Bеhİşt nеcәdir, möminlәr оnа hаnsı yоllа dахİl оlаr?


Bеhİşt nеcәdir, möminlәr оnа hаnsı yоllа dахİl оlаr?а) Qurаni-kәrim vә islаmi rәvаyәtlәrә әsаsәn, cәhәnnәm әhli öz pisliklәrinә mütәnаsib şәkildә cәzаlаndırıldığı kimi, bеhişt әhli dә әmәllәrinә uyğun dәrәcәlәrә bölünür. Dеmәk, bеhiştin müхtәlif mәrtәbәlәri vә dәrәcәlәri vаrdır. Qurаndа охuyuruq: “İmаn vә sаlеh әmәl әhlinin аli dәrәcәlәri vаr.” (“Tаhа”, 75) Bаşqа bir аyәdә buyurulur: “Ахirәtin dәrәcәlәri vә üstünlüklәri bundаn dа çохdur.” (“İsrа”, 22)..


Kamİllİyə çatmağın mərhələlərİ necədİr?


Kamİllİyə çatmağın mərhələlərİ necədİr?Kamillik mərhələlərinin yolu müxtəlif şəxslər üçün fərqlidir. Çünki insanların istedadı, məhdudiyyətlərə dözüm səviyyəsi zatən və fitrətən fərqlidir. Hər kəs öz fitri qabiliyyətləri çərçivəsində kamillik əldə edə bilər. Hər halda, kamillik istəyində olan hər bir şəxs müəyyən mərhələlər keçməlidir.


Özümü düzəltmək və şeytanı uzaqlaşdırmaq nə etməliyik?


Özümü düzəltmək və şeytanı uzaqlaşdırmaq nə etməliyik?Birinci sualın cavabında deyə bilərəm ki, özünü düzəltmək üçün şəriət göstərişlərinə əməl etmək, ən azı haramlardan çəkinib, vacibatı yerinə yetirmək lazımdır. Özünütərbiyənin ən ali dərəcəsi bəyənilmiş işlərin icrası, pislənmiş əməllərin tərkidir. Çünki özünütərbiyənin mənası insanın səadətinə təminat verən yaşayış tərzinə əməl olunmasıdır. Belə bir həyat tərzini isə yalnız insanı vücuda gətirmiş Allahdan öyrənmək olar.


Dünya və axİrətİm üçün faydalı bİr nəsİhət


Dünya və axİrətİm üçün faydalı bİr nəsİhətAli məqamlı fəqih həzrət Ayətullah-üzma Safinin mübarək hüzuruna salam!
Xahiş edirəm ki, dünya və axirətim üçün faydalı bir nəsihətlə mənə yol göstərəsiniz.


YENİ dərs İlİnİn başlanğıcında tələbə və şagirdlərə göstərişlər


YENİ dərs İlİnİn başlanğıcında tələbə və şagirdlərə göstərişlərXahiş edirəm ki, yeni dərs ilinin başlanğıcında tələbə və şagirdlərə öz göstərişlərinizlə yol göstərəsiniz.


Nəfs pİs İşlərə sövq edİrsə nə etməlİ?


Nəfs pİs İşlərə sövq edİrsə nə etməlİ?Ayətullah-üzma Safi Gülpayiqani ağanın müqəddəs hüzuruna. Salam!
Mən gəncliyimin əvvəl dövründən başlayaraq əmmarə (alçaq) nəfs ilə mübarizədə olmuşam. Amma bəzən müvəffəqiyyət qazana bilmirəm, əmmarə nəfs məni pis işlərə sövq edir. Günaha batandan sonra vicdan əzabı çəkirəm. Mənə ümid verib, kömək göstərməyinizi xahiş edirəm.


Ayətullah-üzma Safİnİn yetkİnlİk yaşına çatmış cavanlara nəsİhətİ nə oldu?


Ayətullah-üzma Safİnİn yetkİnlİk yaşına çatmış cavanlara nəsİhətİ nə oldu?Quranın müraciət etdiyi, ilahi vəzifələr şərəfinə çatmış əziz yeniyetmələr və övladlar! Bu yaşa, bu ləyaqətə çatmağınız münasibəti ilə sizi təbrik edirəm.
Diqqətli olun, bu tarixdən başlayaraq islami cəmiyyətdə üzvlüyə qəbul olmusunuz. Əxlaqınız, danışığınız, fəaliyyətiniz üzərində hesab aparırlar. Allah-taala sizə etibar əta etmiş, (Quranda 88 dəfə) «Ey iman gətirənlər» deyə sizə üz tutmuşdur. Həmin bu etibar baxımından da cəmiyyətdə qiymətiniz vardır.


Əgər Allah sİzİn bİr arzunuzu yerinə yetİrərsə, Ondan nə İstəyərsİnİz?


Əgər Allah sİzİn bİr arzunuzu yerinə yetİrərsə, Ondan nə İstəyərsİnİz?Həzrət Ayətullah hacı şeyx Lütfüllah Safinin mübarək hüzuruna. Salam. Xahiş edirəm ki, suallarıma cavab verəsiniz:
1. Əgər bir gün Allahd-taala sizin bir arzunuzu yerinə yetirərsə, Ondan nə istəyərsiniz?
2. İnşəallah, qiyamət aləmində Allah şəfaət məqamı verərsə, mənə şəfaət edərsinizmi?


Dünya və axİrət səadətİnə yol açan bİr nəsİhət


Dünya və axİrət səadətİnə yol açan bİr nəsİhətAyətullah-üzma hacı şeyx Lütfüllah Safini həzrətlərinə. Salam! Böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olduğunuzu nəzərə alaraq, sizdən dünya və axirət səadətinə yol açan bir nəsihət istəyirəm. «Nəsihət möminlər üçün faydalıdır.» (Zariyat-55).


Özünü İslah etməmİş İnsan, başqalarını İslah edə bİlərmİ?


Özünü İslah etməmİş İnsan, başqalarını İslah edə bİlərmİ?İslam dini öz ardıcıllarını cəmiyyətin islahına çağırır. Ümumiyyətlə, müəyyən bir yola bağlanmış insan, fitri olaraq başqalarını da bu yolda görmək istəyir. Amma bu işdə heç də hamı müvəffəq deyildir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter