Allah-taala nə üçün bəzİ İnsanları kor, kar və lal yaratmışdır?


Allah-taala nə üçün bəzİ İnsanları kor, kar və lal yaratmışdır? Bu sualı başqa şəkildə ifadə edək: nə üçün şər işlər (o cümlədən, təbii fəlakətlər) Allahın qəza çərçivəsinə daxil olur? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı incəliklərə dəqiq şəkildə diqqət yetirmək zəruridir:
1-Bizim əqidəmizə görə, Allah-taala alim, qadir və mütləq xeyirxah olduğundan varlıq aləminə hakim nizamı ən gözəl şəkildə yaratmışdır. Başqa sözlə, Allahın yaratdığı bütün aləmlər ən gözəl və ən kamildir. Belə ki, ondan yaxşısını təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Varlıq aləminin hər hansı bir hissəsi mümkün olduğu həddə gözəl yaradılmışdır. Buna görə də, Allahı “əhsənül-xaliqin” (yaradanların ən gözəli) adlandırırıq. (“Muminun” surəsi, ayə: 14; “Tin” surəsi, ayə: 4.)....


ÇOXALLAHLILIQ FƏRZİYYƏSİNİ NECƏ BATİL ETMƏK OLAR?


ÇOXALLAHLILIQ FƏRZİYYƏSİNİ NECƏ BATİL ETMƏK OLAR? Mən Allahın varlığınaşübhə etmirəm, lakin sizdən Onun yeganəliyini isbat etməyi xahiş edirəm.


Dəstəmaz necə alınır?


Dəstəmaz necə alınır? Dəstəmaz alarkən qollar aşağıdan yuxarıya yoxsa, yuxarIdan aşağı doğru yuyur və ayaqlar yuyulmalıdır yoxsa məsh çəkilməlidir?


Çoxallahlıq hansı dəlİllərlə İnkar olunur?


Cavab: İslam çoxallahlığın bariz nümunəsi olan bütpərəstlik mühitində zühur etdi. İnsanların zaman-zaman etiqad etdiyi bütləri qırıb Allahın birliyinə inam yaratmaq, yalnız əsaslı dəlillər vasitəsi ilə mümkün idi. İslam məntiq və dəlillərlə bu inamı yarada bildi...


İnsan meymundan yarana bilərmi?


Cavab: Təbiətşünas alimlər arasında insanın yaranışı haqqında iki nəzəriyyə mövcuddur. Transformizm adlanan birinci nəzəriyyənin tərəfdarları bu fikirdədirlər ki, canlı aləm başlanğıcda bu günki formasında olmayıb. Guya ilk əvvəl okeanın müxtəlif nöqtələrindəki bir hüceyrəli bəsit cansız varlıqlar xüsusi bir şəraitdə canlı varlığa çevrilmişlər. Guya mikroskopik ölçüyə malik olan bu canlılar ilk əvvəl bir növdən digərinə, sonra sudan quruya, daha sonra isə qurudan havaya keçmişlər. Bu təkamülün son yetkin halqası isə, insandır.


Quranı təhrİf etmək mümkündürmü?


Cavab: Bəşər tarixində dəyişikliyə məruz qalmamış yeganə kitab, Qurani-kərimdir. Qurandan əvvəl nazil olunmuş bütün səmavi kitablar təhrif olunmuşdur...


Allah şeytanı nə üçün yaratdı?


Sual: İblis nə üçün Allaha itaət etmədi?


Allahdan qeyrİsİnə səcdə etmək olarmı?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Yusif ata-anasını taxt üstündə oturtdu. Onlar səcdə etdilər. Yusif dedi: “Bu əvvəlcə gördüyüm yuxunun təbiridir.” Bəli, Yusif bir vaxt yuxuda görmüşdü ki, günəş, ay və on bir ulduz onun qarşısında səcdə edir. Tarixdə isə belə oxuyuruq: Əmirəl-möminin (ə) Siffeynə göndərildiyi vaxt yolun kənarında durmuş bir dəstə adam öz adət-ənənələrinə uyğun olaraq, həzrəti görüb səcdəyə düşdülər. Bu mənzərə həzrəti çox narahat etdi və o buyurdu: “Necə də ləzzətsiz bir günaha yol verdiniz. Gedin işinizlə məşğul olun, mən də sizin kimi bir məxluqam.” Bəs nə üçün Yusifin ata-anası və qardaşları Yusifə səcdə etdilər?


Dİgәr dİnlәrİ hаqlı sаymаq оlаrmı?


Suаl: Әgәr İslаm dinindәn sоnrа оndаn әvvәlki dinlәr gücdәn düşürsә, nә üçün bәzi Qurаn аyәlәrindә Аllаhа imаn gәtirib sаlеh iş görәn yәhudilәr vә mәsihilәr dә nicаt tаpmış hеsаb оlunur? Bildirilir ki, bеlәlәri üçün qiyаmәt günü hеç bir qәm-qüssә yохdur. Dеyilәnlәrdәn bеlә bir nәticә çıхаrmаq оlаrmı ki, İslаmdаn qаbаqkı dindәn оlаnlаr Аllаhа imаn gәtirib sаlеh iş gördükdә nicаt tаpırlаr? Mәgәr оnlаrın imаn gәtirdiyi dinlәr gücdәn düşmәmişdirmi?


Dİnİ mәsәlәlәrdә аrаşdırmа аpаrılmаlıdır, yохsа tәqlİd еdİlmәlİdİr?


Suаl: Bәzilәri tәqlidә qаrşı çıхаrаq iddiа еdirlәr ki, insаn öz dini mәsәlәlәrini Qurаndаn vә digәr dini mәnbәlәrdәn öyrәnmәlidir. Оnlаr әsаs göstәrirlәr ki, Qurаn tәqlidçiliyi pislәyir vә kоr-kоrаnә аrdıcıllığı mәzәmmәt еdir. Оnlаrın nәzәrincә, tәqlid dәlilsiz tаbеçilik dеmәkdir. Vә аğıl dәlilsiz tаbеçiliyi qәbul еtmir. Оnlаr düşünürlәr ki, tәqlid müsәlmаn tоplumundа pәrаkәndәlik yаrаdır. Bunun sәbәbi isә çох sаylı müctәhidlәrin fәrqli hökmlәr vеrmәsidir. Bәs hәqiqәt nәdir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter