Nə üçün Peyğəmbər öz səhabələri ilə məsləhətləşirdi?


Həzrət Peyğəmbər vəhy mənbəyi ilə əlaHəzrət Peyğəmbər elm və bilik, siyasət baxımından bütün yaradılmışlardan üstün olduğu halda, nə üçün ona göstəriş verilir ki, başqaları ilə məsləhətləşsin? Qurani-kərimdə oxuyuruq: “O kəslər ki... işlərini öz aralarında məsləhət-məşvərətlə görər...” Ayənin məqsədi nədir? qədə olduğu halda, hərbi və ictimai məsələlərdə öz səhabələri ilə məsləhətləşməsinə nə ehtiyac vardı?


Nə üçün Yusİf öz qardaşlarına böhtan atılması İlə razılaşdı?


Sual: Həzrət Yusif qardaşlarını Misir vilayətində saxlamaq məqsədi ilə qiymətli bir piyaləni özü şəxsən onun buğda yükünün arasında gizlədi. Sonra karvan içində bir şəxs fəryad çəkərək, “ey karvan əhli, siz oğrusunuz”, dedi. Axı Yusif öz qardaşları olan Fələstin karvan əhlini oğurluqda nə üçün ittiham etdi? Məgər günahsız xalqa böhtan atmaq haram deyilmi?


Nə üçün Nuhun övladı onun aİləsİndən sayılmır?


Sual: Nuha əmr olundu ki, gəmi düzəltsin və tezliklə yer üzünü su basacaq, kafirlər qərq olacaq, onun ailəsi isə salamat qalacaq. Nuhun övladlarından biri bütpərəst olduğu üçün atasının sözlərinə etinasız yanaşdı və gəmiyə minmədi...


Doğrudanmı Adəmə qadağan olunmuş ağac bİlİk ağacı İdİ?


Sual: Dinlər tarixi dərsləri silsiləsində belə oxuyuruq:
Qadağan olunmuş meyvə nədir? Bu meyvə Tövratın təsdiq və Quranın işarə etdiyi kimi elm və bəsirətdir. Quran ayələrinə əsasən, Allah Adəm və Həvvanı çağırdığı vaxt onlar öz utandıqlarından utanmadan cavab verirdilər. Amma elə ki qadağan olunmuş meyvədən yedilər öz çılpaqlıqlarından utanaraq gizləndilər. Əvvəlki günlərdə Allahdan qətiyyən utanmadıqları halda, həmin meyvəni yedikdən sonra çılpaqlıqlarından xəcalət çəkdilər...


Məryəmİn anası öz övladını rahİb edəcəyİnİ nəzİr etmİşdİmİ?


Sual: Bilirik ki, röhbaniyyət, yəni rahiblik həmişə, xüsusi ilə də həzrət Məryəmin dövründə haram olmuşdur. Bəs nə üçün İmranın arvadı (Məryəmin anası) hamilə olduğu vaxt nəzir etmişdi ki, əgər Allah ona bir övlad əta etsə, bu övladı rahib edəcək?


Məryəmİn bakİrə halda doğuşu necə mümkündür?


Sual: Həyat vahidi hücеyrәsinin tərkibi iki şeydən – spermatozoid və ovuldan ibarətdir. Dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyat prosesini təmin etməyə qadir olmadığından belə bir tərkib zəruridir. Ciddi elmi əsasa malik bu şərt ödənmədiyi halda həzrət Məryəm kimsə ilə təmasda olmadan necə hamilə ola bilərdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyatın davamını təmin etməyə qadir deyil.


İslam Peyğəmbərİnİn (s) gəlİşİ haqqında həzrət İsa (ə) xəbər veribmi?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq ki, həzrət məsih (İsa) özündən sonra Əhməd adlı bir Peyğəmbərin gələcəyini xəbər vermişdir. Uyğun məlumat bugünkü İncildə mövcuddurmu?


MƏSİHILİKDƏ ÜÇ FİRQƏNİN, QOLUN YARANMASI NECƏ BAŞ VERDİ?


Sual: Məsihilik dinində çoxsaylı firqələr mövcuddur. Amma bu firqələrdən üçü - katolik, ortodoks, protestant firqələri daha çox tanınmışdır. Bu firqələr nə vaxt yaranmışdır və onlar arasında hansı fərqlər vardır?


İsa Allahın oğludurmu?


Sual: Amerikada bazar günləri televiziyada katolik kilsələrinin proqramı verilir. Xəstəlik səbəbindən kilsədə iştirak edə bilməyənlər üçün nəzərdə tutulmuş bu proqramda keşişlər belə dua edirlər: “Pərvərdigara, biz sənə iman gətirmişik; İsadan başqa sənə mənsub bir kəs tanımırıq; Biz sənin oğlun İsaya etiqad edirik.” Bəli, məsihilərin İsa ilə bağlı etiqadları belədir. Bəs biz müsəlmanlar nə üçün İsanı Allahın oğlu hesab etmirik?


Quranda neçə Peyğəmbərİn adı çəkİlİr?


Sual: Quranda hansı Peyğəmbərlərin adı çəkilmişdir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter