Çətin saatda şəkk-şübhənİn çarəsİ nədİr?


İnsanın Allah dərgahına yaxınlaşmasından, kamilliyə yetişməsindən narahat olan şeytanın ən qorxulu silahı, şəkk-şübhə yaratmaqdır. Allah, həqiqət, ədalət sevgisi ilə çırpınan ürəyi, yalnız bu yolla məbudundan döndərmək olar....


İBАDӘTDӘ ŞİRKİN İRFАNİ TӘRİFİ NECƏDİR?


İbаdәtdә şirk dеdikdә, оnun bütün mәrhәlәlәrindә Аllаhdаn bаşqаsının rаzılığını düşünmәk nәzәrdә tutulur. Bаşqаlаrının rаzılığını nәzәrdә tutmаq аşkаr şirk, fiqhi riyаdır. İnsаnın ibаdәtdә öz rаzılığını izlәmәsi gizli şirkdir....


FİTRƏT NƏDİR?


Fitrət xüsusi bir xilqət olaraq insanın əsl sərmayəsi sayılır, Allah tərəfindən bu misilsiz və böyük nemət insana verilərək onu həmişə qorumaq və hifz etmək tapşırılmışdır....


KAMİL İNSAN KİMDİR?


Hər bir mömində bu üç xislətin olması zəruridir: Allahın başqalarının eyiblərini örtməsindən ibrət alıb başqalarının eyiblərini örtmək; Peyğəmbərə iqtida edib insanlarla mehriban davranmaq; Məsum İmamları özü üçün örnək qərar verərək müsibət və bəlaların qarşısında səbrli olmaq....


QURANIN HANSI AD VƏ SİFƏTLƏRƏ MALİKDİR?


Qurana vəsf ünvanında ünvanlanmış kəlmələri qeyd edək.


“Sübhanə Rəbbiyəl-əla” cümləsİndəkİ “əla” sözünün mənası nədİr?


“Əla” sözü “uluvv” kökündən götürülmüşdür və “ucalıq” mənasını ifadə edir. Allahı uca adı ilə vəsf etdikdə, zəif varlıqları Onunla müqayisə məqsədilə “əla”, “əliyy” və “mütəali” kimi sözlər işlədilir...


RİZA MƏQAMI NƏDİR?


Əvvəllərdə deyildiyi kimi riza məqamı səbir edənlərin məqamından üstündür. Riza səbrin üstün dərəcəsidir. Bu məqama yetişənlər ilahi bəlalardan və çətinliklərdən ləzzət alarlar. Belə insanlar bəlalar müqabilində səbir edən zaman dünya və axirət nemətlərini düşünməzlər...


QURAN HANSI BAXIMDAN MÖCÜZƏDİR?


Bu һaqda әsrlәr boyu müxtәlif versiyalar irәli sürülmüşdür. Hәmin versiyaları on iki eһtimal şәklindә ixtisarla diqqәtinizә çatdırırıq:
1) Fәsaһәt vә bәlağәt (bәdii sintaksis, üslubiyyat);
2) Quranın özünәmәxsus aһәngdarlığı;


İNSAN ALLAHA YAXINLAŞA BİLƏRMİ?


Əvvəlcə “yaxınlıq” kəlməsinin mənalarına nəzər salaq. Yaxınlıq üç cür ola bilər:
1.Məkanca yaxınlıq: İki mövcud məkanca yaxın ola bilər. Məsələn, bir həyətdə tikilmiş iki ev bir-birinə yaxındır.
2.Zamanca yaxınlıq. Məsələn, iki hadisə zamanca yaxın ola bilər.


HƏR İŞDƏN ÖNCƏ ALLAHIN ADI ÇƏKİLМƏSİNİN FAYDASI NƏDİR?


Cavab: Allaha diqqətin əмəlin paklığına təsirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həмin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir. Bu işin hətta başqa faydaları olмasaydı da, yuxarıda deyilən fayda bəs edərdi...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter