Mükəlləf Kİmə Deyİlİr?


Mükəlləf, dinin əmrlərini etmək və qadağanlarından çəkinməklə məsuldur. Mükəlləf sayılmaq üçün insanda iki şərt olmalıdır;
1- Ağıllı olmaq...


Hansı musİqİ haramdır?


Quranın ayələri və Əhli-beyt (ə) hədislərində musiqinin xüsusi bir növü olan «ğina» haram buyurulmuşdur. Bəzi dinşünasların fikirincə, İslam ümumiyyətlə bütün musiqiləri qadağan edir. Əslində, Peyğəmbər dövründə musiqiyə sərt münasibətin əsasını həmin dövrdə yalnız ğinanın mövcudluğu təşkil edir. İstər musiqisi, istər sözləri insanda yalnız mənfi hisslər aşılayan ğinanın haram buyurulması, məntiqə uyğundur...


Bоks kİmi аğır İdmаn növlәrİ hаlаl sаyılırmı?


Cаvаb: Hаrаm әmәllәrlә müşаyiәt оlunmаyаn vә insаn оrqаnizmi üçün fаydаlı оlаn bütün idmаn növlәri hаlаldır. Аmmа hәr hаnsı bir idmаn növü idmаnçının vә yа оnun rәqibinin sаğlаmlığı üçün tәhlükәli оlаrsа, о, hаrаm sаyılır. Bәli, insаn hәyаtınа sоn qоyаn idmаn növlәri dә vаr. Dеmәk, bir idmаn növünün hаlаl оlub-оlmаmаsı оnun insаnа, cәmiyyәtә fаydаsı ilә ölçülür.


MÜCTEHİD KİMDİR?


Təqlid üçün cameüş-şərait (bütün şərtlərə malik olan) müctehid barədə əqidəmiz budur ki, o, qeybət dövründə İmam (əleyhis-salam)-ın naibi, vəkilidir. O mütləq və tam ixtiyarlı hakim, rəhbərdir....


Yaxşı adamlar da namaz qılmalıdırlarmı?


Cavab: Namaz qəti və ümumi göstərişdir. Çirkin işləri tərk edib, yalnız saleh əməllərlə məşğul olan insan da bu vəzifədən azad edilməmişdir. Namaz hökmən qılınmalıdır. Namazın qılınmaması üçün yaxşı əməllər şərt sayılsaydı, çoxları min bir bəhanə ilə bu ilahi, tərbiyəvi göstərişdən boyun qaçırardılar. ...


NƏ ZAMAN NAMƏHRƏMƏ BAXMAĞA İCAZƏ VERİLİB?


Qur᾿an ayələrindən və İmam Səccadın (əleyhissəlam) «Hüquq risaləsi» kitabından aydın oldu ki, Allahın haram buyurduğu şeylərə baxmaq olmaz və onlara göz yummaq lazımdır. İndi də elə mövqeiyyətlərə işarə edək ki, şəriətdə o halda naməhrəmə baxmaq istisna olunub. ...


DÜNYADAN GETMIŞ INSANLAR ÜÇÜN QURAN OXUMAQ OLARMI?


İbn Qəyyum deyir: “Sələfdən nəql olunub, onlar vəsiyyət edirdilər ki, öləndə, dəfn olunanda qəbrlərinin yanında Quran tilavət etsinlər”. (İbn Qəyyum “ər-Ruh” səh. 16-18)...


MÜSTƏHƏB NAMAZLAR (NAFİLƏLƏR) NECƏ QILINIR?


Gündəlik (17 rəkət) vacib namazlardan əlavə çox savabı olan namazlar mövcuddur. Bu namazlar vacib namazlara əlavə olunduğu üçün onlara nafilə deyilir.
Müstəhəb namazlar 34 rəkətdir. Yəni vacib namazlardan iki dəfə çox...


Namazın hansı vacİbatları var?


Namazın on bir vacibatı var:


HƏCCƏTÜL-İSLAM NƏ DEMƏKDİR?


Həccətül-islam iki hissədən ibarətdir:
a) Ümreyi-təməttö,
b) Həcci-təməttö.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter