AİLƏNİ RAZI SALMAQ ÜÇÜN GÜNAHA ÜZ TUTMAQ NƏDİR?


Bәzәn insаn аilә-övlаdın rаzılığını әldә еtmәk üçün günаh yоlа üz tutur. Bununlа dа аilә-övlаdı rаzı sаlmаq üçün Аllаhın qәzәbini qаzаnır. Bu işin dünyаdа dа хоşаgәlmәz nәticәlәri vаr. Аmmа ахirәt әzаbı dаhа şiddәtlidir. Qiyаmәtdә insаn öz аilә-övlаdındаn vә yахınlаrındаn kiçik bir sаvаb istәdikdә rәdd cаvаbı аlır.


Ərİnİn mehrİban həyat yoldaşı olması üçün nə etməlİ?


Ovf Şeybaninin Əyas adlı bir qızı var idi. Ömər ibn Həcər adlı bir oğlan ona elçi göndərdi. Qızın ata-anası ona müsbət cavab verdilər. Gecə qızın ər evinə getmək vaxtı gəlib çatdı. Ana qızını xəlvətə çağırıb, gələcəkdə evdarlıq, övlad və ər qarşısındakı vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməsi və xoşbəxt olması üçün ona nəsihət verdi: “Qızım, sən öz doğmalarından ayrılıb özgə evinə gedirsən.


Sözə baxmayan qadınlarla rəftar tərzi necə olmalıdır?


Bəzi hallarda arvadlar agahlıq olmadığı üçün, yaxud düzgün islami tərbiyənin və ya mədəniyyətin olmaması və sair amillər üzündən ərlərinin sözünə baxmır, onlara əziyyət verir, ailənin səfa-səmimiyyətini cəhənnəmə döndərir.


İslam örtüyü qadın üçün təhqirdir, yoxsa qadın şəxsiyyətinə verilən qiymətdir?


İslam bədxahlarının İslama ən çox irad tutduğu məsələlərdən biri İslam örtüyü – qadın hicabıdır. Onlar ya nadanlıqları və məlumatsızlıqları, ya da qərəzçilikləri və düşmənçilikləri üzündən belə hesab edirlər ki, İslam örtüyü İslam cəmiyyətində qadının təhqir olunmasının bir əlamətidir....


Qadınla kişi namazlarının arasındakı əsas fərqlər nƏdƏdİR?


1. Kişilər qısa paltarla da namaz qıla bilərlər və on- lara təkcə cinsiyyət üzvlərini örtmək vacibdir. Amma müstəhəbdir ki, kişilər də təmiz və səliqəli paltar geyin- dikləri halda namaz qılsınlar....


Bİzİmlə həmfikİr olmayan aİlə və övladla necə rəftar edək?


Cavab: Peyğəmbər (s) Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi vaxt ona qoşulmaq istəyən müsəlmanlardan bə`ziləri ailə və övladlarının e`tirazı ilə qarşılaşdılar. Nazil olmuş ayədə onlara müraciət olunurdu ki, bə`zilərinizin arvad və uşaqları sizinlə düşməndir, onlardan uzaqlaşın. ...


HӘYАT YОLDАŞI SЕÇİMİNDӘ MЕYАRLАR NƏDİR?


Dini dәyәrlәrә bаğlı insаnlаr üçün әn әsаs mе`yаr qаrşı tәrәfin imаn vә tәqvаsıdır. İnsаnın imаnı iki bахımdаn diqqәti cәlb еdir:
1) İmаnlı şәхs Аllаhа qәlbәn bаğlı оlduğundаn vә dахilindә nәzаrәtçi bir qüvvә hiss еtdiyindәn е`tibаrlı sаyılır. ...


QADINLARIN CİHADI NƏ İLƏDİR?


İmam Baqir (əleyhissalam)-dan nəql olunu ki, buyurur:“Allah-taala, cihadı kişi və qadınlara yazıb. Kişinin cihadı odur ki, öz malı və canın qurban verməklə şəhadət dərəcəsinə çatsın. Qadının cihadı odur ki, ərinin əziyyət və qeyrətinə dözsün.” ...


QАDININ ӘR QАRŞISINDА VӘZİFӘLӘRİ


“Qаdınlаrın әrlәrinin bоynundа hüquqlаrı vаr. Nеcә ki, kişilәrin хаnımlаrının bоynundа şәri hüquqlаrı vаrdır. Lаkin kişilәrin qаdınlаrdаn üstünlüyü vаr. Аllаh izzәtli vә hikmәt sаhibidir.”


AİLƏDƏ KİŞİNİN ÜZӘRİNӘ DÜŞӘN VӘZİFӘLӘR NƏDİR?


Qadının üzərinə müəyyən vəzifələr düşdüyü kimi, ailə qurduqdan sonra kişinin üzərinə yerinə yetirməsi zəruri olan bəzi maddi və mənəvi vəzifələr də düşür. Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş hədisdə qadının hüququ barədə deyilir:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter