Peyğəmbərlər kİçİk yaşlarından da məsum İdİlər. Nİyə?


Peyğəmbərlər kİçİk yaşlarından da məsum İdİlər. Nİyə?Allah-taala bəndələrini yaradarkən gələcəkdə onların öz seçimləri və ixtiyarları ilə nəfsi istəklərinə qarşı mübarizə apararaq və yaradanlarına itaətkarlıq sayəsində başqalarından üstün məqama yüksələcəklərini öncədən bilir. Ona görə də bir lütf olaraq bu məxsus ismət xüsusiyyətini onlara öncədən bəxş edir. Onlara bağışlanılan bu elm onların gələcəkdəki öz ixtiyarları ilə əldə etdikləri məqamın bəhrəsidir. Bu qabiliyyət onlara əsassız bəxş edilməyibdir...


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİn sİrrİ nədİr?


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİn sİrrİ nədİr?Burada peyğəmbərlərin ismətinin sirrinə işarə etmək yerinə düşərdi. Onların vəhyi almaq məqamında günahsız olmalarının sirri bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, vəhy idrakı xətaya yol verilən idraklar qəbilindən deyildir. Onu almağa ləyaqət və istedadı olan şəxsdə bir elmi həqiqət vardır ki, hüzuri olaraq onu dərk edir və onun vəhy edən vücudla olan rabitəsini müşahidə edir, istər mələk bunda vasitə olsun, istərsə də olmasın....


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİ ağılla necə İsbat etmək olar?


Peyğəmbərlərİn İsmətİnİ ağılla necə İsbat etmək olar?a) İsmət vəhy zamanı
Peyğəmbərlərin vəhyi alarkən xəta və yalandan uzaq olaraq ismətlərinə ən mühüm dəlillər var:
 İnsan kamala və əbədi səadətə yetişmək üçün ilahi hidayətə ehtiyaclıdır. O bir tək ağıl və hissinə söykənərək məqsədə çata bilməz. Buna görə də gərək Allah kamala çatmağın yollarını onların üzünə açsın. ..


Peyğəmbərİn İsmətİnİn necə İsbat etmək olar?


Peyğəmbərİn İsmətİnİn necə İsbat etmək olar?Peyğəmbərlərin ismətini Qurana əsaslanaraq isbat edin.
Quran ayələri ilə peyğəmbərlərin ismətinin sübutları 3 hissəyə bölünür:
1. Əqli dəlillərə söykənərək,
2. Nəqli (ayə və hədis) dəlillər ilə,
3. Əqli və nəqli müqəddimələri cəmləyərək nəticə almaqla.
İndi isə qısa olaraq bu məsələnin Quran baxımından əqli dəlillərin bəzisinə işarə edirik:


Günahsızlar İsmətdə eyni dərəcədədİrlərmİ?


Günahsızlar İsmətdə eyni dərəcədədİrlərmİ?Bütün peyğəmbərlər məsumdurlarmı? Elədirsə ismətin mərtəbələrinə görə bərabərdirlərmi?


İsmətin əhatəsi necədir və hansı sahələrə şamil olur?


İsmətin əhatəsi necədir və hansı sahələrə  şamil olur?İsmət geniş əhatəyə malikdir. O cümlədən: zaman əhatəsi, aid olunma sahəsi və mərtəbə cəhətindəki əhatəsi.
1. Zaman cəhətdən məqsəd budur ki, görəsən pey-ğəmbərin isməti yalnız onun peyğəmbərliyi dövrünəmi aiddir, yoxsa ondan qabaq və sonrakı ömrünü də əhatə edirmi?...


Necə ola bilər kİ, təklifi olmayan bİr uşaq məsum hesab olunsun?


Necə ola bilər kİ, təklifi olmayan bİr uşaq məsum hesab olunsun?İsmət təklif və məsuliyyət gətirmək zorundadır. Necə ola bilər ki, təklifi olmayan bir uşaq məsum hesab olunsun?


Bİr kəsin hec səhv etməməsİ mümkündürmü?


Bİr kəsin hec səhv etməməsİ mümkündürmü?Bir qrup insanın tamamilə günahdan məsum olması inanılmazdır. Bir kəsin hec səhv etməməsi mümkündürmü? Ola bilsin aşkarda ondan hec bir yanlışlıq görməyiblər. Ola bilməzmi ki, gizlində müsbət insan olmayıblar?


İsmət və günahı özündən uzaqlaşdırmaq necə mümkün ola bilər?


İsmət və günahı özündən uzaqlaşdırmaq necə mümkün ola bilər?Peyğəmbər və İmamların isməti (günahın qarşısını almaları) “Rəf`i” formasındadır, yoxsa “Dəf`i” tərzində?


İsmətlİlİyİ İnsan özümü qazanır?


İsmətlİlİyİ İnsan özümü qazanır?İnsanlara ismət əldə etmək üçün qabiliyyəti Allah-taalamı verir, yoxsa insanlar özlərimi qazanırlar?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter