Cəfəri (Şiə) məzhəbi haqqında nə deyə bilərsiniz?


Cəfəri (Şiə) məzhəbi haqqında nə deyə bilərsiniz? 12 İmam şiələri altıncı İmamın (ə) adıyla bağlı və Peyğəmbərin (s) tərəfindən ilahi vəhyə əsasən ardıcıl olaraq təyin olunan 12 İmama tabe olanlar inanclarında, Qurana və Peyğəmbərin sünnəsinə əsaslanırlar. Cəfərilər Peyğəmbər (s) sünnəsini və Quran hökmlərini bəyan edən Peyğəmbər(s)-in və Əhli-Beytinin topladığı hədisləri daha üstün sayırlar. Cəfəri məzhəbi İslamın ilk çağlarında İslam elmini inkişaf etdirmişdir. Onların mühüm dini və elmi mərkəzləri vardır. Bunlardan ən əhəmiyyətlisi və ən qədimi Nəcəfül-Əşrəf elmi mərkəzidir. Bu mərkəz on əsr bundan əvvəl İraqın Nəcəf şəhərində böyük alimlərdən olan Şeyx Tusi adlı şəxs tərəfindən yaranmışdır. Hal-hazırda isə artıq yarım əsrə yaxındır ki, İranın Qum şəhərindəki dini və elmi mərkəz cəfərilərin elm mərkəzidir. Şiə aləmində Əhli-Beytin Peyğəmbər(s)-dən nəql etdiyi hədislər, xüsusilə də İmam Cəfəri Sadiq(ə)-ın hədisləri böyük üstünlük təşkil edir. Cəfəri məzhəbi Quranın axirətə qədər Allah tərəfindən qorunacağı və heç bir dəyişikliyə məruz qalmayacağı inancındadır və bunu dəlillərlə də sübut edir. Biz Cəfəri məzhəbi haqqında qısaca məlumat verdik. Bu məzhəblə maraqlanmaq istəyənlərə \'\'İslamda Cəfəri Məzhəbi və İmam Cəfəri Sadiqin buyruqları\'\' kitabını oxumağı məsləhət görürük, şiələrin tarixi ilə əlaqədar isə \'\' Tarixuş-şiə\'\' kitabına müraciət etmək məsləhətdir. \"14 sual 14 cavab kitabı, səh: 1-2\".


Yehova sahidlərinin əsas inancları nələrdən ibarətdir?


Yehova sahidlərinin əsas inancları nələrdən ibarətdir? Yehova sahidlərinin əsas inancları:
1. Yəhudilərin müqəddəs kitabı olan Tövratda adı çəkilən YAHOVAnın tanrı olduğuna, İSA peyğəmbərin də “Yahova ölkəsi”nin rəhbəri olduğuna inanırlar.
2. Zahirdə xristianların kitabı olan İNCİLə də inanmış görünürlər və onu maraqlarına uyğun olaraq şərh edib, anladırlar. 3. Axirətə - cənnətə inanmırlar, inanclarına görə cənnət dünyada və güman etdikləri məmləkətlərindədir. 4. İsa peyğəmbərin 1914-cü ildən Tanrının krallığını qurmağa başladığına inanır, 5. Ruha və sonsuzluğa inanmırlar. 6. Özlərinə məxsus ibadətləri vardır, buna “Kral Salonu” adı verirlər. 7. İnsan qardaşlığı sadəcə onlara məxsusdur, bu, digər insanlara aid deyildir. “Yahova şahidi”...


Bu aləm sona çatandan sonra təzə yaradılış olacaq?


Bu aləm sona çatandan sonra təzə yaradılış olacaq? Allahın mütləq feyz verməsi daimi yaradılışı tələb edir və yaradılışa laiq olan hər bir şeyi yaradır. Nəticədə fəyyaz olmağın tələbi yaratmaqdır. Allah heç vaxt feyzindən maneçilik etməyib və etmir, bəlkə onun feyzi həmişə cərəyan edir. Çünki Allahın nə əvvəli var nədə sonu, bəlkə o həmişə olub və olacaq. Nəticədə Allahın feyzidə həmişə olub və olacaq. Allahın feyzi hər zamanda bir nəslin yaradılması ilədir. Hazırki nəsl Quran və rəvayətlərin sözünə əsasən bir adəmin zürriyəsindəndir ki, torpaqdan və sudan yaradılıbdır. Təfsiri Safidə Qaf/15: \"Biz ilk yaradılışda aciz qaldıq (ki, Qiyamət yaradılışına qadir olmayacaq)?!\"Amma onların bu qədər aydın dəlillərlə) yenə təzə yaradılışda şəkləri var\".
İmam Baqir (ə) nəzərdə tutulan sual haqda belə buyurur: \"O zaman ki, Allah bu Adəm nəslinin və bu aləmin ömrünü sona çatdırdı və cənnət əhlini cənnətdə çəhənnəmlikləri cəhənnəmdə sakin etdi təzə insanlar ki, heç bir Ata anadan dünyaya gəlməyiblər yəni bir dünya yaradacaq. Müvəhhid insanlar ki, Allaha ibadət edəcəklər. Onlar üçün bu yerdən başqa bir yer icad edəcək ki, onun üzərində sakin olsunlar və o göy ki, onun sayəsində sığınalar. Siz xəyal edirsiz ki, siz bəşərdən başqa yəni Adəm Əbul- bəşərin nəslindən başqa bəşər yaradılmayıbdır? Bəli and olsun Allaha Allah minlərlə Aləm və minlərlə Adəm yaradıbdır... Bu hədisin əvvəlinə əsasən bu dünya sona çatandan sonra, yaradılış bitməyəcək, bəlkə təzə yer və təzə göylə təzə insanlar yaradılacaq. ...


İnsan öz etİqadını hansı yollarla gücləndİrə bİlər?


Müsəlman fərd əqidə əsasları və dini prinsiplərə inamını o qədər gücləndirməlidir ki, uyğun sahədə müxaliflər tərəfindən hücuma məruz qaldıqda müqavimət göstərib, qəti dəlillərlə əqidəsini müdafiə edə bilsin.


Şəfaət nədİr, necədİr, kİmlərə aİddİr?


Şəfaət kəlməsinin mənası iki şeyin bir-birinin yanında qərar tutmasıdır. İslam dinində şəfaət İlahi seçilmişlərin vasitəçilik etməsidir.
Şəhid Mütəhhəri yazır: “Şəfaətin növləri vardır ki, bəziləri yanlış və zalımcasınadır. İlahi dərgahda belə biri yoxdur. Ancaq bəziləri isə düzgün və adilcəsinədir. Şəfaətin əqli və nəqli cəhətdən yanlış hesab edilən növü odur ki, günahkar vasitə tapar və onun vasitəsilə İlahi hökmə nüfuz edər. Ancaq düzgün şəfaət, qanunu təsdiq edər”.


Bİz Əhli-beytə (ə) nİyə təvəssül edİrİk?


“Təvəssül” sözü “vəsələ” sözündən götürülmüşdür və yaxınlaşmaq mənasını verir. Bu gün təvəssül sözü bizim Əhli-beytə (ə) münasibətdə etdiyimiz xüsusi əmələ şamil edilir. Həzrət Peyğəmbəri (s) və ya İmamlardan (ə) birini Allah dərgahında vasitə qərar veririk. Bu yolla Allahdan hacətimizi istəyir və onlara xatir günahlarımızın bağışlanmasını istəyirik. Onları Allah yanında öz şəfaətçimiz qərar veririk.


Nə üçün Allah haqqında araşdırmalar aparmalıyıq?!


Tarix boyunca bəşər övladının çoxu cahanın bir yaradanı olduğuna əqidə bəsləmiş, bu əqidə onların qədim və sarsılmaz inanclarından olmuşdur.Mədəni bir bəşərin meydana çıxmasında və elmlərin yaradılmasında layiqli rolları olan bir çox dəyərli alimlər, filosoflar, tədqiqatçılar, ixtiraçılar buna (cahanın bir yaradanı olduğuna) etiqad bəsləmiş və bəsləməkdədirlər.


Rəcət zamanı kİmlər bu dünyaya qayıdacaq?


Rəcət odur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edəndən sonra iki qrup insanlar bu dünyaya yenidən qayıdacaq və yenidən yaşayacaqlar. Bu dəstədən biri möminlər və o biri isə kafirlərdir. Bəs rəcətin fəlsəfəsi nədir?


İLAHİ QƏZA VƏ İNSANIN İXTİYARI NECƏ İZAH OLUNUR?


“Qəza” sona çatmaq, işi qurtarmaq mənasını daşıyır və bir işin son mərhələsini “qəza” adlandırmaq olar. “Qəza”nın da “təqdir” kimi iki kateqoriyası var: “Elmi qəza” və “eyni qəza”. İşin sona çatmasını və sonuncu mərhələsini bilməyə “elmi qəza”, işin sona çatıb, həqiqətdə gerçəkləşməsinə isə “eyni qəza” deyilir.


RƏCƏT BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ NƏDİR?


On iki İmam şiələrinin Peyğəmbər (əleyhis-salam) Əhli-Beytindən gəlib çatan hədislərə əsaslanan əqidələrindən biri də budur ki, Allah-Taala ölüb dünyadan gedən bəzi şəxsləri dünyada olduqları bədən və surətlə dirildib onlardan bəzilərinə izzət bəxş edəcək, bəzilərini isə zəlil edəcəkdir. Haqqpərəstlərin haqqını batilpərəstlərdən, məzlumların haqqını zalımlardan alacaqdır. Bu hadisə Məhdi (əleyhis-salam)-ın qiyamı zamanı baş verəcəkdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter