Süfrə duası necə oxunur?! Azərbaycan hərfləri ilə oxunuşu


Bismillahir rəhmanir rəhim. Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Vəl aqibətu lil muttəqin.
Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd. Və alihit tahirin.Və lənətullahi əla ədaihim əcməin.
Minəl anə ila qiyami yəvmiddin. Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin. Və sihhətən və səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin.
Və rəhmətən li əmvatil hazirin. Əllahummə təqəbəl həsənatil muhsinin və itaməl mutimin. La siyyəma hazihil həsənəh.
Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil ihsan. Bihəqqi ayətil Qur\'an. Və bi həqqi əsmaikəl husna. Və bihəqqi surətil mubarəkətil fatihəti məəssələvat.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter