Sİratın mahİyyəti nədİr?


Bütün nazik və sürüşkənliyi ilə Cəhənnəmin üzərindən uzanan və altında da Cəhənnəm atəşinin dilimləri dalğalanarkən gözünü qaldırıb Sırat körpüsünə baxdığın zaman ürəyinə dolan qorxunu təsəvvür edə bilərsən?


Behİştdə hansı nemətlər vardır?


Qurani-kərimdə behiştin maddi və mənəvi nemətlərindən ətraflı şəkildədanışılmışdır. Səkkiz qapısı olan behiştdə, möminləri səkkiz böyük nemətin gözlədiyi bildirilmişdir:


ÖLÜM ANINDA MƏLAİKƏ VƏ ŞEYTANLARIN İŞTİRAKI OLA BİLİRMİ?


Can verən insanı son anda da sapdırmaq, azdırmaq qəsdiylə şeytanlar ona sol tərəfdən yaxınlaşır. Məlaikələr isə sağ tərəfdə hazır olurlar. Şeytanların işi həmişə adamları aldatmaqdır, xüsusilə can verən vaxtda, hətta imanlı adamların da imanlarını oğurlamaq üçün çalışırlar. ...


QƏBİR SORĞUSUNUN FAYDASI NƏDİR?


İnsanın mö᾽min və ya kafir, əməlisaleh və ya bədəməl olduğunu Allah-Taala bilir. Bəs sorğu nə üçündür?


BƏRƏHUT BƏRZƏX CƏHƏNNƏMİNİN MEYDANIDIRMI (VƏ YA MƏZHƏRİDİRMİ)?


Vadiyüs-səlam xoşbəxt ruhların, Bərəhut səhrası (otsuz, susuz çöl) çirkin ruhların zühur məhəllidir. Aydınlıq üçün bir hədis oxuyaq:
Bir gün bir kişi Həzrət Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) məçlisinə daxil olub, qorxu, dəhşət içərisində dedi: Çox təəccüblü bir şey görmüşəm! Həzrət buyurdu ki, nə gördün?


AXİRƏT ALƏMİNİN NECƏ İSBAT ETMƏK OLAR?


Digər dini əsaslar kimi Axirət aləmi də iki yolla isbat olunur ki, onlardan biri ağıl və digəri isə ayə və rəvayətlərdən ibarətdir.
Birinci: Ağıl və düşüncə;
Ağıl və düşüncə yolu ilə Axirət aləmini bir neçə dəlillə isbat etmək olar:


Siratın mərhələlərində nələr sorulacaq?


hədislərdə vardır ki, həmin dolamada başqa bir dayanacaq Əliyyibni Əbutalib (əleyhissalam) vilayətidir. Təfsirdə buyurulur: “Onlara xəbərdarlıq edin ki, Əli (əleyhissalam)-la dostluqları barədə soruşacaqlar.”


Çürümüş bədənlər Qİyamət günü necə dİrİləcək?


Cavab: Bir neçə misala nəzər salaq:
1. Nehrəyə bir qədər qatıq və su töküb çalxalayın. Yağ dənəciklərinin bir yerə yığışdığını görəcəksiniz. Allah da yeri hərəkətə gətirməklə əzaları bir yerə toplayacaqdır....


İnsan can verən zaman öz halından xəbərdar olurmu?


Ölüm insаn üçün çох аğır bir prоsеsdir. İnsаn cаn vеrәrkәn ölüm sәkәrаtınа giriftаr оlur. Оnun üçün о qәdәr dәhşәtli оlur ki, tәәccüb içindә dоnub qаlır vә nә оlduğunu, nә оlаcаğını аnlаmır....


CƏHƏNNƏMİN YARANIŞ FƏLSƏFƏSİ NƏDİR?


Allah-təala cəhənnəmi yaratmasaydı nə olardı? Cəhənnəmin yaradılması zəruri idimi?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter