Nə üçün Quranda bəzİ ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?


Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qurani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Quran dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Quran təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir. ...


Quranla tanışlıq nədən zərurədİr?


Alim olaraq hər bir alimə, mömin olaraq hər bir mö­mi­nə Quranla tanış olmaq vacib və zəruridir. İnsanşünas və so­sioloq üçün Quranla tanış olmaq ona görə vacibdir ki, bu kitab İslam cəmiyyətlərinin, hətta bəşəriyyətin taleyinin for­malaşmasında təsirli olmuşdur. Tarixə nəzər saldıqda bə­şər cəmiyyətinə və insanların həyatına Quran qədər heç bir kitabın təsiri olmadığını görürük.


QURANDA ƏQL VƏ TƏFƏKKÜRÜN FƏZİLƏTİ BARƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Əql - Quranda dərk etmək qüvvəsi və həqiqətləri tanıyan vasitədir. \"Lakin barəsində düşünüb başa düşdükdən sonra (öz dünyəvi məqsədlərinə görə) onu bilərəkdən (işlərinin çirkinliyini bilə-bilə) təhrif edirdilər”. (\"Bəqərə” 75).


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?


“Allahın ərşİ” dedİkdə, nə başa düşülür?Çox təəsüf ki, bir çoxları Quranı dərk etmək istəyən zaman onun bir neçə yüz illik ömrünə baxmayaraq, həqiqi müəllimləri olan Peyğəmbərə (s) və İmamlara (ə) müraciət etməmişdilər. Onu dərk etmək üçün yanlış yollara getmişdilər. Ona görə də bəzi bəhslərdə süqut etmişdilər. Quran kəlmələrindən olan \"ərş”, \"Yədullah”, \"Liqaullah” haqqında da bu cürdür.


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?


QURANDA HƏQİQİ NAMAZ QILANLAR NECƏ BƏYAN OLUNUR?Qurani-kərimin buyuruqlarına əsasən hər bir namaz qılan şəxs əsl namaz qılma səadətinə nail olmur. Əsl namaz qılan şəxslər bir çox əxlaqi dəyərləri özündə cəmləşdirən insanlardır. Belə olan halda, namazların Allah dərgahında qəbul olmasına səbəb olan, mö`minin həyat tərzini əvəz edən bu dəyərlərlə tanış olmaq zəruridir:
Təqva əhli namaz qılanlardır...


QURANDA QADINLAR bARƏDƏ NƏ DEYİLİR


QURANDA QADINLAR bARƏDƏ NƏ DEYİLİRAllah-təala Quranda qadınlar barəsində \"Nisa” adlı (\"Qadınlar” surəsi) bir surə nazil edib. Burada qadınların hüququ, evlənmə, iffət, idarəetmə, ailə saxlamaq və cəmiyyətin ilkin bünövrəsini yaxşı qurmaq, yəni ailə mühiti, ər-arvad və cəmiyyətin digər üzvlərinin bir-birləri qarşısında olan hüquq və vəzifələri barəsində qanunlara riayət etməyə aid lazımi hökmlər verilib. ...


Qurani-Kərim barəsində suallar


Qurani-Kərim barəsində suallarSual: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır?
Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə \"Bismillah”-ı ilə dörd ayəsi olan \"Kovsər” surəsi, ən böyük surə isə 286 ayədən ibarət olan \"Bəqərə” surəsidir.


Quranda HİCAB BƏRƏDƏ NƏ DEYİLİR?


Quranda HİCAB BƏRƏDƏ NƏ DEYİLİR?Allah-Taala Qurani-Kərimdə buyurur:
\"Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. Həmçinin öz zinət və bəzəklərini və onların yerlərini (baş, boyun, sinə, saç, biləklər, baldırlar və sairəni, naçarlıqdan öz-özlüyündə) görünən (üst paltarları, əl və üz kimi şeylər) istisna olmaqla, üzə çıxarmasınlar....


Quranın hansı sahədə bizdən gileylənir?


Quranın hansı sahədə bizdən gileylənir?\"Biri məni yanlış oxuyur, biri məni ğina kimi nəğmə ilə oxuyur. Biri məni qoluna bağlayır ki, ona xeyir gətirəcəyəm, ancaq dərk etmir və düşünmür. O birisi isə məni boynuna asır, sankı qızıldan bir xaçam”. \"(Həmin gün) Allahın peyğəmbəri deyəcəkdir: «Ey mənim Rəbbim! Həqiqətən mənim qövmüm (peyğəmbərliyin əvvəlindən dünyanın sonuna kimi) bu Quranı tərk etdi (və onun təlimlərini dərk etməkdən və ona əməl etməkdən üz döndərdi)». (\"Furqan” 30).


“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?


“ULİL-ƏMR” AYƏSİNDƏN MƏQSƏD KİMLƏRDİR?\"Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin.”
\"Ümumi İmamət və vilayət” bəhsində bu ayənin mənası və \"əmr sahibləri”nin kimlərə aid olması haqda geniş söz açdıq. Dediyimiz kimi, \"əmr sahibləri”nə mütləq itaətin Allahın Rəsuluna (s) itaətlə bir qeyd edilməsinin səbəbi budur ki, \"əmr sahibləri” Allahın Rəsulu (s) ilə bir səviyyədə olan kəslər, yəni o həzrətin məsum canişinləridir. Çünki məsumlardan başqalarına mütləq itaət düzgün deyildir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter