Orucu qəbul etdİrməyən nədİr?


Mübarək aydayıq. Nemətlərlə dolu bir süfrənin kənarındayıq. Sadəcə əlimizi bu süfrəyə uzadıb, bu mənəviyyat ziyafətindən öz payımızı apara bilərik. Amma diqqətli olmalıyıq ki, bəzi əməllər qoymur bizi bu süfrədən bir şey götürməyə. Buraya ilk növbədə, insanlara zülm etmək aiddir....


NƏ zaman şərabdan müalİcə qəsdİlə İstifadə etmək olar?


Bəziləri, hər bir məstedicidən, hətta xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün də olsa, çəkinməyi bildirirlər; çünki Allah şəfanı hər bir məstedicidən götürmüşdür. Bu, məşhur fəqihlərin sözüdür.


Tövbə namazı necə qılınır?


İlk öncə tövbə niyyətiylə qüsl alınar. Tövbə niyyətiylə və ədəblə bütün bədən yuyunar, sonra: \"ALLAHIM! mən bədənimin ancaq xaricini yuya bildim. Sən də nurun ilə içimi yu, ürəyimi təmizlə !\" deyə (insan ürəyində) dua edər. Yuyunarkən, mümkün olduğu qədər ədəbə və övrət yerini örtməyə diqqət yetirilər. Sonra paltarlar geyilib duşdan çıxılar.


DİNİ VƏZİFƏLƏR HANSI YAŞDA VACİB OLUR?


Dini vəzifələr dörd şərt daxilində insana vacib olur:
1.Büluğ – oğlanlarda on beş yaş tamam olub, on altıya keçməli, qızlarda doqquz yaş tamam olub, ona keçməlidir. (Amma insanda növbəti üç şərt daha tez ödənərsə, dini vəzifə vacib olar)...


NӘ ÜÇÜN QİBLӘNİ TАPА BİLМӘYӘN ŞӘХS ŞӘRTİ QİBLӘYӘ DОĞRU NАМАZ QILМАLIDIR?


Cаvаb: Nаmаz dinin zәruri hökmlәrindәndir vә hеç bir şәrаitdә insаnın öhdәsindәn götürülmür. Bәli, nамаzın şәrtlәrindәn biri qiblәdir. Амма nаmаz оnа görә qiblәyә dоğru qılınmır ki, Аllаh-tәаlаnın qiblә istiqаmәtdә mәkаnı vаr. Qurаni-kәrimdә buyurulur: “Şәrq dә qәrb dә Аllаhındır. Üzünüzü hаrа tutsаnız Аllаh оrаdаdır.”...


HAMİLƏLİYİN QARŞISINI ALMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUALLARA CAVAB


1-Sağlam olan bir qadın üçün nütfənin mayalanmasının qabağını alan vəsait və maddələrdən istifadə еtməklə müvəqqəti olaraq hamiləliyin qarşısını almaq caizdirmi?
2-İndiyə qədər hamiləliyin qarşısını nеcə alması mə’lum olmayan, amma hamiləliyin qarşısını alan dəzgah kimi tanınan bir dəzgahdan istifadə еtməklə hamiləliyin qarşısını almaq olarmı?


UŞAQ SALDIRMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUAL CAVAABLARSual: İqtisadi çətinliklər nəticəsində uşaq saldırmaq caizdirmi?
Cavab: Sadəcə olaraq iqtisadi çətinliklərin varlığı ilə uşaq saldırmaq caiz dеyil.


Allah hamıya məhrəm olduğu halda, namazda örtünməyİ vacİb edən nədİr?


Cavab: Geyim yalnız naməhrəmə görə yox, həm də ədəbə görədir. İnsanlar, adətən evdə sadə geyinir, evə qonaq gəldikdə isə ehtiram göstərərək paltarlarını dəyişirlər. Daha böyük məclislərə də`vət olunanlar xüsusi geyim geyirlər....


MЕYYİTİN YARILMASI VƏ ORQANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİNİN HÖKMLƏRİ


Sual: Qarşıya çıxan yеni-yеni məsələlər barədə təhqiqat aparmaq məqsədilə ürək-damar xəstəliklərini araşdırmaq, onlarla əlaqədar bir sıra yеni bəhsləri irəli çəkmək üçün dünyadan gеdən şəxslərin ürək-damarlarını götürmək lazım gəlir ki, müayinə еdilsin və laboratoriyada analiz еdilib yoxlanılsın....


TATUİROVKA ETMƏNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


İslamda caiz olmayan və mərcəi-təqlidlərdən bəzilərinin haram sandığı əməllərdən biri də, Tatuirovkadır... Tatuirovkanın ziyanlarından bir hissəsinə işarə edirik.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter