Ruhun bәdәnlә rаbİtәsi kəsİLƏ BİLƏRMİ?


Hәm ilаhi, hәm dә mаtеriаlist dünyаgörüşlәrindә ruhun bәdәnlә rаbitәsi hаqqındа müхtәlif nәzәriyyәlәr irәli sürülmüşdür. Mаtеriаlistlәrin әqidәsincә, ruh bütün hаllаrdа bәdәnә tаbеdir. Bеlә ki, cisim sаğlаm vә tәrаvәtlidirsә, ruh dа sаğlаm vә tәrаvәtlidir. Әksinә, cisim zәiflәdikdә ruh dа zәiflәmiş оlur....


QİYAMƏT GÜNÜ VƏHŞƏT VƏ QОRXUDAN AMANDA QALMAQ ÜÇÜN NƏ ЕDƏK?


1.Yaşlı möminlərə еhtiram və ikram еtmək (Səfinə, c.7, s.74)
2.Nəfsani şəhvətlərdən qоrunmaq (həmin c.7, s.74)....


NƏ ЕDƏK KI, ASAN CAN VЕRƏK?


1. Validеynə yaxşılıq və еhsan еtmək (Biharul Ənvar c.74, s.81)
2. «Yasin» surəsini оxumaq (həmin c.81, s.228)....


Axİrət Aləmİnİn mərhələlərİ HANSILARDIR?


Axirət aləminə aid olan bir sıra mövzulardan sonra onun mərhələləri haqda danışmaq münasib olardı:


BEHİŞTƏ NECƏ DAXİL OLMAQ OLAR?


Behişt elə bir yerdir ki, bütün insanlar ora çatmağı arzulayırlar. İman əhli də bu cavidan aləmə çatmaq üçün əziyyət və narahatlıq çəkir. Onlar varlıq aləminə bəsirət və ürfan gözü ilə baxırlar. Özlərini pak və saleh hiss edirlər. Bəs behişt necə bir yerdir? Behiştə girmək amilləri nədir və behiştlilərin dərəcələri necə olur?


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!


Qiyamət günü soruşulacaq əmanətlər!Əmanətdarlıq, adil rəftar və ayrı-seçkilikdən uzaq olmaq - imanın nişanəsidir. Hədislərin birində oxuyuruq: \"İnsanların uzun rüku və səcdələrinə baxmayın, bəlkə onların düz danışmaqlarına və əmanətdarlıqlarına baxın”.


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?


BEHİŞTDƏ MƏİŞƏT ƏŞYALARI VARDIRMI?İbni Abbas nəql edir: \"Behişt nemətlərinin hamısı dünyadakılara bənzəyir. Gümüşdən düzəldilmiş büllur qablardan başqa. Dünyada ona bənzəyəni yoxdur”. Allah Təala buyurur: \"Və onların dövrəsində gümüş kasalar və büllur qədəhlər dolandırılacaqdır”. (\"İnsan” 15).


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?


Sİrat körpüsündən keçmək necə olur?Sirat körpüsündən keçmək - nicat tapmağın axırıncı mərhələsidir. Sirat kürpüsü haqqında dəhşətli dastanlar nəql edilir. Elə əməllər vardır ki, Sirat körüpüsündən rahat keçməyə kömək edər...


İnsan behİştdə də doğub-törəyİrmİ?


İnsan behİştdə də doğub-törəyİrmİ?Allahın yaratdığı hər aləmin öz qanunları var. Dünya və axirət qanunları bir-birindən fərqlənir. Məsələn, bədən dünyada yanmaqla məhv olursa, axirətdə heç bir təsir insanı yox etmir....


Ölümdən sonrakı həyat bütün canlılar üçündür, yoxsa təkcə İnsan üçün?


Ölümdən sonrakı həyat bütün canlılar üçündür, yoxsa təkcə İnsan üçün?“Rum” surəsinin 11-ci ayəsində buyurulur: “Allah məxluqatı əvvəlcə yaradır, (öləndən) sonra yenidən dirildir.” Bu və digər ayələrə əsasən Allah bütün yaratdıqlarını öz hüzuruna qaytarasıdır. Məad, yəni ölümdən sonra dirilmə həm cismə, həm də ruha aiddir. Ruhun təkamülü baxımından insan digər canlılardan fərqlənir. Ona görə də ölümdən sonrakı dirçəlişdə insan ön pillədə dayanır və onun yenidən dirilməsi daha çox əhəmiyyət kəsb edir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter