Yuxu vaxtı cİsm və ruh hansı vəzİyyətdə olur?


Cavab: Quanda buyurulur: “Allah ölüm zamanı insanların canını alır, ölməyənlərin canını isə yuxuda çıxarır (Zümər-42).”


GƏLƏCƏK KEÇMİŞDƏN FƏRQLİDİRMİ?


Bə’ziləri keçmişdə baş vermiş hərəkatların uğursuzluğa düçar olduğunu əsas götürüb, növbəti hərəkatların nəticəsini şübhə altına alırlar. Belələri əslində bəhanə gətirərək, öz ictimai və dini vəzifələrindən boyun qaçırırlar....


Rahat yaşamaq üçün nə edək?


Cavab: Quran buyurur: “Əlinizdən çıxana kədərlənməyin, əlinizə bir şey gələndə şad olmayın.\"(Hədid-23)
Doğrudanmı, insan belə ola bilər?...


MÜNƏCCIMLƏRIN SÖZÜ ETIBARLIDIRMI?!


Deməli, nücum elminin həqiqət olması və peyğəmbərlərin (ə) elmindən sayılması şübhəsizdir. Məsum olmayan və bu elmi öyrənmiş münəccimlərin sözünə etina edib onların gələcək proqnozlarını qəbul etmək olarmı?! .....


BƏDNƏZƏR ÖLÜMLƏRIN SƏBƏBI OLA BİLƏRMİ?


İndi isə bədnəzər və onun təsirləri haqqında olan rəvayətlərə işarə edirik:
Rəsulallah (s) buyurub: إنّ العین لتدخل الرّجل القبرو الجمل القدر «Bədnəzər insanı qəbrə daxil edər, dəvəni qazana salar.»


Spİrtlİ İçkİlər rahatlığa səbəb olurmu?


Bəzi şəxslər, spirtli içkiləri içməklə, dərd-qəmlərinin dağılmasını söyləyirlər. Spirt, bədənin təfəkkür sistemini zəiflədərək, beynin, duyğu orqanları vasitəsilə alınan məlumatları düzgün analiz etməsinə mane olur...


“İSTİDRАC” SÖZÜNÜN LÜĞӘT VӘ TЕRMİNОLОJİ MӘNАSI NƏDİR?


“İstidrаc” sözü bu mә`nаlаrı bildirir: Bir şеyә tәdricәn yахınlаşmаq; möhlәt vеrmәk; yаvаş-yаvаş işә sаlmаq; Аllаh bәndәni yаvаş-yаvаş öz әzаbınа yахınlаşdırır; möhlәt vә yа tәdriciliklә ilаhi әzаbа yахınlаşmа;...


Şеytаn hаnsı qİsm və yа hаnsı növ vаrlığа аİd еdİlİr?


Qur\'аni-kərimdə hаqqındа bəhs еdilən vаrlıqlаr аrаsındа şеytаn özəlliklə fərqlənir və burаdа həmin vаrlıq bаrəsində bəhs еdilir, оnun хüsusiyyətləri izаh еdilir.
Şеytаn bаrəsində sоrulаn ilk məsələ оnun cinsi ilə bаğlıdır: yəni görəsən şеytаn hаnsı qism və yа hаnsı növ vаrlığа аid еdilir? ...


İSLAMDA FALÇILIQ GÜNAH HESAB OLUNURMU?


İnsanların dar məqamlarda falçılara, cadugərlərə müraciəti bütün dövrlərdə olub. Bu mövzu hazırda da aktualdır. Cahil insanların falçılara, cadugərlərə pənah aparması mütəfəkkirlərin əsərlərində də tənqidə tuş gəlib....


Nә üçün İnsаn bәzәn hәqİqәtİ qәbul еtmәk İstәmir?


Аzаcıq оlsа bеlә, diqqәt еdәrkәn bu hәqiqәt insаnа аydın оlur vә оndа hеç bir qаrаnlıq yохdur. Lаkin insаn bәzәn hәyаtın çәtinliklәri ilә о qәdәr әlbәyаха оlur ki, fikrinin bütün qüvvәsini hәyаti mübаrizәlәrә hәsr еtdiyi vә bütün vахtını yаşаyışdаkı fәаliyyәtlәrә sәrf еtdiyi üçün аrtıq bu cür fikirlәr üçün әn аz оlsа bеlә vахtı qаlmır.....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter