Bərzəxdə insanın bədəni dünya bədəninə oxşayırmı?


Hədislərimizin buyurduğu kimi, bərzəx bədəni – həqiqətdir. Bizim üçün məchul görünsə də, ancaq həqiqətdə insan bu dünyadan bərzəx aləminə düşən zaman dünya bədənini tərk edər və ruhu bərzəx bədəninə daxil olar. Bu bədən insanın dünyadakı bədəninə çox bənzəyər, ancaq maddi olmaz. Mücərrəd bir bədən olar ki, ona misali bədən deyilir.
Bu haqda hədislərimdizə oxuyuruq. İnsan hansı aləmdə olursa-olsun, bədənə malik olar. İstər məna aləmində olsun, istər dünyada və axirətdə. Ona görə də belə deyildir ki, ruh özbaşına mövcud olsun. Ruh olan yerdə bədən də olar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “(Bərzəxdə) möminlərin bədənləri onların dünya bədənlərinə oxşayar”.


Qəbir aləmində qohumlar bir-birləri ilə görüşə biləcəklərmi?


... İnsan ruhu bərzəx aləminə daxil olandan sonra fikir və əqidəsinə əsasən, xüsusi şəraitdə qərar tutur.
Hədislərimiz nəql edir ki, möminlərin ruhları bərzəx aləmində görüşəcəklər. Bir-biri ilə söhbətlər edəcəklər. O zaman ki, bir mömin dünyasını dəyişəcəkdir, başqa möminlər onun yanına gələcək və halını soruşacaqlar. Əgər aralarında yaxınları vardırsa, dünyada qalanların halından sorğu-sual edəcəkdir.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ruhlar cəsədlərə bənzəyirlər. Behiştdə behişt meyvələrindən istifadə edərlər. Bir-birini tanıyarlar. Bir-birini sorğu-sual edərlər. O zaman ki, dünyada bir nəfər ölər, ruhu bərzəx aləminə gələr və başqa ruhlar onunla görüşməyə gedərlər”.


Etdiyimiz yaxşı əməllər ölənlərimizə müsbət təsir edirmi?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Ölən insan, onun üçün istənilən rəhmət və bağışlanmağa görə şad olar, necə ki, diri insan, ona hədiyyə verilən zaman sevinər”. (Tebyan)
İnsanın öləndən sonra mühüm mövzularından biri də bərzəx təkamülü mövzusudur. Yəni, insan bərzəx aləmində, öləndən sonra ona nəsib olan bərəkətlərdən bəhrələnər. Əgər həyatda saleh övladı olarsa və onun üçün bağışlanma diləyərsə, onun dərəcəsi qalxar. Ona görə də hədislərimiz bizə tövsiyə edir ki, ölülər üçün bağışlanmaq istəyək və ya onları yada salıb, yaxşı işlər görək.
Hədislərimiz buyurur ki, saleh övlad sədəqə kimidir və bərzəx aləmində sahibi üçün əcrə malikdir. Saleh övlad valideynləri üçün istiğfar edər, Allah da onlara Öz rəhmətini şamil edər. Bəzən övlad valideynini yada salmadan da, yaxşı işlər görər. Bu yaxşı iş yaxşı tərbiyənin məhsulu olduğu üçün, Allah bu əmələ görə onu bərzəxdə bəhrələndirər. Əzabına son verər...


Ölüm vaxtını bilmək insanın xeyrinədirmi?


İnsanların ölüm vaxtı məlum deyildir. Bu zamanın insan üçün məchul olmasının iki nəticəsi vardır:
1. Allah insanı elə xəlq etmişdir ki, həmişə cavidanlıq – həmişəyaşarlıq ardınca olmuşdur. Ona görə də insan gələcək həyata həmişə ümid bəsləyərək, yaşayar.
2. Ölüm vaxtını bilməməyin başqa bir faydası budur ki, insan düzgün yolu seçməkdə azad olar. İnsan imanı seçə və ya onu tərk edə bilər. Əgər imanı öz iradə və ixtiyarı ilə seçərsə, ruhi sevinc əldə edər.
-Əgər insan öz ixtiyarı ilə bu yolu seçərsə, bu, onun üçün kamal hesab edilər. Əgər insan ölüm vaxtını bilərsə, üsyankar ruhla böyüyər. Bu cür insan ölümünə az qalmış tövbə etməyi qərara alaraq, qalan ömrünü günaha və itaətsizliyə sərf edəcəkdir. Bu cür tövbə azad ruhla edilməmişdir. Bu cür insan behiştə getmək üçün tövbə edər.


Niyə Allah günahkarların əzabını bəzən təxirə salır?


Görəsən niyə Allah bəzi günahkarların əzabını təxirə salır?
1. Hüccəti tamamlamaq. Allah Təala insanı xəlq etmişdir və ona görə də insanın hidayət olması üçün lazım olan şəraiti yaratmalıdır. Bu sayədə bəhanə üçün yer qoymaz. Uca Allah insanın hidayət olması üçün həm batini və həm də xarici peyğəmbərlər qərar vermişdir. Bu ikisi sayəsində hüccətini bəndələrinə tamamlamış olar.
Ancaq bəzən insan hidayət amillərindən qafil olar və diqqət etmədən günah işlədir. Əzabı təxirə salmaq onu qəflətdən oyadar və onu təfəkkür etməyə vadar edər.
2. İnsanın ixtiyarını əlindən almamaq. İnsan etdiyi əməldə ixtiyar sahibidir. O, öz seçimi ilə ya səadəti seçir, ya da bədbəxtliyi. Əgər ixtiyar sahibi olmasaydı, imtahana çəkilməsinin heç bir faydası olmazdı. Allah bəndələrinin əzabını ona görə təxirə salar ki, ixtiyar sahibi olaraq qala bilsin. İnsanı imtahana çəkmək mümkün olsun...


Haqq-hesab çəkilmədən behiştə daxil olanlar?!


Allahın rəhim və mərhəməti çox böyükdür. Belə ki, bütün insanlara və bütün məxluqlara şamil ola bilər. Bu mərhəmət xüsusilə o kəslərə şamil olar ki, İlahi bəxşişə ümid bəsləyirlər.
Quran şəhadət verir ki, Allaha iman bəsləmək, Allah yolunda şəhid olmaq, Əhli-beyt (ə) dostluğu, insanlara qarşı güzəştli olmaq bais olar ki, insan hesab vermədən behiştə daxil olsun. Bəs bu insanlar kimlərdir?
1. Möminlər. Məsumlardan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Möminlər nicat taparlar və hesab vermədən behiştə daxil olarlar”.
2. İlahi Övliyalar. Məsumlardan (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Allaha, Rəsuluna (s), yer üzündə Allahın hüccətlərinə mərifəti olan və onların haqqını etiraf edən və onların mütisi olan İlahi Övliyalar hesab vermədən behiştə daxil olacaqlar”...


Saleh və qalıcı əməllər. İnsan öləndən sonra da dünyada 6 şeydən bəhrə aparar


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala Musaya (ə) buyurur: “Gecə və gündüz Məni çoxlu yada sal. Məni zikir edən zaman müti ol, bəla zamanı səbirli ol, Mənə pərəstiş et. Heç nəyi Mənə şərik qoşma və hər kəsin qayıdışı Mənə tərəfdir. Ey Musa! (Qalıcı saleh əməllərinin) Layiq əməllərinin xəzinəsini Mənə tapşır!”. İmam Sadiq (ə) buyurur: Mömin insan öləndən sonra 6 şeydən bəhrə aparar: 1. Saleh övlad ki, ona dua edər. 2. Onun Quranı ki, başqaları tərəfindən istifadə olunar. 3. Əkdiyi ağac. 4. Qazdığı su quyusu. 5. Allah yolunda qərar verdiyi su bulağı. 6. Ondan sonra insanların əməl etdiyi yaxşı sünnət. Qalıcı olan saleh əməllər çoxdur və bir çox xeyir əməlləri əhatə edər. Bu əməllərdən biri də Allahın zikrini etməkdir.
İmam Baqir (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, bir kişinin yanından keçirdi ki, bağında ağac əkirdi. Həzrət (s) dayanır və buyurur: “Sənə elə bir ağac əkməyi tövsiyə edimmi ki, kökləri yerində, meyvələri tez yetişən, daha yaxşı və daha davamlıdır?”. Həmin kişi deyir: “Mənə yol göstərin, ey Rəsulallah!”. Həzrət (s) buyurur: “Səhər və axşam de: “Sübhənallah vəlhəmdulilləh və lə İləhə illəllah vəllahu əkbər!”. Əgər onu desən, hər təsbihə görə behiştdə 10 ağacın olar.


Ölülər cümə günü azad edilirmi?


Cavab: Rəvayətə görə, bərzəxdəki ruhlar ləyaqətlərindən asılı olaraq dünya işlərindən xəbər tutur, hətta ailələrinə baş çəkirlər. Bu iş hər gün baş verə bilər. Amma cümə günü xüsusi qeyd edilir. İshaq ibn Əmmar İmam Kazimdən (ə) “möminin ruhu ailəsini ziyarət edirmi”, deyə soruşur. İmam (ə) buyurur: “Bəli. Bu iş onların fəzilətlərindən asılıdır. Kimi hər gün, kimi həftədə bir dəfə ailəsini ziyarət edir. Ən azı hər cümə günbatan vaxt bu ziyarət baş tutur. Möminlə gələn mələk onu qəmgin edəsi səhnələri gizləyir.”
İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən də möminin ruhu öz ailəsini ziyarət edir. O yalnız yaxşı səhnələri görür, xoşagəlməz səhnələr isə ondan gizlədilir.”


Ölümün ağrısız olması üçün nə etməli? İmam Cavadın (ə) hədisi


Ravəndi öz kitabında İmam Cavaddan (ə) nəql edir ki, buyurub: “İmam Rzanın (ə) səhabələrindən biri xəstələnir və xəstə yatağına düşür. Bir gün Həzrət (ə) onu ziyarət edir və ona buyurur: “Halın necədir?”. Deyir: “Ölümü çox qorxulu və ağrılı görürəm”. İmam (ə) buyurur: “Bu narahatlıq ki, hiss edirsən, ölümün ən kiçik əlamətlərindəndir ki, indiyə qədər sənə hakim olmuşdur. Əgər ölümün bütün halı sənə hakim olsa, nə edəcəksən?”. İmam (ə) davam edərək buyurur: “İnsanlar iki dəstədirlər. Bir dəstə üçün ölüm – rahatlıq və aramlıq mənbəyidir. Bir dəstə üçün isə ölüm o qədər ağırdır ki, ondan sonra rahatlıq hiss edərlər. Əgər ölümün sənin üçün ləzzətli olmasını istəyirsənsə, Allah Təalaya, Peyğəmbərin (s) risalətinə və biz Məsum İmamların (ə) vilayətinə qarşı iman və etiqadını təzələ və şəhadətlərini dilində və qəlbində de”\". İmam Cavad (ə) buyurur: “Nə zaman həmin şəxs atamın buyurduqlarını etdi, dedi: “Ey Allah Rəsulunun oğlu! Allahın rəhmət mələkləri hədiyyə və salamla daxil oldular və sizə salam verirlər”.Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) zəvvarı 100 nəfərə şəfaət verəcəkdir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İmam Hüseynin (ə) şəhadətinə görə möminlərin qəlbində elə bir hərarət vardır ki, heç bir zaman sönməyəcək və soyumayacaqdır”.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Əgər insanlar İmam Hüseynin (ə) hərəmini ziyarət etməkdə nə qədər fəzilət olduğunu bilsəydilər, ziyarətin şövqündən ölərdilər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “İmam Hüseyn (ə) hərəminin torpağı hər dərdin şəfası və hər cür qorxudan amandır”.
İmam Sadiq (ə) yenə buyurur: “Qiyamət günü İmam Hüseynin (ə) zəvvarı cəhənnəm əhlindən və israf edənlərdən yüz nəfərinə şəfaət verəcəkdir”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter