İmam Zaman ağa (ə.f) ruzisini haradan qazanır?


İmam Zaman ağanın (ə.f) qeybi zamanında ruzi qazanması iki cür həyata keçə bilər. Biri budur ki, Həzrətin (ə.f) qeybi möcüzə olduğu kimi, ruzisi, qaldığı yer də möcüzə şəklində ona verilər. Yəni, nə zaman Həzrətin (ə.f) bir şeyə ehtiyacı olsa, Allah Təala bunu qeyb aləmindən nazil edər. Bu cür nümunələrə həm tarixdə və həm də Quranda rast gəlmişik. Həzrət Məryəmin (s.ə) İlahi süfrədən bəhrələnməyi kimi. “Zəkəriyyə hər dəfə mehraba onun yanına daxil olanda, onun yanında (başqa mövsümlərə aid) ruzi görürdi. (Bir gün) dedi: «Ey Məryəm, sənə bu ruzi haradandır?». Dedi: «O, Allah tərəfindəndir, çünki Allah istədiyinə hesabsız ruzi verir»”. (“Ali-İmran” 37). Bəni-İsrayil üçün nazil olan yeməklər kimi. İkinci variant budur ki, Həzrət (ə.f) öz ruzisini başqa insanlar kimi qazanır. İqtisadi sahədə səy göstərir və ruzisini qazanır. Bu variant da mümkündür. Belə ki, hədislərdə oxuyuruq ki, İmam Zaman (ə.f) sizin aranızdadır, sizin evlərinizə qonaq gəlir və xalçalarınızın üstünə qədəmlərini basır...


Həzrət Xızr (ə) sağ olduğu üçün, insanlara hüccət sayıla bilərmi?


Allahın hüccəti mövzusunda gərək deyək ki, Allah Məsumu (ə) müəyyən zaman üçün təyin edər. Həmin zaman bitəndən sonra Məsumun (ə) hüccətliyi də sona çatar.
İndiki zamanda Allah yer üzünün hüccəti kimi İmam Zaman ağanı (ə.f) bizlərə tanıtmışdır, Həzrət Xızr (ə) peyğəmbəri deyil. Çünki, sağ olmasına baxmayara, onun bəzi şərtləri hal-hazırda mövcud deyildir, O cümlədən: 1. Din təbliğindəki hərtərəflilik. Hədislərə əsasən, Həzrət Xızr (ə) xüsusi bir qövm üçün məbus olmuş peyğəmbər idi. Onun vəzifəsi ancaq həmin qövmün islahına aid idi. Amma İslam Peyğəmbərinin (s) dini bütün bəşər üçün gəlmişdir. Ona görə də o Həzrətin (s) canişinləri də eyni vəzifəyə malikdirlər. Bu səbəbdən Həzrət Xızr (ə) hal-hazırda insanlar üçün hüccət ola bilməz.
2. Fərdi xüsusiyyətlər. Məsum İmamların (ə) xüsusi sifətləri vardır ki, onları Həzrət Xızrdan (ə) üstün edir. Məntiq deyir ki, bilikdə ən üstün şəxs gərək Allahın hüccəti olsun...


İmam Zaman ağa (ə.f) besətin hansı hədəflərini yerinə yetirəcəkdir?


Hədislərimizdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağa (ə.f) elə bir cəmiyyət quracaqdır ki, orada besətin bütün hədəflərini yerinə yetirəcəkdir. Bəs besətin hədəfləri nə idi?
1. Cahiliyyəti aradan aparmaq və ubudiyyəti sübut etmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bilin ki, cahiliyyət dövrünün bütün inanclarını və adətlərini ayaq altında qoyur və batil elan edirəm”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) bütün ömrü boyu cahiliyyəti aradan qaldırmaqla məşğul olur. Ancaq çox təəssüf ki, rehlətindən sonra cahil adət və ənənələr geri qayıtmağa başladı.
2. Əxlaqı islah etmək. İslam dini əxlaq dinidir. Həzrət Peyğəmbər (s) özü besətinin hədəfini məkarim əxlaqda görmüşdür. Ancaq çox təəssüf ki, Həzrət (s) məkarim əxlaqı istədiyi kimi yaya bilmədi və insanları islah edə bilmədi...


Qurani Kərimdə qeyd olunan Zahiri nemət nədir, batini nemət nə?


Qurani-Kərim buyurur: “Məgər Allahın göylərdə və yerdə olanları (onlardan öz mənfəətləriniz üçün istifadə edəsiniz deyə) sizin üçün ram etdiyini və Öz aşkar və gizlin nemətlərini sizə bol və geniş şəkildə bəxş etdiyini görmürsünüzmü?! İnsanlardan bəzisi heç bir elmi (və əqli dəlili) və düz yol göstərəni aşkar və aydınlıq gətirən (səmavi) kitabı olmadan (ona əsaslanmadan) Allah barəsində mücadilə və mübahisə edir”. (“Loğman” 20).
Muhəmməd ibni Ziyad nəql edir: “Sərvərim Musa ibni Cəfərdən (ə) (yuxarıdakı ayədə deyilən) zahiri nemət barəsində soruşdum. Həzrət (ə) buyurdu: “Zahiri nemət – Zahiri İmamdır. Batini nemət isə Qaib olan İmamdır”. Soruşdum: “Məgər İmamlar arasında kimsə var ki, qeyb olubdur?”. Buyurdu: “Bəli. O, insanların gözündən gizli olacaqdır. Ancaq onu yada salmaq möminlərin qəlbindən qeyb olmayacaqdır.


İmam Zaman ağaya (ə.f) 39 gün məktub yazan Seyyid Həzrətə nədən şikayət edir və nə istəyirdi?!


Seyyid Muhəmməd Cəbəl, əslən Cəbəl kəndindən idi. Ozamankı hökumət bu seyyidi orduya cəlb etməyə və zülm etməkdə şərik olmağa vadar etmək istəyirdi. O da bu aqibətdən yayınmaq üçün gizli şəkildə şəhəri tərk edir və Nəcəfə gedir. İmam Əli (ə) hərəminin kənarında sadə bir həyata başlayır. O dövrdə gündəlik xərclərin ödənməsi də belə, çox çətin idi və güzəran ağır keçirdi. Seyyid Muhəmməd də əliboş halda vətənini tərk etdiyi üçün onun da maddi vəziyyəti ağır idi. Həyası və izzəti icazə vermirdi ki, hər kimsə onun halından xəbərdar olsun. Ona görə də bəzən olurdu ki, bir neçə günü dalbadal ac və susuz qalardı. Hətta ən kiçik yeyəcəyi belə, əldə edə bilmirdi. Seyyid bu vəziyyətdən çıxmaq üçün hər nə qədər düşünürsə, çıxış yolu tapa bilmir. Birdən belə fikir zehninə gəlir ki, İmam Zaman ağaya (ə.f) məktub yazsın və o Həzrətdən (ə.f) yardım istəsin. Bu məktubdan sonra 40 gün əməllərinə diqqət edir və xəta etməkdən çəkinir...


Allah-Taala (c.c) İmam Zamanı (ə.c) qeybdə hansı hikmətə görə saxlayır?


İmam Zaman (ə) ilahi ehtiyatdır: Allah-Taala (c.c) onu bəşəriyyətin hidayəti üçün saxlamışdır! \"Əgər möminsinizsə, (bilin ki,) Allahın saxladığı sizin üçün daha xeyirlidir. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm.\" (Rum, 30).
İzah: Həzrət Mehdinin (ə) məşhur ləqəblərindən biri “بَقِيَّتُ اللَّهِ” (Bəqiyyətullahdır). Bu ləqəb yuxarıdakı ayədən götürülmüşdür. Bu ayə həzrət Şüeybə (ə) ümmətinin baha satanları ilə bağlı xəbərdarlıq edilməsinə işarə edir. Bu ayədə “Bəqiyyətullah” dedikdə halal və Allahın bəyəndiyi bir sərmayədən insana qalan gəlir və mənfəət nəzərdə tutulur. Bu ifadə bir çox rəvayətdə həzrət Mehdinin (ə) mübarək vücuduna uyğunlaşdırılmışdır. Çünki Allah onu bəşəriyyətin hidayəti üçün saxlamışdır...


İmam Zaman ağada (ə.f) 5 peyğəmbərin (ə) 5 xüsusiyyəti vardır!


İmam Baqir (ə) buyurur: “Ali-Muhəmmədin (ə) Qaiminin (ə.f) müqəddəs varlığında beş peyğəmbərin (ə) beş sifəti vardır. O peyğəmbərlər (ə) ibarətdir: Yunus (ə), Yusif ibni Yəqub (ə), Musa (ə), İsa (ə), Həzrət Muhəmməd (s).
Həzrətin (ə.f) Yunusa (ə) bənzərliyi ondadır ki, bir qeybdən sonra öz qövmünə tərəf qayıdacaqdır. O halda ki, çox illər keçməsinə baxmayaraq, cavan qalacaqdır.
Yusifə (ə) bənzərliyi – Həzrətin (ə.f) onu tanıyan dost və tanışlarının arasında olmamasıdır. Halbuki, Yusif (ə) çox uzaqda deyildi, onunla atası, qohumları və davamçıları arasında az fasilə var idi. O, qardaşlarını tanıyırdı. Ancaq onlar onu tanımırdılar, halbuki, hüzurunda olurdular və onunla söhbət edirdilər...


Mömin İmam Zaman ağaya (ə.f) görə sədəqə verməsini necə başa düşmək olar?


Seyyid ibni Tavus oğluna belə tövsiyə verir: “Özün və əzizlərindən əvvəl, o Həzrət (ə.f) üçün sədəqə ver!”. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, İmam Zaman ağanın (ə.f) bizim sədəqəmizə heç bir ehtiyacı yoxdur. Ancaq bu əməl Həzrətə (ə.f) olan sevgini büruzə verməyin yollarından biridir. Bu əməl Allahın razılığını cəlb edər və İlahi qürb məqamına yaxınlaşmağa səbəb olar. Seyyid ibni Tavus “Əmanəl-əxtar” kitabında belə dua edir: “Allahım! Bu (sədəqə) Səndəndir və Sənin üçündür. Mövlam Məhdinin (ə.f) salamatlığı üçündür. Səfərdə olanda, bütün hərəkət və istirahətlərində, günün və gecənin hər bir saatında ona salavat göndər!”...


Həzrət Məhdinin (ə) zühurunun Quran və Hədislərdə 10 xüsusiyyəti hansılardır?


“Yoxsa onlar, (barəsində) qəflətdə ikən Qiyamətdən qeyrisinin gözlənilmədən onlara gəlməsini gözləyirlər?!”.(“Zuxruf” 66). İmam Muhəmməd Baqir (ə) bu ayə haqqında buyurur: “O, Həzrət Qaimin (ə.f) saatıdır ki, anidən gəlib çatacaqdır”. Zühurun bəzi xüsusiyyətləri:
1. Qəti olması. “Beləliklə and olsun göyün və yerin Rəbbinə ki, bu, (sizin ruzinizin göydə olması) sizin danışdığınız (zaman danışmağınızıbildiyiniz) kimi bir həqiqətdir (Allahın əzəli elmindən keçərək Lövhi-məhfuzda yazılıb və icra mərhələsinə yetişib)”. (“Zariyat” 23).
2. Zühurun ani baş verməsi. “Yoxsa onlar, (barəsində) qəflətdə ikən Qiyamətdən qeyrisinin gözlənilmədən onlara gəlməsini gözləyirlər?!”.(“Zuxruf” 66).
3. Yəvmullahdır – Allah günüdür. “Və Allahın günlərini (qələbə və məğlubiyyət, böyük nemətlərin baş verməsi, acı hadisələr, dini bayram və vəfat günləri kimi Allaha mənsub olan günləri) onların yadlarına sal”. (“İbrahim” 5)...


Hz Peyğəmbər (s) axirəz-zamanda möminin əsas əlamətini hansı əməl ilə tanıtdırır?


...Peyğəmbər (s) buyurub: “Təzliklə bir fitnələr olar ki, iman əhli (möminlər) hadisələri nə əlləri ilə, nə də dilləri ilə dəyişə bilməzlər (təsr edə bilməzlər).”
İmam Əli (ə) soruşdu: “Ya Rəsuləllah (s) o zaman onların arasında mömin olacaq?” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Bəli!” İmam (ə): “Bu hadisələr onların imanından bir şey azaldacaqmı?” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Xeyr! Necəki yağış damcıları Səfa qayalarından bir şey qopara bilməz, onların imanı da bu cürdür (qaya kimi). Möminlər bu fitnələrə qəlbləri ilə etiraz edərlər!” (Əmali Şeyx Tusi-302) Quran ifadələrinə əsasən möminlər öz dinində və imanında möhkəm olamalıdırlar ki, hadisələr onlara təsir etməsin. Əksinə onlar hadisələrə təsir edə bilib, müsbət istiaqmətdə dəyişə bilsinlər. Çünki Quran buyurur: “Onlar (möminlər) sanki sarsılmaz möhkəm divar kimidirlər”(Saff-4)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter