12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?


12 xəlİfə dedİkdə kİm nəzərdə tutulur və onunla İmamın mövcudluğunu necə sübuta yetİrİr?Bu hədislər vida həccində (“həccətul-vida”) peyğəmbər tərə-findən buyurulmuşdur. Həmin həccdə “Səqəleyn” və “Qədir” hədisləri də bəyan olunmuşdur.
Quran ayələri kimi rəvayətlər də bir-birini təsdiq edir. Bu üç qrup rəvayətdən belə bir nəticə alınır ki, 12 İmam həzrət Peyğəmbərin (s) Əhli-beytindəndir. ...


İmam Əlİ (ə) xətasını qəbul etmİşdİrmİ?


İmam Əlİ (ə) xətasını qəbul etmİşdİrmİ??-Həzrət Əli (ə) özü buyurmuşdur: “Mən xətadan uzaq deyiləm”. Belə halda nədən o Həzrəti xətasız (məsum) hesab edirik?
?-Həzrəti Əli (ə) məmurlarından biri barəsində buyurdu: «Mən sənin barəndə səhv etmişəm». O, Həzrətin məsumsuzluğunu göstərmirmi?


Əhlİ-sünnə məzhəbİ İmamların İsmətİ haqda nə düşünür?


Əhlİ-sünnə məzhəbİ İmamların İsmətİ haqda nə düşünür?Əhli-sünnə məzhəbi İmamların ismətini qəbul edirmi? Onların bu haqda fikri nədir?


İmamların İsmətİ xatəmİyyət məsələsİ İlə zİddİyyət təşkİl etmİrmİ?


İmamların İsmətİ xatəmİyyət məsələsİ İlə zİddİyyət təşkİl etmİrmİ?Bəzən deyirlər ki, İmamların isməti xatəmiyyət məsələsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu haqda sizin fikriniz necədir?


İmamların elmİ hardan qaynaqlanmışdı?


İmamların elmİ hardan qaynaqlanmışdı?İmamlar elmi bilgilərə yiyələnmək üçün hansı elmi qaynaqlardan yararlanırdılar?


İmamların İsmətİ hansı həddədİr?


İmamların İsmətİ hansı həddədİr?İmamların isməti hansı həddədir? Onlar təkcə günahdan-mı məsumdurlar, yoxsa digər xətalardan da uzaqdırlarmı? Və ya onların isməti yalnız dini işlərəmi şamil olunur, yoxsa dünyəvi məsələlərdə də xəta və səhvdən uzaqdırlarmı?


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?Təthir ayəsində zikr olunan Əhli-beytdən məqsəd kimlərdir; İmamlarmı, yoxsa Peyğəmbərin xanımlarımı?


İmamət nədİr?


İmamət nədİr?İmamətin məsumluğunun zəruri olmasının hansı özəllikləri vardır?
Bu sualın cavabına başlamadan öncə İmamətin düzgün anlamına, sonra İmamətin məqamına diqqət edək. Daha sonra isə İmamətlə peyğəmbərliyin fərqli məqamlarına aydınlıq gətirək.


İmamətlə xilafət arasında nə kimi fərqlər var?


İmamətlə xilafət arasında nə kimi fərqlər var?Bu sözlərin lüğət mənaları arasında elə bir fərq yoxdur. Amma tarixdəki İmamət və xilafət cərəyanlarını müqayisə etsək, bu cərəyanlar arasında mühüm fərqlər olduğunu görərik....


Məsumlar dünya malını sevməyİblər, yoxsa bu sevgİyə qalİb gəliblər?


Məsumlar dünya malını sevməyİblər, yoxsa bu sevgİyə qalİb gəliblər?Məsumlar (ə), sonra isə övliyalar yalnız Allahı sevdiklərindən qəlblərində dünya məhəbbətinə yer qalmayıb. Dünyaya bağlılıq insanı qəflətdə saxlayıb, onu Allahdan uzaqlaşdırdığı üçün məsumlar və övliyalar öz dualarında bu bağlılıqdan uzaqlıq istəmişlər....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter