QURАNDАKI HЕKАYӘLӘRİN ӘSLİ VАRMI?


Misirlilәrin bә`zisi bоş bir söz dеmişlәr ki, bә`zәn misirli оlmаyаnlаrın dа sözlәrindә görünür. О dа “Nәhcül-bәlаğә”nin bә`zi әhvаlаtlаrınа аiddir. Dеyirlәr filаn әhvаlаt dünyа tаriхlәrindә yохdur. Yахşı, tutаq ki, tаriхdә yохdur. О zаmаn suаl оlunur: Dünyаdа bаş vеrmiş bütün hаdisәlәr tаriх kitаblаrındа vаrmı?!


“VƏZİRLİK” AYƏSİ VƏ HƏDİSLƏRİNİN MƏZMUNU NƏDİR?


“Taha” surəsinin 29-32-ci ayələrində (Musa peyğəmbərin dili ilə) buyurulur:
وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
“(İlahi!) Mənə öz ailəmdən bir vəzir qərar ver – qardaşım Harunu! Onunla arxamı möhkəmləndir. Onu işimə şərik et.”


Quranİ-Kərimdə Yaşıl rəng zikr olunmuşdurmu?


Quranda yaşıl rəng haqqında çox bəhs edilməkdədir. Xüsusən də Cənnət əhlinin halı və onları əhatə edən nemətlərdən bəhs edərkən. Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulmaqdadır: \"Onlar (möminlər) yaşıl balışlara və gözəl naxışlı (inci ilməli, xovlu) xalılara (yaxud yumşaq qalın döşəklərə) söykənmiş olacaqlar.\"(Rəhman76).\"(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar olacaq\"(İnsan 21)


QURANDA QƏLB HAQDA NƏ DEYİLİR?


“Qəlb” kəlməsi Qur’anda və hədislərdə çox işlənmişdir və yüksək əhəmiyyətə malikdir. Lakin qəlb dedikdə, məqsədin insanın döş qəfəsinin sol tərəfində yerləşən ət olub özünün müntəzəm döyüntüləri ilə qanı bədənin hər bir yerinə göndərib heyvani həyatı davam etdirən üzv olması təsəvvür olunmamalıdır....


“BƏYYİNƏ” (ŞAHİD) AYƏSİ KİMİN BARƏSİNDƏDİR?


“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində buyurulur:
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ
“Məgər Allahdan açıq-aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allah tərəfindən bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə (başqaları kimi ola bilərmi?!) Bunlar (haqq-ədalət istəyənlər) ona iman gətirmişlər!”


Nə üçün Quranda bəzİ ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?


Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qurani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Quran dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Quran təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir. ...


Quranla tanışlıq nədən zərurədİr?


Alim olaraq hər bir alimə, mömin olaraq hər bir mö­mi­nə Quranla tanış olmaq vacib və zəruridir. İnsanşünas və so­sioloq üçün Quranla tanış olmaq ona görə vacibdir ki, bu kitab İslam cəmiyyətlərinin, hətta bəşəriyyətin taleyinin for­malaşmasında təsirli olmuşdur. Tarixə nəzər saldıqda bə­şər cəmiyyətinə və insanların həyatına Quran qədər heç bir kitabın təsiri olmadığını görürük.


QURANDA ƏQL VƏ TƏFƏKKÜRÜN FƏZİLƏTİ BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Əql - Quranda dərk etmək qüvvəsi və həqiqətləri tanıyan vasitədir. \"Lakin barəsində düşünüb başa düşdükdən sonra (öz dünyəvi məqsədlərinə görə) onu bilərəkdən (işlərinin çirkinliyini bilə-bilə) təhrif edirdilər”. (\"Bəqərə” 75).


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?Çox təəsüf ki, bir çoxları Quranı dərk etmək istəyən zaman onun bir neçə yüz illik ömrünə baxmayaraq, həqiqi müəllimləri olan Peyğəmbərə (s) və İmamlara (ə) müraciət etməmişdilər. Onu dərk etmək üçün yanlış yollara getmişdilər. Ona görə də bəzi bəhslərdə süqut etmişdilər. Quran kəlmələrindən olan \"ərş”, \"Yədullah”, \"Liqaullah” haqqında da bu cürdür.


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?Qurani-kərimin buyuruqlarına əsasən hər bir namaz qılan şəxs əsl namaz qılma səadətinə nail olmur. Əsl namaz qılan şəxslər bir çox əxlaqi dəyərləri özündə cəmləşdirən insanlardır. Belə olan halda, namazların Allah dərgahında qəbul olmasına səbəb olan, mö`minin həyat tərzini əvəz edən bu dəyərlərlə tanış olmaq zəruridir:
Təqva əhli namaz qılanlardır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter