İmanı qorumağın əsas qolu və tutulacaq yeri hansı əməldən asılıdır?! Hz Peyğəmbərin (s) hədisi


Bir gün ustad tələbələrinə sual verərək cavabını istədi! Amma tələbələrin hər biri müxtəlif cavablar verdilər ki, heç biri ustadı qane etmədi!
Ustad Hz Peyğəmbərin (s) sualını belə izah etdi ki, İslam Peyğəmbəri (s) səhabələrinin içində bir sualı demişdir ki ibadətdir: “İmanın qolu və tutulacaq yerləri olan əməllərdən hansı daha möhkəm əməl və vasitədir?! Səhabələrin hər biri furiuddindən bir vacib əməli sadaladılar! Biri namazı qeyd etdi, digəri zəkatı, başqa biri isə orucu, dördüncü və beşincisi isə həcc-ümrə ziyarəti və Allah yolunda cihadı!! Sonda suala verilən cavabların heç biri İslam Peyğəmbəri (s) tərəfindən qəbul olunmadıqda.
Hz Peyğəmbərin (s) özü buyurdu: “Sadaladıqlarınızın hamısı böyük əməllər və fəzilətli işlərdir! Amma heç bir mənim sualımın cavabı deyildir!!
İmanın ən möhkəm qolu və tutulacaq yeri olan əməl Allaha xatir sevmək və Ona görə düşmənçilik etməkdir”!...


Allah-Taala (c.c) günahları qəflətdən oyatmaq üçün birinci hansı bəlanı verər?!


Möminlərin başına gələn bəlaların əksər hissəsi insanların günahına görədir. Ona görə də əgər insan bəladan xilas olmaq istəyirsə, gərək tövbə və istiğfar etsin. İmam Səccad (ə) dua edən zaman buyurur: “Allahım! Məni cəzanla ədəbləndirmə!”. İnsanı bəla vasitəsilə ədəbləndirmək ən ağır cəzadır.
İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Əgər bir dəstənin içində uşaq olarsa və etdiyi günahlarına görə ona təzəkkür verilməzsə ki, ədəblənsin – Allahın onu ədəbləndirəcəyi ilk şey odur ki, ruzisini azaldar”.
Bəla – peyğəmbərlər (ə) üçün dərəcə və övliyalar üçün isə kəramətdir. Belə deyildir ki, peyğəmbərlər (ə) bəla görməsinlər. Xeyr. Bu dünyada ən ağır bəlaları məhz peyğəmbərlər (ə) və övliyalar görmüşdülər. Ancaq bəla onlar üçün nemət olduğu halda, bizim üçün cəzadır...


Qəza və qədər nədir? – Məsumların (ə) mübarək buyuruşları


İmam Əli (ə) buyurur: “Qədər – qaranlıq bir yoldur ki, onu başa vura bilməzsiniz. Dərin bir dənizdir ki, ora daxil olmayın. Allahın sirridir ki, onun üçün özünüzü əziyyətə salmayın”.
İmam Səccad (ə) buyurur: “İlahi qəzaya razı olmaq və səbir etmək – Allaha itaətin əsasıdır. Hər kim İlahi qəza qarşısında səbir və rizaya malik olar – onun üçün xeyirdən başqası olmayacaqdır”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən qəza və qədər – Allahın iki məxluqudur”.
İmam Rza (ə) buyurur: “Qədərin mənası – bir şeyi uzununa və eninə ölçməkdir. Qəzanın mənası – hökm veriləndən sonra, (həmin) hökmü təsdiq etməkdir”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Hadisələr İlahi qəza əsasında baş verir, nəinki insanların istəyi əsasında”....


Allah niyə insanları imtahan edir? Ayətullah Seyyid Məhmud cavab verir!


Ayətullah Seyyid Məhmud “Niyə” kitabında yazır: “İnsanlar üçün iki şey mövcuddur: biri həqiqətlərdir, biri isə o həqiqətləri dərk etməkdir.ox zaman həqiqətlər insanın dərk etdiyi ilə üst-üstə düşmür. Bunun da iki səbəbi vardır.
Biri budur ki, insanın dərk qüvvəsi zəifdir.
İkincisi isə insana dərk etməyə mane olan amillər mövcuddur. Onlardan ən güclüsü – qürur, özünəpərəstiş, nəfsini sevməkdir. Təkəbbür qoymur ki, insan həqiqətləri dərk etsin.
Təkəbbürü aradan aparmağın ən yaxşı yolu – insanın imtahana çəkilməsidir. Bu yolla bəndə öz zəifliklərini görəcək və nə qədər zəlil bir məxluq olduğunu anlayacaqdır...


Uca Allaha iftira yaxmaq (yalan nisbəti) nə deməkdir?


Allahın qəzəbinə səbəb olan günahlardan ən böyüyü – küfrdür. İnsan elə həqiqətləri gizlədər ki, əslində onları aşkar etməli idi.
Allahın qəzəblənməsinə səbəb olan başqa günah odur ki, insan Allaha yalan nisbət versin. Onun ayələrini yalan hesab etməli deyil. Bu işi müşriklər və münafiqlər görürlər.
Quran bizlərə bu əməlin nə qədər təhlükəli olduğunu bu cür bəyan edir: “Kim Allaha qarşı yalan uydurmuş və ya Onun ayələrini təkzib etmiş kəsdən daha zalımdır?! Şübhəsiz, zalımlar nicat tapmayacaqlar”. (“Ənam” 21).
Quran başqa ayəsində buyurur: “Buna görə də kim Allaha yalan yaxandan, ya Onun ayələrini təkzib edəndən daha zalımdır? Həqiqətən günahkarlar nicat tapmayacaqlar”. (“Yunus” 17). “Belə isə kim Allaha iftira yaxandan (Onun övladı və şəriki olmasına qail olandan) və həqiqət (peyğəmbərlik və sənin kitabın) ona çatanda onu təkzib edəndən daha zalımdır?! Məgər cəhənnəmdə kafirlər üçün yer yoxdur?!”. (“Zumər” 32)....


Rəcəb ayının son cümə günü oxunan dua insana nə belə təsiri vardır?!


Transkripsiyası: Bismilləhir-Rahmənir-Rahim. Ya Əcəllə min kulli cəlil. Ya Əkrəmə min kulli kərim. Və ya Əəzzə min kulli əziz. Əğisni, ya Ğiyasəl-mustəğisin, bifəzlikə və cudikə və kərəmikə və muddə umrəna və həbləna min lədunkə umrən, bil afiyəti ya Zəl-Cəlali vəl-İkram\'\'.Tərcüməsi:
Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey, bütün cəlillərdən (uca-əzəmətlilərdən) uca və əzəmətli olan Allah!Ey, bütün kərimlərdən (bağışlayanlardan) bağışlayan və kərim olan Allah!Ey, bütün əzizlərdən (izzətlilərdən) əziz (izzətli) olan Allah!Ey, fəryad çəkənlərin fəryadına çatan Allah, Öz fəzlin, səxavətin və kərəminə xatir, mənim fəryadıma çat və ömrümü uzat. Öz lütfündən mənə afiyətli və salamat ömür nəsib et, ey Cəlal və İkram sahibi!
Hər kəs Rəcəb ayının son cümə günündə bu duanı oxuyarsa, onun ömrünə 11 il artırılar.(Mənbə: \"Mənəvi xəzinələr\" kitabı, 84 səh. 25-ci dua)


Peyğəmbərlərin (ə) və İmamların (ə) əsas vəzifəsi nə olmuşdur?


Peyğəmbərlərin (ə) və İmamların (ə) vəzifələri çox olub. Amma onların içindən ikisini seçmək olar ki, bunlar mərkəzi yer tutur:
1. Hidayət və təbliğ. Allah Təala Həzrət Adəmə (ə) və Həvvaya xitab edərək, buyurur: “Dedik: «Hamılıqla oradan (o uca məqamdan) yerə enin. Beləliklə, əgər Mənim tərəfimdən sizə (peyğəmbərlər və səma kitabları vasitəsilə) bir hidayət gəlsə, Mənim hidayətimə tabe olanlara heç bir qorxu yoxdur və onlar qəmgin olmayacaqlar»”. (“Bəqərə” 38). İnsan İlahi qürb məqamına çatmaq üçün xəlq edilmişdir. Onun bu məqama çatması üçün gərək bu haqda lazımlı agahlığı olsun. Allah insana nişanələr və hidayət yolu qərar verməlidir ki, kamala çata bilsin. Uca Allah peyğəmbərləri (ə) və İmamları (ə) seçmiş və bəşərə tərəf göndərmişdir ki, onları hidayət etsinlər. Ona görə də deyə bilərik ki, peyğəmbər (ə) və İmamların (ə) əsil vəzifəsindən biri budur ki, insanlara Allahın dinini təbliğ etsin və hidayət etsin. İnsanlara aləmlərin Allahını tanıtsın. Onlara Qiyaməti, behişti, cəhənnəmi, əzabı, savabı, hesab və ədaləti tanıtsın. Namazın və başqa vacibatların Allah tərəfindən olduğunu bildirsin...


“Allah haradadır?” sualı buna görə səhvdir


Allah Təala kamili-mütləqdir və Onun məkanı və zamanı yoxdur. Onun müqəddəs varlığına tay yoxdur. Bəziləri Allahı cisim kimi təsəvvür etdikləri üçün, Ona məkanı da nisbət verməyə çalışır və soruşurlar ki, Allah haradadır?
Qurani-Kərim bu suallara belə cavab verir: “Göyləri və yeri altı gündə (yaxud altı gecə-gündüzdə, yaxud altı mərhələdə)yaradan, sonra taxta (varlıq aləminin hökmranlıq və idarəçilik taxtına) hakim olan Odur. O, həm yerə girəni (suları, ölüləri, dəfinələri, kökləri və heyvanları), həm yerdən çıxanı (heyvanları, bitkiləri, bulaqları və mədənləri), həm göydən enəni(mələkləri, səma kitablarını, İlahi təqdirləri, planetlərin nurlarını, şimşək və yağışları), həm də göyə qalxanı (mələkləri, bəndələrin əməllərini, bəzi cinləri və insanların ruhlarını) bilir. Harada olsanız, O, sizinlədir. Allah etdiklərinizi görəndir”. (“Hədid” 4)...


Namazın azan və iqaməsində vilayət- ilahi rəhbər- necə xatırladılır?


İmam Sadiq (ə) namazda təharətli olmaq barəsində buyurur: “Namazın üç hissəsi vardır: üçdə biri təharətdir, üçdə biri rükudur, üçdə biri isə səcdələrdir”. Təharətin özü isə iki yerə bölünür: xarici və batini təharətə.
Xarici təharət.-- Zahiri və ya xarici təharət deyildikdə, bədənin təharəti nəzərdə tutulur. Dəstəmaz və qüsl vasitəsilə bədən paklanır.Əgər namazdan sonra bilsə ki, dəstəmazı və ya qüslü olmamışdır, namazı batil olar. Gərək onu yenidən əda etsin.
Batini təharət.--Qəlb və fikrin təharəti – batini təharətdir. Bu təhərətin həqiqəti Əhli-Beyt (ə) davamçılarına aiddir.
Azan və iqamənin vilayətlə rabitəsi.
Azan və iqamədə müxtəlif cümlələr zikr edilmişdir. Həm əvvəllində və həm də axırında “Allahu Əkbər” sözü işlədilir. Allahın tək olmasına və Peyğəmbərin (s) rəsul olmasına şəhadət verdikdən sonra, müstəhəb zikr olaraq, İmam Əlinin (ə) və onun övladlarının vilayətinə şəhadət veririk. Hədislərimizdə də tövsiyə edilir ki, Həzrət Peyğəmbərin (s) risalətindən sonra İmamların (ə) vilayətinə şəhadət verməlisiniz....


Allahın ruzisinə sui-zənn etmək necə olur?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İki sifət vardır ki, mömində cəm olmaz: simiclik və ruziyə qarşı bədgüman olmaq”. Hədisin şərhi.
Həzrət (s) buyurur ki, simiclik elə bir rəzil sifətdir ki, mömində olmamalıdır. Mənası budur ki, bir müsəlman o yerdə ki, dinimiz və ağıl buyurur – Allahın ona verdiyi nemətlərdən istifadə etməlidir. Simiclik bir şeydir, israf başqa bir şeydir. Simiclik odur ki, insanın şəri cəhətdən bu maldan istifadə etməyə icazəsi vardır, ancaq onu xərcləmək istəmir, .
İsraf isə odur ki, insan malik olduğu malı yersiz yerə və ya həddən artıq çox istifadə edir, ya da xərcləyir. Yəni, Allahın verdiyi neməti hədər edir.
Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurduğu ikinci məsələ - ruziyə qarşı edilən sui-zənnə aiddir. Birinci məsələ insanın özünə aid idi və həmin özünə aid olan mövzunu gəlib, Allaha aid edir. Yəni, belə düşünür ki, nəuzubullah, Allah da simicdir. Yəni, mən bu nemətə layiq idim, ancaq mənə vermədi...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter