Əhlİ sünnətİn Əlİnİn (ə) beyət etməsİ haqqında İddİaları


Əhli sünnətin bəzi təəsübkeş alimləri xəlifələrin səhvlərini örtbasdır etmək üçün Əbu Bəkrə olunan beyətin adi qaydada baş verdiyini göstərməyə çalışıblar. onlar iddia edirlər ki, ömər ibn Xəttab Əlinin evinə cəm olmuş səhabələri evi yandırmaqla hədələyəndən sonra hamısı evdən çıxıb Əbu Bəkrə beyət etdi. Əlidən beyt almaq üçün ona qarşı heç bir zor tətbiq olunmayıb.....


Əhlİbeyt alİmlərİ QURANIN TƏHRİF OLUNMASINA İNANIRMI?


Cavab: Məşhur şiə alimlərinin nəzəri budur ki, Qur`anda heç bir təhrifə yol verilməmişdir. Hal-hazırda bizim əlimizdə mövcud olan Qur`an elə Peyğəmbəri Əkrəm (s.ə.v.v)-ə nazil olan asimani kitabdır və onda heç bir artırılmaya və ya əsgildilməyə yol verilməmişdir. Bu sözün aydın olması üçün bu barədə bir neçə dəlilə işarə edirik:


QURANI ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİBİN ƏVƏZİNƏ PEYĞƏMBƏRƏ NAZİL ETMİŞDİRMİ? (Şübhə)


Cavab: Bə`zi mə`lumatsız və ya şiələrə qarşı qərəzli olan şəxslər tərəfindən vurulan bu ittihamın əsassız olduğunu göstərməkdən öncə yaxşı olar ki, onun köklərini araşdıraq:


Əgər Allah cİsİm deyİlsə, Kəbə evİnİn tİkİlməsİnİn fəlsəfəsİ nədİr?


Əgər Kəbə Allahın cismani evi sayılsa, bu, Onun cisim olmaması ilə uyğun gəlmir. Halbuki Kəbənin tikilişi mövzusunda Quran ayələri və tarixi sənədlərə əsasən, Məkkə ilahi bərəkətlərin nazil olduğu, bəşərin doğru yola yönəlməsinə səbəb olan , Allaha ibadət və bəndəlik üçün ictimai bir məkandır....


SƏCDƏ ALLAH ÜÇÜNDÜR, YOXSA ADƏM ÜÇÜN?


Şübhə yoxdur ki, sitayiş mənasında olan səcdə yalnız Allaha məxsusdur. Çünki, varlıq aləmində Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur və ibadi tövhidin mənası da budur ki, Allahdan qeyrisinə sitayiş edilməsin....


İmam Əlinin (ə) atası Əbu Talibin mömin olduğuna bir sübut varmı?


Əbu Talib əleyhissalamın mömin olduğuna sübutlar


Mövlud və şəhadət günlərİnİn qeyd edİlməsİ düzgübdürmü?


Quran Peyğəmbərə hörmət edənləri tərif edir:
\"Ona (O Peyğəmbərə) iman gətirən, hörmət edən, yardım göstərən və onunla (Onun peyğəmbərliyi sayəsində) endirilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər − məhz onlar nicat tapanlardır.” /Əraf surəsi, 157-ci ayə/.


Nİyə İnsanlar Allaha şərİk qoşurlar?


Allahı tanımaq fitri olsa da, bəzi insanların fikri cəhətdən müşrik olduqlarının şahidi oluruq. Buna görə də, belə bir sual meydana çıxır ki, görəsən insanın bu mənəvi xəstəliklə üzləşməsinə səbəb nədir? Əgər bu xəstəliyin səbəbləri müəyyən olunsa, onun müalicə yolları da tapılar. Bu xəstəliyi bir neçə səbəblərlə əlaqələndirmək olar:


Sələfilərİn əsl sİması necədİr?


Vəhhabilər, tarix boyu müxtəlif cinayətlərə mürtəkib olduqları üçün, dünyada \"vəhhabi\" adına qarşı kəskin bir nifrət hissi oyanmışdır. Bu məsələdən agah olan vəhhabilər, xarici ölkələrə təbliğə getdikdə, orada, ifratçı əqidələrini təbliğ etmək naminə, adlarını dəyişməyə məcbur qaldılar. Elə bu səbəbdən də, özlərini sələfə mənsub etməklə, \"sələfilik\" adı altında vəhhabilik əqidəsini yaymağa başladılar.


Həzrətİ Zəhra(s) Şeyxeyndən razı İdİmİ?


Cavab: Fərz edək ki, Fatimə (s) haçansa iki şeyxdən narazı olub , lakin iki şeyxin Fatimə (s)-nın ömrünün axır günlərində gəlib ondan halallıq alması da sübuta yetmişdir. Necə ki, Beyhəqi və başqaları bunu nəql etmişlər:


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter