Qiyamət günü insanın qiyafəsi necə olacaq?


Qiyamət günü barəsində alimlərin nəzəri belədir ki, insan həm ruhani və həm də cismani olaraq zühur edəcəkdir.

Əllamə Məclisi bu haqda buyurur: “Məadın cismani olması o mövzulardandır ki, bütün din sahibləri onu qəbul edirlər. Onu inkar edən müsəlmanlıqdan xaric olar”.

Quran bu haqda buyurur: “Yoxsa insan belə güman edir ki, Biz əsla onun sümüklərini (öldükdən sonra torpaqların arasından) bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli (bir yerə yığacağıq), hələ bir (üstəlik) onun barmaqlarının ucunu da əvvəldə olduğu kimi sirli xətlərlə düzəltməyə qadirik”. (“Qiyamət” 3-4).

“De: «Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər (növ) xilqəti, hər bir yaradılışı biləndir»”. (“Yasin” 79).
“Və buna görə(dir) ki, Qiyamət (mütləq) gələcəkdir, onun barəsində heç bir şübhə yoxdur. Və (həm də) buna görə ki, Allah qəbirdə olanların hamısını dirildəcək (və Məhşər səhnəsinə gətirəcək)dir”. (“Həcc” 7).Sədrul-mütəllihin yazır: “Qiyamət günü bədənlərin məhşur olması etiqadına lazım olan şey budur ki, bədənlər qəbirlərdən elə çıxarılar ki, hər kim onları görsə deyər ki, bu filankəsdir, ya filankəsin bədənidir”.Əllamə Tehrani yazır: “Bütün İslam əhli və bütün fəqihlər bu əqidədirlər ki, məad cismani olacaqdır”.
Quran ayələrindən və din alimlərinin buyurduqlarından belə nəticəyə gəlmək olur ki, ruh insanın bu dünyada malik olduğu bədənə qovuşar və onunla birlikdə məhşur olar. “(Dünyada) oxşarlarınızı sizin yerinizə qoymaq (həmişə bir dəstəni aparıb bənzərlərini gətirmək) və (axirətdə ora uyğun olaraq) sizi yenidən, bilmədiyiniz hal və surətlərdə yaratmağımız üçün!”. (“Vaqiə” 61).“Biz onları yaratmışıq və oynaqlarının bəndlərini bərkitmişik və istədiyimiz zaman onları (öldürərik və) özləri kimilərlə (dünyada gələcək əsrlərin insanları, yaxud da axirətdə yeni bədənlərilə) onların təsəvvürlərinə sığışmayan heyrət doğurucu bir əvəzetmə ilə əvəz edərik”. (“İnsan” 28).
Ona görə də deyə bilərik ki, insan əbədi behişt və cəhənnəmdə həm bədəni və həm də ruhu ilə bir yerdə olacaqdır. Ancaq bu cismi həmin behişt və cəhənnəmə uyğunlaşdırılmış halda olacaqdır ki, ya onun nemətlərindən istifadə edə bilsin, ya da əzab görə bilsin. (Beytutə)Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Behişt əhlinin bədənləri tükdən təmiz, üzləri hələ (tükü) çıxmamış cavan kimi, gözləri sürmə çəkilmiş gözəl gözlər kimidir. Gözlərinin kipriyi və bəbəyi çox qaradır. Gözlərini ağlığı çox ağdır. Nə cavanlıqları məhv olar və nə də libasları cürüyər”. /Deyerler.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter