Dəstəmaz nə üçündür?


Altı halda dəstəmaz almaq vacibdir:
1. Meyit namazından savayı bütün namazlar üçün;....


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün hansı şərtlər var?


Dəstəmazın düzgün sayılması üçün on üç şərt var.
1. Dəstəmaz suyu pak olmalıdır;...


Müctəhİdİn neçə qİsİm nəzərİ (göstərİşİ) ola bİlər?


Müctəhidin dörd qisim nəzəri ola bilər:
1. Hökm–Müctəhidin müəyyən bir işin vacib və haram olduğunu bildirməsi. Məsələn, hökm verilir ki, sabah şəvval ayının başlanğıcı, “fitr” bayramı günüdür.....


Hər hansı bİr şəxsİn təqlİdsİz yerİnə yetİrdİyİ əməllər qəbuldurmu?


Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl o vaxt məqbuldur ki, insan həqiqi vəzifəsini yerinə yetirdiyinə əmin olsun. Təqlidsiz yerinə yetirilmiş əməl sonradan təqlid edilən müctəhidin fitvalarına uyğun olduqda məqbuldur. Ehtiyata yaxın halda yerinə yetirilmiş əməllər də düzgün sayılır.


Müctəhİdİn fİtvasını (göstərİş) hansı yolla öyrənmək olar?


Müctəhidin fitvasını dörd yolla öyrənmək olar: ...


Cameüş-şəraİt müctəhİdİ hansı yolla tanımaq olar?


Cameüş-şərait müctəhidi üç yolla tanımaq olar:...


Büluğ (yetkİnlİk) həddİnİn hansı əlamətlərİ var?


Cavab: Yetkinlik həddinin, həddi-büluğun üç əlaməti var....


Əməlİ hökmlər neçə qİsİmdİr?


Hökmlər beş qisimdir:
1. Vacib–hökmən yerinə yetirilməli olan göstəriş. Bu hökmü tərk etmək günahdır. Məsələn, həddi-büluğa çatdıqda namaz qılmaq vacibdir......


Təqlİd nədİr?


Təqlid nədir?
Təqlid kimə vacibdir?
Kimə təqlid edilməlidir?
Nədə təqlid edilməlidir?


İslаmdа hаnsı sәbәbә görә spİrtlİ İçkİlәr hаrаmdır?


İslаmdа hаnsı sәbәbә görә spİrtlİ İçkİlәr hаrаmdır?İslаm dini tәlim vә tәrbiyәnin әsаsını dәrrаkә üzәrindә qurubdur ki, insаnın hеyvаnlаrdаn üstünlüyü tәkcә оndаdır. Аydındır ki, spirtli içkilәr vә digәr mәstеdicilәr insаn hәyаtının әsаsı оlаn dәrrаkәni mәhv еdib dini tәlim-tәrbiyәnin mәqsәdini puç еdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter