İnsanın yanında neçə mələk olur?


İnsanın yanında neçə mələk olur?Mələklər insanlar üçün bir qoruyucu məmurlardır. Kəəb deyir: \"Əgər Allah sizə mələklər təyin etməsəydi, pərilər sizi yeyəcəklərdə, içəcəklərdə rahat buraxmazdılar”. Peyğəmbərimiz (s) buyurardı: \"İnsanla bir yerdə bir neçə mələk vardır”. Həzrət (s) buyurur: \"Biri sağ tərəfdə olan nazir mələkdir, əgər yaxşı iş görsən onun on qatını yazarlar. ...


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?Allahı zikr etmək böyük bir ibadət, insanın özünü qurmasında, nəfsini təkmilləşdirməsində və onun Allah dərgahına doğru seyr etməsində ən yaxşı yoldur. İndi ayə və rəvayətlərdə qeyd olunan «zikr»in mənasının nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Görəsən, məqsəd \"sübhanallah”, \"əlhəmdu lillah” və \"la ilahə illəllah” kimi tələffüz olunan zikrlərdirmi, yoxsa məqsəd başqa şeydir? Bu kimi sözlər batini diqqət olmadan belə bir mühüm təsirə malik ola bilərmi?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?Bizə həmişə tövsiyə edirlər: \"Qunutda, qeyri-qunutda, namazda və qeyri-namazda Allahdan elm istəyin. Faydasız elmdən Allaha pənah aparın”.
Hədislərdə oxuyuruq ki, insanların ən acizi o kəsdir ki, dua etməyi bacarmır və bilmir ki, dua edən zaman nə demək lazımdır. Allahdan nələri istəsək daha fəzilətli olar?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını və yalanlarını bir kənara qoyub tarixi qaynaq və kəşfləri araşdırsaq, qarşımıza inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edən mədəniyyətlər çıxar. Qədim Misir, maya və şumerlərdən günümüzə qədər qalan izlər göstərir ki, onlar elektrik, elektrokimya, elektromaqnetizm, meteorologiya, hidrogeologiya, tibb, kimya və fizika kimi elm sahələrindən geniş miqyasda istifadə ediblər...


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?


Elmİ Kəşflər Yaradılışı Təsdİq Edİrmİ?Elm yanlış ideologiyalar tərəfindən yönləndirildikdə, vaxt, pul, əmək itkisi yaranır. XVIII əsrdən etibarən elm əsasən materialistlərin hakimiyyəti altında qalmış və demək olar ki, bütün fəaliyyətlər materialist fəlsəfənin elmi tərəfdən sübutuna yönəldilmiş, materialist fəlsəfəni təkzib edən elmi dəlillər cəmiyyətə təhrif olunmuş halda təqdim edilmişdir.


Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?


Zəka və Ağıl Arasındakı Fərq Nədir?Zəka, ən çox tanınan mənada insanın düşünmə, həqiqətləri hiss etmə, mühakimə etmə və nəticə çıxarma bacarıqlarının cəmidir. İlk dəfə qarşılaşılan və ani şəkildə əmələ gələn hadisələrə uyğunlaşma, anlama, öyrənmə, təhlil etmə bacarığı, beş hissin, diqqətin və düşüncənin cəmlənməsi, incəliklərə diqqət verilməsi zəka vasitəsilə həyata keçirilir.


Kaİnat Necə Yaranıb?


Kaİnat Necə Yaranıb?XX əsrin əvvəllərinədək materialistlərin hakim olduğu elm dünyasında geniş yayılmış görüş belə idi: kainatın sonsuz ölçülərə sahibdir, sonsuz əvvəldən bəri mövcuddur və sonsuz gələcəyə qədər də mövcud olacaqdır. “Sabit kainat modeli” adlandırılan bu inanca görə kainatın başlanğıcı və sonu yoxdur, kainat hüdudsuz maddələrin bütövüdür. Materialist fəlsəfənin əsasını təşkil edən bu görüş kainatın yaradıldığını da inkar edirdi...


Kaİnatın Böyüklüyü Nə Qədərdİr?


Kaİnatın Böyüklüyü Nə Qədərdİr?Möhtəşəm böyüklükdəki kainatın sahib olduğu həssas tarazlıqlar bu qüsursuz nizamın Allahın üstün yaratma sənəti nəticəsində var olduğunu sübut edir.
Elmi nailiyyətlər bizi çox mühüm nəticəyə gətirir. Kainatın möhtəşəm böyüklüyü! Kainatın ölçüləri haqqında düşündüyümüzdə qarşımıza çox böyük rəqəmlər çıxır.


Quran ayələrİ transforмİzмİ təsdiqləyİrмİ?


Quran ayələrİ transforмİzмİ təsdiqləyİrмİ?Transforмizмi (мövcudların tədricən inkişaf edərək bir növdən başqa növə keçмəsi) sübuta yetirмəyə çalışan bir мüəllif Quran ayələrini dəlil göstərмişdir


Kəlam elmİ və onun mahİyyətİ nədİr?


Kəlam elmİ və onun mahİyyətİ nədİr?İslam alimləri İslam təlimlərini üç hissəyə bölürlər: əqidələr, əxlaq, hökmlər. Kəlam elminin mövzusu əqidələr, əxlaq elminin mövzusu əxlaq, fiqh elminin mövzusu isə əməli hökmlərdir. Kəlam elmi “usuli-din”, “tövhid və sifətlər” də adlandırılır....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter