daha çox təkid edir. Bu bəyanla ki: “Qulaqları və gözləri sədəqə verməyinə şahid tutma!\" Ola bilsin, bu ifadə müstəhəbb sədəqə vermək barəsində olsun....


Sübh namazı nİyə bəzən qəzaya gedİr?


İnsan bəzən sübh namazını bilməyərəkdən qəzaya verir. Özü ilə əhd bağlayır ki, bir daha belə olmayacaqdır. Ancaq səhər yuxusu o qədər şirin olur ki, namaz üçün qalxa bilmir. Bəs bunun səbibi nədir?


Öz eyblərİmizİ necə görə bİlərİk?


Özünü islah etmək - hər bir kəsin ilk vəzifəsidir. İmam Əlinin (ə) nəzərinə görə, ən aciz insan o insandır ki, özünü islah etməkdən gücsüz və aciz olar. O kəs ki, öz eyblərini görər, ancaq onu aradan qaldırmaq üçün heç bir iş görməzsə, özünə qarşı xeyirxah olmaz....


Ruhların bir-bİrİlə rabİtəsi varmı?


İmam Əli (ə) buyurur: “(Bərzəx aləmində) ölülər bir-birinin qonşularıdır, ancaq bir-birləri ilə ünsiyyət bağlamazlar. Elə dostlardır ki, bir-birini görməyə getməzlər. Tanışlıq əlaqələri aralarında gizlidir, qardaşlıq bağları qırılmışdır....


Quranın cahİllərlə davranma haqda tövsİyəsi necədİr?


Qurani-Kərimdə Allah-Təala buyurur: “Allah bəndələri o kəslərdir ki, cahillərlə qarşılaşdıqları zaman (cahillər onlara söz atdıqları zaman) onlarla yumşaq, gözəl rəftar edərlər”. Yəni hansısa bəyənilməmiş hərəkət etməzlər....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter