HANSI ŞƏRAİTDƏ ALLAHIN ƏZABI BAŞ VERİR?


Bütün təlatüm şeylərə məvr deyirlər. Yəni, bir gün olar ki, bütün kürələr və başqa yaranmışlar bir-birinə dəyərlər. Göylərin zahiri forması dəhşətli olar, Qiyamət səhrasının ətrafından vəhşət yağar....


DUADA NƏ ISTƏYƏK?


Duanın müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Allahdan nə istəmək daha yaxşı olar? Dua açarı ilə ilahi xəzinələri açan insan, şübhəsiz ki, həmin xəzinədən ən qiymətli şeyi götürməyə çalışmalıdır. Görən qızıl-gümüş, ləl-cəvahiratdan da dəyərli bir şey varmı bu xəzinədə? ...


Allahın məhəbbətİ İnsanların məhəbbətİ kİmİdİrmİ?


Məhəbbətə ehtiyac duymaq:
Bəşər cəmiyyəti məhəbbətə ehtiyaclıdır. Məhəbbət insanın ruhi və psixi duyğularının və ehtiyaclarının əsasını təşkil edir. Əgər insanın bu ehtiyacı tə`min olunmazsa, həyəcan və iztiraba düşər....


SƏDƏQƏ XƏSTƏLİKLƏRİN ŞƏFASINA SƏBƏB OLURMU?


İnsanın mö᾽min və ya kafir, əməlisaleh və ya bədəməl olduğunu Allah-Taala bilir. Bəs sorğu nə üçündür?
Mö᾽min üçün qəbir sorğusu ne᾽mətə yetişməyin başlanğıcıdır. ...


Hәr bİr İnsаnın İstәdİyİ hәr hаnsı dİnİ qәbul еtmәyә аzаdlığı vаrmı?


Dinin hәqiqәti dünyа vә insаnın yаrаnışınа аid оlаn bir sırа еtiqаdlаrdаn vә insаnın hәyаtını о еtiqаdlаr ilә uyğunlаşdırаn bir sırа әmәli vәzifәlәrdәn ibаrәtdir. Dеmәli din fоrmаl bir şеy dеyildir ki, insаnın iхtiyаrındа оlsun vә insаn ürәyi hаnsı dini istәyirsә, qәbul еtsin. Әksinә, din bir hәqiqәtdir ki, insаn оnа tаbе оlmаlıdır. ...


Lənət olunmuşlar kİmlərdİr?


Lənət olunmuşlar kimlərdir?
Allah-təalanın «Qurani-Məcid»də lənət etdiyi şəxslərdən biri də yalançılardır. Həmin dəstəyə bunlar daxildir:


MİSALİ ALƏM VƏ MİSALİ BƏDƏNDƏN MƏQSƏD NƏDİR?


Olduğumuz aləmə oxşadığına görə Bərzəxə misali aləm də deyirlər. Bu oxşarlıq zahiri formaya görədir, maddilik və digər xüsusiyyətlərə görə isə fərqlidirlər. Ölümdən sonra elə bir aləmə daxil oluruq ki, bu dünya ona nisbətən ana bətnini xatırladır....


Nə üçün İslamda əməlİn dəyərİ İnsanın nİyyətİ İlə ölçülür?


Cavab: Dünya işləri də belədir. Həm cərrah, həm də qatil bıçaqla qarın yırtır. Cərraha təşəkkür olunur, qatil zindana salınır. Amma cərrah da cərrahdan üstün ola bilər. İnsan həyatını xilas etmək niyyəti pul qazanmaq niyyəti ilə eyni deyil....


İslamda hər saatın öz duası var. Biz bütün günü dua oxumalıyıqmı?


Cavab: Dua kitablarında günün hər saatı, ilin hər günü üçün dualar nəql olunsa da, insanın bütün bu duaları oxumağı vacib deyil. Avtovaqzalda günün hər saatı üçün reyslər nəzərdə tutulur. ...


RAMAZAN AYINA NİYƏ MÜBARƏK DEYİLİR?


Peyğəmbər (s) bu mövzuda belə buyurur: Allah ən pak olandır, baxın, görün, nəyi qarşılamağa gedirsiniz? Əgər bəndələr Ramazan ayında olan nemətlərdən xəbərdar olsaydı bütün ayların Ramazan olmasını diləyərdilər....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter