Qeybdə olmaq nə deməkdİr?


Allah Təala bəşərin ilk günlərindən indiyə qədər insanları hidayət etmək üçün hədəfli bir proqrama malik olmuşdur. O, peyğəmbərləri və səma kitablarını göndərərək, bu proqramına başlamışdı. İslam Peyğəmbərinin (s) besətindən sonra səma kitablarının sonuncusu nazil oldu. Ancaq Peyğəmbərdən (s) sonra İlahi risaləti on iki İmam (ə) davam etdirməyə başladı. Ona görə də İmam (ə) təyin etməyin hədəfi insanları hidayət etmək və İslam ümmətinin rəhbərliyidir. Bəs qeybətdə olan İmam (ə) öz ümmətinə necə rəhbəlik edə bilər? İmamın (ə) məsuliyyətlərini kim icra edir?


İmam Zaman ağanın (ə) İlahİ peyğəmbərlərə (ə) bənzərlİyİ hansı cəhətə görədİR?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “O zaman ki, biizm Qaim (ə) Kəbə evinə söykənər, deyər: “Ey insanlar! O kəs ki, Adəmi və Şisi görmək istəyir, bilsin ki, mən Adəm və Şisəm. Hər kim Nuhu və oğlu Samı görmək istəyirsə, bilsin ki, mən həmin Nuh və Saməm. Hər şəxs ki, İbrahim və İsmayili görmək istəyir, bilsin ki, mən həmin İbrahim və İsmayiləm. Hər kim istəyir Musa və Yuşəni görsün, mən həmin Musa və Yuşəyəm.


İMAM ZAMAN AĞANIN (ə.f.) QEYBİNİN SƏBƏBİ NƏDİR?


İmam Zaman ağa (ə.f.) nə səbəbə görə nəzərdən gizlidir və qeyb zamanı onunla rabitə yaradan kimsə varmı?
Cavab: İmam Zaman ağanın (ə.f.) qeyb zamanının həqiqi və əsl səbəbini bəyan etmək çətin məsələdir. Qeyb haqqında həm tarixi və həm də psixoloji nəzərə malik olmaq olar.


İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır?


Deyilənə görə İmam Zaman (ə) hər yerdə yaşayır. Ancaq insanlar onu tanımırlar. Ola bilsin ki, yoldan keçən biri olsun və bizim yanımızdan gəlib getsin.
İmam (ə.f.) cismi varlığa malik olduğuna görə necə ola bilər ki, eyni zamanda hər yerdə olsun? Əgər belədirsə, bəs Həzrət (ə.f.) harada yaşayır?


İmam Mehdinin (ə) azərbaycanlı sİlahdaşları olacaqmı?


Dini mənbələrdə İmam Mehdinin (ə) silahdaşları iki təbəqəyə bölünür. Birinci təbəqə İmamın zühurunun lap əvvəlində Ona yardım göstərəcək insanlardan ibarətdir. İkinci təbəqəyə isə sonradan o həzrətə beyət edib Onun bayrağı altında haqq uğrunda döyüşəcək şəxslər aiddir.


Əsrin imamı (əc) qocalmır. Niyə?


İrad tutulan şübhələrdən biri də budur ki, bir insanın min yüz yetmiş ildən artıq yaşaması necə mümkündür? Hədisdə belə deyilir: “إِنَّ الْقَائِمَ هُوَ الَّذِي إِذَا خَرَجَ كَانَ فِي سِنِّ الشُّيُوخِ وَ مَنْظَرِ الشُّبَّان” (İmam Zaman (əc) zühuru zamanı qocalar yaşında, cavanlar simasında olacaqdır.)


İMAM MƏHDİ (Ə.F) ÜMUMDÜNYA DÖVLƏTİNİ HANSI ÜSULLA İDARƏ EDƏCƏKDİR?


İmam Sadiq (ə)-ın dostlarından biri sual verdi ki, Məhdi (ə) dövləti idarə etməkdə hansı üsullardan istifadə edəcəkdir?
O həzrət buyurdu: «Yəsnəu ma sənə᾿ə rəsulullahi yəhdimu ma kanə qəbləhu, kəma hədəmə rəsulullahi əmrəl cahiliyyəti, vəyəstə᾿niful islamə cədidən.»


Zühur vaxtında insanların 3/1-nin öldürüləcəyi anlayışı doğrudurmu?


Bu anlayış zühurun qəti olmasını xatırladır. Yəni zühur vaxtı insanlar hidayət olunmaqdan çəkinib İmamla mübarizəyə qalxsalar, onların öldürülməsi şübhəsizdir. Amma bu o demək deyil ki, zühur vaxtı insanların mütləq 3/1 -i öldürüləcəkdir.


İmamın zühuru yaxın gələcəkdə, ya heç olmasa yaşadığımız əsrdə baş verə bİlərmi?


İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə deyilir: “Allah zühur əmrini bir gecədə islah edəcəkdir.” Əksər rəvayətlətdə də o həzrətin zühur vaxtı üçün müxtəlif əlamətlət qeyd olunmuşdur. Digər bir tərəfdən isə zühur üçün heç bir vaxtın təyin olunmamasına işarə etmişlər.


ÖLÜM QОRХUSUNUN SӘBӘBİ NӘDİR?


Ölüm qоrхusunun iki mühüm sәbәbi vаr:
1. Mәzәmmәt оlunаn qоrхu dünyа sеvgisindәn qаynаqlаnır. Dünyаyа bаğlаnаn, оnа könül vеrәn şәхs hеç vахt оndаn аyrılmаq istәmir. Bеlә оlduqdа dünyа vә оnа bаğlılıqlаrdаn uzаqlаşmаq әziz dоstdаn аyrılmаq kimi çәtin оlur. Bеlә düşünәn insаn dünyаdаn аyrılıq sәbәbi оlаn ölümdәn dәhşәtә gәlir. Bеlә bir qоrхu mәhz оnu dоğurаn sәbәbә, dünyаyа bаğlılığа görә mәzәmmәt оlunur.


Geriİrəli

© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter