Məadı (ölümdən sonrakı həyatın var olmasını) necə sübut etmək olar?


Quran ayələrinə diqqət etsəkgörərik ki,İslamda “tohid” bəhsindən sonra “məad” bəhsi də əhəmiyyətlidir.Quranın təqribən 1200 ayəsinin məad bəhsi barəsində nazil olması da buna dəlildir.Həqiqətən məadı inkar etmək azğınlıqdır və Quranın bu bəhsə verdiyi əhəmiyyəti nəzərə alaraq məadın haqq olmağı barədə dəlillərlə sizi taniş edirik....


ƏLİ (ƏLEYHİSSALAM)-IN DİLİ İLƏ BEHİŞTİN VƏSFİ


“Nəhcül-bəlağə”də bir xütbədə Həzrət Əmirəl-möminin (əleyhissalam) belə buyurur: “(Xudaya) Səni, əzəmətinə layiq olmayan bütün şeylərdən pak bilirəm, məxluqatın Yaradanı, gizlilərin Xaliqisən. Yaratdıqlarını imtahanın gözəlliyindən bir saray yaratdın ki, o Behiştdir. ...


QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ NƏDİR?


Allah-Təala Qurani-məciddə buyurur: «Həqiqətən, qiyamət gələcək, buna heç bir şəkk-şübhə yoxdur». (Həcc sur. ayə 7)
Bir dəfə Rəsuli Əkrəm səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm, cənabları məsciddə xütbə oxuyurdu.....


Allahın Cənnət əhlİ üçün hazırladığı nemətlər NƏDİR?


Allah Quranda Cənnəti təsvir edən ayələrlə insanlara dünyadakılarla müqayisə edilməyəcək bir nemət üfüqü açır. “Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan da artığı vardır. (Qaf surəsi, 35)“ ayəsi ilə Cənnətdəki nemət bolluğu xəbər verilir....


CƏHƏNNƏM QAYNAMAĞA BAŞLAYANDA İNSANLARIN VƏ MƏLƏKLƏRİN KEÇİRƏCƏKLƏRİ HAL necə OLACAQ?


Peyğəmbəri-əkrəm (s) s cəhənnəmin necə cuşa gəlib qaynayacağı barədə belə buyurur:
«Cəhənnəm qəzəbindən coşub püskürməyə başlayanda, Allahın bütün mürsəl peyğəmbərləri və müqərrəb mələkləri diz çöküb deyərlər: «Pərvərdigara! Qurtar məni! Mənə nicat ver! Hətta İbrahim peyğəmbər (ə) oğlu İshaqı yaddan çıxarıb deyər: «Mən Sənin dostun İbrahiməm, məni yaddan çıxarma»....


CANVERMƏ ZAMANI ƏHLİ-BEYT (Ə)-IN İŞTİRAKI OLURMU?


Çox rəvayətlərdə zikr olunmuşdur ki, Mühəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) və Əli (əleyhissalam) (bə᾽zi digər rəvayətlərdə Fatimə, Həsən və Hüseyn (əleyhimussalam), bə᾽zilərində isə 14 mə”sum) mö᾽minin ölümü zamanı onun başı üstə hazır olarlar. ...


ÖLƏNLƏRİN NALƏSİNİ HEYVANLAR EŞİDƏ BİLİRMİ?


Bərzəx aləminin ne᾽mətləri kimi, əzabları, bəlaları da davamlıdır. Allaha pənah aparaq. Əgər bərzəx əzabına düçar olmuş bir şəxsin naləsi qulağımıza çatsa, dünya bəlaları nəzərimizdə heç olar....


BƏRZƏX BEHİŞTİ “MÜTMƏİNNƏ NƏFS” ÜÇÜNDÜRMÜ?


Ümumiyyətlə, üç qisim nəfs zikr olunub:
1. “Mütməinnə (xatircəm) nəfs”...


Dоğrudаnmı, qİyаmәtdә әmәllәr nİyyәt әsаsındа ölçülür?


Niyyәt dеdikdә sәbәb, аgаhlıq vә mәqsәdә diqqәt nәzәrdә tutulur. Bunа görә dә niyyәt ibаdәtin ruhu sаyılır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur: “Niyyәtsiz әmәl yохdur. (Yәni niyyәtsiz әmәl dәyәrsizdir)”[Üsuli-Kafi)] İnsаnın әmәl vә rәftаrlаrı yаlnız niyyәtә әsаslаndıqdа dәyәrli оlur....


İnsаnlаrın ruhlаrı müхtәlif şәkİllәrdәmİ çıхаrılır?


İnsаnlаrın mәqаmınа uyğun оlаrаq оnlаrın ruhlаrı dа müхtәlif şәkillәrdә çıхаrılаcаq. Hәzrәt Әlidәn (ә) nәql оlunmuş bir rәvаyәtә әsаslаnаrаq dеyә bilәrik ki, ruhlаrın çıхаrılmаsındаkı fәrqlәr insаnlаrın Аllаhа yахınlıq dәrәcәsindәn dоğur. Аllаh оnа yахın оlаnlаrın ruhunu hеç bir vаsitә оlmаdаn аlır. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter